Khám phá văn hóa và gắn kết tình bạn giữa sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Ng&agrave;y 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh vi&ecirc;n Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia năm 2024 được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức tại tỉnh B&igrave;nh Thuận.</strong></p> <p style="text-align:justify">Sự kiện n&agrave;y đ&atilde; thu h&uacute;t sự tham gia của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đến từ TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Việt Nam) v&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Campuchia, L&agrave;o đang học tập tại c&aacute;c học viện, trường đại học, cao đẳng tại th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36974/%E1%BA%A3nh%20t%E1%BA%ADp%20th%E1%BB%83%203.jpg" style="height:367px; text-align:justify; width:600px" /><br /> <br /> <em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&ugrave;ng nhau chụp ảnh trước khi bắt đầu h&agrave;nh tr&igrave;nh</span></span></em></p> <p>Trong khu&ocirc;n khổ hội trại, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; cơ hội tham quan c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, c&aacute;c địa điểm quan trọng về an sinh x&atilde; hội v&agrave; tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng. Đặc biệt, Lễ d&acirc;ng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh - Anh h&ugrave;ng giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc Việt Nam, nh&agrave; văn h&oacute;a kiệt xuất đ&atilde; được tổ chức tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh B&igrave;nh Thuận.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36974/c%C3%A1c%20b%E1%BA%A1n%20sinh%20vi%C3%AAn%20d%C3%A2ng%20h%C6%B0%C6%A1ng.jpg" style="width:600px" /><br /> <em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c&nbsp;bạn&nbsp;sinh vi&ecirc;n&nbsp;d&acirc;ng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify">C&aacute;c bạn trại sinh cũng đ&atilde; tham quan Khu di t&iacute;ch lịch sử Trường Dục Thanh, nơi m&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; để lại dấu ấn quan trọng trong h&agrave;nh tr&igrave;nh ra đi t&igrave;m đường cứu nước v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh Th&aacute;p nước Phan Thiết, một c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c nổi tiếng được thiết kế bởi Chủ tịch Souphanouvong - nh&agrave; l&atilde;nh tụ kiệt xuất v&agrave; được nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c d&acirc;n tộc L&agrave;o y&ecirc;u mến.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36974/C%C3%A1c%20b%E1%BA%A1n%20tr%E1%BA%A1i%20sinh%20ch%E1%BB%A5p%20t%E1%BA%A1i%20t%C6%B0%E1%BB%A3ng%20B%C3%A1c.jpg" style="height:367px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36974/1111.jpg" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em><span style="font-size:11px">Đo&agrave;n đại biểu chụp ảnh t</span>ạ​i<span style="font-size:11px">&nbsp;Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh B&igrave;nh Thuận</span></em></p> <p style="text-align:justify">Đến L&agrave;ng ch&agrave;i Mũi N&eacute;, c&aacute;c bạn trại sinh đ&atilde; chung tay tham gia v&agrave;o hoạt động vệ sinh m&ocirc;i trường v&agrave; dọn r&aacute;c, nhằm tạo ra một h&igrave;nh ảnh đẹp trong mắt du kh&aacute;ch v&agrave; cũng nhằm k&ecirc;u gọi mọi người c&ugrave;ng h&agrave;nh động v&igrave; m&ocirc;i trường biển xanh, sạch, đẹp. Ngo&agrave;i ra, trong dịp n&agrave;y, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng đ&atilde; trao tặng 15 suất học bổng cho c&aacute;c thanh thiếu nhi v&agrave; sinh vi&ecirc;n tỉnh B&igrave;nh Thuận.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36974/don%20rac.jpg" style="height:367px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36974/d%E1%BB%8Dn%20r%C3%A1c.