Tích cực hưởng ứng Ngày đoàn viên - Ngày làm việc tốt

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Với th&ocirc;ng điệp &ldquo;Việc tốt n&agrave;o hỏi đ&acirc;u xa. Việc tốt l&agrave; việc của ta mỗi ng&agrave;y&rdquo;, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ở khắp nơi tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; t&iacute;ch cực chia sẻ những h&igrave;nh ảnh, hoạt động thiết thực, xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng của m&igrave;nh trong Ng&agrave;y đo&agrave;n vi&ecirc;n - Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt năm 2024.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 24-3, Ng&agrave;y đo&agrave;n vi&ecirc;n - ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i nổi tại khắp c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Qua đ&oacute; thực hiện chủ đề Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024 &quot;Thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng&quot;, hướng tới ch&agrave;o mừng kỷ niệm 93 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26-3-1931/ 26-3-2024).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36938/END.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động chia sẻ khoảnh khắc Ng&agrave;y đo&agrave;n vi&ecirc;n - ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động chăm lo đời sống c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động đặc biệt được ch&uacute; trọng, quan t&acirc;m.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Ban Thường vụ Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố cũng đ&atilde; trao 200 phần, mỗi phần c&oacute; trị gi&aacute; 1.000.000 đồng để chăm lo v&agrave; hỗ trợ đời sống cho c&aacute;c thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận B&igrave;nh T&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36938/Hinh%201%20(2).jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Ng&ocirc; Minh Hải (Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n) trao qu&agrave; hỗ trợ cho c&aacute;c thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tại ng&agrave;y hội&nbsp;- Ảnh: Hồng Phong</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời, Quận đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n cũng đ&atilde; trao tặng 5 phương tiện cho 5 c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn để tiếp tục ổn định việc l&agrave;m, kiếm thu nhập chăm lo cho cuộc sống v&agrave; gia đ&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36938/Hinh%205.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Quận đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n cũng đ&atilde; trao tặng phương tiện cho 5 c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn để tiếp tục ổn định việc l&agrave;m.- Ảnh: Hồng Phong</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Song song với đ&oacute;, c&aacute;c hoạt động đền ơn đ&aacute;p nghĩa, tri &acirc;n những người c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng cũng được t&iacute;ch cực thực hiện:</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36938/h%E1%BB%89nh.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuổi trẻ x&atilde; Hiệp Phước, huyện Nh&agrave; B&egrave; phối hợp c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n trường ĐH Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM thăm v&agrave; tặng qu&agrave; Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng - ảnh: Tuổi trẻ Hiệp Phước</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36938/hinh%204.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuổi trẻ Phường 1, quận T&acirc;n B&igrave;nh tổ chức hoạt động thăm hỏi cựu Thanh ni&ecirc;n xung phong - ảnh:&nbsp;Đo&agrave;n Thanh Ni&ecirc;n - Hội LHTN Phường 1 Quận T&acirc;n B&igrave;nh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cạnh đ&oacute;, tại Huyện Đo&agrave;n H&oacute;c M&ocirc;n,&nbsp;hơn 100 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đến từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n khu vực địa b&agrave;n d&acirc;n cư, trường học đ&atilde; tham gia Ng&agrave;y chạy Olympic v&igrave; sức khoẻ to&agrave;n d&acirc;n năm 2024 do Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện H&oacute;c M&ocirc;n tổ chức, nhằm hưởng ứng chương tr&igrave;nh &ldquo;Mỗi thanh ni&ecirc;n 10.000 bước ch&acirc;n mỗi ng&agrave;y&rdquo; tại&nbsp;Khu tưởng niệm liệt sĩ Ng&atilde; Ba Giồng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36938/h%C3%ACnh%205.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giải chạy Olympic v&igrave; sức khỏe to&agrave;n d&acirc;n - ảnh: Huyện Đo&agrave;n H&oacute;c M&ocirc;n</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đ<span style="color:rgb(5, 5, 5)">o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; cơ hội trải nghiệm một loạt c&aacute;c hoạt động s&ocirc;i động v&agrave; &yacute; nghĩa tại khu vực &ldquo;Tự h&agrave;o một dải non s&ocirc;ng&rdquo;. Tại đ&acirc;y, c&aacute;c bạn đ</span>o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde;&nbsp;được trải nghiệm kh&ocirc;ng gian độc đ&aacute;o v&agrave; tinh tế, kết nối với vẻ đẹp thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; truyền thống văn h&oacute;a độc đ&aacute;o &quot;một dải non s&ocirc;ng&quot; của d&acirc;n tộc ta như: Tham gia c&aacute;c hoạt động trải nghiệm t&igrave;m hiểu về c&aacute;c địa danh, văn h&oacute;a v&agrave; trang phục d&acirc;n tộc của đất nước; Chung tay thực hiện chữ hiệu &quot;Tự h&agrave;o một dải non s&ocirc;ng&quot;; Trải nghiệm giao lưu &acirc;m nhạc truyền thống, c&aacute;ch mạng bằng nền nhạc hiện đại, acoustic...</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36938/hinh%206.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Nhiều hoạt động &yacute; nghĩa tại khu vực trải nghiệm &quot;Tự h&agrave;o một dải non s&ocirc;ng&quot; - ảnh:&nbsp;Tuổi trẻ trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong khi đ&oacute;, Đo&agrave;n trường Đại học&nbsp;Quốc tế đ&atilde; tổ chức c&aacute;c hoạt động Ng&agrave;y Đo&agrave;n vi&ecirc;n với sự tham gia của hơn 100 Đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n đến từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n - Hội; c&aacute;c đơn vị đ&atilde; thực hiện trồng 15 c&acirc;y x&agrave; cừ tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n trường v&agrave; dọn dẹp khu vực xung quanh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36938/hinh%207.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động trồng c&acirc;y tại trường ĐH Quốc Tế - ảnh:&nbsp;IUYouth Page - Tuổi trẻ Đại học Quốc tế</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM c&aacute;c hoạt động đang được diễn ra s&ocirc;i nổi d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n để hưởng ứng th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n như:&nbsp;Diễn đ&agrave;n &ldquo;B&agrave;i ca bi&ecirc;n giới Anh h&ugrave;ng&rdquo;; Cuộc thi trắc nghiệm kiến thức &quot;Vẻ vang truyền thống bi&ecirc;n ph&ograve;ng, biển đảo Việt Nam&quot; - Ng&agrave;y sinh vi&ecirc;n với Biển Đảo qu&ecirc; hương; Triển l&atilde;m &quot;H&agrave;nh tr&igrave;nh di sản phi vật thể Việt Nam&quot;; Ng&agrave;y hội Thanh ni&ecirc;n khỏe; Hội thao giao lưu với Lữ Đo&agrave;n 981...</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36938/h%C3%ACnh%208.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Diễn đ&agrave;n B&agrave;i ca bi&ecirc;n giới anh h&ugrave;ng - ảnh: Tuổi trẻ UTE</span></p> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n h&atilde;y tiếp tục hưởng ứng v&agrave; lan tỏa kh&ocirc;ng kh&iacute;, tinh thần đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ th&agrave;nh phố B&aacute;c trong th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n, bằng c&aacute;ch đăng tải c&aacute;c h&igrave;nh ảnh &yacute; nghĩa của m&igrave;nh trong tham gia c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n l&ecirc;n nền tảng mạng x&atilde; hội v&agrave; đ&iacute;nh k&egrave;m Hashtag:</span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>#Ngaydoanvien</strong></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>#Ngaylamviectot</strong></span></span></p> </div> </div> <div style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THU HƯƠNG</strong></span></span></div> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;