Khát vọng hòa bình của học sinh, sinh viên Việt Nam trong thời đại mới

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">S&aacute;ng ng&agrave;y 08/01, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh&nbsp; kỷ niệm 74 năm ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2024) với chủ đề &quot;Kh&aacute;t vọng h&ograve;a b&igrave;nh&quot;.</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36814/NBT07926.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)"><span style="font-size:11px"><em>C&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; trong c&acirc;u lạc bộ truyền thống Th&agrave;nh đo&agrave;n chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n</em></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(17, 17, 17)">Những c&aacute;nh chim bồ c&acirc;u trắng l&agrave; đại diện cho kh&aacute;t vọng h&ograve;a b&igrave;nh, độc lập, tự do cất l&ecirc;n trong l&ograve;ng mỗi người, </span><span style="color:rgb(17, 17, 17)">th&ocirc;i th&uacute;c lớp lớp thế hệ học sinh sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng ngừng ra sức bảo vệ v&agrave; x&acirc;y dựng đất nước.Trải qua h&agrave;ng ngh&igrave;n năm văn hiến. Tinh thần d&acirc;n tộc, lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng, quật cường của cha &ocirc;ng lu&ocirc;n l&agrave; một sức mạnh to lớn, tiềm t&agrave;ng m&agrave; lớp trẻ cần ph&aacute;t huy. Gần một thế kỷ qua, dưới ngọn cờ của Đảng, phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; tổ chức Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; c&oacute; những cống hiến xuất sắc v&agrave; trưởng th&agrave;nh vượt bậc qua những thời kỳ lịch sử c&aacute;ch mạng, l&agrave; niềm tự h&agrave;o của thế hệ học sinh, sinh vi&ecirc;n ng&agrave;y nay.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36814/NBT07612.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(17, 17, 17)"><span style="font-size:11px"><em>Li&ecirc;n kh&uacute;c Một Thời Tuổi Trẻ</em></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(17, 17, 17)">Từ Phong tr&agrave;o &ldquo;H&aacute;t cho đồng b&agrave;o t&ocirc;i nghe&rdquo; lớp lớp sinh vi&ecirc;n đ&atilde; c&ugrave;ng nhau đứng l&ecirc;n đấu tranh chống lại đế quốc Mỹ tr&ecirc;n c&aacute;c đ&ocirc; thị miền Nam th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức văn h&oacute;a nghệ thuật.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36814/DSC01322.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(17, 17, 17)"><span style="font-size:11px"><em>C&ocirc; Trương Mỹ Lệ chia sẽ tại chương tr&igrave;nh</em></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(17, 17, 17)">L&agrave; một trong những người sinh vi&ecirc;n đứng l&ecirc;n đấu tranh trong phong tr&agrave;o &ldquo;H&aacute;t cho đồng b&agrave;o t&ocirc;i nghe&rdquo; c&ocirc; Trương Mỹ Lệ nguy&ecirc;n Quyền B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n, Ph&oacute; chủ nhiệm thường trực CLB truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n chia sẻ từ truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n tới c&aacute;c giai đoạn sau n&agrave;y khi m&agrave; l&agrave;m c&aacute;ch mạng, l&agrave;m kh&aacute;ng chiến ch&uacute;ng t&ocirc;i đều rất tự h&agrave;o bởi v&igrave; khi đ&oacute; nếu nhắc đến thanh ni&ecirc;n nhắc đến học sinh, sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉ nhắc tới một c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o m&agrave; c&ograve;n nhắc đến nhiều thế hệ, tầng lớp nh&acirc;n của d&acirc;n tộc Việt Nam ta.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36814/NBT07703.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(17, 17, 17)"><span style="font-size:11px">Bạn Nguyễn Thị Uy&ecirc;n chia sẻ&nbsp;cảm x&uacute;c của m&igrave;nh</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(17, 17, 17)">Ch&uacute;ng ta đ&atilde; được nghe rất nhiều về tinh thần y&ecirc;u nước được thể hiện bằng nhiều h&agrave;nh động dấn th&acirc;n, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.Đ&oacute; l&agrave; những kh&aacute;t vọng h&ograve;a b&igrave;nh trong học sinh, sinh vi&ecirc;n Việt Nam thời kh&aacute;ng chiến. Ở thời b&igrave;nh kh&aacute;t vọng của học sinh sinh vi&ecirc;n đ&atilde; được bạn Nguyễn Thị Uy&ecirc;n sinh vi&ecirc;n trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn, ĐHQG-HCM chia sẻ ch&uacute;ng con cảm gi&aacute;c rất l&agrave; tự h&agrave;o rất l&agrave; biết ơn những sự cống hiến của c&aacute;c c&ocirc;, c&aacute;c ch&uacute;, của thế hệ cha &ocirc;ng ng&agrave;y xưa để h&ocirc;m nay đ&acirc;y ch&uacute;ng con được sống trong h&ograve;a b&igrave;nh được thể hiện những kh&aacute;t khao mong muốn của m&igrave;nh. Từ đ&oacute; g&oacute;p phần ph&aacute;t triển qu&ecirc; hương đất nước v&agrave; từ đ&oacute; lan tỏa được tinh thần của sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố gắn với phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n 5 tốt từ đ&oacute; đưa đất nước ta đi l&ecirc;n s&aacute;nh vai với bạn b&egrave; quốc tế.</span></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;