Những chàng trai, cô gái sẵn sàng lên đường tòng quân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>(TTO) Sắp đến ng&agrave;y hội t&ograve;ng qu&acirc;n, những ch&agrave;ng trai, c&ocirc; g&aacute;i tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh (TP.HCM) đang hừng hực kh&iacute; thế t&igrave;nh nguyện l&ecirc;n đường tham gia nghĩa vụ qu&acirc;n sự năm 2024.</strong></span></p> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <p style="text-align:center"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/24/base64-1708750464190575995963.jpeg" rel="nofollow" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px !important;" target="_blank"><img alt=" Bảo Ngọc tiếp nối truyền thống gia đình và mẹ Đào Thị Hường - Ảnh: THANH HIỆP" class="lightbox-content" id="img_685411627848224768" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/1100/471584752817336320/2024/2/24/base64-1708750464190575995963.jpeg" style="box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; height:381px; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:572px" title="Tiếp nối truyền thống gia đình, Chị Ngọc (Áo Đoàn Thanh niên, bên trái) được sự ủng hộ, động viên tuyệt đối từ gia đình - Ảnh: THANH HIỆP" /></a></p> <div id="wrapper-inimage-pos-sponsor-0" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="in-images" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="zone-joqxux31" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="share-joqxuxkg" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="placement-l3ybbvz3" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="banner-joqxux31-l3ybbwme" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; min-height: 0px; min-width: 0px;"> <div id="slot-1-joqxux31-l3ybbwme" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="yomedia-passback-9bc24dc69f294f96b0f2b4c7a7278460-1708791117951" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><em>Bảo Ngọc tiếp nối truyền thống gia đ&igrave;nh v&agrave; mẹ Đ&agrave;o Thị Hường - Ảnh: THANH HIỆP</em></p> <p style="text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi người một suy nghĩ, một mục ti&ecirc;u ri&ecirc;ng, tuy nhi&ecirc;n tất cả đều hướng về nhiệm vụ thi&ecirc;ng li&ecirc;ng với Tổ quốc ph&iacute;a trước. </span></span></p> <p style="text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&ograve;ng qu&acirc;n v&igrave; y&ecirc;u m&agrave;u xanh &aacute;o l&iacute;nh của mẹ</strong></span></span></p> <p style="text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sinh ra trong gia đ&igrave;nh truyền thống qu&acirc;n đội, Ho&agrave;ng Bảo Ngọc l&agrave; một trong s&aacute;u c&ocirc;ng d&acirc;n nữ t&igrave;nh nguyện&nbsp;<a class="link-inline-content" href="https://tuoitre.vn/tong-quan.html" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px;" title="Tòng quân">t&ograve;ng qu&acirc;n</a>&nbsp;năm 2024 tại TP.HCM. Sau khi vừa ho&agrave;n th&agrave;nh chương tr&igrave;nh đại học tại Học viện C&ocirc;ng nghệ Bưu ch&iacute;nh Viễn th&ocirc;ng, c&ocirc; đ&atilde; xin &yacute; kiến gia đ&igrave;nh v&agrave; viết đơn tự nguyện nhập ngũ để tiếp nối truyền thống gia đ&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi được hỏi l&yacute; do viết đơn t&igrave;nh nguyện tham gia&nbsp;<a class="link-inline-content" href="https://tuoitre.vn/tp-hcm-49-nguoi-tham-gia-nghia-vu-quan-su-nam-2024-co-trinh-do-dai-hoc-cao-dang-trung-cap-20240222100812055.htm" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px;" title="nghĩa vụ quân sự">nghĩa vụ qu&acirc;n sự</a>, Bảo Ngọc chia sẻ: &quot;Ngay từ nhỏ em đ&atilde; c&oacute; cơ hội đến với đơn vị của mẹ. Được sống v&agrave; trải nghiệm, hiểu được một phần m&ocirc;i trường qu&acirc;n ngũ, t&igrave;nh y&ecirc;u với m&agrave;u xanh &aacute;o l&iacute;nh của em được lớn dần. Những lần chuẩn bị qu&acirc;n phục cho mẹ, bản th&acirc;n em lu&ocirc;n muốn đeo cầu vai, qu&acirc;n h&agrave;m cho mẹ, điều đ&oacute; lu&ocirc;n khiến em tự h&agrave;o&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:start"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều năm c&ocirc;ng t&aacute;c tại Đo&agrave;n An ninh 2, Cục Bảo vệ An ninh Qu&acirc;n đội, c&ocirc; Đ&agrave;o Thị Hường, mẹ của Bảo Ngọc, t&acirc;m t&igrave;nh: &quot;L&agrave; qu&acirc;n nh&acirc;n, l&uacute;c con c&ograve;n nhỏ t&ocirc;i hay đưa theo để tiện chăm s&oacute;c. Tự h&agrave;o khi giờ đ&acirc;y con g&aacute;i tiếp bước truyền thống gia đ&igrave;nh. Mong rằng m&ocirc;i trường qu&acirc;n đội sẽ tiếp tục bồi dưỡng, gi&uacute;p con c&agrave;ng th&ecirc;m mạnh mẽ&quot;.