Thành Đoàn TP. Thủ Đức: Lan tỏa mô hình Thực phẩm 0 đồng - Ấm lòng mùa dịch

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Lời hiệu triệu &ldquo;Mỗi người d&acirc;n l&agrave; một chiến sĩ tr&ecirc;n mặt trận ph&ograve;ng, chống dịch bệnh&rdquo; đang lan tỏa rộng khắp ở nhiều nơi. Mỗi người đang đồng t&acirc;m, dồn sức, đồng l&ograve;ng c&ugrave;ng Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước quyết t&acirc;m vượt qua mọi kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức để chống lại đại dịch to&agrave;n cầu. Đ&acirc;y cũng l&agrave; điểm tựa để một lần nữa tin tưởng rằng, dịch bệnh sẽ bị đẩy l&ugrave;i trong thời gian tới.</strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34545/3.jpg" style="height:320px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><br /> Bởi vậy, hằng ng&agrave;y, hằng giờ tr&ecirc;n c&aacute;c con đường, c&aacute;c ng&otilde; nhỏ hay giữa trung t&acirc;m Th&agrave;nh phố xuất hiện nhiều h&agrave;nh động gi&uacute;p đỡ, sẻ chia đong đầy y&ecirc;u thương từ những suất cơm, th&ugrave;ng nước miễn ph&iacute; tr&ecirc;n đường đến những si&ecirc;u thị 0 đồng,&hellip;Qua đ&oacute;, chăm lo vật chất, tinh thần cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, người d&acirc;n trong khu vực phong tỏa v&agrave; lực lượng l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c tuyến đầu ph&ograve;ng chống dịch, tạo n&ecirc;n sự lan tỏa t&iacute;ch cực trong x&atilde; hội.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34545/1.jpg" style="text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Để lan tỏa tinh thần sẻ chia cùng nhau vượt qua đại dịch, trong những ng&agrave;y qua tại Th&agrave;nh Đo&agrave;n th&agrave;nh phố Thủ Đức cũng đ&atilde; v&agrave; đang triển khai thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh mới &ldquo;Thực phẩm 0 đồng &ndash; Ấm l&ograve;ng m&ugrave;a dịch&rdquo; nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu thực hiện gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội của th&agrave;nh phố Thủ Đức n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i chung trong giai đoạn hiện nay. Bắt nguồn từ việc tiếp nhận c&aacute;c tin nhắn hỗ trợ th&ocirc;ng qua Fanpage<em> Tuổi trẻ th&agrave;nh phố Thủ Đức</em> của người d&acirc;n trong m&ugrave;a dịch nhưng ở một số nơi vẫn c&ograve;n hạn chế trong việc tiếp cận th&ocirc;ng tin v&agrave; tiếp cận c&aacute;c nguồn lực. Nguồn thực phẩm hiện tại chủ yếu sử dụng từ việc huy động c&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội v&agrave; k&ecirc;u gọi sự đ&oacute;ng g&oacute;p chung tay của c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n, trong thời gian tới Th&agrave;nh đo&agrave;n sẽ thực hiện giải cứu một số loại n&ocirc;ng sản như nh&atilde;n xuồng, thanh long ruột đỏ để c&oacute; th&ecirc;m nguồn kinh ph&iacute; duy tr&igrave; thực hiện chương tr&igrave;nh.<br /> <br /> Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&oacute; 01 số điện thoại cố định để tiếp nhận th&ocirc;ng tin về c&aacute;c trường hợp kh&oacute; khăn trong vấn đề thiếu hụt nhu yếu phẩm trong t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh, sau đ&oacute; sẽ li&ecirc;n hệ địa phương để x&aacute;c minh những trường hợp nhằm đảm bảo t&iacute;nh ch&iacute;nh x&aacute;c, sau khi đ&atilde; chắc chắn c&aacute;c trường họp tr&ecirc;n l&agrave; đ&uacute;ng người, đ&uacute;ng việc, th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn th&igrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẻ thực hiện cung ứng c&aacute;c thực phẩm chủ yếu đến hỗ trợ cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34545/4.jpg" style="text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: right;"><br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N THỦ ĐỨC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;