Học sinh tiêu biểu Trường THPT Hùng Vương vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiều 24-6, Chi bộ Trường THPT H&ugrave;ng Vương tổ chức lễ kết nạp đảng vi&ecirc;n mới cho 2 quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; l&agrave; học sinh của trường.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37077/NBT09757.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Văn Hiếu chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng 2 đảng vi&ecirc;n trẻ v&agrave; Chi bộ Trường THPT H&ugrave;ng Vương.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu - Gi&aacute;m đốc Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Cao Sơn Y&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Quận ủy quận 5; </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">đồng ch&iacute; Nguyễn Thị L&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Đảng ủy Khối Đại học - Cao đẳng Th&agrave;nh phố;&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh - UVBTV, Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n;... c&ugrave;ng c&aacute;c thầy c&ocirc; trong chi bộ Trường THPT H&ugrave;ng Vương, gia đ&igrave;nh v&agrave; bạn c&ugrave;ng lớp của 2 quần ch&uacute;ng ưu t&uacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từng giữ chức vụ B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT H&ugrave;ng Vương trong hai nhiệm kỳ, H&agrave; Minh Nhật c&ograve;n l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, tham gia&nbsp;Ban chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Quận 5 v&agrave; Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ trường THPT H&ugrave;ng Vương năm 2022. Minh Nhật tiếp tục khẳng định bản th&acirc;n với nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch học tập nổi bật như Giải Nhất cuộc thi &quot;Ứng dụng chuyển đổi số trong gi&aacute;o dục&quot; tại Ng&agrave;y hội Khoa học S&aacute;ng tạo năm 2023 v&agrave; giải Ba học sinh Nghi&ecirc;n cứu Khoa học Kỹ thuật cấp Th&agrave;nh phố,...</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37077/NBT09410.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:11px"><em><span style="color:rgb(108, 117, 125)">C&ocirc; T</span>rương Thị B&iacute;ch Thủy&nbsp;B&iacute; thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT H&ugrave;ng Vương<span style="color:rgb(108, 117, 125)">&nbsp;</span>trao quyết định kết nạp đảng đến đảng vi&ecirc;n H&agrave; Minh Nhật</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nỗ lực bền bỉ&nbsp;trong r&egrave;n luyện, H&agrave; Minh Nhật đ&atilde; gặt h&aacute;i được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n. Minh Nhật vinh dự được nhận bằng khen đạt danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2024. Ngo&agrave;i ra, Minh Nhật c&ograve;n được Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng bằng khen &ldquo;Đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trường học&rdquo; năm 2022 - 2023.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban thường vụ Đo&agrave;n trường THPT H&ugrave;ng Vương v&agrave; Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n lớp, Nguyễn Th&ugrave;y Kh&aacute;nh Chi lu&ocirc;n nỗ lực phấn đấu trong học tập v&agrave; hoạt động Đo&agrave;n. Suốt nhiều năm liền, Kh&aacute;nh Chi đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Kh&aacute;nh Chi cũng t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện như Hoa phượng đỏ, Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện v&agrave; c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o tại cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37077/NBT09447.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(108, 117, 125)">C&ocirc; T</span>rương Thị B&iacute;ch Thủy&nbsp;B&iacute; thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT H&ugrave;ng Vương<span style="color:rgb(108, 117, 125)">&nbsp;</span>trao quyết định kết nạp đảng đến đảng vi&ecirc;n Nguyễn Th&ugrave;y Kh&aacute;nh Chi</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhờ sự nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng nghỉ, Nguyễn Th&ugrave;y Kh&aacute;nh Chi đ&atilde; đạt được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong học tập v&agrave; hoạt động Đo&agrave;n. Kh&aacute;nh Chi được Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Quận 5 khen thưởng v&igrave; đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch &ldquo;Ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Quận 5&rdquo; trong hai năm học 2021 - 2022 v&agrave; 2022 - 2023. Ngo&agrave;i ra, Kh&aacute;nh Chi c&ograve;n được Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Quận 5 trao tặng Giấy khen &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2023 v&agrave; danh hiệu Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; trong c&aacute;c năm 2021 v&agrave; 2023.