Huyện Nhà Bè: Sơn, lắp đặt hệ thống điện dân dụng nhà tình nghĩa quân - dân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng 12-07, Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; phối hợp c&ugrave;ng Ban chỉ huy chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học C&ocirc;ng nghệ S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; Chi đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty điện lực Duy&ecirc;n Hải, tiến h&agrave;nh tổ chức lễ b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &quot;Sơn, ắp đặt hệ thống điện d&acirc;n dụng nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa qu&acirc;n - d&acirc;n&quot; năm 2023.</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36236/Untitled_Panorama-1.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nh&agrave; T&igrave;nh nghĩa qu&acirc;n &ndash; d&acirc;n l&agrave; một trong số c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh &yacute; nghĩa trong m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện của huyện Nh&agrave; B&egrave;</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến dự chương tr&igrave;nh gồm c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Do&atilde;n Trường Quang - </span><span style="color:rgb(5, 5, 5)">&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; C</span><span style="color:rgb(38, 38, 38)">hủ tịch Thường trực Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="color:rgb(5, 5, 5)">, Chỉ huy ph&oacute; Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh&nbsp;Th&agrave;nh phố; &nbsp;Trần Thị Thanh Th&uacute;y - Ph&oacute; Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Huyện ủy Nh&agrave; B&egrave;;&nbsp;Nguyễn Thị Thanh Hằng - Huyện ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;&hellip;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Nhơn Đức l&agrave; một x&atilde; n&ocirc;ng th&ocirc;n của Huyện Nh&agrave; B&egrave;, đời sống người d&acirc;n c&ograve;n gặp nhiều kh&oacute; khăn, sổ hộ ngh&egrave;o theo chuẩn quy định của Th&agrave;nh phố c&ograve;n rất cao, trong đ&oacute; c&oacute; nhiều hộ gia đ&igrave;nh thanh ni&ecirc;n kh&oacute; khăn cần được quan t&acirc;m gi&uacute;p đỡ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Theo đ&oacute;, c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; T&igrave;nh nghĩa qu&acirc;n &ndash; d&acirc;n đ&atilde; được trao đến gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Phan Văn Nữa l&agrave; cha của đồng ch&iacute; Phan Tấn Ph&aacute;t - D&acirc;n qu&acirc;n thường trực tại Ban Chỉ huy qu&acirc;n sự x&atilde; Nhơn Đức. Đồng thời, X&atilde; Đo&agrave;n Nhơn Đức đ&atilde; gắn kết vận động c&aacute;c đơn vị t&agrave;i trợ hỗ trợ th&ecirc;m c&aacute;c hạng mục kh&aacute;c, bao gồm hệ thống d&acirc;y dẫn điện v&agrave; một số thiết bị điện trong nh&agrave;, do chi Đo&agrave;n cơ&nbsp;sở C&ocirc;ng ty Điện lực Duy&ecirc;n Hải thực hiện. Cạnh đ&oacute;, việc qu&eacute;t sơn căn nh&agrave; do c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh của trưởng Đại học C&ocirc;ng Nghệ S&agrave;i G&ograve;n thực hiện.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36236/DSC05959.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px">L&atilde;nh đạo địa phương trao thư cảm ơn v&agrave; tặng hoa cho c&aacute;c đơn vị t&agrave;i trợ</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại lễ b&agrave;n giao, </span></span></span><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">B&iacute; thư Huyện đo&agrave;n Nh&agrave; B</span><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&egrave;&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Nguyễn Thị Thanh Hằng chia sẻ: Căn nh&agrave; được nhuốm m&agrave;u &aacute;o mới chỉn chu của h&ocirc;m nay kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; niềm vui của gia đ&igrave;nh đồng ch&iacute; Ph&aacute;t m&agrave; c&ograve;n l&agrave; niềm vui của Huyện Đo&agrave;n. Qua đ&acirc;y, đồng ch&iacute; Thanh Hằng b&agrave;y tỏ lời cảm ơn đến ph&iacute;a c&aacute;c đơn vị t&agrave;i trợ, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; đến v&agrave; g&oacute;p phần tạo ra những hoạt động t&igrave;nh nguyện &yacute; nghĩa cho huyện nh&agrave;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36236/DSC05910.jpg" style="height:333px; width:500px" /></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thanh Hằng ph&aacute;t biểu tại lễ b&agrave;n giao</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Chương tr&igrave;nh được tổ chức hướng tới kỷ niệm 30 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n&nbsp;th&agrave;nh phố (1994 - 2023), qua đ&oacute; gi&uacute;p lan tỏa th&ecirc;m nữa nhiều gi&aacute; trị nh&acirc;n văn s&acirc;u sắc về t&igrave;nh nghĩa qu&acirc;n - d&acirc;n, sự tương trợ gi&uacute;p đỡ lẫn nhau trong những l&uacute;c kh&oacute; khăn gian khổ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36236/DSC05967.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Căn nh&agrave; mới c&ugrave;ng nhiều m&oacute;n qu&agrave; kh&aacute;c được gửi tặng đến gia đ&igrave;nh đồng ch&iacute; Tấn Ph&aacute;t</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TRUNG NGUY&Ecirc;N</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;