Nhớ Bác Hồ nghĩ về chữ "dám" của cán bộ, đảng viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div id="ContentPlaceHolder1_Content_rpNewsOne_Panel2_0" style="box-sizing: border-box;"> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="" src="https://images.hcmcpv.org.vn/res/news/2024/02/04-02-2024-nho-bac-ho-nghi-ve-chu-dam-cua-can-bo-dang-vien-41B96385-details.jpg?vs=04022024062257" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></div> </div> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><strong>1</strong>. Dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng, gần 40 năm qua đất nước ta đ&atilde; thực hiện c&ocirc;ng cuộc đổi mới theo định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa v&igrave; d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh. Đảng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n ta đ&atilde; thu được nhiều th&agrave;nh tựu quan trọng c&oacute; &yacute; nghĩa lịch sử. To&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n ta tiếp tục phấn đấu đến năm 2045, khi ch&iacute;nh thể Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ do B&aacute;c Hồ s&aacute;ng lập, nay l&agrave; nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam tr&ograve;n 100 năm, nước ta sẽ trở th&agrave;nh nước ph&aacute;t triển, c&oacute; thu nhập cao.</p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p>Nh&acirc;n tố quan trọng v&agrave; quyết định đến sự th&agrave;nh c&ocirc;ng trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc l&agrave; nh&acirc;n tố con người. Con người vừa l&agrave; mục ti&ecirc;u, vừa l&agrave; động lực v&agrave; l&agrave; chủ thể của đổi mới v&agrave; ph&aacute;t triển để Việt Nam ph&aacute;t triển nhanh, bền vững. Con người l&agrave; &quot;nguồn vốn&quot; quan trọng nhất, l&agrave; t&agrave;i nguy&ecirc;n qu&yacute; gi&aacute; nhất của ph&aacute;t triển, chấn hưng đất nước. Nguồn tiềm năng, trữ năng lớn nhất tạo n&ecirc;n tiềm lực v&agrave; thực lực ph&aacute;t triển quốc gia d&acirc;n tộc, kh&ocirc;ng g&igrave; kh&aacute;c ch&iacute;nh l&agrave; nguồn lực con người. Trong đ&oacute;, đặc biệt quan trọng l&agrave; phẩm chất, năng lực, uy t&iacute;n của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, nhất l&agrave; đội ngũ c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo chủ chốt c&aacute;c cấp.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/0402202433315674/04-02-2024BacHo_02.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></div> <p>Nhận thức r&otilde; tầm quan trọng của đội ngũ c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo chủ chốt c&aacute;c cấp trong thực hiện kh&aacute;t vọng ph&aacute;t triển đất nước phồn vinh, hạnh ph&uacute;c, Đảng ta x&aacute;c định: &ldquo;... Tập trung x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ c&aacute;c cấp, nhất l&agrave; cấp chiến lược, người đứng đầu c&aacute;c cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy t&iacute;n, ngang tầm nhiệm vụ&rdquo;; &ldquo;... C&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch khuyến kh&iacute;ch v&agrave; cơ chế ph&ugrave; hợp bảo vệ những c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n c&oacute; &yacute; ch&iacute; chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguy&ecirc;n tắc của Đảng v&agrave; ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước, d&aacute;m nghĩ, d&aacute;m n&oacute;i, d&aacute;m l&agrave;m, d&aacute;m chịu tr&aacute;ch nhiệm, d&aacute;m đổi mới s&aacute;ng tạo, d&aacute;m đương đầu với kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch v&agrave; quyết liệt trong h&agrave;nh động v&igrave; lợi &iacute;ch chung&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những điểm mới, quan trọng v&agrave; đặc sắc m&agrave; Đảng x&aacute;c định trong Văn kiện Đại hội XIII.