TP. Hồ Chí Minh khởi động Tháng thanh niên 2024 tình nguyện vì cộng đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px">(TTO) Hơn 1.000 bạn trẻ TP.HCM đ&atilde; tham gia c&aacute;c hoạt động ra qu&acirc;n Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n 2024 chủ đề &quot;Thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng&quot;.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36866/PBT%20Minh%20Hai.png" style="height:387px; width:600px" /></span></strong></p> <div class="detail-cmain" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; padding-bottom: 24px; border-bottom: 1px solid rgb(242, 242, 242); margin-bottom: 24px; font-family: Roboto; font-size: 14px;"> <div class="detail-content afcbc-body" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; font-size: 17px; line-height: 30px; color: rgb(34, 34, 34); max-width: 100%;"> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="wrapper-inimage-pos-sponsor-0" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="in-images" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="zone-joqxux31" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="share-joqxuxkg" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="placement-josbvfxe" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="banner-joqxux31-josbvgf9" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; min-height: 0px; min-width: 0px;"> <div id="slot-1-joqxux31-josbvgf9" style="text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM Ng&ocirc; Minh Hải trao hoa v&agrave; cờ Tổ quốc cho b&agrave; con ở chung cư B&igrave;nh Ph&uacute; (quận 6) tại lễ ra qu&acirc;n Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n 2024</span></em></div> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"><strong><span style="font-size:14px"><a href="https://tuoitre.vn/thang-thanh-nien.html" title="tháng thanh niên">Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n</a>&nbsp;2024 diễn ra từ ng&agrave;y 24-2&nbsp;đến 31-3 với nhiều nội dung, c&ocirc;ng tr&igrave;nh khơi sức trẻ x&acirc;y dựng cộng đồng tốt đẹp hơn.</span></strong></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n Nguyễn Phạm Duy Trang, Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy Nguyễn Mạnh Cường c&ugrave;ng nhiều l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban, ng&agrave;nh TP.HCM tham dự lễ ra qu&acirc;n tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n B&igrave;nh Ph&uacute; (quận 6).</span></p> <h2 style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Lan tỏa cuộc vận động &quot;TP.HCM - th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&quot;</span></strong></h2> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM Ng&ocirc; Minh Hải n&oacute;i năm nay đ&aacute;nh dấu h&agrave;nh tr&igrave;nh 20 năm Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n to&agrave;n quốc. Chọn quận 6 ra qu&acirc;n bởi đ&acirc;y l&agrave; v&ugrave;ng đất mở, nơi giao lưu kết nối giữa nội th&agrave;nh với c&aacute;c tỉnh Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">TP.HCM x&aacute;c lập 11 chỉ ti&ecirc;u, đồng thời khởi động v&agrave; tiếp tục thực hiện năm hoạt động trọng t&acirc;m để tuổi trẻ th&agrave;nh phố ch&agrave;o mừng kỷ niệm 50 năm giải ph&oacute;ng miền Nam thống nhất đất nước (30-4).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n 2024 l&agrave; cột mốc khởi động những hoạt động s&ocirc;i nổi, thiết thực v&agrave; hiệu quả của Đo&agrave;n thực hiện chủ đề &quot;Năm thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuổi trẻ th&agrave;nh phố thể hiện t&iacute;nh xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện v&igrave; sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố, ti&ecirc;n phong tham gia cuộc vận động &quot;TP.HCM - th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&quot; hướng tới ch&agrave;o mừng 50 năm giải ph&oacute;ng miền Nam thống nhất đất nước&quot;, anh Minh Hải nhấn mạnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, chương tr&igrave;nh đ&atilde; trao 50 phần qu&agrave; cho c&aacute;c bạn c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn v&agrave; thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM cũng trao nguồn lực hơn 2,1 tỉ đồng cho Quận Đo&agrave;n 6 thực hiện những phần việc v&igrave; cộng đồng.</span></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087569358991850151563.jpeg" rel="nofollow" target="_blank"><img alt="Chương trình chăm lo cho thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19&nbsp;" id="img_685714386621612032" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087569358991850151563.jpeg" style="height:404px; vertical-align:top; width:605px" title="TP.HCM khởi động Tháng thanh niên 2024 tình nguyện vì cộng đồng- Ảnh 2." /></a></span></div> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh chăm lo cho thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19</span></em></p> <h3><strong><span style="font-size:14px">L&agrave;m ngay những phần việc x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường xanh</span></strong></h3> <div id="InreadPc"> <div id="zone-jnvk0c1v"> <div id="share-jnvk0cro" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại lễ khởi động, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM đ&atilde; xuất qu&acirc;n chương tr&igrave;nh &quot;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện TP.HCM&quot; năm 2024. 30 đội h&igrave;nh đ&atilde; ra mắt thực hiện nhiều nội dung t&igrave;nh nguyện xuy&ecirc;n suốt năm nay.