Trưởng thành từ những giá trị tốt đẹp của Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong>Tham gia hoạt động của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh từ l&acirc;u đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n&nbsp;xa lạ đối với người trẻ Việt Nam, đặc biệt l&agrave; sinh vi&ecirc;n. </strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36427/KK2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Đo&agrave;n lu&ocirc;n l&agrave; nơi hiệu triệu thanh ni&ecirc;n Việt Nam với nhiều hoạt động &yacute; nghĩa nh&acirc;n văn - Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">B&ecirc;n cạnh những sự y&ecirc;u mến, ủng hộ, vẫn c&ograve;n xuất hiện những &yacute; kiến tr&aacute;i chiều v&agrave; c&aacute;c nghi vấn xoay quanh việc: sinh vi&ecirc;n sẽ học hỏi, trải nghiệm được những g&igrave; qua c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n để phục vụ cho c&ocirc;ng việc trong tương lai...</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Cụ thể trong thời gian qua, mạng x&atilde; hội xuất hiện th&ocirc;ng tin xoay quanh&nbsp;ph&aacute;t ng&ocirc;n của một nh&agrave; tuyển dụng khu vực tư &quot;kh&ocirc;ng đ&aacute;nh gi&aacute; cao hồ sơ xin việc với c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n, Hội, v&igrave; thiếu đi sự va chạm x&atilde; hội&quot;. </span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t ng&ocirc;n n&agrave;y đ&atilde; g&acirc;y ra sự băn khoăn cho nhiều người, nhất l&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n về hiệu quả, &yacute; nghĩa v&agrave; gi&aacute; trị của c&aacute;c hoạt động m&agrave; tổ chức Đo&agrave;n mang lại.&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Về vấn đề n&agrave;y, trong tư c&aacute;ch một người đo&agrave;n vi&ecirc;n, ch&uacute;ng ta cần c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n tổng quan, nghi&ecirc;m t&uacute;c để tr&aacute;nh những suy nghĩ v&agrave; quan điểm sai lệch.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#0000FF"><strong>M&ocirc;i trường văn h&oacute;a, ti&ecirc;n tiến v&agrave; trong s&aacute;ng</strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">Ai từng đọc, thậm ch&iacute; nhiều người chưa đọc &ldquo;Th&eacute;p đ&atilde; t&ocirc;i thế đấy&rdquo; đều biết c&acirc;u n&oacute;i nổi tiếng của Paven: &ldquo;<em>Đời người chỉ sống c&oacute; một lần. Phải sống sao cho khỏi x&oacute;t xa &acirc;n hận v&igrave; những năm th&aacute;ng đ&atilde; sống ho&agrave;i sống ph&iacute;.</em>..&quot;.</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">D&ugrave; l&agrave; ở đất nước n&agrave;o, d&acirc;n tộc n&agrave;o th&igrave; kh&aacute;t vọng vượt l&ecirc;n kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch, cống hiến cho qu&ecirc; hương, cho đất nước vẫn lu&ocirc;n l&agrave; điều đ&aacute;ng tr&acirc;n trọng...</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">Trong pho sử mang t&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, Đo&agrave;n l&agrave; người ti&ecirc;n phong, người tổ chức để gi&uacute;p c&aacute;c bạn trẻ hiện thực kh&aacute;t vọng vượt l&ecirc;n những t&iacute;nh to&aacute;n thiệt hơn nhỏ b&eacute;, vụn vặt thường ng&agrave;y, để g&oacute;p sức c&ugrave;ng nhau l&agrave;m n&ecirc;n những điều c&oacute; &iacute;ch cho đất nước, cho x&atilde; hội, cho đồng b&agrave;o<em>.</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">Mỗi ch&uacute;ng ta khi tham gia hoạt động Đo&agrave;n, ch&uacute;ng ta cảm nhận được cảm x&uacute;c thế hệ như nh&agrave; b&aacute;o Duy&ecirc;n Trường chia sẻ: <em>Cảm x&uacute;c thế hệ n&acirc;ng ta l&ecirc;n cao, l&agrave;m đẹp t&acirc;m hồn v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng l&acirc;u bền sức mạnh hướng thượng!