</p> <p>Việc x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n c&oacute; phẩm chất đạo đức trong s&aacute;ng, ra sức thực h&agrave;nh 4 đức t&iacute;nh qu&yacute; b&aacute;u cần, kiệm, li&ecirc;m, ch&iacute;nh để suốt đời theo đuổi lẽ sống ch&iacute; c&ocirc;ng v&ocirc; tư, v&igrave; d&acirc;n, v&igrave; nước theo gương s&aacute;ng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng. Những c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n như thế sẽ l&agrave; những người c&oacute; năng lực s&aacute;ng tạo với tư duy đổi mới, c&oacute; &yacute; ch&iacute; chiến đấu, bản lĩnh đi ti&ecirc;n phong, tự gi&aacute;c, đương đầu với mọi kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch. Phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, nhiều nhiệm vụ kh&oacute; khăn, phức tạp đặt ra, nhất l&agrave; v&agrave;o thời điểm n&agrave;y Đảng ta đang đẩy mạnh x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng; cương quyết chống lại tham nhũng, ti&ecirc;u cực v&agrave; tệ nạn x&atilde; hội... th&igrave; c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n phải n&ecirc;u cao tr&aacute;ch nhiệm, kh&ocirc;ng l&ugrave;i bước, kh&ocirc;ng nản ch&iacute;, tho&aacute;i th&aacute;c nhiệm vụ. Đảng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n đang đ&ograve;i hỏi mỗi c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n phải n&ecirc;u cao t&iacute;nh Đảng, t&iacute;nh tiền phong, gương mẫu &ldquo;đảng vi&ecirc;n đi trước, l&agrave;ng nước theo sau&rdquo;. D&aacute;m nghĩ, d&aacute;m l&agrave;m, d&aacute;m chịu tr&aacute;ch nhiệm, kh&ocirc;ng chỉ thể hiện tr&aacute;ch nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận của người c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n m&agrave; c&ograve;n l&agrave; dũng kh&iacute;, bản lĩnh của người chiến sĩ ti&ecirc;n phong trong đổi mới, một phẩm chất cơ bản của tư c&aacute;ch đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam như Đảng ta đ&atilde; x&aacute;c định.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các giáo sư, cán bộ giảng dạy các trường đại học và trung học chuyên nghiệp (12/1958). Ảnh: tư liệu" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/0402202433315674/04-02-2024BacHo_03.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><em>Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i chuyện với c&aacute;c gi&aacute;o sư, c&aacute;n bộ giảng dạy c&aacute;c trường đại học v&agrave; trung học chuy&ecirc;n nghiệp (12/1958). Ảnh: tư liệu</em></div> <p>Trong Đảng ta c&oacute; biết bao c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n thể hiện được tấm gương cao qu&yacute; đ&oacute;. Song vẫn c&ograve;n kh&ocirc;ng &iacute;t đảng vi&ecirc;n giảm s&uacute;t &yacute; ch&iacute; chiến đấu, xa rời l&yacute; tưởng, mục ti&ecirc;u của Đảng, kh&ocirc;ng chịu kh&oacute; r&egrave;n luyện cả phẩm chất v&agrave; năng lực, thậm ch&iacute; c&ograve;n thờ ơ, v&ocirc; cảm, sa v&agrave;o chủ nghĩa c&aacute; nh&acirc;n, mắc v&agrave;o v&ograve;ng tội lỗi, phải xử l&yacute; kỷ luật theo Điều lệ Đảng v&agrave; luật ph&aacute;p của