Giới thiệu sách: Chân dung Anh hùng Lý Tự Trọng qua những tư liệu lịch sử

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><strong>Hy sinh trước t&ograve;a &aacute;n thực d&acirc;n khi tuổi vừa 17, người Đo&agrave;n vi&ecirc;n đầu ti&ecirc;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; để lại một tuy&ecirc;n ng&ocirc;n bất hủ cho thế hệ trẻ: &ldquo;Con đường của thanh ni&ecirc;n chỉ l&agrave; con đường c&aacute;ch mạng, kh&ocirc;ng thể c&oacute; con đường n&agrave;o kh&aacute;c&rdquo;.</strong> </span></p> <p><span style="font-size:14px">Tiến tới kỷ niệm 93 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), 110 năm ng&agrave;y sinh anh h&ugrave;ng L&yacute; Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2024), Nh&agrave; xuất bản Tổng hợp TP.HCM vừa ấn h&agrave;nh t&aacute;c phẩm Ch&acirc;n dung anh h&ugrave;ng L&yacute; Tự Trọng qua những tư liệu lịch sử của t&aacute;c giả Dương Trọng Ph&uacute;c.&nbsp;Dưới ng&ograve;i b&uacute;t tổng hợp v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch, bằng sự quyết t&acirc;m nhằm phục dựng đầy đủ ch&acirc;n dung của người anh h&ugrave;ng trẻ tuổi, t&aacute;c giả Dương Trọng Ph&uacute;c - Ph&oacute; Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; ra mắt t&aacute;c phẩm Ch&acirc;n dung anh h&ugrave;ng L&yacute; Tự Trọng qua những tư liệu lịch sử.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36858/B%C3%ACa%20s%C3%A1ch%2001.jpg" style="height:880px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&ocirc;̀ng chí Lý Tự Trọng là học trò của Chủ tịch H&ocirc;̀ Chí Minh, là người thuộc lớp đoàn viên thanh niên cộng sản đ&acirc;̀u tiên. Từ thuở nhỏ, Lý Tự Trọng đã được nuôi dưỡng tinh th&acirc;̀n yêu nước, đ&ecirc;́n khi được học tập và hoạt động trong môi trường cách mạng, Lý Tự Trọng càng th&ecirc;̉ hiện tư ch&acirc;́t và bản lĩnh của một người cộng sản kiên trung.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bằng tình cảm, thái độ trân trọng và lòng ngưỡng mộ sâu sắc đ&ocirc;́i với người anh hùng đã hi&ecirc;́n dâng trọn vẹn tu&ocirc;̉i thanh xuân vì lý tưởng của Đảng và cách mạng, đ&ocirc;̀ng thời nhằm hệ th&ocirc;́ng lại các ngu&ocirc;̀n sử liệu đ&ecirc;̉ cung c&acirc;́p thêm những thông tin v&ecirc;̀ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Lý Tự Trọng, tác giả đã thực hiện quy&ecirc;̉n sách Chân dung anh hùng Lý Tự Trọng qua những tư liệu lịch sử.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong tập sách, tác giả chọn ra 17 v&acirc;́n đ&ecirc;̀ liên quan đ&ecirc;́n anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (con s&ocirc;́ này cũng chính là s&ocirc;́ tu&ocirc;̉i của đ&ocirc;̀ng chí Lý Tự Trọng khi bị thực dân Pháp xử tử) đ&ecirc;̉ ki&ecirc;́n giải, minh chứng thông qua ngu&ocirc;̀n tài liệu lưu trữ, báo chí, h&ocirc;̀i ký nhằm làm rõ thông tin liên quan đ&ecirc;́n anh hùng Lý Tự Trọng. Đặc biệt, tại phần</span>&nbsp;cuối tập s&aacute;ch, t&aacute;c giả đ&atilde; x&aacute;c lập&nbsp;&quot;Bi&ecirc;n ni&ecirc;n sự nghiệp c&aacute;ch mạng của L&yacute; Tự Trọng&quot;&nbsp;gi&uacute;p độc giả h&igrave;nh dung kh&aacute;i qu&aacute;t cuộc đời của người anh h&ugrave;ng tuổi 17.</p> <p style="text-align:justify">Được biết, chương tr&igrave;nh giao lưu v&agrave; giới thiệu s&aacute;ch c&ugrave;ng t&aacute;c giả Dương Trọng Ph&uacute;c dự kiến sẽ được diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 03/3/2024.&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36858/Ra%20m%E1%BA%AFt.jpg" style="height:719px; width:800px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>Nguồn: NXB Tổng hợp TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>Bi&ecirc;n soạn, đăng tải: Ho&agrave;i Khanh</strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;