</span></span></p> <div style="text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: center;"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087501614271827331559.jpeg" rel="nofollow" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px !important;" target="_blank"><img alt="Đại diện chính quyền địa phương thăm hỏi Hoàng Bảo Ngọc lên đường tòng quân - Ảnh: THANH HIỆP" class="lightbox-content" id="img_685421506130399232" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/1100/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087501614271827331559.jpeg" style="box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; height:386px; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:579px" title="Đại diện chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên công dân Ngọc lên đường tòng quân - Ảnh: THANH HIỆP" /></a></div> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><em>Đại diện ch&iacute;nh quyền địa phương thăm hỏi Ho&agrave;ng Bảo Ngọc l&ecirc;n đường t&ograve;ng qu&acirc;n - Ảnh: THANH HIỆP</em></p> <h2 style="font-style:normal; text-align:start"><span style="font-size:14px"><strong>Ch&agrave;ng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n mơ l&agrave;m l&iacute;nh hải qu&acirc;n</strong></span></h2> <p style="text-align:start">L&agrave; một c&aacute;n bộ Đo&agrave;n trẻ năng động, một Đảng vi&ecirc;n trẻ của quận Ph&uacute; Nhuận (TP.HCM), anh Trịnh Ho&agrave;ng Minh Nhật lu&ocirc;n mến mộ h&igrave;nh ảnh những chiến sĩ Hải qu&acirc;n ng&agrave;y đ&ecirc;m canh giữ v&ugrave;ng trời, v&ugrave;ng biển thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của Tổ quốc.&nbsp;</p> <p style="text-align:start">Khi biết tin m&igrave;nh tr&uacute;ng tuyển&nbsp;<a class="link-inline-content" href="https://tuoitre.vn/nghia-vu-quan-su.html" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px;" title="Nghĩa vụ Quân sự">nghĩa vụ qu&acirc;n sự</a>&nbsp;năm 2024, Nhật đ&atilde; xin được nhập ngũ v&agrave;o Lữ đo&agrave;n Hải qu&acirc;n 957 - V&ugrave;ng 4 Hải qu&acirc;n.</p> <div style="text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: center;"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087501732751446017878.jpeg" rel="nofollow" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px !important;" target="_blank"><img alt="Anh Trịnh Hoàng Minh Nhật là một cán bộ Đoàn năng động - Ảnh: THANH HIỆP" class="lightbox-content" id="img_685428428911198208" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/1100/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087501732751446017878.jpeg" style="box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; height:396px; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:595px" title="Trịnh Hoàng Minh Nhật là một cán bộ Đoàn năng động, nhiệt huyết với công tác phong trào tại địa phương - Ảnh: THANH HIỆP" /></a></div> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><em>Anh Trịnh Ho&agrave;ng Minh Nhật l&agrave; một c&aacute;n bộ Đo&agrave;n năng động - Ảnh: THANH HIỆP</em></p> <p style="text-align:start">Minh Nhật hiện l&agrave; một c&aacute;n bộ Khoa Ch&iacute;nh trị, phương ph&aacute;p C&ocirc;ng t&aacute;c Đội tại Nh&agrave; Thiếu nhi quận Ph&uacute; Nhuận. Tham gia v&agrave; gắn liền với nhiều hoạt động thiếu nhi tại địa phương, Nhật được vinh dự đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng v&agrave;o ng&agrave;y 30-4-2023.&nbsp;</p> <p style="text-align:start">&quot;Được sự ủng hộ của gia đ&igrave;nh v&agrave; bạn b&egrave; l&agrave; động lực to lớn nhất gi&uacute;p bản th&acirc;n m&igrave;nh ki&ecirc;n quyết hơn tr&ecirc;n con đường đ&atilde; chọn: gia nhập lực lượng hải qu&acirc;n&quot;, Nhật chia sẻ.