Tổng kết Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP. Hồ Chí Minh lần 15

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 19/5/2024, Lễ tổng kết Li&ecirc;n hoan tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&nbsp;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;lần thứ 15 năm 2024 đ&atilde; diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;thu h&uacute;t&nbsp;30 gian h&agrave;ng&nbsp;với hơn&nbsp;300 m&ocirc; h&igrave;nh,&nbsp;sản phẩm&nbsp;tham gia triển l&atilde;m,&nbsp;30 hoạt động&nbsp;s&aacute;ng tạo được tổ chức, thu h&uacute;t hơn&nbsp;10.000 người&nbsp;tới tham quan.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Đồng chí Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố phát biểu tại chương trình" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37016/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:9px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave;, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố nhấn mạnh: &ldquo;Tuổi trẻ bao giờ cũng ở trung t&acirc;m của những hoạt động lao động v&agrave; s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t huy được sức mạnh s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ l&agrave; cơ sở v&agrave; nguồn cảm hứng chung cho sức s&aacute;ng tạo của to&agrave;n x&atilde; hội, x&atilde; hội c&oacute; sức s&aacute;ng tạo th&igrave; mới ph&aacute;t triển.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Ban Thường vụ Thành Đoàn đã trao tặng Bằng khen Thành Đoàn để ghi nhận sự cố gắng trong phong trào sáng tạo trẻ cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37016/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="7 cá nhân là chủ nhiệm đề tài hoàn thành xuất sắc đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chương trình Vườn ươm Khoa học và Công nghệ trẻ năm 2022 - 2023." src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37016/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bạch Mai - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban Thường trực, Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy&nbsp;v&agrave;&nbsp;GS. TS. Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c hội khoa học v&agrave; kỹ thuật TP.HCM&nbsp;trao bằng khen cho c&aacute;c&nbsp;&nbsp;chủ nhiệm đề t&agrave;i ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học thuộc chương tr&igrave;nh Vườn ươm Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ năm 2022 - 2023.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp đ&aacute;nh dấu chặng đường 15 năm tổ chức, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao tặng Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n để ghi nhận sự cố gắng trong phong tr&agrave;o s&aacute;ng tạo trẻ cho 6 tập thể c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc v&agrave; 7 c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; chủ nhiệm đề t&agrave;i ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học thuộc chương tr&igrave;nh Vườn ươm Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ năm 2022 - 2023.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Ban tổ chức chương trình cũng đã tuyên dương, khen thưởng các thí sinh xuất sắc đạt giải tại Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh " src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37016/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ban tổ chức chương tr&igrave;nh cũng đ&atilde; tuy&ecirc;n dương, khen thưởng c&aacute;c th&iacute; sinh xuất sắc đạt giải tại Cuộc thi V&ocirc; địch Tin học văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Giải thưởng Thiết kế, chế tạo, ứng dụng lần thứ 12 năm 2024.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng chí Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố khen thưởng các thí sinh xuất sắc đạt giải " src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37016/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Duy Trang - B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng ch&iacute; L&acirc;m Đ&igrave;nh Thắng - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave;, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố khen thưởng c&aacute;c th&iacute; sinh xuất sắc đạt giải&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Li&ecirc;n hoan Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo l&agrave; một&nbsp;&nbsp;tạo s&acirc;n chơi giao lưu, học tập v&agrave; trao đổi kiến thức về học thuật, nghi&ecirc;n cứu khoa học, s&aacute;ng tạo giữa c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, Hội, c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ đội nh&oacute;m v&agrave; thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, học sinh tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Qua đ&oacute; triển l&atilde;m, giới thiệu, chuyển giao c&aacute;c đề t&agrave;i, sản phẩm s&aacute;ng tạo, m&ocirc; h&igrave;nh giải ph&aacute;p khoa học kỹ thuật của thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">NGỌC ĐỨC</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">H&igrave;nh ảnh: Theo TST</span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với 29 tuổi đời, hơn 13 năm tham gia cách mạng, 7 năm bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, mặc dù chỉ trong khoảng thời gian 2 năm trên cương vị là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã có những cống hiến hết sức to lớn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đã để lại những tài sản tinh thần vô cùng quý giá trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, có tác phẩm “Tự chỉ trích” - một tài liệu giáo dục chính trị - tư tưởng quan trọng cho cán bộ, đảng viên. Đây là một đóng góp có giá trị vào kho tàng lý luận của Đảng ta.

Agile Việt Nam
;