Bạn trẻ với ý thức bảo vệ di tích lịch sử, địa chỉ đỏ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc Việt Nam đ&atilde; đi qua với biết bao chiến c&ocirc;ng anh dũng để ng&agrave;y nay thế hệ trẻ khi lật giở những trang sử h&agrave;o h&ugrave;ng ấy m&agrave; kh&ocirc;ng khỏi x&uacute;c động, tự h&agrave;o. Kh&ocirc;ng chỉ qua sử s&aacute;ch, những địa điểm, những di t&iacute;ch, địa chỉ đỏ&nbsp;l&agrave; chứng nh&acirc;n đại diện cho một qu&aacute; khứ v&agrave;ng son, ki&ecirc;n cường v&agrave; bền bỉ của d&acirc;n tộc Việt Nam.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36394/http.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Chiến sĩ Hoa phượng đỏ Th&agrave;nh phố tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh tham quan di t&iacute;ch lịch sử. Ảnh: TLTĐ</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ l&agrave; di sản c&oacute; gi&aacute; trị cả về mặt tinh thần lẫn ph&aacute;t triển kinh tế, thế n&ecirc;n ở bất cứ quốc gia n&agrave;o, trong đ&oacute; c&oacute; Việt Nam, di t&iacute;ch cũng được tr&acirc;n qu&yacute; v&agrave; bảo tồn, g&igrave;n giữ bởi những di t&iacute;ch ấy chứa đựng cả c&acirc;u chuyện, cả tinh thần m&agrave; cha &ocirc;ng ta, Nh&acirc;n d&acirc;n đất Việt ta đ&atilde; d&agrave;y c&ocirc;ng x&acirc;y dựng v&agrave; vun đắp. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy mỗi c&ocirc;ng d&acirc;n, đặc biệt l&agrave; thế hệ trẻ ng&agrave;y nay cần phải tham gia bảo vệ, g&igrave;n giữ c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử.</span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với thế hệ trẻ ng&agrave;y nay, đặc biệt l&agrave; người trẻ tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh những di t&iacute;ch lịch sử đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n xa lạ m&agrave; trở th&agrave;nh điểm đến th&uacute; vị v&agrave; đặc biệt trong c&aacute;c ng&agrave;y cuối tuần trong c&aacute;c dịp lễ tết. Giới trẻ ng&agrave;y nay&nbsp;t&igrave;m đến những di t&iacute;ch để tham quan, chụp ảnh v&agrave; để t&igrave;m hiểu về di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ&nbsp;của th&agrave;nh phố, của d&acirc;n tộc. Từ đ&oacute;, đ&atilde; n&acirc;ng cao t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước, niềm tự h&agrave;o d&acirc;n tộc trong l&ograve;ng mỗi bạn trẻ khi đến những di t&iacute;ch, địa chỉ đỏ của Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></span><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">Điển h&igrave;nh trong giai đoạn 2023 - 2028 đ&atilde; c&oacute; hơn 1,9 triệu lượt đội vi&ecirc;n, học sinh tham gia c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh đến Bảo t&agrave;ng.</span></font></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36394/Hanh%20trinh%20den%20voi%20Bao%20tang.jpg" style="height:315px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Số liệu đội vi&ecirc;n, học sinh tham gia c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh đến với Bảo t&agrave;ng từ năm 2023 - 2028. Nguồn: Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố.</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, những di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ&nbsp;c&ograve;n hiện hữu giữa sự ph&aacute;t triển theo năm th&aacute;ng của th&agrave;nh phố, đ&oacute; l&agrave; những nơi lưu giữ v&agrave; t&aacute;i hiện lại phần n&agrave;o khung cảnh, h&igrave;nh ảnh S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định những th&aacute;ng ng&agrave;y chiến tranh. Ng&agrave;y nay, những di t&iacute;ch ấy đ&atilde; được tr&ugrave;ng tu, sửa mới song vẫn giữa được vẹn nguy&ecirc;n gi&aacute; trị v&agrave; để lại nhiều ấn tượng trong l&ograve;ng người tham quan. Cũng ch&iacute;nh v&igrave; những thay đổi đ&oacute; đ&atilde; thu h&uacute;t nhiều hơn v&agrave; mở rộng đối tượng t&igrave;m đến.