Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh thắp lên nghìn ngọn nến tri ân hùng liệt sĩ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ (07/5/1954-07/5/2024) v&agrave; kỷ niệm 49 năm Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2024) Ban Thường vụ Th&agrave;nh đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức lễ thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ đ&atilde; hy sinh cho Tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sĩ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36984/1.jpg" style="height:301px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">To&agrave;n cảnh buổi lễ</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến dự buổi thắp nến tri &acirc;n c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: đồng ch&iacute; Nguyễn Th&agrave;nh Phong, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguy&ecirc;n Chủ tịch UBND th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh uỷ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh: đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực, nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh uỷ TP.HCM;...&nbsp;</span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; hơn 1200 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia thắp nến tri &acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36984/1%20(2).jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Trường An bầy tỏ cảm x&uacute;c tại buổi lễ</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Trường An&nbsp;- Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy, Ph&oacute; Ch&iacute;nh ủy Trung đo&agrave;n Gia Định, Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp; b&agrave;y tỏ b&agrave;y tỏ trước anh linh cha anh, tuổi trẻ th&agrave;nh phố nguyện xứng đ&aacute;ng l&agrave; thế hệ tiếp bước kế thừa truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng, d&ugrave;ng tr&iacute; th&ocirc;ng minh v&agrave; l&ograve;ng y&ecirc;u nước để chứng minh rằng chiến thắng vĩ đại m&ugrave;a xu&acirc;n năm 1975 của d&acirc;n tộc Việt Nam ch&iacute;nh l&agrave; ngọn đuốc soi đường cho c&aacute;c thế hệ trẻ Việt Nam qua bao nhi&ecirc;u năm th&aacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36984/1%20(3).jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;">C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo d&acirc;n hương&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau lễ d&acirc;ng hương tưởng niệm c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; d&acirc;ng hương v&agrave; thắp nến tri &acirc;n tưởng niệm c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ tại c&aacute;c phần mộ.&nbsp;<br /> Được biết trong c&ugrave;ng ng&agrave;y c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tại 22 quận huyện v&agrave; th&agrave;nh phố Thủ Đức đồng loạt tổ chức thắp nến tại tất cả c&aacute;c nghĩa trang tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36984/1%20(4).jpg" style="height:332px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36984/1%20(1).jpg" style="height:341px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36984/1%20(5).jpg" style="height:322px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;">c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n d&acirc;ng hương v&agrave; thắp nến tr&ecirc;n c&aacute;c ng&ocirc;i mộ</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Ảnh: Thuận Văn</span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tin: Trung Nguy&ecirc;n</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;