Hội Thảo Khoa Học: “Thúc Đẩy Nghiên Cứu Khoa Học Trong Sinh Viên, Nâng Tầm Giải Thưởng Sinh Viên Nghiên Cứu Euréka ” tại TP.Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 12/10/2023, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, ĐHQG-HCM, Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; phối hợp với Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Hội thảo Khoa học &quot;Th&uacute;c đẩy nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n, n&acirc;ng tầm Giải thưởng Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học &ndash; Eur&eacute;ka&rdquo; nh&acirc;n dịp ch&agrave;o mừng kỷ niệm 25 năm tổ chức Giải thưởng.</strong><br /> <br /> Với mong muốn mở ra cơ hội để c&aacute;c đơn vị gi&aacute;o dục, c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n giao lưu, chia sẻ quan điểm v&agrave; đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học, Học viện, Cao đẳng. Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Hội thảo Khoa học &ldquo;Th&uacute;c đẩy nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n, n&acirc;ng tầm Giải thưởng Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học - Eur&eacute;ka&rdquo;. Đơn vị thường trực Ban tổ chức l&agrave; Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ. Hội thảo được sự đồng h&agrave;nh, phối hợp của Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, C&acirc;u lạc bộ C&aacute;c nh&agrave; Khoa học Trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Quỹ X&atilde; hội Từ thiện T&acirc;m Nguyện việt, Quỹ Đổi mới S&aacute;ng tạo VinGroup, SIFT Analytics Group Việt Nam, Trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn, ĐHQG-HCM v&agrave; được đăng cai tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, ĐHQG-HCM.</span></span></p> <p style="text-align:center"><br /> <br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Các đồng chí lãnh đạo điều hành phần trao đổi và thảo luận về các giải pháp thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong sinh viên" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36525/Thảo luận giải pháp thúc đẩy hoạt động NCKH.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đồng ch&iacute;&nbsp;l&atilde;nh đạo&nbsp;điều h&agrave;nh phần trao đổi v&agrave; thảo luận về c&aacute;c giải ph&aacute;p th&uacute;c đẩy nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n</span></span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự Hội thảo c&oacute; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh uỷ vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; Chủ tịch T.Ư Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh - Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Eur&eacute;ka v&agrave; sự quan t&acirc;m tham gia của hơn 100 t&aacute;c giả, nh&oacute;m t&aacute;c giả đến từ 37 đơn vị tr&ecirc;n khắp cả nước, với 40 b&agrave;i tham luận.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="PGS.TS. Trần Minh Triết - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM báo cáo tham luận tại Hội thảo" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36525/PGS.TS TRẦN MINH TRIẾT.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PGS.TS. Trần Minh Triết - Ph&oacute; Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, ĐHQG-HCM b&aacute;o c&aacute;o tham luận tại Hội thảo</span></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;B&aacute;o c&aacute;o tham luận tại Hội Thảo, PGS.TS. Trần Minh Triết - Ph&oacute; Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, ĐHQG-HCM nhấn mạnh:<strong><em> &quot;Ch&uacute;ng ta n&ecirc;n tạo điều kiện cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c bạn trẻ c&oacute; cơ hội để&nbsp;giao lưu v&agrave; hội nhập với c&aacute;c cộng đồng nghi&ecirc;n cứu khoa học tr&ecirc;n thế giới. V&igrave; khi đ&oacute; c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; thể tiếp cận được nhiều &yacute; tưởng mới v&agrave; tạo ra được những kết nội ph&ugrave; hợp, mở rộng mạng lưới của những hợp t&aacute;c trong v&agrave; ngo&agrave;i nước&quot;</em></strong>.</span></span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="TS. Lê Hoàng Việt Lâm - Trường Đại học An ninh nhân dân báo cáo tham luận tại Hội thảo" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36525/TS, LÊ HOÀNG VIỆT LÂM.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TS. L&ecirc; Ho&agrave;ng Việt L&acirc;m - Trường Đại học An ninh nh&acirc;n d&acirc;n b&aacute;o c&aacute;o tham luận tại Hội thảo</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau thời gian l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c v&agrave; hiệu quả, Hội thảo đ&atilde; diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp với nhiều chia sẻ bổ &iacute;ch về m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p đẩy mạnh nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n, g&oacute;p phần n&acirc;ng tầm Giải thưởng Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học Eur&eacute;ka, đồng thời th&uacute;c đẩy nghi&ecirc;n cứu khoa học của sinh vi&ecirc;n tại c&aacute;c đơn vị trong thời gian tới.</span></span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC ĐỨC<br /> ẢNH: Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, ĐHQG-HCM</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;