Tự tin, vững vàng những bước chân tình nguyện đi cùng năm tháng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, học sinh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh vốn mang trong m&igrave;nh phẩm chất tốt đẹp, gi&agrave;u kh&aacute;t khao cống hiến, t&igrave;nh nguyện xung k&iacute;ch đi đầu trong kh&oacute; khăn thử th&aacute;ch. </span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36438/72.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>&nbsp;L&ograve;ng y&ecirc;u nước lu&ocirc;n l&agrave; nguồn động lực th&ocirc;i th&uacute;c thanh ni&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện. Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tinh thần ấy đ&atilde; từng quyện theo bước ch&acirc;n của <em>Thanh ni&ecirc;n Tiền phong</em> những ng&agrave;y kh&aacute;ng chiến chống Ph&aacute;p, của một thế hệ <em>Ch&uacute;ng ta đ&atilde; đứng dậy</em> trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, với m&agrave;u &aacute;o thanh ni&ecirc;n xung phong c&oacute; mặt ở mọi trận địa của c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển, bảo vệ th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước, được kế thừa tiếp nối đầy l&atilde;ng mạn với n&oacute;n tai b&egrave;o v&agrave; m&agrave;u &aacute;o t&igrave;nh nguyện từ Chiến dịch <em>&Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave;</em> đến&nbsp;6 chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh h&ocirc;m nay.</span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những ng&agrave;y th&aacute;ng t&igrave;nh nguyện tuyệt vời của tuổi trẻ</strong></span></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&agrave; một trong những chiến sĩ tham gia ngay từ ng&agrave;y đầu trong chiến dịch <em>&Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave;&nbsp;</em>những năm 1994, chị&nbsp;B&ugrave;i Thị Th&uacute;y Bắc, hiện đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại Trung t&acirc;m Ch&iacute;nh trị huyện Chợ L&aacute;ch (tỉnh Bến Tre), cựu chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n - ĐHQG-HCM x&uacute;c động gọi h&agrave;nh tr&igrave;nh 30 năm chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; những ng&agrave;y th&aacute;ng t&igrave;nh nguyện tuyệt vời của tuổi trẻ.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Niềm hạnh ph&uacute;c của chị B&ugrave;i Thị Th&uacute;y Bắc v&agrave; c&aacute;c sinh vi&ecirc;n c&ograve;n đ&aacute;nh dấu bởi nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh &yacute; nghĩa mang đậm dấu ấn thanh ni&ecirc;n đ&atilde; được h&igrave;nh th&agrave;nh ở nơi m&igrave;nh đến v&agrave; h&agrave;nh trang họ mang về ch&iacute;nh l&agrave; t&igrave;nh cảm y&ecirc;u thương, ấm &aacute;p của b&agrave; con nơi l&agrave;ng qu&ecirc; ngh&egrave;o. V&agrave; niềm vinh dự của chị&nbsp;B&ugrave;i Thị Th&uacute;y Bắc ch&iacute;nh l&agrave; được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng trong những ng&agrave;y h&egrave; đầy nắng ấy. </span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">30 ng&agrave;y tham gia chiến dịch t&igrave;nh nguyện, c&aacute;c chiến sĩ nhận được biết bao t&igrave;nh y&ecirc;u thương từ thiếu nhi, người d&acirc;n. Để rồi ng&agrave;y chia tay lưu luyến với những giọt nước mắt đầy x&uacute;c động vẫn in m&atilde;i trong l&ograve;ng chị Th&uacute;y Bắc.&nbsp;Với chị, m&ocirc;i trường Đo&agrave;n đ&atilde; gi&uacute;p chị được trải nghiệm, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36438/td 9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em><span style="color:rgb(28, 28, 28); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị B&ugrave;i Thị Th&uacute;y Bắc</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">L&agrave; thế hệ tiếp nối, trưởng th&agrave;nh từ Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ v&agrave; hiện nay l&agrave; chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, bạn&nbsp;</span></span></span><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(8, 28, 54); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Mai Hải Yến -&nbsp;Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ, ch&iacute;nh c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; cho bạn&nbsp;c&oacute; được cơ hội để l&agrave;m những điều c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội v&agrave; gi&uacute;p bạn&nbsp;c&agrave;ng ng&agrave;y tự tin, mạnh mẽ, tin y&ecirc;u hơn về tổ chức Đo&agrave;n.