Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thành phố năm học 2022 - 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 30-8, tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố tổ chức Hội nghị tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố năm học 2022 - 2023, triển khai kế hoạch năm học 2023 - 2024.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm học 2022 - 2023 diễn ra với nhiều sự đổi mới, đ&acirc;y l&agrave; năm học kết th&uacute;c giai đoạn 2018 &ndash; 2023 của c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố. C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; cả nước n&oacute;i chung đều tổ chức được nhiều hoạt động, chương tr&igrave;nh ph&ugrave; hợp, vui tươi v&agrave; bổ &iacute;ch cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi; c&aacute;c hoạt động đều thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo đội vi&ecirc;n, học sinh tham gia v&agrave; đạt được th&agrave;nh quả ấn tượng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36426/DPF00275%204%20Edited-min.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu tham dự Hội nghị</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố năm học 2022 - 2023, đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố chia sẻ, trong năm học đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 621.596 Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ c&aacute;c cấp; thực hiện 817 h&agrave;nh tr&igrave;nh đến bảo t&agrave;ng với 496.799 thiếu nhi tham gia, 1.327 c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non từ cấp Li&ecirc;n đội trở l&ecirc;n với tổng gi&aacute; trị 10,6 tỷ đồng; chăm lo cho 39.546 thiếu nhi với tổng kinh ph&iacute; thực hiện 12,7 tỷ đồng; x&acirc;y dựng, sửa chữa 68 s&acirc;n chơi với tổng kinh ph&iacute; 4,9 tỷ đồng; ph&aacute;t triển 136.987 đội vi&ecirc;n mới, tuy&ecirc;n dương 9.856 chỉ huy Đội giỏi c&aacute;c cấp, ph&aacute;t triển 625 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n từ Chỉ huy Đội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36426/dong%20chi%20pham%20thi%20thao%20linh.jpg" style="height:350px; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh ph&aacute;t biểu tại Hội nghị</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với chủ đề năm học 2023 - 2024 &ldquo;Thiếu nhi Th&agrave;nh phố B&aacute;c chăm ngoan, học tốt, tiếp bước cha anh&rdquo;, nhiệm vụ đầu ti&ecirc;n l&agrave; cụ thể h&oacute;a c&aacute;c nhiệm vụ của giai đoạn mới, triển khai phong tr&agrave;o Thiếu nhi Th&agrave;nh phố l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy gắn với chương tr&igrave;nh Gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng quốc gia năm 2018; đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tham mưu, phối hợp trong việc bảo vệ v&agrave; chăm s&oacute;c trẻ em, nhất l&agrave; thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt; đầu tư n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đội, trong đ&oacute; c&oacute; c&ocirc;ng t&aacute;c r&egrave;n luyện, bồi dưỡng cho chỉ huy Đội, đội vi&ecirc;n n&ograve;ng cốt trưởng th&agrave;nh, n&acirc;ng cao chất lượng Tổng phụ tr&aacute;ch, hệ thống Nh&agrave; thiếu nhi; n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền của Đội v&agrave; kết nối với phụ huynh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm chia sẻ c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, c&aacute;ch l&agrave;m hay, Hội nghị đ&atilde; được nghe c&aacute;c tham luận: &ldquo;Giải ph&aacute;p thực hiện phong tr&agrave;o Ngh&igrave;n việc tốt&rdquo; do Hội đồng Đội Quận 6 v&agrave; đại diện c&aacute;c li&ecirc;n đội tr&igrave;nh b&agrave;y; &ldquo;Giải ph&aacute;p tiếp cận, hỗ trợ thiếu nhi cơ nhỡ, v&agrave;o đời sớm&rdquo; của Hội đồng Đội &ndash; Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 12; &ldquo;Giải ph&aacute;p đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục truyền thống lịch sử địa phương cho đội vi&ecirc;n, học sinh năm học 2022 - 2023&rdquo; của Hội đồng Đội Huyện Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; tham luận ngắn của Khối Ấn phẩm Khăn qu&agrave;ng đỏ (B&aacute;o Tuổi trẻ).</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36426/tham%20luan%20quan%206-min.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham luận của&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội đồng Đội Quận 6</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36426/tham%20luan%20quan%2012-min.