Khai mạc Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế lần 7 năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 07-10, tại T&ograve;a nh&agrave; Viettel Complex Tower, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức Diễn đ&agrave;n Khoa học Sinh vi&ecirc;n Quốc tế lần 7 năm 2023 (ISSF 2023)&nbsp;với chủ đề &ldquo;Vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n trong chuyển đổi số&rdquo;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Diễn đ&agrave;n&nbsp;l&agrave; một trong những hoạt động ti&ecirc;u biểu để kết nối, tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về c&aacute;c vấn đề học thuật, s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học giữa sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng, sinh vi&ecirc;n cả nước n&oacute;i chung với sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học tr&ecirc;n Thế giới.&nbsp;Tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng từ 06 lần tổ chức trước, Diễn đ&agrave;n diễn ra từ ng&agrave;y 28-8 đến ng&agrave;y 08-10, trong đ&oacute; c&aacute;c hoạt động ch&iacute;nh sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 06-10 đến 08-10.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36503/DSC06629.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu quốc tế tham dự Diễn đ&agrave;n</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau gần 02 th&aacute;ng triển khai,&nbsp;Diễn đ&agrave;n đ&atilde; thu h&uacute;t 207 sinh vi&ecirc;n đăng k&yacute;&nbsp;gửi b&agrave;i tham luận. Qua v&ograve;ng phỏng vấn, Ban Tổ chức đ&atilde; x&eacute;t chọn 100 đại biểu ch&iacute;nh thức của 37 trường Đại học đến từ 10 quốc gia tham dự Diễn đ&agrave;n: Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, L&agrave;o, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Th&aacute;i Lan&nbsp;v&agrave; Việt Nam. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tại c&aacute;c phi&ecirc;n của diễn đ&agrave;n dự kiến thu h&uacute;t khoảng hơn 500 sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường dự th&iacute;nh, tương t&aacute;c, trao đổi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36503/DSC06661.jpg" style="height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu tham dự Diễn đ&agrave;n</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ, Diễn đ&agrave;n&nbsp;</span>Khoa học Sinh vi&ecirc;n Quốc tế<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;lần 7 l&agrave; hoạt động hưởng ứng Ng&agrave;y chuyển đổi số quốc gia (ng&agrave;y 10-10) v&agrave; Tuần lễ Chuyển đổi số TP. Hồ Ch&iacute; Minh 2023. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ban Tổ chức&nbsp;mong muốn&nbsp;th&ocirc;ng qua diễn đ&agrave;n&nbsp;kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở việc trao đổi học thuật chất lượng m&agrave; c&ograve;n thể hiện mạnh mẽ tiếng n&oacute;i của người trẻ, trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n: Ch&uacute;ng ta, ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; chủ thể s&aacute;ng tạo của c&ocirc;ng cuộc chuyển đổi số của mỗi quốc gia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;H&atilde;y tin tưởng v&agrave; trao quyền cho ch&uacute;ng t&ocirc;i v&igrave; sự ph&aacute;t triển bền vững v&agrave; tiến bộ của quốc gia, của x&atilde; hội. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng kỳ vọng những lần tổ chức sau c&oacute; thể mở rộng quy m&ocirc; đại biểu, mở rộng mạng lưới c&aacute;c trường, kết nối ISSF với c&aacute;c diễn đ&agrave;n học thuật uy t&iacute;n kh&aacute;c trong khu vực v&agrave; quốc tế, kết nối c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu của sinh vi&ecirc;n với doanh nghiệp, cơ quan nh&agrave; nước&quot;, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; tin tưởng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36503/Dong%20chi%20Tran%20Thu%20Ha%20phat%20bieu%20khai%20mac.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; ph&aacute;t biểu khai mạc Diễn đ&agrave;n</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại Diễn đ&agrave;n, đồng ch&iacute; Dương Anh Đức - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố chia sẻ,&nbsp;Diễn đ&agrave;n Khoa học Sinh vi&ecirc;n Quốc tế&nbsp;l&agrave; hoạt động thiết thực để kết nối, tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi, trao đổi về mặt học thuật, nghi&ecirc;n cứu khoa học giữa sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; sinh vi&ecirc;n tại c&aacute;c trường Đại học tr&ecirc;n thế giới. Thay mặt l&atilde;nh đạo Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Dương Anh Đức đ&aacute;nh gi&aacute; cao nỗ lực của Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong việc đề xuất&nbsp;s&aacute;ng kiến v&agrave; duy tr&igrave; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Trong thời gian tới, c&ugrave;ng với việc đầu tư, mở rộng, n&acirc;ng tầm diễn đ&agrave;n, l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố kỳ vọng sẽ tiếp tục c&oacute; th&ecirc;m những hoạt động trao đổi, li&ecirc;n kết, giao lưu về mặt học thuật, nghi&ecirc;n cứu khoa học, đổi mới s&aacute;ng tạo trong thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh với thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c quốc gia trong khu vực v&agrave; tr&ecirc;n thế giới&quot;, đồng ch&iacute; Dương Anh Đức mong muốn.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36503/DSC06827-2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Dương Anh Đức ph&aacute;t biểu tại Diễn đ&agrave;n</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36503/1%20(1).jpg" style="height:346px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Triết - B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Phước Lộc - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh uỷ tặng hoa cho c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, nh&agrave; khoa học tham gia Hội đồng Khoa học của Diễn đ&agrave;n</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36503/1%20(2).jpg" style="height:405px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh - Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tặng thư cảm ơn cho c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng Diễn đ&agrave;n</em></span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>PGS.TS. Chandra Setiawan - Giảng vi&ecirc;n cao cấp, Nguy&ecirc;n Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng thống (President University), Indonesia chia sẻ tại Diễn đ&agrave;n</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36503/a.png" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>TS. Ng&ocirc; C&ocirc;ng Kh&aacute;nh - Viện Đ&agrave;o tạo Quốc tế (ISB) - Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh tr&igrave;nh b&agrave;y tại Diễn đ&agrave;n</em></span></span></p> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh Diễn đ&agrave;n, dự kiến sẽ diễn ra c&aacute;c hoạt động:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phi&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o poster&nbsp;tương ứng với c&aacute;c tiểu ban:<br /> <strong>- Tiểu ban 1: Thanh ni&ecirc;n với c&aacute;c giải ph&aacute;p c&ocirc;ng nghệ th&uacute;c đẩy chuyển đổi số&nbsp;<br /> - Tiểu ban 2: Chuyển đổi số trong văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục v&agrave; vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n&nbsp;<br /> - Tiểu ban 3: N&acirc;ng cao năng lực số cho thanh ni&ecirc;n&nbsp;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, đại biểu sẽ được tham quan Hội trường Thống Nhất, Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh Chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chợ Bến Th&agrave;nh... v&agrave;&nbsp;trải nghiệm tham quan TP. Hồ Ch&iacute; Minh bằng bu&yacute;t tr&ecirc;n s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; xe bu&yacute;t hai tầng.</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Ảnh: TRUNG NGUY&Ecirc;N&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Tin b&agrave;i: THẠCH ANH</span></strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;