Chiều ngày 13/08/2018, Quận Đoàn 5 đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể Quận tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại hội trường 207 An Dương Vương.

Agile Việt Nam
;