</p> <div style="text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: center;"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/23/z51820687424778cab4f9a4c015bf69f6a893f6eba9516-17086829895982071404689.jpg" rel="nofollow" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px !important;" target="_blank"><img alt="Minh Nhật (cầm hoa) được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng - Ảnh: NVCC" class="lightbox-content" id="img_685428926196269056" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/1100/471584752817336320/2024/2/23/z51820687424778cab4f9a4c015bf69f6a893f6eba9516-17086829895982071404689.jpg" style="box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; height:317px; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:563px" title="Minh Nhật (cầm hoa) được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng - Ảnh: NVCC" /></a></div> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><em>Minh Nhật (cầm hoa) được vinh dự đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đảng - Ảnh: NVCC</em></p> <h2 style="font-style:normal; text-align:start"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Từ &quot;run run&quot; đến &quot;m&ecirc; m&ecirc;&quot; đời qu&acirc;n ngũ</strong></span></span></h2> <p style="text-align:start">Vừa ho&agrave;n th&agrave;nh chương tr&igrave;nh học IT (lập tr&igrave;nh) tại Trường đại học Greenwich Việt Nam (TP.HCM), khi nhận được thư triệu tập tham gia&nbsp;<a class="link-inline-content" href="https://tuoitre.vn/nghia-vu-quan-su.html" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px;" title="nghĩa vụ Quân sự">nghĩa vụ qu&acirc;n sự</a>, Đỗ Quan Chuẩn lo lắng v&igrave; anh đang dự t&iacute;nh t&igrave;m việc l&agrave;m, kiếm nhiều tiền để cưới vợ.</p> <p style="text-align:start">&quot;Tuy nhi&ecirc;n sau khi t&igrave;m hiểu th&ecirc;m về m&ocirc;i trường qu&acirc;n ngũ, t&ocirc;i ph&aacute;t hiện rất nhiều điều th&uacute; vị giống như một ng&ocirc;i trường đại học lớn&quot;, Quan Chuẩn cười tươi.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/24/base64-1708750186651718797058.jpeg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/24/base64-1708750186699842692566.jpeg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Quan Chuẩn t&igrave;m hiểu th&ocirc;ng tin về m&ocirc;i trường qu&acirc;n đội - Ảnh: THANH HIỆP</em></p> <p style="text-align:start">Đỗ Quan Chuẩn chia sẻ: Nhận được l&aacute; thư triệu tập m&agrave; tay &quot;run run&quot;. Nhưng t&igrave;m hiểu s&acirc;u về m&ocirc;i trường qu&acirc;n đội lại thấy &quot;m&ecirc; m&ecirc;&quot;.</p> <p style="text-align:start">Ngo&agrave;i chuy&ecirc;n ng&agrave;nh lập tr&igrave;nh, Chuẩn c&ograve;n c&oacute; niềm đam m&ecirc; với nhiếp ảnh v&agrave; mong muốn mang sở th&iacute;ch của m&igrave;nh đ&oacute;ng g&oacute;p cho x&atilde; hội. Chuẩn đ&atilde; tham gia nhiều hoạt động phong tr&agrave;o tại TP.HCM với vai tr&ograve; l&agrave; Cộng t&aacute;c vi&ecirc;n cho Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM.&nbsp;</p> <p style="text-align:start">&quot;Với những trải nghiệm th&uacute; vị từ hoạt động phong tr&agrave;o tại TP.HCM c&ugrave;ng với chuy&ecirc;n m&ocirc;n trong lĩnh vực theo học, m&igrave;nh mong rằng bản th&acirc;n c&oacute; thể đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều gi&aacute; trị cho đơn vị. M&igrave;nh cũng hy vọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện trong qu&acirc;n ngũ, bản th&acirc;n sẽ mạnh mẽ hơn, ho&agrave;n th&agrave;nh tất cả nhiệm vụ được giao để bạn b&egrave;, gia đ&igrave;nh, x&atilde; hội tự h&agrave;o về m&igrave;nh&quot;, anh chia sẻ th&ecirc;m.</p> <div style="text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: center;"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/23/thp00041-2-1708685470897397699079.jpg" rel="nofollow" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px !important;" target="_blank"><img alt="Quan Chuẩn (phải) tham gia nhiều hoạt động phong trào tại TP.HCM trong vai trò là cộng tác viên tại Thành Đoàn TP.HCM - Ảnh: NVCC" class="lightbox-content" id="img_685439337333391360" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/1100/471584752817336320/2024/2/23/thp00041-2-1708685470897397699079.jpg" style="box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; height:486px; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:672px" title="Những chàng trai, cô gái sẵn sàng lên đường tòng quân- Ảnh 7." /></a></div> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><em>Quan Chuẩn (phải) tham gia nhiều hoạt động phong tr&agrave;o tại TP.HCM trong vai tr&ograve; l&agrave; cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM - Ảnh: NVCC</em></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:right"><strong>THANH HIỆP</strong></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:right"><strong>Nguồn: TTO</strong></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;