Lan tỏa Tháng Thanh niên - tràn đầy sức trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trọng t&acirc;m của việc &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ số trong c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n đ&atilde; được thể hiện r&otilde; r&agrave;ng trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n 2024. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; việc x&acirc;y dựng v&agrave; kết nối nguồn lực đ&atilde; được thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(13, 13, 13)">Chiều ng&agrave;y 17/4, tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đ&atilde; diễn ra Hội nghị tổng kết Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n 2024 do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36983/IMG_9594.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">To&agrave;n cảnh Hội nghị</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(13, 13, 13)">Tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; cao c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống được c&aacute;c cơ sở quan t&acirc;m tổ chức v&agrave; linh hoạt lồng gh&eacute;p v&agrave;o Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm nay. C&aacute;c ng&agrave;y hoạt động cao điểm được tổ chức v&agrave; thực hiện bởi c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, tu&acirc;n thủ theo chỉ đạo của T.Ư Đo&agrave;n v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động cấp cụm v&agrave; phối hợp.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36983/IMG_9625-2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(13, 13, 13); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu tại Hội nghị</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(13, 13, 13)">&quot;Đồng thời, c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n tiếp tục triển khai c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc gắn với Kỷ niệm 93 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) v&agrave; chuẩn bị cho Kỷ niệm 50 năm Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Đặc biệt, Lễ hội Thanh ni&ecirc;n - Youth Fest lần đầu ti&ecirc;n được tổ chức với quy m&ocirc; lớn tại Th&agrave;nh phố do UBND TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức thu h&uacute;t sự tham gia đ&ocirc;ng đảo của đo&agrave;n vi&ecirc;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố&rdquo;.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Kh&eacute;p lại th&aacute;ng 3 rộn r&agrave;ng v&agrave; tr&agrave;n đầy sức trẻ</em></span></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">C&aacute;c đại diện từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n cũng đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o v&agrave; tổng kết c&aacute;c hoạt động của Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n, đồng thời đưa ra nhiều &yacute; kiến v&agrave; đề xuất để đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o việc ph&aacute;t triển c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh thiếu nhi của th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36983/IMG_9636.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36983/IMG_9660.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đại diện của c&aacute;c cơ sở b&aacute;o c&aacute;o kết quả hoạt động v&agrave; đề xuất kiến nghị</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">Sau 1 th&aacute;ng triển khai s&ocirc;i nổi, Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024 đ&atilde; kh&eacute;p lại với nhiều kết quả đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">Thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n khắp th&agrave;nh phố đ&atilde; c&ugrave;ng nhau tham gia v&agrave;o nhiều hoạt động như bảo vệ m&ocirc;i trường, x&acirc;y dựng cuộc sống văn minh đ&ocirc; thị, th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, v&agrave; đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng. Điểm nổi bật trong số đ&oacute; l&agrave;: Hưởng ứng Lễ khởi động Năm An to&agrave;n giao th&ocirc;ng năm 2024, triển khai c&aacute;c &ldquo;Ng&agrave;y thứ Bảy t&igrave;nh nguyện&rdquo; trong c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ hỗ trợ Nh&acirc;n d&acirc;n về thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, tổ chức c&aacute;c hoạt động hưởng ứng Ng&agrave;y cao điểm t&igrave;nh nguyện x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị văn minh gắn với thực hiện chủ đề năm 2024 của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (ng&agrave;y 09/3/2024) Ti&ecirc;u biểu tổ chức H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo; cho cộng đồng &ldquo;Gương mặt Thủ lĩnh trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; gồm 183 gương học sinh đ&atilde; tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng; tổ chức c&aacute;c hoạt động hưởng ứng Ng&agrave;y Chủ nhật xanh lần thứ 152 v&agrave; ng&agrave;y &ldquo;T&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo;, tổ chức &ldquo;Ng&agrave;y Đo&agrave;n vi&ecirc;n - Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt&rdquo; hưởng ứng Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36983/IMG_6151.