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36974/d%E1%BB%8Dn%20r%C3%A1c%202.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36974/d%E1%BB%8Dn%20r%C3%A1c%203.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36974/D%E1%BB%8Dn%20r%C3%A1c%20L%C3%A0ng%20ch%C3%A0i.jpg" style="width:600px" /><br /> <span style="font-size:11px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c&nbsp;bạn&nbsp;sinh vi&ecirc;n&nbsp;tham gia dọn r&aacute;c tại L&agrave;ng ch&agrave;i Mũi N&eacute;</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36974/%C4%90%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20%C4%90%C4%83ng%20Khoa%20trao%20h%E1%BB%8Dc%20b%E1%BB%95ng.jpg" style="height:367px; width:550px" /><br /> <em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn&nbsp;Đăng Khoa - Ủy vi&ecirc;n&nbsp;Ban Thường&nbsp;vụ, Trưởng&nbsp;Ban Tuy&ecirc;n&nbsp;gi&aacute;o&nbsp;- Đối&nbsp;ngoại&nbsp;Th&agrave;nh&nbsp;Đo&agrave;n&nbsp;TP. Hồ&nbsp;Ch&iacute;&nbsp;Minh&nbsp;trao c&aacute;c phần học bổng&nbsp;đến c&aacute;c em thiếu nhi tỉnh B&igrave;nh Thuận</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36974/trao%20h%E1%BB%8Dc%20b%E1%BB%95ng%201.jpg" style="height:258px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36974/trao%20h%E1%BB%8Dc%20b%E1%BB%95ng%202.jpg" style="height:228px; width:600px" /><br /> C&aacute;c&nbsp;đồng ch&iacute; l&atilde;nh&nbsp;đạo, qu&yacute;&nbsp;đại biểu v&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n chụp&nbsp;ảnh c&ugrave;ng c&aacute;c em thanh thiếu nhi</span></span></em></p> <p>Bạn Phạm Thị Cẩm Duy&ecirc;n, một sinh vi&ecirc;n đến từ Trường Đại học Phan Thiết, đ&atilde; chia sẻ cảm x&uacute;c của m&igrave;nh về việc nhận được phần qu&agrave; học bổng trong học kỳ mới.&nbsp;</p> <p>Đối với Duy&ecirc;n, việc nhận được học bổng kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p gia đ&igrave;nh bạn giảm bớt g&aacute;nh nặng m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một sự động vi&ecirc;n, tiếp th&ecirc;m năng lượng t&iacute;ch cực từ những bạn sinh vi&ecirc;n đến từ TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Điều n&agrave;y gi&uacute;p Duy&ecirc;n tự tin hơn trong cuộc sống v&agrave; c&oacute; thể hướng đến việc thực hiện những ước mơ của m&igrave;nh.</p> <p style="text-align:justify">Hội trại giao lưu sinh vi&ecirc;n Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia năm 2024 l&agrave; hoạt động truyền thống hằng năm, được tổ chức nh&acirc;n dịp mừng Tết cổ truyền Bunpimay của Nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c bộ tộc L&agrave;o v&agrave; Tết cổ truyền Chaul Chnam Thmay của nh&acirc;n d&acirc;n Campuchia.</p> <p style="text-align:justify">Mục ti&ecirc;u của hội trại l&agrave; mang đến một s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch v&agrave; đầy &yacute; nghĩa cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n trong việc trao đổi văn h&oacute;a, t&igrave;m hiểu lẫn nhau v&agrave; x&acirc;y dựng sự hợp t&aacute;c giữa tổ chức thanh ni&ecirc;n ba nước.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Từ việc trải nghiệm văn h&oacute;a độc đ&aacute;o v&agrave; tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động truyền thống, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&oacute; cơ hội tăng cường sự hiểu biết v&agrave; thấu hiểu s&acirc;u sắc về đất nước v&agrave; con người của nhau</p> <p style="text-align:justify">Sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của sự kiện n&agrave;y kỳ vọng tinh thần đo&agrave;n kết, trao đổi văn h&oacute;a v&agrave; sự gắn kết t&igrave;nh bạn của sinh vi&ecirc;n ba nước. Đồng thời, cũng đ&atilde; khơi dậy &yacute; thức về bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng trong c&aacute;c bạn trẻ.</p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><strong>HỒNG ANH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;