[Tin Ảnh]: Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức đón Tết cổ truyền cho sinh viên Lào và Campuchia

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; phải xa gia đ&igrave;nh nhưng nhiều sinh vi&ecirc;n nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o v&agrave; Vương quốc Campuchia tại &nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh vẫn được tổ chức đ&oacute;n Tết cổ truyền của d&acirc;n tộc nước m&igrave;nh</span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36962/hình 1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chiều 13/4, chương tr&igrave;nh </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Lễ hội Tết cổ truyền L&agrave;o v&agrave; Campuchia 2024 đ&atilde; được Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp với </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o tổ chức</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36962/hình 4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến tham dự chương tr&igrave;nh lễ hội c&oacute; ng&agrave;i Vanhxay Keovilay (L&atilde;nh sự, Tổng L&atilde;nh sự qu&aacute;n nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh); đồng ch&iacute; T&ocirc; Thị Thủy (Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng D&acirc;n vận của Hệ thống ch&iacute;nh trị, Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh); đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Mai Quỳnh Hoa (UVBTT, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh); đồng ch&iacute; </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n (Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh)</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36962/hình 3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Theo phong tục, cứ đến giữa tuần th&aacute;ng tư h&agrave;ng năm, người d&acirc;n nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o v&agrave; Vương quốc Campuchia lại vui mừng ch&agrave;o đ&oacute;n Tết cổ truyền Bunpimay v&agrave; Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36962/hình 9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Lễ hội Tết cổ truyền L&agrave;o v&agrave; Campuchia 2024 l&agrave; chương tr&igrave;nh nhằm tạo kiện thuận lợi để chăm lo cho sinh vi&ecirc;n hai nước L&agrave;o v&agrave; Campuchia đang sinh sống v&agrave; học tập tại TP. Hồ Ch&iacute; M&igrave;nh đ&oacute;n Tết cổ truyền của d&acirc;n tộc nước m&igrave;nh trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ấm &aacute;p, đậm t&igrave;nh hữu nghị.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36962/hình 5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu ch&uacute;c Tết c&aacute;c sinh vi&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; Campuchia tại chương tr&igrave;nh, anh Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n (Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n) cho biết: B&ecirc;n cạnh việc tổ chức</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> đ&oacute;n</span><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> Tết cổ truyền cho sinh vi&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; Campuchia tại k&yacute; t&uacute;c x&aacute; th&igrave; Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn h&oacute;a giữa sinh 3 nước L&agrave;o - Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36962/hình 2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;Trong những ng&agrave;y Tết năm nay, tuy phải xa nh&agrave; v&agrave; kh&ocirc;ng được đ&oacute;n c&aacute;i Tết truyền thống gần b&ecirc;n gia đ&igrave;nh, người th&acirc;n nhưng tất cả ch&uacute;ng em đều cảm thấy rất vui v&agrave; ấm &aacute;p khi nhận được sự quan t&acirc;m, hỗ trợ của c&aacute;c cấp ch&iacute;nh quyền tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng như sự quan t&acirc;m, sẻ chia của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Việt Nam&rdquo;, sinh vi&ecirc;n Oudomlith Silinya (trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn) chia sẻ</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36962/hình 8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Tại chương tr&igrave;nh c&aacute;c đại biểu v&agrave; kh&aacute;ch mời c&ograve;n được tham gia Lễ buộc chỉ cổ tay c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n hai nước L&agrave;o v&agrave; Campuchia. Đ&acirc;y l&agrave; một hoạt động nhằm g&oacute;p phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đo&agrave;n kết đặc biệt giữ sinh 3 nước L&agrave;o - Việt Nam - Campuchia.&nbsp;&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36962/hình 11.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif">Trong c&aacute;c ng&agrave;y Tết cổ truyền của L&agrave;o, Campuchia, nghi lễ buộc chỉ cổ tay v&agrave; t&eacute; nước l&agrave; những nghi thức ch&uacute;c may mắn v&agrave; lu&ocirc;n được sử dụng để ch&agrave;o đ&oacute;n kh&aacute;ch qu&yacute; với &yacute; nghĩa ch&uacute;c hạnh ph&uacute;c, ch&uacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; nhiều may mắn.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36962/hình 10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đại biểu v&agrave; kh&aacute;ch mời c&ograve;n được thưởng thức c&aacute;c tiết mục văn nghệ độc đ&aacute;o do ch&iacute;nh c&aacute;c sinh vi&ecirc;n hai nước L&agrave;o v&agrave; Campuchia tr&igrave;nh diễn.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">HỒNG PHONG</span></span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;