&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo Hải Yến, gi&aacute; trị lớn nhất từ&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(38, 38, 38)">c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; mang lại l&agrave; g&oacute;p phần tạo ra một m&ocirc;i trường l&agrave;nh mạnh gi&uacute;p nhiều thế hệ đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; cơ hội ph&aacute;t triển bản th&acirc;n, để từ đ&oacute; l&agrave;m khơi dậy truyền thống y&ecirc;u nước, &yacute; thức tự h&agrave;o, tự t&ocirc;n d&acirc;n tộc, tinh thần đo&agrave;n kết, xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36438/td 10.JPG" style="font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(8, 28, 54); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Mai Hải Yến</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>D&acirc;n vận kh&eacute;o để l&agrave;m t&igrave;nh nguyện</strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những ng&agrave;y c&ugrave;ng ăn, ở, lao động, trải nghiệm những c&ocirc;ng việc cụ thể với người d&acirc;n, với những c&ocirc; ch&uacute; anh chị c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động, với c&aacute;c anh chị chiến sĩ lực lượng vũ trang, với những bạn b&egrave;, đồng nghiệp c&ugrave;ng trang lứa đ&atilde; gi&uacute;p cho c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện r&egrave;n luyện nh&acirc;n c&aacute;ch, đạo đức, kỹ năng, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, c&oacute; cơ hội &aacute;p dụng kiến thức v&agrave;o thực tế cũng như mở rộng kiến thức của bản th&acirc;n, gi&uacute;p c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện th&ecirc;m y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước, gắn b&oacute; với những nơi m&igrave;nh đ&atilde; đi qua để rồi mỗi khi nhắc đến hay trở về l&agrave; mỗi lần kh&oacute; rời đi bởi t&igrave;nh đất, t&igrave;nh người ấm &aacute;p.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&iacute;nh sự bảo bọc đ&oacute; c&agrave;ng l&agrave;m cho những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội, những chiến sĩ t&igrave;nh nguyện hiểu r&otilde; hơn sự đ&oacute;ng g&oacute;p to lớn của Nh&acirc;n d&acirc;n, nhận thức s&acirc;u sắc hơn lời dạy của B&aacute;c Hồ &ldquo;Dễ trăm lần kh&ocirc;ng d&acirc;n cũng chịu, kh&oacute; vạn lần d&acirc;n liệu cũng xong&rdquo; để ng&agrave;y c&agrave;ng gắn b&oacute; hơn với người d&acirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c sau n&agrave;y.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">M&agrave; theo đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Ho&agrave;ng Năng, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nguy&ecirc;n Chỉ huy trưởng Chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ch văn h&oacute;a h&egrave; năm 1994 vẫn vẹn nguy&ecirc;n cảm x&uacute;c, kh&aacute;t vọng của người chiến sĩ t&igrave;nh nguyện năm n&agrave;o.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Ho&agrave;ng Năng chia sẻ kinh nghiệm hiểu đặc th&ugrave; đối tượng th&igrave; mới c&oacute; thể l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;nh nguyện, cụ thể&nbsp;sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave; dạy chữ buổi tối trong khi đ&oacute;&nbsp;ban ng&agrave;y th&igrave; c&ugrave;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n trong x&atilde; tổ chức c&aacute;c hoạt động để thiếu nhi c&oacute; s&acirc;n chơi h&egrave;. Cứ thế, bằng quyết t&acirc;m cao độ, chỉ trong 3 th&aacute;ng với 700 con người khởi đầu ấy đ&atilde; gi&uacute;p b&agrave; con nơi đ&acirc;y giải quyết vấn đề x&oacute;a m&ugrave; chữ.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&Acirc;n t&igrave;nh ấm &aacute;p của b&agrave; con khi bắt từng con c&aacute;, nhường c&aacute;i trứng vịt, rổ rau cho c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện&nbsp;đ&atilde; gi&uacute;p chiến sĩ th&ecirc;m ấm l&ograve;ng,&nbsp;v&ocirc; c&ugrave;ng hạnh ph&uacute;c v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ x&oacute;a m&ugrave; chữ cho người d&acirc;n huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh trong Chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave;. </span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 28, 28)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36438/TD 8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(28, 28, 28); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Ho&agrave;ng Năng</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(52, 58, 64)">Nhớ lại những ng&agrave;y bon l&agrave;ng được đ&oacute;n c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đến hỗ trợ, ch&uacute;&nbsp;Điểu Đ&aacute; - Trưởng bon, Đại biểu HĐND x&atilde; Bon Bu K&oacute;h, x&atilde; Đắk R&rsquo;T&iacute;h, huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk N&ocirc;ng) chia sẻ, điều x&uacute;c động của ch&uacute; v&agrave; người d&acirc;n ch&iacute;nh l&agrave; d&ugrave; điều kiện nơi bon l&agrave;ng c&ograve;n thiếu thốn, đi lại kh&oacute; khăn, nhưng c&aacute;c chiến sĩ lu&ocirc;n sẵn l&ograve;ng để trợ gi&uacute;p cho b&agrave; con. Theo ch&uacute;&nbsp;Điểu