[Tin ảnh] Việt - Lào mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 23-3, trong khu&ocirc;n khổ Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n v&agrave; Lễ hội Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra 04 Chương tr&igrave;nh Hội đ&agrave;m giữa&nbsp;Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh với Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o Thủ đ&ocirc; Vi&ecirc;ng Chăn; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o tỉnh Attapeu; Hội Doanh nh&acirc;n Trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh với Hội Doanh nh&acirc;n Trẻ Thủ đ&ocirc; Vi&ecirc;n Chăn v&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o tỉnh Champasak.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh được tổ chức nh&acirc;n kỷ niệm 62 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam v&agrave; L&agrave;o (05/9/1962 - 05/9/2024); nhằm tăng cường mối quan hệ v&agrave; t&igrave;nh hữu nghị giữa thanh ni&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n hai nước, trong khu&ocirc;n khổ Lễ hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Youth Fest năm 2024.&nbsp;&nbsp;</span></span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36929/viengchan4.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36929/viengchan6.jpg" style="height:550px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36929/viengchan%203.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36929/viengchan.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh Hội đ&agrave;m giữa Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh với Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o Thủ đ&ocirc; Vi&ecirc;ng Chăn</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36929/attapeu%201.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36929/attapeu%202.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36929/attapeu%205.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36929/attapeu%204.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh Hội đ&agrave;m giữa Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh với Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o tỉnh Attapeu</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh Hội đ&agrave;m giữa Hội Doanh nh&acirc;n Trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh với Hội Doanh nh&acirc;n Trẻ Thủ đ&ocirc; Vi&ecirc;ng Chăn.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36929/dnt4.jpg" style="height:415px; width:600px" /><br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36929/dnt3.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36929/dnt1.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh Hội đ&agrave;m giữa Hội Doanh nh&acirc;n Trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh với Hội Doanh nh&acirc;n Trẻ Thủ đ&ocirc; Vi&ecirc;ng Chăn<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36929/thumbnail%20+%20dnt2.jpg" style="width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh Hội đ&agrave;m giữa Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh với Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o tỉnh Champasak.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36929/z5277010476084_ac99f66f05a0960d0ec3b297dd600760.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36929/z5277010465288_276e59da676cf5766ffca282a9eaad1d.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36929/z5277010535791_5d920e488019913662083eb7f210b078.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh Hội đ&agrave;m giữa Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh với Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o tỉnh Champasak</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh Hội đ&agrave;m g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy nội dung bi&ecirc;n bản ghi nhớ đ&atilde; được k&yacute; kết giữa c&aacute;c đơn vị v&agrave; thảo luận những giải ph&aacute;p thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. phần th&uacute;c đẩy nội dung bi&ecirc;n bản ghi nhớ đ&atilde; được k&yacute; kết giữa c&aacute;c đơn vị v&agrave; thảo luận những giải ph&aacute;p thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.</span></p> <p style="text-align:right"><strong>B&Iacute;CH THẢO - TRUNG NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;