Bí thư Trung ương Đoàn thăm và tặng quà các chiến sĩ Tiếp sức mùa thi tại TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 27-6, đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c do đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Duy Trang - B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương l&agrave;m trưởng đo&agrave;n đ&atilde; đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện&nbsp;chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; năm 2024 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt">Tham gia đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c c&ograve;n c&oacute; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, </span><span style="font-size:14px">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span><span style="background-color:transparent; font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt">; đồng ch&iacute; Nguyễn Đức Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n trường học Trung ương Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; L&ecirc; Xu&acirc;n Dũng - Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; hoa hậu L&ecirc; Nguyễn Bảo Ngọc v&agrave; ca sĩ Phương Mỹ Chi.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt">Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c đ&atilde; đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; c&aacute;c chiến sĩ Tiếp sức m&ugrave;a thi tại điểm thi trường THPT H&ugrave;ng Vương (Quận 5) v&agrave; điểm thi trường THPT Trưng Vương (Quận 1). Tại đ&acirc;y, đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Duy Trang đ&atilde; thay mặt đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c gửi tặng những phần qu&agrave; &yacute; nghĩa cho c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện. Đồng thời,&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n Nguyễn Phạm Duy Trang</span></span>&nbsp;<span style="background-color:transparent; font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt">cũng gửi lời cảm ơn ch&acirc;n th&agrave;nh đến tinh thần xung k&iacute;ch cũng như sự tận t&acirc;m c&aacute;c chiến sĩ đ&atilde; hỗ trợ chu đ&aacute;o cho th&iacute; sinh v&agrave; phối hợp với cơ quan chức năng để đảm bảo an ninh trật tự tại c&aacute;c điểm thi.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37085/%C4%90c%20Duy%20Trang%20trao%20qu%C3%A0%20t%E1%BA%A1i%20HV.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c đến thăm hỏi v&agrave; tặng qu&agrave;&nbsp;tiếp sức cho c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện &quot;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot;</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt">Theo đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Duy Trang, th&agrave;nh c&ocirc;ng của kỳ thi THPT năm nay phần lớn l&agrave; nhờ c&oacute; sự g&oacute;p sức của c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện trong chương tr&igrave;nh &quot;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot;, do đ&oacute; c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n cần tiếp tục tập trung v&agrave; nỗ lực để ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ của m&igrave;nh.&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n Nguyễn Phạm Duy Trang</span></span>&nbsp;<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:14.6667px">cũng b&agrave;y tỏ mong muốn</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt">&nbsp;c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n d&ugrave; l&agrave;m nhiệm vụ nhưng vẫn phải ch&uacute; &yacute; đảm bảo sức khỏe của bản th&acirc;n xuy&ecirc;n suốt qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37085/%C4%90c%20Duy%20Trang%20g%E1%BB%ADi%20g%E1%BA%AFm%20t%C3%A2m%20t%C6%B0%20%C4%91%E1%BA%BFn%20c%C3%A1c%20b%E1%BA%A1n%20cs%C4%A9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Duy Trang -&nbsp;B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương gửi gắm t&acirc;m tư đến c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n chương tr&igrave;nh &quot;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot;.</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt">Cũng trong chuyến thăm của đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; cao sự chuẩn bị tỉ mỉ của đội t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đến từ trường Đại học Y Dược </span><span style="font-family:arial,sans-serif; font-size:14.6667px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt">. Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; cho biết d&ugrave; c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đang phải đối mặt với một kỳ thi đầy &aacute;p lực tại trường&nbsp;nhưng việc c&aacute;c bạn vẫn d&agrave;nh thời gian tham gia chương tr&igrave;nh &quot;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot; l&agrave; điều v&ocirc; c&ugrave;ng đ&aacute;ng ngưỡng mộ v&agrave; mang &yacute; nghĩa s&acirc;u sắc.&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37085/%C4%90c%20Thu%20H%C3%A0%20tr%C3%B2%20chuy%E1%BB%87n%20c%C3%B9ng%20csi%20%C4%90HYD.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; -&nbsp;Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh thăm hỏi&nbsp;c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n&nbsp;chương tr&igrave;nh &quot;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot; tại&nbsp;điểm thi trường THPT H&ugrave;ng Vương (Quận 5).</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt">Bạn Nguyễn Hữu Đăng Khoa (chiến sĩ đến từ Trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh) hoạt động tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (Quận 1) cho biết bản th&acirc;n cảm thấy rất vinh dự khi nhận được sự quan t&acirc;m v&agrave; động vi&ecirc;n của c&aacute;c l&atilde;nh đạo, việc được c&aacute;c l&atilde;nh đạo đến thăm khiến bạn cảm thấy như đang trở th&agrave;nh một phần của một hoạt động c&oacute; tầm quan trọng của th&agrave;nh phố v&agrave; c&ograve;n l&agrave;</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt">&nbsp;m&oacute;n qu&agrave; tinh thần lớn nhất với bạn cũng như c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37085/B%C3%AD%20th%C6%B0%20TW%20%C4%90o%C3%A0n%20ch%E1%BB%A5p%20h%C3%ACnh.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Duy Trang chụp ảnh c&ugrave;ng ca sĩ&nbsp;Phương Mỹ Chi v&agrave; chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ của trường THPT Trưng Vương.</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt">Chương tr&igrave;nh &quot;Tiếp sức m&ugrave;a thi&quot; năm 2024 được triển khai trong ba giai đoạn. Giai đoạn 1 đ&atilde; diễn ra từ th&aacute;ng 4 đến th&aacute;ng 6, tập trung v&agrave;o việc tư vấn hướng nghiệp v&agrave; tuyển sinh cho hơn 45.000 học sinh ở TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c địa phương l&acirc;n cận. Giai đoạn 2 của chương tr&igrave;nh diễn ra từ ng&agrave;y 23-6 đến 30-6, tiếp tục hỗ trợ cho th&iacute; sinh v&agrave; người th&acirc;n trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ th&ocirc;ng tại c&aacute;c điểm thi. Giai đoạn 3 của chương tr&igrave;nh sẽ diễn ra từ th&aacute;ng 7 đến th&aacute;ng 8, tập trung v&agrave;o việc hỗ trợ th&iacute; sinh sau kỳ thi, bao gồm hướng dẫn th&iacute; sinh v&agrave; t&acirc;n sinh vi&ecirc;n trong việc nộp hồ sơ nhập học tại c&aacute;c trường đại học, học viện, cao đẳng.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt">Năm nay, tại 162 điểm thi tr&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đang nỗ lực để hỗ trợ th&iacute; sinh một c&aacute;ch tận t&acirc;m. C&aacute;c chiến sĩ đảm nhận c&aacute;c nhiệm vụ như hướng dẫn ph&ograve;ng thi, cung cấp hỗ trợ y tế, xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống khẩn cấp, đảm bảo an ninh v&agrave; trật tự tại c&aacute;c điểm thi. Đồng thời, c&aacute;c chiến sĩ cũng ph&acirc;n ph&aacute;t c&aacute;c vật phẩm thiết yếu, cổ vũ th&iacute; sinh bằng việc ph&acirc;n ph&aacute;t nước uống, văn ph&ograve;ng phẩm v&agrave; c&aacute;c vật phẩm kh&aacute;c.&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt"><strong>HỒNG ANH - HỒNG PHONG</strong></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;