Cô gái xúc động vì chia sẻ của mình đăng trên Thanh Niên vào đề thi lớp 10

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Cụ thể, đề thi đ&atilde; tổng hợp c&aacute;c th&ocirc;ng tin: &quot;H&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;Tuổi trẻ v&igrave; biển, đảo qu&ecirc; hương&quot; năm 2024 do T.Ư Đo&agrave;n tổ chức đ&atilde; diễn ra v&agrave;o thời điểm hết sức đặc biệt, kỷ niệm 49 năm Thống nhất đất nước v&agrave; 70 năm Chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ. Với chủ đề &quot;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&quot;, chuyến hải tr&igrave;nh vượt s&oacute;ng gi&oacute; biển khơi đến với qu&acirc;n, d&acirc;n huyện đảo Trường Sa v&agrave; nh&agrave; gi&agrave;n DK1 đ&atilde; l&agrave;m rung l&ecirc;n nhịp đập của những tr&aacute;i tim chan chứa y&ecirc;u thương.</em></strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37059/d%20(3).jpg" style="height:823px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Phần đề thi c&oacute; tổng hợp từ c&aacute;c b&agrave;i viết về H&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;Tuổi trẻ v&igrave; biển, đảo qu&ecirc; hương&quot; tr&ecirc;n B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; niềm x&uacute;c động của Y Việt Sa, người con v&ugrave;ng đất T&acirc;y nguy&ecirc;n, khi trực tiếp chứng kiến cuộc sống của những người l&iacute;nh đảo:</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Những d&ograve;ng n&agrave;y t&ocirc;i viết ở Trường Sa</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Giữa những chiến sĩ tuổi đời c&ograve;n rất trẻ</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Mang trong m&igrave;nh một t&igrave;nh y&ecirc;u đẹp đẽ</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Để vững v&agrave;ng vượt s&oacute;ng giữ b&igrave;nh y&ecirc;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>L&agrave; nỗi xốn xang kh&oacute; tả của một người mẹ lần đầu đến đảo Sinh Tồn thăm con. D&ugrave; c&ograve;n bao lo lắng khi biết con, một người l&iacute;nh trẻ phải đối mặt với những gian nan, thử th&aacute;ch nhưng người mẹ ấy vẫn tự h&agrave;o v&agrave; tin tưởng con sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của Tổ quốc.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>L&agrave; niềm cảm phục của những người con đất liền trước c&acirc;u chuyện người thầy gieo chữ tr&ecirc;n đảo Sinh Tồn. Vượt qua bao kh&oacute; khăn, thiếu thốn, người thầy ấy đ&atilde; thắp l&ecirc;n ngọn lửa tri thức cho c&aacute;c em nhỏ nơi đảo xa.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>L&agrave; sự rung động trước những vườn rau xanh mướt giữa kh&ocirc; cằn sỏi đ&aacute; v&agrave; những c&acirc;y b&agrave;ng vu&ocirc;ng nở hoa trong nắng gi&oacute;. Mỗi đ&oacute;a hoa khoe sắc, mỗi luống rau xanh tươi l&agrave; th&agrave;nh quả của biết bao giọt mồ h&ocirc;i người l&iacute;nh đảo.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>H&agrave;nh tr&igrave;nh đến với Trường Sa &ndash; v&ugrave;ng biển, đảo thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của Tổ quốc &ndash; đ&atilde; để lại nhiều cảm x&uacute;c cho tất cả th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n. Những trải nghiệm trong chuyến đi ấy đ&atilde; vun đắp kh&aacute;t vọng cống hiến cho những người trẻ để từ đ&oacute; họ hiểu s&acirc;u hơn về tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh đối với đất nước.