Niềm tự hào chung của các thế hệ chiến sĩ tình nguyện Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 06-9-2023, trong khu&ocirc;n khổ Chương tr&igrave;nh gặp gỡ, biểu dương c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i ti&ecirc;u biểu nh&acirc;n kỷ niệm 30 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (1994 - 2023), đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu. Ban Bi&ecirc;n tập Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n xin đăng to&agrave;n văn b&agrave;i ph&aacute;t biểu.</span></span></strong></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36437/G%E1%BB%91c.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:center"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Chủ tịch nước V&otilde; Văn Thưởng tặng qu&agrave; lưu niệm cho tuổi trẻ Th&agrave;nh phố nh&acirc;n kỷ niệm. Ảnh: SGGP.</em></span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">K&iacute;nh thưa đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Chủ tịch nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam;</span></span></em></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">K&iacute;nh thưa đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh;</span></span></em></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">K&iacute;nh thưa đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh;</span></span></em></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">K&iacute;nh thưa qu&yacute; vị đại biểu, k&iacute;nh thưa c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện v&agrave; c&aacute;c gi&agrave; l&agrave;ng, trưởng bản, c&aacute;c gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i ti&ecirc;u biểu.</span></span></em></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&ocirc;m nay, tại Hội trường Thống Nhất, c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, c&aacute;c gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i ti&ecirc;u biểu v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh rất vinh dự đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Thưởng - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Chủ tịch nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh c&aacute;c năm 1999, 2000, 2001, 2002 c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Trung ương, l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c Tỉnh đ&atilde; đến dự chương tr&igrave;nh gặp gỡ, biểu dương c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i ti&ecirc;u biểu nh&acirc;n kỷ niệm 30 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Đ&acirc;y thật sự l&agrave; t&igrave;nh cảm rất ấm &aacute;p, l&agrave; động lực tiếp th&ecirc;m sức mạnh, niềm tin cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi của Th&agrave;nh phố n&oacute;i chung v&agrave; hoạt động t&igrave;nh nguyện n&oacute;i ri&ecirc;ng.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36437/IMG_6170.JPG" style="height:451px; width:600px" /></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:center"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Suốt 30 năm qua, c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; được h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng ngừng, đ&oacute; l&agrave; sự kế thừa, tiếp nối tinh thần của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng dấn th&acirc;n, sẵn s&agrave;ng h&agrave;nh động v&igrave; th&agrave;nh phố th&acirc;n y&ecirc;u, v&igrave; Tổ quốc thi&ecirc;ng li&ecirc;ng. Hoạt động t&igrave;nh nguyện lu&ocirc;n hướng đến việc ph&aacute;t huy thanh ni&ecirc;n tham gia giải quyết những việc kh&oacute;, việc cần c&ugrave;ng chung tay g&oacute;p sức x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước. C&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; ph&aacute;t triển cả về chiều s&acirc;u lẫn bề rộng. Từ chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave; những năm đầu ti&ecirc;n đ&atilde; sớm ph&aacute;t triển th&agrave;nh 6 chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện với y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ cụ thể đặt ra ở mỗi giai đoạn, thời điểm. C&aacute;c chiến dịch thường xuy&ecirc;n c&oacute; sự điều chỉnh, cập nhập nội dung hoạt động, đa dạng c&aacute;ch thức tổ chức như triển khai c&aacute;c đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n, c&aacute;c hoạt động theo đề &aacute;n, mở rộng địa b&agrave;n hoạt động.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36437/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Lễ ra qu&acirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c h&egrave; 1993.&nbsp;</em></span><em>Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; trong suốt 30 năm qua đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 5 triệu lượt thanh ni&ecirc;n tham gia của kh&ocirc;ng chỉ thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố m&agrave; c&ograve;n thu h&uacute;t được sự tham gia của thanh ni&ecirc;n Việt kiều, du học sinh, thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n quốc tế.