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37077/NBT09508.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center">Đồng ch&iacute; Cao Sơn Y&ecirc;n ph&aacute;t biểu tại buổi lễ</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy quận 5, đồng ch&iacute; Cao Sơn Y&ecirc;n đ&atilde; gửi lời ch&uacute;c mừng nồng nhiệt đến hai đảng vi&ecirc;n mới v&agrave; gia đ&igrave;nh. Đồng ch&iacute; mong muốn với sự quan t&acirc;m, tin tưởng của c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo, thầy c&ocirc;, gia đ&igrave;nh v&agrave; bạn b&egrave;, hai đảng vi&ecirc;n mới sẽ tiếp tục r&egrave;n luyện, phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ của người đảng vi&ecirc;n v&agrave; đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Đồng ch&iacute; Cao Sơn Y&ecirc;n cũng ch&uacute;c mừng Chi bộ Trường THPT H&ugrave;ng Vương đ&atilde; c&oacute; th&ecirc;m những đảng vi&ecirc;n trẻ xuất sắc. Đồng ch&iacute; mong muốn nh&agrave; trường tiếp tục đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t hiện, bồi dưỡng quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; l&agrave; học sinh để giới thiệu Đảng xem x&eacute;t, kết nạp.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37077/NBT09530.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Gi&aacute;m đốc Sở Gi&aacute;o dục - Đ&agrave;o tạo&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Văn Hiếu ph&aacute;t biểu tại buổi lễ</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt Đảng ủy Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Hiếu, B&iacute; thư Đảng ủy, Gi&aacute;m đốc Sở gửi lời ch&uacute;c mừng nồng nhiệt đến hai học sinh H&agrave; Minh Nhật v&agrave; Nguyễn Th&ugrave;y Kh&aacute;nh Chi vừa được kết nạp Đảng. Hai em l&agrave; những học sinh ti&ecirc;u biểu của trường THPT H&ugrave;ng Vương, kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch học tập xuất sắc m&agrave; c&ograve;n lu&ocirc;n t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n, phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng tập thể lớp, trường ng&agrave;y c&agrave;ng vững mạnh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37077/NBT09678.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:11px"><em>Bạn H&agrave; Minh Nhật chia sẻ tại buổi lễ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ bạn H&agrave; Minh Nhật chia sẻ niềm vinh dự, tự h&agrave;o xen lẫn tr&aacute;ch nhiệm nặng nề tr&agrave;o d&acirc;ng trong l&ograve;ng em khi trở th&agrave;nh một đảng vi&ecirc;n trẻ. Hiểu r&otilde; trọng tr&aacute;ch to lớn được giao ph&oacute;, em nguyện sẽ kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu, r&egrave;n luyện bản th&acirc;n để xứng đ&aacute;ng với danh hiệu cao qu&yacute; Đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c.H&agrave;nh tr&igrave;nh ph&iacute;a trước hứa hẹn nhiều thử th&aacute;ch, nhưng em sẽ lu&ocirc;n nỗ lực học tập v&agrave; r&egrave;n luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh. Tinh thần ti&ecirc;n phong sẽ được t&ocirc;i thể hiện trong cả suy nghĩ v&agrave; h&agrave;nh động, lấy lời dạy của B&aacute;c &ldquo;Phải học tập m&atilde;i, tiến bộ m&atilde;i, mới thật l&agrave; thanh ni&ecirc;n&rdquo; l&agrave;m kim chỉ nam cho mọi h&agrave;nh động. V&agrave; sẽ nỗ lực thực hiện tốt &quot;6 c&aacute;i y&ecirc;u&quot;: Y&ecirc;u Tổ quốc, y&ecirc;u Nh&acirc;n d&acirc;n, y&ecirc;u X&atilde; hội chủ nghĩa, y&ecirc;u lao động, y&ecirc;u khoa học v&agrave; kỷ luật theo lời B&aacute;c căn dặn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">H&ocirc;m nay, niềm vui lại nh&acirc;n đ&ocirc;i nơi m&aacute;i trường THPT H&ugrave;ng Vương khi hai học sinh ưu t&uacute; Minh Nhật v&agrave; Kh&aacute;nh Chi đ&atilde; đạt được th&agrave;nh đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Th&agrave;nh quả n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; niềm tự h&agrave;o của ri&ecirc;ng hai bạn m&agrave; c&ograve;n l&agrave; niềm vui chung của gia đ&igrave;nh, thầy c&ocirc; v&agrave; bạn b&egrave;.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37077/NBT09732.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37077/NBT09593.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37077/NBT09733.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37077/NBT09665.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/6/37077/NBT09744.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai đảng vi&ecirc;n trẻ nhận qua v&agrave; hoa ch&uacute;c mừng từ gia đ&igrave;nh, thầy c&ocirc; v&agrave; bạn b&egrave;</span></em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TRUNG NGUY&Ecirc;N</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;