&quot;&nbsp;(Tổng hợp th&ocirc;ng tin từ c&aacute;c b&agrave;i viết về H&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;Tuổi trẻ v&igrave; biển, đảo qu&ecirc; hương&quot; tr&ecirc;n B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n từ 04/05/2024 đến 13/05/2024)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Khi biết được b&agrave;i thơ v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u của m&igrave;nh d&agrave;nh cho Tổ quốc, cho biển, đảo qu&ecirc; hương sau chuyến hải tr&igrave;nh đến với Trường Sa được B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n chuyển tải v&agrave; nay v&agrave;o đề thi tuyển sinh v&agrave;o lớp 10 tại TP.HCM m&ocirc;n ngữ văn, chị Y Việt Sa, Ph&oacute; b&iacute; thư Tỉnh đo&agrave;n Kon Tum, kh&ocirc;ng giấu được cảm x&uacute;c, b&agrave;y tỏ: &quot;M&igrave;nh rất bất ngờ v&igrave; kh&ocirc;ng thể nghĩ b&agrave;i thơ lại c&oacute; sự lan tỏa như thế&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>&quot;Thật sự x&uacute;c động, rất x&uacute;c động khi đọc được đề thi, m&igrave;nh lại thấy nhớ Trường Sa, nhớ chiến sĩ nơi đầu s&oacute;ng ngọn gi&oacute;. Ch&iacute;nh c&aacute;c bạn đ&atilde; cho m&igrave;nh cảm x&uacute;c để viết những d&ograve;ng thơ đ&oacute;. Thật sự sau chuyến hải tr&igrave;nh, m&igrave;nh chỉ nghĩ một điều l&agrave; cố gắng kể thật nhiều c&acirc;u chuyện được trải nghiệm để mọi người y&ecirc;u biển đảo hơn, sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều t&igrave;nh y&ecirc;u, nhiều nguồn lực đến với Trường Sa chứ kh&ocirc;ng nghĩ được lan tỏa nhiều như vậy. Bởi v&igrave; m&igrave;nh cũng chỉ như một hạt c&aacute;t b&eacute; nhỏ, một c&aacute;nh chim giữa trời bao la, cố gắng g&oacute;p sức c&ugrave;ng những chiến sĩ Trường Sa lan tỏa t&igrave;nh y&ecirc;u n&agrave;y. Nhưng h&ocirc;m nay, khi những việc l&agrave;m d&ugrave; nhỏ b&eacute; của m&igrave;nh nhưng đ&atilde; được lan tỏa để từ đ&oacute; nh&acirc;n rộng hơn t&igrave;nh y&ecirc;u của thế hệ trẻ với biển, đảo Tổ quốc&quot;</em></strong>, chị Y Việt Sa hạnh ph&uacute;c chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37059/d%20(4).jpg" style="height:448px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Chị Y Việt Sa trong chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh ra với Trường Sa</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đọc đề thi m&ocirc;n ngữ văn tuyển sinh v&agrave;o lớp 10 tại TP.HCM, chị Y Việt Sa cảm thấy rất &yacute; nghĩa v&igrave; qua đề thi kh&ocirc;ng chỉ t&igrave;nh y&ecirc;u biển, đảo được khơi l&ecirc;n m&agrave; c&ograve;n khơi gợi sự tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, t&igrave;nh cảm gia đ&igrave;nh&hellip; những t&igrave;nh cảm rất thi&ecirc;ng li&ecirc;ng m&agrave; bất kỳ người Việt Nam n&agrave;o cũng c&oacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Đề thi ngữ văn lớp 10 của TP.HCM rất nh&acirc;n văn, khơi dậy được nhiều cảm x&uacute;c đẹp ở thế hệ trẻ&quot;, chị Y Việt Sa nhận x&eacute;t đồng thời gửi lời cảm ơn: &quot;M&igrave;nh muốn gửi lời cảm ơn đến T.Ư Đo&agrave;n v&igrave; đ&atilde; tổ chức một chuyến đi &yacute; nghĩa, cảm ơn B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n đ&atilde; đăng b&agrave;i thơ l&ecirc;n b&aacute;o, cảm ơn Sở GD-ĐT TP.HCM đ&atilde; lan tỏa mạnh mẽ t&igrave;nh y&ecirc;u biển, đảo đến c&aacute;c em học sinh&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, với những cảm x&uacute;c v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u Tổ quốc m&atilde;nh liệt hơn bao giờ hết sau chuyến hải tr&igrave;nh đến với Trường Sa, chị Y Việt Sa đ&atilde; s&aacute;ng t&aacute;c một b&agrave;i thơ v&agrave; được B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n đăng tải. V&agrave; đ&acirc;y l&agrave; b&agrave;i thơ đ&atilde; được tr&iacute;ch đưa v&agrave;o đề thi m&ocirc;n ngữ văn v&agrave;o lớp 10 s&aacute;ng nay.