Vì thanh niên Thông tin hoạt động Hoạt động cấp thành

Hoạt động cấp thành

Trong khuôn khổ APEC năm 2017, hai sự kiện lớn “Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp (SOM 3) và các cuộc họp liên quan (Hội nghị SOM 3)” và “Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 (SMEMM) (Hội nghị Bộ trưởng DNVVN) sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

;