</span></div> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngay trong ng&agrave;y xuất qu&acirc;n, chương tr&igrave;nh đ&atilde; tặng 5.000 con vịt biển giống cho khối lực lượng vũ trang. Chương tr&igrave;nh cũng tiếp nhận nguồn lực từ c&aacute;c bệnh viện kh&aacute;m chữa bệnh miễn ph&iacute; cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn sắp tới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn cũng thực hiện một số hoạt động: hướng dẫn ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y, tho&aacute;t hiểm; x&acirc;y dựng g&oacute;c xanh thanh ni&ecirc;n; trao tặng cờ Tổ quốc; trang bị bộ b&igrave;nh xịt v&agrave; ti&ecirc;u lệnh ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y; tặng c&acirc;y xanh cho c&aacute;c hộ d&acirc;n tại chung cư B&igrave;nh Ph&uacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với đ&oacute;, dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan m&ocirc;i trường tại gầm cầu Rạch C&acirc;y; tập huấn kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho c&ocirc;ng nh&acirc;n về quản l&yacute; chi ti&ecirc;u c&aacute; nh&acirc;n tại khu lưu tr&uacute; văn h&oacute;a 33.</span></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087569359271656851396.jpeg" rel="nofollow" target="_blank"><img alt="Trao cờ xuất quân cho chương trình &amp;quot;Trí thức khoa học trẻ tình nguyện TP.HCM&amp;quot; năm 2024&nbsp;" id="img_685713068836388864" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087569359271656851396.jpeg" style="height:407px; width:610px" /></a></span></div> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Trao cờ xuất qu&acirc;n cho chương tr&igrave;nh &quot;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện TP.HCM&quot; năm 2024</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, s&acirc;n chơi khoa học, chuyến xe c&ocirc;ng nghệ cũng thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo thanh thiếu nhi tham gia. C&aacute;c bạn hỗ trợ c&agrave;i đặt, vệ sinh m&aacute;y t&iacute;nh cho người d&acirc;n, tổ chức hội thi &quot;Tự h&agrave;o thương hiệu Việt&quot; hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu ti&ecirc;n d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời, ng&agrave;y hội &quot;Thanh ni&ecirc;n với văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&quot; 2024 chủ đề &quot;Ứng dụng chuyển đổi số trong tuy&ecirc;n truyền văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&quot; diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Song song đ&oacute;, c&aacute;c bạn cũng ra qu&acirc;n đồng loạt b&oacute;c gỡ quảng c&aacute;o sai quy định tại nhiều nơi, hưởng ứng Năm an to&agrave;n giao th&ocirc;ng 2024.</span></p> <div id="ObjectBoxContent_1708756296172" style="margin-left:auto;"> <div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh hướng tới 50 năm thống nhất đất nước</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- &quot;S&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n - Con s&ocirc;ng của TP t&ocirc;i&quot; giai đoạn 2 số h&oacute;a bản đồ điện tử về c&aacute;c địa chỉ đỏ, di t&iacute;ch lịch sử - văn h&oacute;a dọc s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia bảo vệ m&ocirc;i trường, t&ocirc;n tạo v&agrave; ph&aacute;t triển cảnh quan s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Lịch sử Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.HCM giai đoạn 1975 đến nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Cổng dữ liệu mở thanh ni&ecirc;n TP.HCM.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Cải tạo cảnh quan tuyến đường V&otilde; Ch&iacute; C&ocirc;ng (TP Thủ Đức).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Ph&ograve;ng truyền thống Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.HCM trực tuyến.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Tr&ugrave;ng tu Di t&iacute;ch lịch sử n&uacute;i Dinh (x&atilde; T&acirc;n H&ograve;a, huyện T&acirc;n Th&agrave;nh, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Bảng th&ocirc;ng tin giới thiệu tại căn cứ c&aacute;ch mạng Khu ủy S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định (x&atilde; T&acirc;n Ph&uacute; T&acirc;y, huyện Mỏ C&agrave;y Bắc, tỉnh Bến Tre).</span></p> </div> </div> <h2><span style="font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh khởi động Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n 2024 tại TP.HCM ng&agrave;y 24-2:</span></h2> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087569359581712271294.jpeg" rel="nofollow" target="_blank"><img alt="Các bạn trẻ TP.HCM dọn vệ sinh môi trường tại chân cầu Rạch Cây (quận 6)" id="img_685713344426422272" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087569359581712271294.jpeg" style="height:409px; vertical-align:top; width:613px" title="TP.HCM khởi động Tháng thanh niên 2024 tình nguyện vì cộng đồng- Ảnh 4." /></a></span></div> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn trẻ TP.HCM dọn vệ sinh m&ocirc;i trường tại ch&acirc;n cầu Rạch C&acirc;y (quận 6)</span></em></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/24/base64-1708756935981878733394.jpeg" rel="nofollow" target="_blank"><img alt="Đội hình vệ sinh, sửa chữa máy vi tính cho người dân&nbsp;" id="img_685713583112585216" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2024/2/24/base64-1708756935981878733394.jpeg" style="height:395px; vertical-align:top; width:592px" title="TP.HCM khởi động Tháng thanh niên 2024 tình nguyện vì cộng đồng- Ảnh 5." /></a></span></div> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đội h&igrave;nh vệ sinh, sửa chữa m&aacute;y vi t&iacute;nh cho người d&acirc;n</span></em></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087569359991270929288.jpeg" rel="nofollow" target="_blank"><img alt="Các bạn nhỏ thích thú khi trải nghiệm thực tế ảo trên chuyến xe công nghệ tại chương trình&nbsp;" id="img_685715001990197248" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087569359991270929288.jpeg" style="height:396px; vertical-align:top; width:592px" title="TP.HCM khởi động Tháng thanh niên 2024 tình nguyện vì cộng đồng- Ảnh 6." /></a></span></div> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn nhỏ th&iacute;ch th&uacute; khi trải nghiệm thực tế ảo tr&ecirc;n chuyến xe c&ocirc;ng nghệ tại chương tr&igrave;nh</span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Nguồn: TTO</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong><em>Ảnh: K.ANH&nbsp;</em></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;