Khắc ghi lời dạy của Bác, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, thanh niên Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 09/6, tại hội trường Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n quận B&igrave;nh Thạnh, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 82 điển h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2018&nbsp;khu vực quận, huyện v&agrave; lực lượng vũ trang. </span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30856/22_2.jpg" style="height:379px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Đ&agrave;o Quang Dũng &ndash; UV.BCH, Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; UV.BTV Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&ugrave;ng l&atilde;nh&nbsp;đạo Quận&nbsp;ủy, Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận B&igrave;nh Thạnh,...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Li&ecirc;n hoan l&agrave; diễn đ&agrave;n quan trọng của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố để c&ugrave;ng đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Ch&iacute;nh trị &quot;Đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&quot;, biểu dương, t&ocirc;n vinh những thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c giai đoạn 2016 &ndash; 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Ng&ocirc; Minh Hải đ&atilde; nhấn mạnh &ldquo;Hai năm qua, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị về đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; dần trở th&agrave;nh việc l&agrave;m thường xuy&ecirc;n, li&ecirc;n tục, trở th&agrave;nh việc l&agrave;m tự gi&aacute;c, c&oacute; &yacute; thức của số đ&ocirc;ng thanh ni&ecirc;n, g&oacute;p phần cổ vũ, h&igrave;nh th&agrave;nh lối sống đẹp trong thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố,&hellip;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30856/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;<em>Thi đua l&agrave; y&ecirc;u nước, y&ecirc;u nước th&igrave; phải thi đua</em> - Khắc ghi lời B&aacute;c dạy, trong năm 2018 v&agrave; những năm tới, nhiệm vụ của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố l&agrave; tiếp tục học v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức v&agrave; phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, đẩy mạnh phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước, tập trung thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng phong tr&agrave;o &ldquo;Tuổi trẻ xung k&iacute;ch x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo;, phong tr&agrave;o &ldquo;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; v&agrave; phong tr&agrave;o &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo; theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X&rdquo; - Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải chia sẻ nhiệm vụ&nbsp;của&nbsp;đo&agrave;n&nbsp;vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong việc tiếp tục thực hiện học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c nh&acirc;n kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ra &quot;Lời k&ecirc;u gọi Thi đua &aacute;i quốc&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mẫu số&nbsp;chung ở&nbsp;c&aacute;c điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c l&agrave; những tấm gương s&aacute;ng, ti&ecirc;u biểu cho h&igrave;nh ảnh, gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố. Đ&oacute; l&agrave; những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội ti&ecirc;u biểu, học sinh, sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c nh&agrave; khoa học, tr&iacute; thức trẻ, c&ocirc;ng chức trẻ, b&aacute;c sĩ trẻ, văn nghệ sỹ trẻ, vận động vi&ecirc;n trẻ&hellip; với những kết quả xuất sắc trong học tập, lao động, s&aacute;ng tạo. Đ&oacute; l&agrave; nhiều thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, đổi mới s&aacute;ng tạo, nhiều doanh nh&acirc;n trẻ đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực cho sự ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố. L&agrave; những chiến sĩ trẻ dũng cảm qu&ecirc;n m&igrave;nh v&igrave; an ninh Tổ quốc, v&igrave; cuộc sống b&igrave;nh y&ecirc;n của Nh&acirc;n d&acirc;n. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mỗi bạn khi về tham dự Li&ecirc;n hoan, với c&acirc;u chuyện nỗ lực phấn đấu của bản th&acirc;n trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c đ&atilde; c&ugrave;ng nhau khắc họa h&igrave;nh ảnh đẹp về thế hệ thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố kh&aacute;t vọng, xung k&iacute;ch, tri thức, bản lĩnh, g&oacute;p sức thực hiện mục ti&ecirc;u &ldquo;X&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh văn minh, hiện đại với vai tr&ograve; đ&ocirc; thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp ho&aacute;, hiện đại ho&aacute;, đ&oacute;ng g&oacute;p ng&agrave;y c&agrave;ng lớn với khu vực v&agrave; cả nước&rdquo;. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Những h&igrave;nh&nbsp;ảnh ghi nhận trọng chương tr&igrave;nh:</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30856/5.jpg" style="height:445px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30856/20.jpg" style="height:416px; width:600px" /><br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30856/18.jpg" style="height:445px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30856/11.jpg" style="height:452px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30856/4.jpg" style="height:376px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30856/17.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30856/12.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30856/14.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30856/171.jpg" style="height:353px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">L&Ecirc; VĨNH - NGUYỄN THẮNG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;