Hợp tác nâng cao giáo dục và sức khỏe học sinh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với mục ti&ecirc;u gi&uacute;p c&aacute;c em bảo đảm sức khỏe để y&ecirc;n t&acirc;m học tập, TTC AgriS đ&atilde; đồng h&agrave;nh với 50 dự &aacute;n cộng đồng trường học tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; khu vực Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long. Đồng thời, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, C&ocirc;ng ty Cổ phần Th&agrave;nh Th&agrave;nh C&ocirc;ng - Bi&ecirc;n H&ograve;a (TTC AgriS, HOSE: SBT) v&agrave; Quỹ thiện nguyện quốc tế của người Việt - ASIF Foundation (Australia) tổ chức chương tr&igrave;nh tập huấn kỹ năng về thực h&agrave;nh vệ sinh, ph&ograve;ng chống tai nạn thương t&iacute;ch, ph&ograve;ng chống x&acirc;m hại cho học sinh giai đoạn 2024 - 2025.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36964/NBT02299.jpg" style="height:333px; width:500px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>C&aacute;c đại biểu tham gia buổi k&yacute; kết c&ugrave;ng chụp ảnh lưu niệm</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi k&yacute; kết anh Phạm L&ecirc; Minh Khang - Ph&oacute; chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố hy vọng 50 c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; vệ sinh n&agrave;y sẽ l&agrave; một m&oacute;n qu&agrave; đặc biệt d&agrave;nh cho c&aacute;c em nhỏ để c&aacute;c em c&oacute; thể đến trường một c&aacute;ch tự tin nhất thoải m&aacute;i nhất v&agrave; c&oacute; thể ph&aacute;t triển một c&aacute;ch to&agrave;n diện.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về ph&iacute;a TTC, AgriS chị Đặng Huỳnh Ức My - Ph&oacute; Chủ tịch TTC AgriS chia sẻ qua sự kiện n&agrave;y TTC Agris thể hiện tinh thần chia sẻ, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng cuộc sống hạnh ph&uacute;c của người d&acirc;n Việt Nam đặc biệt l&agrave; sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c thế hệ tương lai. V&agrave; đồng thời , TTC AgriS nhận thức s&acirc;u sắc tầm ảnh hưởng v&agrave; sự lớn mạnh của doanh nghiệp phải gắn liền với sự thịnh vượng to&agrave;n diện của x&atilde; hội. Đứng trước những th&aacute;ch thức to&agrave;n cầu ng&agrave;y một s&acirc;u rộng về c&aacute;c vấn đề an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm, &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, nguồn t&agrave;i nguy&ecirc;n thi&ecirc;n nhi&ecirc;n cạn kiệt cũng như khủng hoảng lương thực v&agrave; đặc biệt l&agrave; c&aacute;c vấn đề sức khỏe c&ocirc;ng cộng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36964/NBT02199.jpg" style="height:328px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:11px">&Ocirc;ng Phạm L&ecirc; Minh Khang - Ph&oacute; chủ tịch hội LHTN Việt Nam TP.HCM (b&ecirc;n phải); &Ocirc;ng Nguyễn Thanh Ngữ - Tổng Gi&aacute;m đốc TTC AgriS (giữa); &Ocirc;ng Nguyễn Văn Thuận - Gi&aacute;m đốc Chương tr&igrave;nh, đại diện ASIF Foundation (b&ecirc;n tr&aacute;i) k&yacute; kết bi&ecirc;n bản ghi nhớ hợp t&aacute;c</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự v&agrave; chứng kiến Lễ k&yacute; kết, &ocirc;ng Đặng Văn Th&agrave;nh &ndash; Chủ tịch Tập đo&agrave;n TTC cũng nhấn mạnh mong muốn th&ocirc;ng qua dự &aacute;n n&agrave;y, c&oacute; thể lan tỏa v&agrave; k&ecirc;u gọi cộng đồng nh&igrave;n nhận một c&aacute;ch nghi&ecirc;m t&uacute;c về những kh&oacute; khăn m&agrave; thế hệ tương lai đang gặp phải, để c&oacute; những h&agrave;nh động quyết liệt hơn trong việc tạo những điều kiện ph&aacute;t triển tốt nhất cho c&aacute;c ch&aacute;u.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh hợp t&aacute;c giữa Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, TTC AgriS v&agrave; ASIF Foundation l&agrave; một hoạt động &yacute; nghĩa, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục v&agrave; bảo vệ sức khỏe cho học sinh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TRUNG NGUY&Ecirc;N</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;