Khắc ghi lời dạy của Bác, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, thanh niên Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 09/6, tại hội trường Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n quận B&igrave;nh Thạnh, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 82 điển h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2018&nbsp;khu vực quận, huyện v&agrave; lực lượng vũ trang. </span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30856/22_2.jpg" style="height:379px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Đ&agrave;o Quang Dũng &ndash; UV.BCH, Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; UV.BTV Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&ugrave;ng l&atilde;nh&nbsp;đạo Quận&nbsp;ủy, Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận B&igrave;nh Thạnh,...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Li&ecirc;n hoan l&agrave; diễn đ&agrave;n quan trọng của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố để c&ugrave;ng đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Ch&iacute;nh trị &quot;Đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&quot;, biểu dương, t&ocirc;n vinh những thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c giai đoạn 2016 &ndash; 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Ng&ocirc; Minh Hải đ&atilde; nhấn mạnh &ldquo;Hai năm qua, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị về đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; dần trở th&agrave;nh việc l&agrave;m thường xuy&ecirc;n, li&ecirc;n tục, trở th&agrave;nh việc l&agrave;m tự gi&aacute;c, c&oacute; &yacute; thức của số đ&ocirc;ng thanh ni&ecirc;n, g&oacute;p phần cổ vũ, h&igrave;nh th&agrave;nh lối sống đẹp trong thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố,&hellip;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30856/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;<em>Thi đua l&agrave; y&ecirc;u nước, y&ecirc;u nước th&igrave; phải thi đua</em> - Khắc ghi lời B&aacute;c dạy, trong năm 2018 v&agrave; những năm tới, nhiệm vụ của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố l&agrave; tiếp tục học v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức v&agrave; phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, đẩy mạnh phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước, tập trung thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng phong tr&agrave;o &ldquo;Tuổi trẻ xung k&iacute;ch x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&rdquo;, phong tr&agrave;o &ldquo;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; v&agrave; phong tr&agrave;o &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo; theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lần thứ X&rdquo; - Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải chia sẻ nhiệm vụ&nbsp;của&nbsp;đo&agrave;n&nbsp;vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong việc tiếp tục thực hiện học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c nh&acirc;n kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ra &quot;Lời k&ecirc;u gọi Thi đua &aacute;i quốc&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mẫu số&nbsp;chung ở&nbsp;c&aacute;c điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c l&agrave; những tấm gương s&aacute;ng, ti&ecirc;u biểu cho h&igrave;nh ảnh, gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố. Đ&oacute; l&agrave; những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội ti&ecirc;u biểu, học sinh, sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c nh&agrave; khoa học, tr&iacute; thức trẻ, c&ocirc;ng chức trẻ, b&aacute;c sĩ trẻ, văn nghệ sỹ trẻ, vận động vi&ecirc;n trẻ&hellip; với những kết quả xuất sắc trong học tập, lao động, s&aacute;ng tạo. Đ&oacute; l&agrave; nhiều thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, đổi mới s&aacute;ng tạo, nhiều doanh nh&acirc;n trẻ đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực cho sự ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố. L&agrave; những chiến sĩ trẻ dũng cảm qu&ecirc;n m&igrave;nh v&igrave; an ninh Tổ quốc, v&igrave; cuộc sống b&igrave;nh y&ecirc;n của Nh&acirc;n d&acirc;n. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mỗi bạn khi về tham dự Li&ecirc;n hoan, với c&acirc;u chuyện nỗ lực phấn đấu của bản th&acirc;n trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c đ&atilde; c&ugrave;ng nhau khắc họa h&igrave;nh ảnh đẹp về thế hệ thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố kh&aacute;t vọng, xung k&iacute;ch, tri thức, bản lĩnh, g&oacute;p sức thực hiện mục ti&ecirc;u &ldquo;X&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh văn minh, hiện đại với vai tr&ograve; đ&ocirc; thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp ho&aacute;, hiện đại ho&aacute;, đ&oacute;ng g&oacute;p ng&agrave;y c&agrave;ng lớn với khu vực v&agrave; cả nước&rdquo;. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Những h&igrave;nh&nbsp;ảnh ghi nhận trọng chương tr&igrave;nh:</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30856/5.jpg" style="height:445px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30856/20.jpg" style="height:416px; width:600px" /><br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30856/18.jpg" style="height:445px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30856/11.jpg" style="height:452px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30856/4.jpg" style="height:376px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30856/17.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30856/12.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30856/14.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30856/171.jpg" style="height:353px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">L&Ecirc; VĨNH - NGUYỄN THẮNG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;