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y nay, với sự ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, việc t&igrave;m kiếm những th&ocirc;ng tin sự kiện lịch sử trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng nhưng kh&ocirc;ng &iacute;t người d&acirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n chọn c&aacute;ch đến tham quan trực tiếp tại c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử. Điều đ&oacute; thể hiện l&ecirc;n t&igrave;nh cảm v&agrave; sự quan t&acirc;m của nh&acirc;n d&acirc;n về c&aacute;c địa điểm lịch sử, về nguồn cội. Nhưng c&oacute; một vấn đề đ&atilde; v&agrave; đang diễn ra tại c&aacute;c địa điểm di t&iacute;ch lịch sử hiện nay đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; việc một bộ phận người d&acirc;n, bạn trẻ đang c&oacute; những h&agrave;nh vi g&acirc;y hại đến c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Hiện tượng l&agrave;m bẩn di t&iacute;ch, xả r&aacute;c&nbsp;bừa b&atilde;i hoặc c&oacute; lối ăn mặc kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp khi đến c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ, thờ ơ với t&igrave;m hiểu lịch sử đ&atilde; bị dư luận ph&ecirc; ph&aacute;n từ rất l&acirc;u. Đ&atilde; c&oacute; nhiều giải th&iacute;ch về nguy&ecirc;n nh&acirc;n, đề xuất giải ph&aacute;p khắc phục, tuy nhi&ecirc;n cho đến nay, chuyện n&agrave;y vẫn tiếp diễn. Đ&acirc;y l&agrave; h&agrave;nh động xuất ph&aacute;t từ sự v&ocirc; thức của một số c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; để lại những h&igrave;nh ảnh kh&ocirc;ng đẹp về c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc. </span><span style="color:rgb(21, 16, 17)">C&oacute; thể họ chưa hiểu được những gi&aacute; trị của di t&iacute;ch lịch sử ấy v&agrave; chỉ đơn thuần nghĩ rằng&nbsp; phải để lại dấu ấn của m&igrave;nh ở những nơi m&agrave; m&igrave;nh đi qua.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&oacute;i đến những h&agrave;nh vi ti&ecirc;u cực l&agrave;m ảnh hưởng đến những di t&iacute;ch lịch sử, một bộ phận giới trẻ cũng đang l&agrave; nh&acirc;n vật ch&iacute;nh g&acirc;y n&ecirc;n những ti&ecirc;u cực ấy. Hiện nay tr&ecirc;n c&aacute;c diễn đ&agrave;n như mạng x&atilde; hội Facebook, nền tảng Tiktok,... đ&atilde; c&oacute; rất nhiều b&agrave;i đăng, h&igrave;nh ảnh ghi lại việc một phận giới trẻ thả ngay chiếc vỏ b&aacute;nh vừa ăn xong xuống s&acirc;n; một nh&oacute;m bạn trẻ c&ugrave;ng nhau để lại dấu t&iacute;ch bằng c&aacute;ch vẽ, khắc t&ecirc;n l&ecirc;n tường, cột của c&aacute;c di t&iacute;ch hay một số bạn trẻ với th&oacute;i quen chụp ảnh, quay video &quot;sống ảo&quot; m&agrave; giẫm đạp l&ecirc;n b&atilde;i cỏ, bồn hoa ở c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(21, 16, 17)">Bảo vệ di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ l&agrave; c&aacute;ch thể hiện niềm tự h&agrave;o về truyền thống d&acirc;n tộc, nối liền qu&aacute; khứ với hiện tại v&agrave; tương lai, từ đ&oacute; h&igrave;nh th&agrave;nh n&ecirc;n một yếu tố văn h&oacute;a quan trọng tham gia v&agrave;o sự ph&aacute;t triển bền vững của đất nước. Nhiệm vụ n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của một tổ chức, một c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o, m&agrave; l&agrave; sự quan t&acirc;m, c&ugrave;ng chung tay g&oacute;p sức của to&agrave;n x&atilde; hội, đặc biệt l&agrave; của giới trẻ. Những việc l&agrave;m g&acirc;y hại đến c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử văn h&oacute;a c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; vấn đề thuộc về &yacute; thức của mỗi con người. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, mỗi bạn trẻ&nbsp;cần phải c&oacute; t&iacute;nh tự nguyện, tự gi&aacute;c v&agrave; tự &yacute; thức về việc l&agrave;m, h&agrave;nh vi của m&igrave;nh. Bạn trẻ ng&agrave;y nay cần phải t&igrave;m hiểu về lịch sử, d&acirc;n tộc th&ocirc;ng qua c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ&nbsp;nhiều hơn để từ đ&oacute; c&oacute; được những nghĩa cử tốt đẹp khi đến c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(21, 16, 17)">Như thời gian qua, nhằm g&oacute;p phần tuy&ecirc;n truyền, gi&uacute;p cho c&aacute;c bạn học sinh c&oacute; cơ hội t&igrave;m hiểu về c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ với sự ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố. M&ugrave;a h&egrave; vừa qua, c&aacute;c chương tr&igrave;nh tổ chức tham quan học tập &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo;; &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh Ngh&igrave;n năm lịch sử&rdquo; đ&atilde; được tổ chức gắn với chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ lần thứ 18 của Th&agrave;nh phố. Hoạt động về nguồn, tham quan di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ&nbsp;từ l&acirc;u đ&atilde; l&agrave; một phần thiết thực trong c&aacute;c cấp bậc gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng, hoạt động của Đo&agrave;n - Hội - Đội bởi những chuyến đi ấy sẽ gi&uacute;p c&aacute;c bạn học sinh h&igrave;nh &yacute; thức, t&igrave;nh y&ecirc;u với lịch sử d&acirc;n tộc. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động &yacute; nghĩa vừa tuy&ecirc;n truyền vừa x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh đẹp của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c lu&ocirc;n gắn liền với t&igrave;nh y&ecirc;u, niềm tự h&agrave;o về đất nước.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với sự ph&aacute;t triển của mạng Internet, ng&agrave;y nay đ&atilde; c&oacute; rất nhiều những trang th&ocirc;ng tin như c&aacute;c trang mạng Facbook, Tiktok,... chia sẻ về c&aacute;c chủ đề lịch sử, di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ&nbsp;nổi tiếng đ&atilde; chia&nbsp;sẻ những&nbsp;h&igrave;nh ảnh, khoảnh khắc đẹp về những c&acirc;u chuyện lịch sử hay c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử nổi tiếng đến với mọi người. Những bạn trẻ l&agrave; những c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức đang tham gia v&agrave;o việc s&aacute;ng tạo nội dung tr&ecirc;n c&aacute;c nền tảng trực tuyến đ&atilde; chọn chủ đề về lịch sử để c&oacute; thể lan tỏa đến người xem của họ. Đ&oacute; l&agrave; những h&agrave;nh động đẹp đ&atilde; v&agrave; đang g&oacute;p phần ph&aacute;t triển việc tuy&ecirc;n truyền những điều tốt đẹp của d&acirc;n tộc ta đến với người d&acirc;n v&agrave; bạn b&egrave; quốc tế. Điều đ&oacute; gi&uacute;p cho việc nhiều người d&acirc;n dần chọn việc tham quan du lịch, trải nghiệm văn h&oacute;a - lịch sử&nbsp;tại c&aacute;c khu d&iacute;ch t&iacute;ch lịch sử ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều g&oacute;p phần ph&aacute;t triển nền kinh tế du lịch v&agrave; hiệu quả quảng b&aacute; h&igrave;nh ảnh đất nước song ph&aacute;t huy gi&aacute; trị lịch sử vẻ vang của nước nh&agrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ&nbsp;l&agrave; dấu vết c&ograve;n lại của lịch sử m&agrave; lịch sử th&igrave; lu&ocirc;n c&oacute; gi&aacute; trị một c&aacute;ch trọn vẹn khi n&oacute; được giữ nguy&ecirc;n l&agrave; ch&iacute;nh n&oacute; v&agrave; chỉ khi những di t&iacute;ch lịch sử được bảo vệ v&agrave; ph&aacute;t huy đ&uacute;ng c&aacute;ch th&igrave; mới c&oacute; thể mang lại gi&aacute; trị t&iacute;ch cực. V&igrave; vậy, mỗi bạn trẻ ng&agrave;y nay c&oacute; nhiệm vụ x&acirc;y dựng &yacute; thức bảo vệ lịch sử v&agrave; di t&iacute;ch lịch sử d&acirc;n tộc, phải mang trong m&igrave;nh niềm tự h&agrave;o v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước, sẵn s&agrave;ng cống hiến, bảo vệ Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">CẨM THU</span></strong><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</p> <p dir="ltr"><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</p> <p dir="ltr"><br /> &nbsp;</p> <p><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</p> <p dir="ltr"><br /> &nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;