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hưởng ứng Lễ khởi động Năm An to&agrave;n giao th&ocirc;ng năm 2024</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhằm tuy&ecirc;n truyền v&agrave; tổ chức c&aacute;c hoạt động hướng về bi&ecirc;n giới, biển, đảo, đồng thời tạo điều kiện để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; phối hợp với Ban Thư k&yacute; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố với biển, đảo Tổ quốc&rdquo; năm 2024; chương tr&igrave;nh &ldquo;Nghĩa t&igrave;nh Bi&ecirc;n giới&rdquo; tại tỉnh B&igrave;nh Phước - Trao tặng 80 phần qu&agrave; cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại c&aacute;c v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới, thăm v&agrave; trao tặng 80 phần qu&agrave; cho c&aacute;c chiến sĩ đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&aacute;c đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng,... C&ugrave;ng với đ&oacute; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Lễ tuy&ecirc;n dương Chiến sĩ &ldquo;Qu&acirc;n h&agrave;m xanh trẻ, giỏi, ti&ecirc;u biểu&rdquo; v&agrave; khai mạc Hội trại truyền thống &ldquo;Tuổi trẻ giữ biển&rdquo; năm 2024; c&aacute;c hoạt động hưởng ứng Giờ Tr&aacute;i Đất; tổ chức hội trại t&ograve;ng qu&acirc;n v&agrave; lễ giao qu&acirc;n nghĩa vụ qu&acirc;n sự tr&ecirc;n khắp th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Cần phải nắm chặt nội dung, chuẩn bị sớm c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;</em></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">Tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng đ&atilde; nhấn mạnh c&aacute;c cơ sở nắm chặt nội dung trọng t&acirc;m đ&atilde; được cấp th&agrave;nh triển khai, để từ đ&oacute; thiết kế c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&egrave;. C&aacute;c hoạt động của c&aacute;c Chương tr&igrave;nh, Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&egrave; kh&ocirc;ng chỉ nhằm mục ti&ecirc;u kỷ niệm 50 năm Giải ph&oacute;ng miền Nam v&agrave; thống nhất đất nước, m&agrave; c&ograve;n t&ocirc;n vinh 50 năm th&agrave;nh lập th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36983/IMG_9675.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)"><em>Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n&nbsp;hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Hội nghị</em></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hạn chế cần lưu &yacute;</em></span></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">Tuy nhi&ecirc;n, một số chỉ ti&ecirc;u cấp Th&agrave;nh chưa ho&agrave;n th&agrave;nh do việc dự b&aacute;o, x&aacute;c lập thực hiện c&ograve;n chưa s&aacute;t với thực tiễn, một số cơ sở Đo&agrave;n c&ograve;n hạn chế trong việc x&acirc;y dựng kế hoạch, khảo s&aacute;t v&agrave; x&aacute;c lập nội dung hoạt động thực hiện.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">Một số nội dung, hoạt động cấp Th&agrave;nh phố đ&atilde; được x&aacute;c lập nhưng chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Tọa đ&agrave;m 30 năm Ng&agrave;y Chủ nhật xanh; Chuỗi hoạt động x&acirc;y dựng tư duy về Đại học khởi nghiệp trong khu vực Trường học; Tập huấn B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Qu&acirc;n sự, Chi đo&agrave;n D&acirc;n qu&acirc;n tự vệ v&agrave; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Lực lượng vũ trang tr&uacute; đ&oacute;ng to&agrave;n th&agrave;nh. B&ecirc;n cạnh hiệu ứng t&iacute;ch cực của Lễ hội Thanh ni&ecirc;n, một số hoạt động hoặc c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp Th&agrave;nh phố vẫn chưa tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ v&agrave; th&uacute;c đẩy sự tham gia c&ugrave;ng thực hiện từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">Một số cơ sở Đo&agrave;n tuy đ&atilde; thực hiện việc ph&aacute;t triển lực lượng tại đơn vị nhưng vẫn chưa đảm bảo việc thực hiện nghiệp vụ tr&ecirc;n phần mềm Quản l&yacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n theo quy định, c&ograve;n chậm r&agrave; so&aacute;t, kh&ocirc;ng đăng k&yacute; chỉ ti&ecirc;u v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o chưa đầy đủ kết quả ph&aacute;t triển lực lượng về cấp Th&agrave;nh phố. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, phần mềm Quản l&yacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ograve;n xảy ra lỗi kỹ thuật n&ecirc;n đ&atilde; ảnh hưởng đến qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện c&aacute;c nghiệp vụ tr&ecirc;n phần mềm của cơ sở.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tiếp nhận, nắm bắt &yacute; kiến từ người trẻ</em></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">Đồng ch&iacute; Nguyễn Đăng Khoa - Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhận x&eacute;t c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n được thực hiện một c&aacute;ch t&iacute;ch cực v&agrave; đa dạng, với tổng cộng 261 sản phẩm được đăng tải bởi c&aacute;c cơ quan truyền th&ocirc;ng. Khảo s&aacute;t tr&ecirc;n hơn 14.000 bạn trẻ đ&atilde; cho thấy sự đ&aacute;nh gi&aacute; cao đối với c&aacute;c hoạt động như tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật, x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị, v&agrave; chăm s&oacute;c c&aacute;c đối tượng thanh thiếu ni&ecirc;n kh&oacute; khăn. Đặc biệt, c&oacute; sự mong muốn r&otilde; r&agrave;ng từ ph&iacute;a người trẻ về việc tham gia hoạt động trực tiếp v&agrave; t&igrave;nh nguyện, v&agrave; điều n&agrave;y đ&atilde; được phản &aacute;nh t&iacute;ch cực tr&ecirc;n c&aacute;c diễn đ&agrave;n trực tuyến như Tuổi Trẻ Online. Trong bối cảnh n&agrave;y,c&aacute;c bạn trẻ mong muốn tham gia hoạt động gắn kết tập thể l&agrave; một t&iacute;n hiệu quan trọng, v&agrave; đồng thời cần được xem x&eacute;t v&agrave; thực hiện cẩn thận trong c&aacute;c hoạt động sắp tới.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36983/IMG_9585.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">Đồng ch&iacute; Nguyễn Đăng Khoa - Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh b&aacute;o c&aacute;o kết quả tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c hoạt động trong th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n&nbsp;&nbsp;tại Hội nghị</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">Tổ chức hoạt động tuy&ecirc;n truyền v&agrave; gắn kết với người trẻ l&agrave; một phần quan trọng của việc x&acirc;y dựng cộng đồng v&agrave; nền văn h&oacute;a đ&ocirc; thị. Qua khảo s&aacute;t v&agrave; phản hồi t&iacute;ch cực từ người trẻ, c&oacute; thể thấy rằng họ kh&ocirc;ng chỉ quan t&acirc;m m&agrave; c&ograve;n muốn tham gia trực tiếp v&agrave;o c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội v&agrave; t&igrave;nh nguyện.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">Việc Đo&agrave;n - Hội - Đội ch&uacute; &yacute; đến những mong muốn n&agrave;y v&agrave; t&iacute;ch cực tổ chức những hoạt động ph&ugrave; hợp sẽ gi&uacute;p k&iacute;ch th&iacute;ch sự t&iacute;ch cực v&agrave; cam kết của người trẻ đối với việc ph&aacute;t triển cộng đồng v&agrave; x&atilde; hội. Đồng thời, việc th&uacute;c đẩy c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện cũng l&agrave; cơ hội tốt để trẻ em v&agrave; thanh thiếu ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố học hỏi kỹ năng mới, x&acirc;y dựng l&ograve;ng tự h&agrave;o v&agrave; tinh thần đồng đội.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">T&iacute;ch cực hưởng ứng phản hồi từ cộng đồng trẻ tuổi kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p đẩy mạnh hoạt động tuy&ecirc;n truyền m&agrave; c&ograve;n l&agrave; bước quan trọng trong việc th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển v&agrave; thăng tiến của địa phương v&agrave; x&atilde; hội.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">Cũng trong buổi Hội nghị, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; biểu dương, khen thưởng c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36983/IMG_9683.jpg" style="height:405px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36983/IMG_9701.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36983/IMG_9699.jpg" style="height:383px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(38, 38, 38)">C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n được khen thưởng</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&Iacute;CH THẢO</span></strong></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;