Tặng học bổng "Bông hồng nhỏ yêu thương - Cùng em đến trường"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi của xu&acirc;n Gi&aacute;p Th&igrave;n năm 2024, ng&agrave;y 06-01-2024, Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố phối hợp với Quỹ Từ thiện B&ocirc;ng Hồng nhỏ tổ chức chương tr&igrave;nh trao tặng học bổng &ldquo;B&ocirc;ng hồng nhỏ y&ecirc;u thương - C&ugrave;ng em đến trường&rdquo; năm 2024.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng đội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh - Ủy&nbsp;vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh trao tặng học bổng được tổ chức nhằm tiếp sức cũng như chia sẻ c&ugrave;ng với ước mong của c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, đặc biệt c&aacute;c em l&agrave; con của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n ở c&aacute;c Khu lưu tr&uacute; văn h&oacute;a, Khu chế xuất v&agrave; Khu c&ocirc;ng nghiệp tr&ecirc;n th&agrave;nh phố. Với c&aacute;c phần học bổng qu&yacute; gi&aacute; n&agrave;y, c&aacute;c em học sinh ở c&aacute;c cấp học phần n&agrave;o được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục v&agrave; duy tr&igrave; học tập, hướng đến một tương lai tươi s&aacute;ng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36809/%C4%90c%20Hi%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20trao%20h%E1%BB%8Dc%20b%E1%BB%95ng.JPG" style="height:367px; width:550px" /></span></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n&nbsp;<span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;- Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng đội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trao h</span>ọc&nbsp;bổng cho c&aacute;c em học sinh</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Dịp n&agrave;y, c&aacute;c em học sinh kh&ocirc;ng những nhận được những phần học bổng v&ocirc; c&ugrave;ng đ&aacute;ng qu&yacute; m&agrave; c&ograve;n được tham gia lớp tập huấn kỹ năng bảo vệ bản th&acirc;n. C&aacute;c kỹ năng n&agrave;y bao gồm c&aacute;ch tho&aacute;t hiểm khi c&oacute; ch&aacute;y, kỹ năng ph&ograve;ng tr&aacute;nh bắt c&oacute;c, v&agrave;&nbsp;học c&aacute;c động t&aacute;c tự vệ do thầy Đỗ Th&aacute;i Anh - B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Viện An to&agrave;n v&agrave; Ph&aacute;t triển Gi&aacute;o dục Việt Nam hướng dẫn. Đ&acirc;y l&agrave; những kiến thức v&agrave; kỹ năng quan trọng gi&uacute;p c&aacute;c em tự bảo vệ bản th&acirc;n khi đối mặt với những t&igrave;nh huống nguy hiểm.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36809/%E1%BA%A2nh%20t%E1%BA%ADp%20th%E1%BB%83.JPG" style="height:367px; width:550px" /></span></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C</span></span>&aacute;c&nbsp;đồng ch&iacute; l&atilde;nh&nbsp;đạo chụp&nbsp;ảnh lưu niệm c&ugrave;ng c&aacute;c em thiếu nhi</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">HỒNG&nbsp;ANH</span></strong></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;