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37059/d%20(2).jpg" style="height:1114px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&agrave;i thơ c&oacute; nội dung: &quot;Những d&ograve;ng n&agrave;y t&ocirc;i viết ở Trường Sa/Giữa nắng gi&oacute; v&agrave; mặn m&ograve;i biển cả/Giữa những cảm x&uacute;c nghẹn ng&agrave;o kh&ocirc;ng thể tả/Giữa dập d&igrave;u những ngọn s&oacute;ng khơi xa/Những d&ograve;ng n&agrave;y t&ocirc;i viết ở Trường Sa/Giữa những chiến sĩ tuổi đời c&ograve;n rất trẻ/Mang trong m&igrave;nh một t&igrave;nh y&ecirc;u đẹp đẽ/Để vững v&agrave;ng vượt s&oacute;ng giữ b&igrave;nh y&ecirc;n/Tr&ecirc;n chuyến t&agrave;u mang kh&aacute;t vọng thanh ni&ecirc;n/Gửi về đại hội triệu niềm tin xanh ngắt/Gửi về đại hội những giọt mồ h&ocirc;i r&aacute;t mặn/Nhưng chứa đầy những kh&aacute;t vọng Trường Sa/L&agrave; kh&aacute;t vọng đưa Tổ quốc vươn xa/L&agrave; kh&aacute;t vọng x&acirc;y Trường Sa xanh m&atilde;i&hellip;&quot;.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37059/d%20(1).jpg" style="height:397px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n H&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;Tuổi trẻ v&igrave; biển, đảo qu&ecirc; hương&quot; năm 2024 mang t&igrave;nh cảm của người trẻ từ đất liền ra với Trường Sa</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, đề thi c&ograve;n sử dụng nhiều ngữ liệu trong tuyến b&agrave;i viết về H&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;Tuổi trẻ v&igrave; biển, đảo qu&ecirc; hương&quot; năm 2024 với chủ đề &quot;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&quot; đăng tr&ecirc;n B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n trong th&aacute;ng 5.2024.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&agrave; một người trẻ trở về sau chuyến H&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;Tuổi trẻ v&igrave; biển, đảo qu&ecirc; hương&quot; năm 2024, Nguyễn Khắc Quốc Huy, B&iacute; thư Đo&agrave;n P.8 (Q.10, TP.HCM), cũng v&ocirc; c&ugrave;ng x&uacute;c động khi t&igrave;nh y&ecirc;u của người trẻ trong đo&agrave;n h&agrave;nh tr&igrave;nh d&agrave;nh cho biển, đảo Tổ quốc đ&atilde; được lan tỏa trong đề thi văn v&agrave;o lớp 10.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>&quot;M&igrave;nh rất vinh dự khi được thấy chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh &yacute; nghĩa của tuổi trẻ cả nước được đưa v&agrave;o đề thi m&ocirc;n ngữ văn lớp 10 của TP.HCM năm nay. Bản th&acirc;n l&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n của chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh sau khi trở về m&igrave;nh lu&ocirc;n thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, giới thiệu về những h&igrave;nh ảnh, những tư liệu ch&iacute;nh thống về biển, đảo Việt Nam. Cũng như được c&aacute;c anh, chị tại đơn vị mời chia sẻ những cảm x&uacute;c, trải nghiệm của bản th&acirc;n khi được đến thăm c&aacute;c v&ugrave;ng biển, đảo ở Trường Sa&quot;</em></strong>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Huy cho rằng trong giai đoạn hiện nay, c&aacute;c bạn trẻ l&agrave; những thế hệ Z, được tiếp x&uacute;c rất nhiều với c&aacute;c th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội từng gi&acirc;y, từng ph&uacute;t n&ecirc;n việc để c&aacute;c bạn hiểu đ&uacute;ng, biết đ&uacute;ng về c&aacute;c sự kiện, th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thống của đất nước ta trước những th&ocirc;ng tin sai lệch tr&ecirc;n c&aacute;c nền tảng l&agrave; một trong những vấn đề rất quan trọng. V&igrave; khi c&aacute;c bạn biết đ&uacute;ng, hiểu đ&uacute;ng ch&iacute;nh c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; niềm tin v&agrave;o sự dẫn dắt của Đảng, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước, c&oacute; một l&ograve;ng tin vững chắc về bi&ecirc;n giới, biển, đảo Việt Nam từ đ&oacute; sẽ đưa ra những h&agrave;nh động thiết thực cho bản th&acirc;n để r&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; x&acirc;y dựng đất nước.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">NỮ VƯƠNG (B&Aacute;O THANH NI&Ecirc;N) - NĐ: HK</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;