Đ&aacute;, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn, c&ugrave;ng chung sức thực hiện được nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh &yacute; nghĩa để lại cho b&agrave; con. Đ&oacute; l&agrave; điều v&ocirc; c&ugrave;ng đ&aacute;ng qu&yacute;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36438/td 11.JPG" style="height:398px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(52, 58, 64); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute; Điểu Đ&aacute;&nbsp;</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Hạnh ph&uacute;c của&nbsp;tr&iacute; thức trẻ từ nụ cười của người d&acirc;n</strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(8, 28, 54)">Theo b&aacute;c sĩ CKII Trần Văn Khanh - Gi&aacute;m đốc Bệnh viện L&ecirc; Văn Thịnh, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường Đại học Y Dược TP.Hồ Ch&iacute; Minh cho biết, từ một sinh vi&ecirc;n y khoa tham gia ngay từ những ng&agrave;y đầu chiến dịch, với kiến thức đ&atilde; được trang bị ở giảng đường, với mong muốn được đem chuy&ecirc;n m&ocirc;n y khoa để phục vụ cộng đồng</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(8, 28, 54)">.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(8, 28, 54)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36438/bs%20khanh%202.jpg" style="height:403px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(8, 28, 54)">B&aacute;c sĩ CKII Trần Văn Khanh. Ảnh: TTO</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&iacute;nh c&aacute;c chiến dịch h&egrave; gi&uacute;p b&aacute;c sĩ thấy việc chăm s&oacute;c sức khỏe người d&acirc;n, nhất l&agrave; người d&acirc;n ở v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa c&ograve;n hạn chế. Từ đ&oacute;, b&aacute;c sĩ Trần Văn Khanh nung nấu ước mơ lấy sức trẻ, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n phục vụ cộng đồng. Để từ đ&oacute;, khi &ocirc;ng l&agrave; B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường Đại học Y dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh, b&aacute;c sĩ&nbsp;đ&atilde; đề xuất để đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n kh&aacute;m chữa bệnh ph&aacute;t thuốc cho b&agrave; con ra đời. Với đội h&igrave;nh n&agrave;y, sinh vi&ecirc;n y khoa đ&atilde; đến từng nh&agrave; d&acirc;n từ miền T&acirc;y đến T&acirc;y Nguy&ecirc;n, c&oacute; khi qua nước bạn L&agrave;o, Campuchia để chăm s&oacute;c sức khỏe người d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với b&aacute;c sĩ, chỉ cần một&nbsp;c&aacute;i &ocirc;m, một&nbsp;nụ cười của b&agrave; con nơi m&igrave;nh đến đ&atilde; l&agrave; động lực để bản th&acirc;n&nbsp;b&aacute;c sĩ Trần Văn Khanh tiếp tục h&agrave;nh tr&igrave;nh v&igrave; cộng đồng.&nbsp;Ch&iacute;nh điều đ&oacute;, đến nay, d&ugrave; đ&atilde; qua c&aacute;i thời tuổi trẻ, nhưng b&aacute;c sĩ Trần Văn Khanh vẫn tr&agrave;n đầy nhiệt huyết v&agrave; lu&ocirc;n d&agrave;nh thời gian tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh kh&aacute;m bệnh, ph&aacute;t thuốc cho người d&acirc;n v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa v&agrave; lu&ocirc;n tạo điều kiện cho Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, Chi hội Thầy thuốc trẻ tại đơn vị tổ chức c&aacute;c hoạt động chăm s&oacute;c sức khỏe cộng đồng, đặc biệt l&agrave; Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&igrave;nh nguyện kh&ocirc;ng c&oacute; tuổi bởi giờ đ&acirc;y n&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh nhịp đập chung của mỗi một c&aacute; nh&acirc;n thuộc nhiều tầng lớp, t&aacute;c động s&acirc;u rộng đến đời sống, đi v&agrave;o l&ograve;ng x&atilde; hội tạo n&ecirc;n những dấu ấn dấn th&acirc;n v&igrave; một quốc gia phồn vinh, hạnh ph&uacute;c, v&igrave; một Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh chỗ dựa tin cậy v&agrave; vững chắc để thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, học sinh th&agrave;nh phố ng&agrave;y c&agrave;ng thấy tự tin, vững v&agrave;ng những bước ch&acirc;n t&igrave;nh nguyện đi c&ugrave;ng năm th&aacute;ng.</span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỒNG PHONG</strong></span></p> </div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với 29 tuổi đời, hơn 13 năm tham gia cách mạng, 7 năm bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, mặc dù chỉ trong khoảng thời gian 2 năm trên cương vị là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã có những cống hiến hết sức to lớn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đã để lại những tài sản tinh thần vô cùng quý giá trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, có tác phẩm “Tự chỉ trích” - một tài liệu giáo dục chính trị - tư tưởng quan trọng cho cán bộ, đảng viên. Đây là một đóng góp có giá trị vào kho tàng lý luận của Đảng ta.

Agile Việt Nam
;