Thiếu nhi TP.Hồ Chí Minh háo hức tham gia Ngày hội văn hóa thiếu nhi lần 1

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 13-4, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng với Sở Văn h&oacute;a v&agrave; Thể dục thể thao Th&agrave;nh phố đ&atilde; phối hợp với Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận v&agrave; Ban Gi&aacute;m hiệu trường THCS Trần Huy Liệu, Quận Ph&uacute; Nhuận tổ chức Ng&agrave;y hội văn h&oacute;a thiếu nhi c&aacute;c d&acirc;n tộc lần thứ I năm 2024.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh được diễn ra nhằm thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động hưởng ứng Ng&agrave;y văn h&oacute;a c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam (19-4), hưởng ứng 07 tuần thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm chi&ecirc;́n thắng lịch sử Điện Bi&ecirc;n Phủ. Ng&agrave;y hội kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; s&acirc;n chơi cho c&aacute;c em thiếu nhi m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nơi để giao lưu văn h&oacute;a, t&igrave;m hiểu, g&igrave;n giữ bản sắc văn h&oacute;a truyền thống d&acirc;n tộc cho em đội vi&ecirc;n, học sinh th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu khai mạc ng&agrave;y hội, đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ rằng: &ldquo;Mong rằng th&ocirc;ng qua ng&agrave;y hội ng&agrave;y h&ocirc;m nay, từng em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Th&agrave;nh phố sẽ c&oacute; cơ hội để t&igrave;m hiểu nhiều hơn về văn h&oacute;a kh&ocirc;ng chỉ của d&acirc;n tộc Việt m&agrave; cộng đồng c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam, ở tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh th&igrave; 54 d&acirc;n tộc anh em đều c&oacute; mặt đầy đủ tại Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c với rất l&agrave; đa dạng những c&aacute;i truyền thống của từng d&acirc;n tộc.&rdquo;&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36965/%C4%90c%20Hi%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u.JPG" style="height:367px; width:550px" /></span></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n ph&aacute;t biểu khai mạc Ng&agrave;y hội</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Dịp n&agrave;y, nhằm thực hiện đề &aacute;n cuộc vận động &ldquo;Tự h&agrave;o một dải non s&ocirc;ng&rdquo; do Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t động với </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">mục đ&iacute;ch tăng cường gi&aacute;o dục l&ograve;ng y&ecirc;u nước, &yacute; thức về chủ quyền quốc gia, d&acirc;n tộc.</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> Bộ Chỉ huy chiến dịch to&agrave;n mặt trận Th&agrave;nh phố đ&atilde; trao tặng 20 tấm bản đồ Việt Nam cho Tiểu đo&agrave;n Trần Huy Liệu.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36965/%C4%91c%20Tr%C3%A2n%20trao%20b%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BB%93.JPG" style="height:367px; width:550px" /></span></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; Huỳnh Đăng Linh - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy Quận Ph&uacute; Nhuận trao tặng bản đồ cho c&aacute;c em học sinh</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, để tiếp tục động vi&ecirc;n c&aacute;c em thiếu nhi d&acirc;n tộc thiểu số vượt kh&oacute;, c&oacute; nhiều nỗ lực vươn l&ecirc;n trong học tập, Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Ban Vận động Quỹ học bổng Vừ A D&iacute;nh trao tặng 30 suất học bổng cho c&aacute;c em.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36965/Trao%20h%E1%BB%8Dc%20b%E1%BB%95ng%20V%E1%BB%AB%20A%20D%C3%ADnh.JPG" style="height:367px; width:550px" /></span></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Trần Ch&iacute; Vĩ - Trưởng ph&ograve;ng Nghiệp vụ Ban D&acirc;n tộc TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Kiều Nhi - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Quận ủy, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Quận Ph&uacute; Nhuận trao h</span>ọc&nbsp;bổng Vừ A D&iacute;nh&nbsp;đến c&aacute;c em thiếu nhi</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ngo&agrave;i ra, trong khu&ocirc;n khổ Ng&agrave;y hội văn h&oacute;a thiếu nhi c&aacute;c d&acirc;n tộc lần I năm 2024, c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh c&ograve;n được tham gia c&aacute;c s&acirc;n chơi giao lưu t&igrave;m hiểu văn h&oacute;a, g&igrave;n giữ bản sắc văn h&oacute;a truyền thống c&aacute;c d&acirc;n tộc th&ocirc;ng qua c&aacute;c c&aacute;c chương tr&igrave;nh biểu diễn nhạc cụ d&acirc;n tộc, giới thiệu Việt phục, c&aacute;c gian h&agrave;ng ẩm thực d&acirc;n gian v&agrave; c&aacute;c tr&ograve; chơi d&acirc;n gian cũng như t&igrave;m hiểu về lịch sử vẻ vang của nước nh&agrave; qua phần thi t&igrave;m hiểu 70 năm chiến dịch lịch sử Điện Bi&ecirc;n Phủ, hội thi &ldquo;Qu&agrave; tặng bạn&rdquo; d&agrave;nh cho thiếu nhi tỉnh Điện Bi&ecirc;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36965/tr%C3%ACnh%20di%E1%BB%85n%20trang%20ph%E1%BB%A5c%20truy%E1%BB%81n%20th%E1%BB%91ng.JPG" style="height:367px; width:550px" /><br /> <em>Trong khu</em></span></span><em><span style="font-size:12px">&ocirc;n khổ Ng&agrave;y hội, c&aacute;c em&nbsp;Đội vi&ecirc;n, học sinh c&ograve;n&nbsp;được chi&ecirc;m ngưỡng trang phục truyền thống của Việt Nam qua chương tr&igrave;nh giới thiệu Việt phục</span></em></span></p> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36965/Tr%E1%BA%A3i%20nghi%E1%BB%87m%20nh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%A5%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%99c.JPG" style="height:367px; width:550px" /><br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36965/Tr%E1%BA%A3i%20nghi%E1%BB%87m%20vi%E1%BA%BFt%20th%C6%B0%20ph%C3%A1p.JPG" style="height:367px; width:550px" /><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh c&aacute;c <span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">gian h&agrave;ng ẩm thực d&acirc;n gian v&agrave; ch</span>ương&nbsp;tr&igrave;nh<span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;giới thiệu Việt phục, c</span>&aacute;c&nbsp;em học sinh c&ograve;n&nbsp;được tham gia trải nghiệm c&aacute;c nhạc cụ d&acirc;n tộc v&agrave; nghệ thuật&nbsp;viết thư ph&aacute;p</span></span></em></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TUẤN&nbsp;DANH - HỒNG ANH</strong></span></span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;