</em></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36427/TN%208.jpg" style="height:367px; width:550px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n lu&ocirc;n tự h&agrave;o l&agrave; thế hệ tiếp nối c&aacute;c bậc cha anh đi trước - Ảnh: H.Phong</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#0000CD"><strong>Sống động trong từng trải nghiệm</strong></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Để đạt được những mục ti&ecirc;u v&agrave; th&agrave;nh tựu kỳ vọng, mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n lu&ocirc;n phải kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực mỗi ng&agrave;y, ki&ecirc;n tr&igrave; trong h&agrave;nh tr&igrave;nh ho&agrave;n thiện để h&ocirc;m nay tốt hơn ng&agrave;y h&ocirc;m qua. Mỗi hoạt động của Đo&agrave;n l&agrave; một cơ hội để c&aacute;c bạn trẻ sống động trong từng trải nghiệm, học hỏi được c&aacute;c kỹ năng v&agrave; gi&aacute; trị. </span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">Ch&uacute;ng ta cũng nhận ra m&igrave;nh c&oacute; thể c&ugrave;ng với bạn b&egrave; trang lứa d&acirc;ng hiến sức trẻ để c&ugrave;ng l&agrave;m n&ecirc;n sự phi thường từ những điều b&igrave;nh thường cho th&agrave;nh phố, cho qu&ecirc; hương, cho đất nước, l&agrave;m tr&ograve;n sứ mệnh của đội chủ lực qu&acirc;n dựng x&acirc;y nước nh&agrave;.</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent">Th&ocirc;ng qua việc l&ocirc;i cuốn đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;, Đo&agrave;n tạo ra một m&ocirc;i trường l&agrave;m việc cơ bản nhưng tiệm cận nhất với thực tế để c&aacute;c bạn thực h&agrave;nh, trải nghiệm v&agrave; nhận được sự ghi nhận, đ&aacute;nh gi&aacute;.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent">Đ&oacute; kh&ocirc;ng đơn thuần l&agrave; c&aacute;c kiến thức nghiệp vụ c&oacute; thể ứng dụng tại&nbsp; nghề nghiệp sau n&agrave;y, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; những kỹ năng ph&aacute;t triển cộng đồng,</span> kỹ năng v&agrave; cả t&igrave;nh cảm, c&aacute;ch ứng xử, &ldquo;đối nh&acirc;n xử thế&rdquo; trong cuộc sống<span style="background-color:transparent">.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent">L&agrave;m việc trong m&ocirc;i trường tập thể, kỹ năng thuyết phục v&agrave; l&agrave;m việc nh&oacute;m l&agrave; th&agrave;nh quả quan trọng đầu ti&ecirc;n m&agrave; c&aacute;c bạn nhận được. Đo&agrave;n vi&ecirc;n học được c&aacute;ch đưa ra &yacute; tưởng, bảo vệ quan điểm c&aacute; nh&acirc;n, đồng thời lắng nghe &yacute; kiến của những người xung quanh. </span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent">Qua đ&oacute; x&acirc;y dựng &yacute; thức v&igrave; tập thể, d&aacute;m nghĩ, biết l&agrave;m, d&aacute;m chịu tr&aacute;ch nhiệm với &yacute; tưởng, vị tr&iacute; v&agrave; c&ocirc;ng việc được ph&acirc;n c&ocirc;ng.&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent">Quy m&ocirc; của c&aacute;</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">c hoạt động, chương tr&igrave;nh kh&ocirc;ng chỉ g&oacute;i gọn trong phạm vi của một khoa, một trường đại học, một địa b&agrave;n m&agrave; nhiều khi c&ograve;n mở rộng lớn hơn.... Từ đ&oacute;, c&aacute;c bạn sẽ l&agrave;m việc với nhiều đối tượng kh&aacute;c nhau, kh&ocirc;ng dừng lại l&agrave; c&aacute;c bạn học c&ugrave;ng trang lứa, m&agrave; l&agrave; mọi người, kh&ocirc;ng kể giới t&iacute;nh, tuổi t&aacute;c, nghề nghiệp, đ&acirc;y vừa l&agrave; cơ hội vừa l&agrave; th&aacute;ch thức lớn để c&aacute;c bạn va chạm với x&atilde; hội v&agrave; thu về cho m&igrave;nh những kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u.&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36427/marketing%20(2).png" style="height:309px; width:550px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Một kh&iacute;a gi&aacute; trị cạnh kh&aacute;c m&agrave; Đo&agrave;n mang đến cho bạn trẻ l&agrave; phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện. Với mục ti&ecirc;u cải thiện đời sống, phục vụ cộng đồng, từ l&acirc;u, c&aacute;c chương tr&igrave;nh v&agrave; chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; được xem l&agrave; một trong những biểu hiện r&otilde; n&eacute;t cho lối sống t&iacute;ch cực của thanh ni&ecirc;n. </span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c nội dung, giải ph&aacute;p, phương thức thực hiện phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện ng&agrave;y c&agrave;ng được đổi mới, linh hoạt, ph&ugrave; hợp, c&oacute; t&iacute;nh hiệu triệu thanh ni&ecirc;n tham gia t&iacute;ch cực, trong thời gian 30 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển đ&atilde; tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp trong x&atilde; hội.