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham luận của&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội đồng Đội - Nh&agrave; thiếu nhi&nbsp;Quận 12</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36426/DPF00290%2010%20Edited-min.jpg" style="height:311px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tham luận của Hội đồng Đội Huyện Nh&agrave; B&egrave;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36426/tham%20luan%20khan%20quang%20do.jpg" style="height:441px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham luận của&nbsp;Khối Ấn phẩm Khăn qu&agrave;ng đỏ (B&aacute;o Tuổi trẻ)</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhấn mạnh 03 vấn đề Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố cần lưu &yacute;: cần tăng t&iacute;nh ph&ugrave; hợp trong phương thức tổ chức phong tr&agrave;o nhằm n&acirc;ng cao t&iacute;nh thu h&uacute;t của phong tr&agrave;o v&agrave; t&iacute;nh chủ động của đội vi&ecirc;n, thiếu nhi khi tham gia phong tr&agrave;o; tổ chức, vận h&agrave;nh để đội vi&ecirc;n, thiếu nhi thấy rằng hoạt động Đội &ldquo;l&agrave; vui, l&agrave; m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; th&ecirc;m một m&ocirc;n học&rdquo;; tăng t&iacute;nh tương t&aacute;c với c&aacute;c Ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể v&agrave; đặc biệt l&agrave; c&aacute;c bậc phụ huynh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương cũng đặc biệt ch&uacute; &yacute; Hội đồng Đội c&aacute;c cấp, đội ngũ phụ tr&aacute;ch thiếu nhi cần quan t&acirc;m, gi&aacute;o dục nh&oacute;m thanh thiếu nhi c&oacute; nguy cơ vi phạm ph&aacute;p luật, chăm lo cho thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi COVID-19 v&agrave; thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36426/dong%20chi%20phan%20thi%20thanh%20phuong-min.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương ph&aacute;t biểu tại Hội nghị</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm tuy&ecirc;n dương c&aacute;c tập thể c&oacute; nhiều cố gắng, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n quyết định tặng Bằng khen cho 18 đơn vị ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ v&agrave; tặng cờ thi đua, đề xuất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n tặng bằng khen cho 04 đơn vị ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu 04 Cụm thi đua:</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Hội đồng Đội TP. Thủ Đức, Hội đồng Đội Quận B&igrave;nh Thạnh, Hội đồng Đội Quận 12, Hội đồng Đội Huyện Nh&agrave; B&egrave;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36426/co%20thi%20dua%20thanh%20doan-min.jpg" style="height:321px; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c đơn vị dẫn đầu cụm thi đua nhận cờ thi đua từ Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36426/DPF00343%20Edited-min.jpg" style="height:301px; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c đơn vị ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ nhận bằng khen của Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Hội nghị, Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 10 tập thể v&agrave; 32 c&aacute; nh&acirc;n t&iacute;ch cực triển khai, thực hiện tốt phong tr&agrave;o &ldquo;Đọc v&agrave; l&agrave;m theo b&aacute;o Đội&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36426/tap%20the%20thuc%20hien%20tot%20doc%20va%20lam%20theo%20bao%20doi-min.jpg" style="height:354px; width:600px" /><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n </span>triển khai, thực hiện tốt phong tr&agrave;o &ldquo;Đọc v&agrave; l&agrave;m theo b&aacute;o Đội&rdquo;&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">nhận bằng khen của Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36426/doc%20va%20lam%20theo%20bao%20doi-min.jpg" style="height:324px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;</span>triển khai, thực hiện tốt phong tr&agrave;o &ldquo;Đọc v&agrave; l&agrave;m theo b&aacute;o Đội&rdquo;&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">nhận bằng khen của Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36426/DPF00329%20Edited-min.jpg" style="height:344px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;</span>triển khai, thực hiện tốt phong tr&agrave;o &ldquo;Đọc v&agrave; l&agrave;m theo b&aacute;o Đội&rdquo;&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">nhận bằng khen của Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36426/A-nen-min.jpg" style="height:293px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu chụp ảnh lưu niệm</span></em></span></p> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <p>Với nhiều nỗ lực v&agrave; sự chung tay của c&aacute;c tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n, trong năm học 2022 - 2023, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;được Hội đồng Đội Trung ương đ&aacute;nh gi&aacute; xếp loại Ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu thi đua to&agrave;n quốc trong C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi.&nbsp;</p> </div> </div> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THẠCH ANH</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;