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&iacute;nh c&aacute;ch thức tổ chức linh hoạt, gắn với sự ph&aacute;t triển về điều kiện kinh tế - văn h&oacute;a - x&atilde; hội của th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c địa phương, ph&ugrave; hợp với từng đối tượng thanh ni&ecirc;n đ&atilde; minh chứng cho tư duy s&aacute;ng tạo, tinh thần đeo b&aacute;m, ki&ecirc;n tr&igrave; trong tham mưu tổ chức phong tr&agrave;o của đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội, của tổ chức Đo&agrave;n - Hội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Qua c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, đặc biệt l&agrave; t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; tạo n&ecirc;n sức bật mới cho phong tr&agrave;o. C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n - Hội đ&atilde; ng&agrave;y c&agrave;ng chủ động trong thiết kế, x&aacute;c lập nội dung, triển khai hoạt động t&igrave;nh nguyện dưới sự định hướng, điều phối của Ban chỉ huy cấp th&agrave;nh. Nhiều sản phẩm t&igrave;nh nguyện mang t&iacute;nh chuy&ecirc;n m&ocirc;n s&acirc;u ra đời; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc l&agrave; kết quả của sự phối hợp nhịp nh&agrave;ng, chuy&ecirc;n nghiệp giữa c&aacute;c lực lượng tham gia chiến dịch, c&oacute; sự kết nối v&agrave; ph&aacute;t huy lẫn nhau.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hơn 30.800 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n, với tổng nguồn lực hơn 546 tỷ đồng l&agrave; những c&acirc;y cầu, tuyến đường, căn nh&agrave;, những s&acirc;n chơi, hoạt động an sinh x&atilde; hội, &hellip; được c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tiếp nối nhau c&ugrave;ng thực hiện đ&atilde; g&oacute;p phần giải quyết những vấn đề cụ thể, l&acirc;u d&agrave;i tại c&aacute;c địa phương, đơn vị. Từ những gi&aacute; trị thật m&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện mang lại, đ&atilde; tạo n&ecirc;n niềm tin, nhận được sự quan t&acirc;m, ủng hộ, tham gia của người d&acirc;n, c&aacute;c tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Điều n&agrave;y c&agrave;ng khẳng định hơn về khả năng tập hợp lực lượng dựa tr&ecirc;n việc biết c&aacute;ch khơi gợi những điểm chung tốt đẹp của thanh ni&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; sự dấn th&acirc;n, kh&aacute;t khao được đ&oacute;ng g&oacute;p, cống hiến; khẳng định sự kh&eacute;o l&eacute;o trong kết nối c&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội, tạo được sự lan tỏa v&agrave; ủng hộ của x&atilde; hội đối với hoạt động t&igrave;nh nguyện của tổ chức Đo&agrave;n - Hội Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36437/4.jpg" style="height:399px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện.&nbsp;</em></span><em>Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ việc tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; dần trưởng th&agrave;nh trong suy nghĩ v&agrave; h&agrave;nh động. Ch&iacute;nh từ những ng&agrave;y c&ugrave;ng đắm m&igrave;nh trong hoạt động t&igrave;nh nguyện, được c&ugrave;ng ăn, c&ugrave;ng ở, c&ugrave;ng l&agrave;m với người d&acirc;n, với đồng đội đ&atilde; gi&uacute;p cho c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện r&egrave;n luyện th&ecirc;m về nh&acirc;n c&aacute;ch, đạo đức, kỹ năng, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, c&oacute; cơ hội &aacute;p dụng kiến thức v&agrave;o thực tế cũng như mở rộng kiến thức của bản th&acirc;n, gi&uacute;p c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện th&ecirc;m y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước, gắn b&oacute; với những nơi m&igrave;nh đi qua, v&agrave; nhận th&ecirc;m nhiều t&igrave;nh cảm ấm &aacute;p. Nhiều thế hệ chiến sĩ, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội đ&atilde; trưởng th&agrave;nh từ những mặt trận t&igrave;nh nguyện. Đ&atilde; c&oacute; hơn 96.000 thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến trở th&agrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n, 6.000 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện được giới thiệu ph&aacute;t triển Đảng, ... Đ&acirc;y l&agrave; những th&agrave;nh quả về con người m&agrave; hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; của th&agrave;nh phố đ&atilde; mang lại.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">30 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; l&agrave; niềm tự h&agrave;o chung của c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện; l&agrave; sự khẳng định cho sức sống mạnh mẽ v&agrave; bền bỉ của một phong tr&agrave;o mang lại hiệu quả v&agrave; &yacute; nghĩa x&atilde; hội cao; l&agrave; sự thể hiện uy t&iacute;n, vai tr&ograve; của tổ chức Đo&agrave;n - Hội v&agrave; thể hiện vị tr&iacute;, vai tr&ograve; của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đối với x&atilde; hội, đối với c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">30 năm cũng l&agrave; cột mốc gi&aacute; trị để tổ chức Đo&agrave;n - Hội của Th&agrave;nh phố đ&uacute;c kết kinh nghiệm, r&agrave; so&aacute;t, nh&acirc;n rộng c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, c&aacute;ch l&agrave;m hay; tuổi trẻ th&agrave;nh phố c&ugrave;ng quyết t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu đổi mới phương thức tổ chức với mục ti&ecirc;u ng&agrave;y c&agrave;ng n&acirc;ng chất c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tập trung đặt ra c&aacute;c mục ti&ecirc;u trung hạn, d&agrave;i hạn cho từng chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện, ph&aacute;t huy hơn nữa tri thức, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, giao nhiệm vụ ph&ugrave; hợp sở trường, khả năng của c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, kết hợp một c&aacute;ch hiệu quả giữa c&ocirc;ng nghệ v&agrave; con người để tăng về số lượng vừa mang lại gi&aacute; trị cao hơn cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tiếp tục ph&aacute;t huy sức hiệu triệu của tổ chức v&agrave; gi&aacute; trị của phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện để mở rộng đối tượng c&ugrave;ng tham gia, đầu tư c&ocirc;ng t&aacute;c kết nối c&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội (nh&acirc;n lực, t&agrave;i ch&iacute;nh, vật lực); mạnh dạn tận dụng c&aacute;c ứng dụng, mạng x&atilde; hội, c&aacute;c cổng th&ocirc;ng tin để tạo n&ecirc;n những cộng đồng thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, ph&aacute;t huy c&aacute;c thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, những người c&oacute; uy t&iacute;n v&agrave; ảnh hưởng trong x&atilde; hội c&ugrave;ng tuy&ecirc;n truyền, lan tỏa cho c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- X&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh chiến sĩ t&igrave;nh nguyện giai đoạn mới, vẫn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đi trước l&agrave; tinh thần t&igrave;nh nguyện, nhưng với t&acirc;m thế của những c&ocirc;ng d&acirc;n to&agrave;n cầu. Mở rộng hơn c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại c&aacute;c nước, chủ động mời gọi nhiều hơn nữa thanh ni&ecirc;n quốc tế c&ugrave;ng đến tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện tại nước ta để c&ugrave;ng học hỏi, chia sẻ v&agrave; c&ugrave;ng nhau ph&aacute;t triển. Giới thiệu cho bạn b&egrave; thế giới về h&igrave;nh ảnh của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố sống tử tế v&agrave; biết l&agrave;m việc hiệu quả, c&oacute; năng lực s&aacute;ng tạo, sẳn s&agrave;ng kiến tạo những gi&aacute; trị mới v&agrave; tự tin bước ra thế giới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">K&iacute;nh thưa qu&yacute; đại biểu,</span></span></em></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n chương tr&igrave;nh &yacute; nghĩa h&ocirc;m nay, tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n - Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n - Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn sự quan t&acirc;m, chỉ đạo s&acirc;u s&aacute;t, sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; sự quan t&acirc;m, tạo điều kiện thuận lợi v&agrave; phối hợp của c&aacute;c ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể th&agrave;nh phố. Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn sự quan t&acirc;m v&agrave; chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đo&agrave;n; sự ủng hộ v&agrave; tạo điều kiện của l&atilde;nh đạo c&aacute;c địa phương, c&aacute;c cơ quan l&atilde;nh sự ngoại giao&hellip; đ&atilde; định hướng v&agrave; tiếp th&ecirc;m động lực ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn c&aacute;c gi&agrave; l&agrave;ng, trưởng bản, c&aacute;c gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i đ&atilde; lu&ocirc;n y&ecirc;u thương, chăm s&oacute;c, ch&agrave;o đ&oacute;n c&aacute;c chiến sĩ như l&agrave; con em của qu&ecirc; hương m&igrave;nh v&agrave; lu&ocirc;n d&agrave;nh những t&igrave;nh cảm, lời động vi&ecirc;n tốt đẹp nhất cho c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Xin c&aacute;m ơn c&aacute;c thế hệ Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Ban Tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;, c&oacute; nhiều anh, chị hiện d&ugrave; đang giữ những nhiệm vụ quan trọng của Đảng, đất nước, th&agrave;nh phố, địa phương, đơn vị nhưng vẫn d&agrave;nh t&igrave;nh cảm v&agrave; vẫn d&otilde;i bước theo mỗi bước đi của phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave; đặc biệt, xin gửi lời c&aacute;m ơn ch&acirc;n th&agrave;nh đến c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; gắn b&oacute;, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; trong suốt 30 năm qua. V&igrave; ch&iacute;nh c&aacute;c đồng ch&iacute;, c&aacute;c anh, chị v&agrave; c&aacute;c bạn mới thật sự l&agrave; nh&acirc;n tố quan trọng nhất l&agrave;m n&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng chung của c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện đ&atilde;, đang, sẽ lu&ocirc;n l&agrave; phong tr&agrave;o rất quan trọng để đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n, l&agrave; m&ocirc;i trường thực tiễn, hiệu quả để r&egrave;n luyện đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Do đ&oacute;, Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sẽ c&ugrave;ng đồng l&ograve;ng quyết t&acirc;m tiếp tục x&acirc;y dựng hoạt động t&igrave;nh nguyện l&agrave; hoạt động dẫn dắt, gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n. Đặc biệt, phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của Đo&agrave;n lu&ocirc;n phải nỗ lực để giữ vị tr&iacute; trung t&acirc;m, dẫn dắt, định hướng hoạt động t&igrave;nh nguyện trong x&atilde; hội. Để m&agrave;u &aacute;o của thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện th&agrave;nh phố sẽ lu&ocirc;n l&agrave; h&igrave;nh ảnh th&acirc;n thương, l&agrave; nơi trao gửi niềm tin y&ecirc;u v&agrave;o thế hệ tương lai, l&agrave; biểu tượng của sức trẻ sẵn s&agrave;ng g&oacute;p sức cho cộng đồng.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.</span></span></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">* Tựa đề do Ban Bi&ecirc;n tập Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></em></p> <p style="margin-left:-7.1pt; text-align:right"><span style="font-size:14px"><em>Đăng b&agrave;i: T.N</em></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;