&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện kh&ocirc;ng chỉ tạo ra nhiều của cải vật chất c&oacute; gi&aacute; trị cho cộng đồng, m&agrave; c&ograve;n cổ vũ v&agrave; ph&aacute;t huy tối đa tinh thần xung k&iacute;ch, biết quan t&acirc;m, suy nghĩ đến mọi người của thanh ni&ecirc;n. </span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Với đa dạng c&aacute;c phần việc, c&ocirc;ng tr&igrave;nh trải d&agrave;i từ việc đền ơn đ&aacute;p nghĩa, tu dưỡng l&ograve;ng y&ecirc;u nước, đến c&aacute;c hoạt động chăm lo an sinh x&atilde; hội, bảo vệ m&ocirc;i trường&hellip; c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; bước ra khỏi &ldquo;v&ugrave;ng an to&agrave;n&rdquo; của bản th&acirc;n để đến nhiều nơi, gặp gỡ v&agrave; tiếp x&uacute;c với nhiều người, qua đ&oacute; trưởng th&agrave;nh hơn trong cả h&agrave;nh động v&agrave; suy nghĩ.&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n t&igrave;m kiếm được việc l&agrave;m, định vị được kh&ocirc;ng gian lập nghiệp, khởi nghiệp để c&oacute; thể l&agrave;m gi&agrave;u ch&iacute;nh đ&aacute;ng, hợp ph&aacute;p. </span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi thanh ni&ecirc;n c&oacute; việc l&agrave;m, mỗi lao động trẻ c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n s&acirc;u, mỗi doanh nh&acirc;n trẻ th&agrave;nh đạt cũng ch&iacute;nh l&agrave; đang tham gia bảo vệ đất nước, th&agrave;nh phố một c&aacute;ch tốt nhất th&ocirc;ng qua ph&aacute;t triển kinh tế quốc gia, n&acirc;ng cao sức mạnh, vị thế của quốc gia, d&acirc;n tộc.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36427/marketing%20(4).png" style="height:309px; width:550px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ở đ&acirc;y, c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng chỉ được trải nghiệm những hoạt động th&uacute; vị v&agrave; &yacute; nghĩa, m&agrave; c&ograve;n học được c&aacute;ch sinh hoạt v&agrave; l&agrave;m việc trong m&ocirc;i trường tập thể, phối hợp với mọi người để c&ugrave;ng tạo ra th&agrave;nh quả. </span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Mỗi một nh&acirc;n vật, một c&acirc;u chuyện c&aacute;c bạn được gặp gỡ trong c&aacute;c chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh sẽ l&agrave; một b&agrave;i học gi&aacute; trị về l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tinh thần vươn l&ecirc;n vượt qua kh&oacute; khăn, lu&ocirc;n kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu, kh&ocirc;ng bao giờ từ bỏ.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Gi&aacute; trị lớn nhất ở đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh n&ecirc;n trong mỗi người thanh ni&ecirc;n </span>x&acirc;y dựng cho m&igrave;nh tinh thần cam kết, tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; dấn th&acirc;n cho những mục ti&ecirc;u của m&igrave;nh, của gia đ&igrave;nh m&igrave;nh v&agrave; của cộng đồng, x&atilde; hội, sẵn s&agrave;ng đi bất cứ nơi đ&acirc;u, l&agrave;m bất cứ việc g&igrave; khi Tổ quốc cần.</p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36427/1%20(1).jpg" style="height:367px; width:550px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Trong m&agrave;u &aacute;o của người đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội. Ảnh: H.Phong</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">Đo&agrave;n l&agrave; người lu&ocirc;n hiểu những g&igrave; bạn mong muốn, lu&ocirc;n ủng con đường m&agrave; bạn đ&atilde; chọn v&agrave; hơn thế nữa l&agrave; người x&acirc;y dựng niềm tin, c&ugrave;ng bạn trưởng th&agrave;nh, để những người trẻ kh&ocirc;ng sống ho&agrave;i, sống ph&iacute;, v&igrave; vậy Đo&agrave;n xứng đ&aacute;ng c&oacute; vị tr&iacute; quan trọng trong tr&aacute;i tim của bạn trẻ.</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em>&quot;Th&eacute;p đ&atilde; t&ocirc;i trong lửa đỏ v&agrave; nước lạnh. Từ đ&oacute; th&eacute;p trở n&ecirc;n cứng rắn v&agrave; kh&ocirc;ng hề biết sợ&quot; (</em>Nikolai Ostrovsky).</p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">THU HƯƠNG</span></span></span></strong></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;