Đề tài khảo sát “Những yếu tố tác động đến sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” – định hướng giá trị sống tích cực

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Nh&acirc;n dịp Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 &ndash; 2028, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố c&ocirc;ng bố Đề t&agrave;i khảo s&aacute;t x&atilde; hội &ldquo;Những yếu tố t&aacute;c động đến sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh hiện nay&rdquo; với mong muốn ph&aacute;c thảo những n&eacute;t cơ bản ch&acirc;n dung của sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Khảo s&aacute;t &ldquo;Những yếu tố t&aacute;c động đến sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh hiện nay&rdquo; được thực hiện đối với sinh vi&ecirc;n đang học tập tại 68 trường đại học, học viện, cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Hai phương ph&aacute;p nghi&ecirc;n cứu ch&iacute;nh được sử dụng l&agrave;: lắng nghe mạng x&atilde; hội (social listening) tr&ecirc;n 424.589 t&agrave;i khoản mạng x&atilde; hội; nghi&ecirc;n cứu định lượng x&atilde; hội học, tr&ecirc;n quy m&ocirc; 19.318 sinh vi&ecirc;n (tr&ecirc;n tổng số 591.676 sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh).&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/12/36789/anh1.png" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đề t&agrave;i khảo s&aacute;t được thực hiện tr&ecirc;n 04 lĩnh vực: (i) Học tập v&agrave; ph&aacute;t triển bản th&acirc;n; (ii) Sinh hoạt v&agrave; nhu cầu nghề nghiệp, việc l&agrave;m; (iii) Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ; (iv) Tham gia hoạt động, phong tr&agrave;o của Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/12/36789/anh6.png" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đầu ti&ecirc;n, đối với lĩnh vực &ldquo;Học tập v&agrave; ph&aacute;t triển bản th&acirc;n&rdquo;, khảo s&aacute;t nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c vấn đề như: những vấn đề sinh vi&ecirc;n quan t&acirc;m thảo luận tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội về việc học tập, ph&aacute;t triển bản th&acirc;n; mục đ&iacute;ch học tập; c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n ảnh hưởng đến việc lựa chọn trường học v&agrave; nơi l&agrave;m việc; những động lực v&agrave; r&agrave;o cản đối với việc học tập, ph&aacute;t triển bản th&acirc;n; nghi&ecirc;n cứu khoa học; về việc sinh vi&ecirc;n tự đ&aacute;nh gi&aacute; về kết quả học tập v&agrave; kỹ năng; sinh vi&ecirc;n v&agrave; việc học ngoại ngữ. Kết quả khảo s&aacute;t phản &aacute;nh xu hướng tự chủ của sinh vi&ecirc;n thế hệ Z v&igrave; bản sắc c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; quyền tự quyết được sinh vi&ecirc;n x&aacute;c lập kh&aacute; cụ thể.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thứ hai, đối với vấn đề &ldquo;Sinh hoạt v&agrave; nhu cầu nghề nghiệp, việc l&agrave;m&rdquo;, kết quả khảo s&aacute;t thể hiện rằng định hướng nghề nghiệp của sinh vi&ecirc;n tương đối r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; phần lớn sinh vi&ecirc;n hướng đến việc khởi nghiệp. Trong đ&oacute;, c&aacute;c c&acirc;u hỏi nghi&ecirc;n cứu được cụ thể h&oacute;a th&agrave;nh: xu hướng thảo luận về việc l&agrave;m của sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội; h&igrave;nh mẫu nghề nghiệp v&agrave; c&aacute;c gi&aacute; trị ảnh hưởng đến việc lựa chọn nghề nghiệp, việc l&agrave;m; động lực, r&agrave;o cản của sinh vi&ecirc;n đối với nghề nghiệp ở khu vực c&ocirc;ng; mức độ tự tin khi t&igrave;m kiếm nghề nghiệp, việc l&agrave;m; mức độ h&agrave;i l&ograve;ng, lo lắng về c&aacute;c kh&iacute;a cạnh cuộc sống; tr&aacute;ch nhiệm của sinh vi&ecirc;n; nhu cầu về sinh hoạt vui chơi, giải tr&iacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thứ ba, trong bối cảnh sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c nền tảng số, đặc biệt l&agrave; sự ph&aacute;t triển của mạng x&atilde; hội c&oacute; vai tr&ograve; v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng với đời sống sinh vi&ecirc;n cho n&ecirc;n Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đặc biệt quan t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu &ldquo;Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ&rdquo;. Trong lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ, c&aacute;c c&acirc;u hỏi nghi&ecirc;n cứu tập trung về: mục đ&iacute;ch, th&oacute;i quen sử dụng mạng x&atilde; hội; th&oacute;i quen tương t&aacute;c tr&ecirc;n c&aacute;c trang cộng đồng; nhận thức về sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c loại h&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ v&agrave; mục đ&iacute;ch sử dụng, để từ đ&oacute; nắm bắt xu hướng t&acirc;m l&yacute; nhằm định hướng sinh vi&ecirc;n sử dụng mạng x&atilde; hội theo hướng t&iacute;ch cực.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thứ tư, khảo s&aacute;t thực hiện nghi&ecirc;n cứu lĩnh vực &quot;Tham gia hoạt động, phong tr&agrave;o của Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&rdquo;, h&igrave;nh thức hoạt động phong tr&agrave;o được sinh vi&ecirc;n ưu ti&ecirc;n nhất l&agrave; &ldquo;hoạt động tham quan thực tế, trải nghiệm&rdquo;. Điều n&agrave;y chứng tỏ rằng sinh vi&ecirc;n thế hệ Z rất năng động, mong muốn tự kh&aacute;m ph&aacute;, trải nghiệm v&agrave; ph&aacute;t triển bản th&acirc;n. Do đ&oacute;, c&aacute;c cấp bộ Hội Th&agrave;nh phố cần khuyến kh&iacute;ch x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển bản sắc c&aacute; nh&acirc;n của sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/12/36789/anh4.png" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Sinh vi&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&oacute;m lại, Hội Sinh vi&ecirc;n cần tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tạo m&ocirc;i trường cho sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố r&egrave;n luyện đạo đức, vun đắp l&yacute; tưởng, ph&aacute;t huy sinh vi&ecirc;n &ldquo;s&aacute;ng tri thức, vững kỹ năng, ti&ecirc;n phong hội nhập&rdquo; để tổ chức Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tiếp tục giương cao ngọn cờ đo&agrave;n kết trong nhiệm kỳ lần thứ VII 2023-2028. Cuối c&ugrave;ng, để x&acirc;y dựng tổ chức Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam vững mạnh cần quyết t&acirc;m x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ Hội năng động, s&aacute;ng tạo, tr&iacute; tuệ v&agrave; bản lĩnh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>QUỲNH HƯƠNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;