Nh&agrave; nước. Thực tế đ&atilde; v&agrave; đang xuất hiện một bộ phận c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, c&ocirc;ng chức, kể cả người giữ trọng tr&aacute;ch l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; bộc lộ sự bạc nhược, l&agrave;m việc cầm chừng, sợ tr&aacute;ch nhiệm kh&ocirc;ng d&aacute;m h&agrave;nh động, thấy sai kh&ocirc;ng d&aacute;m n&oacute;i, thấy việc cần l&agrave;m kh&ocirc;ng l&agrave;m v&agrave; kh&ocirc;ng d&aacute;m l&agrave;m, thấy lỗi kh&ocirc;ng đủ can đảm nhận lỗi v&agrave; sửa lỗi. Bởi thế, Đảng ta kh&ocirc;ng chỉ t&igrave;m t&ograve;i ch&iacute;nh s&aacute;ch, khuyến kh&iacute;ch c&aacute;n bộ, c&oacute; cơ chế bảo vệ c&aacute;n bộ tốt m&agrave; c&ograve;n x&aacute;c định r&otilde; những biện ph&aacute;p v&agrave; chế t&agrave;i để kịp thời xử l&yacute; c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n suy tho&aacute;i. Hơn 75 năm trước, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; n&ecirc;u tường tận những điều đ&oacute;. Những chỉ dẫn về khuyến kh&iacute;ch c&aacute;n bộ c&oacute; gan n&oacute;i, c&oacute; gan l&agrave;m, c&oacute; gan đương đầu trước mọi kh&oacute; khăn thử th&aacute;ch, c&oacute; gan chịu tr&aacute;ch nhiệm... được Người đề cập trong &ldquo;Sửa đổi lối l&agrave;m việc&rdquo; (th&aacute;ng 10-1947 với b&uacute;t danh X.Y.Z) vẫn n&oacute;ng hổi t&iacute;nh thời sự v&agrave; l&agrave; kim chỉ nam dẫn dắt ch&uacute;ng ta h&agrave;nh động ng&agrave;y nay.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/0402202433315674/04-02-2024BacHo_04.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><em>Hội nghị to&agrave;n quốc tổng kết 10 năm c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống tham nhũng, ti&ecirc;u cực.</em></div> <p><strong>2</strong>. Trong &ldquo;Sửa đổi lối l&agrave;m việc&rdquo;, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh nhấn mạnh trước hết phải &ldquo;sửa đổi lối l&agrave;m việc của Đảng&rdquo;. Người thẳng thắn ph&ecirc; b&igrave;nh những khuyết điểm của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n thường hay mắc phải v&agrave; Người gọi đ&oacute; l&agrave; những chứng bệnh phải ra sức sửa chữa. Đ&oacute; l&agrave; bệnh chủ quan, &iacute;ch kỷ, hẹp h&ograve;i, mỗi chứng bệnh l&agrave; một kẻ địch. Mỗi kẻ địch b&ecirc;n trong l&agrave; bạn đồng minh của kẻ địch b&ecirc;n ngo&agrave;i. Địch b&ecirc;n ngo&agrave;i kh&ocirc;ng đ&aacute;ng sợ. Địch b&ecirc;n trong đ&aacute;ng sợ hơn v&igrave; n&oacute; ph&aacute; hoại từ trong ph&aacute; ra. Phải chữa hết những chứng bệnh đ&oacute;. Người c&ograve;n n&oacute;i tới th&oacute;i ba hoa, l&agrave; khuyết điểm trong c&aacute;ch n&oacute;i v&agrave; c&aacute;ch viết. Nếu kh&ocirc;ng chữa ngay, để n&oacute; l&acirc;y lan th&igrave; nguy hại v&ocirc; c&ugrave;ng, nhất l&agrave; trong c&aacute;ch cư xử, đối đ&atilde;i với quần ch&uacute;ng. Tự ph&ecirc; b&igrave;nh nghi&ecirc;m khắc, thẳng thắn để tẩy cho sạch sẽ những khuyết điểm, bệnh tật đ&oacute;. Tổng kết thực tiễn, Người kh&aacute;i qu&aacute;t th&agrave;nh l&yacute; luận, r&uacute;t ra những b&agrave;i học kinh nghiệm thể hiện r&otilde; tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch l&atilde;nh đạo của Người.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/0402202433315674/04-02-2024BacTBT_05.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><em>Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng ph&aacute;t biểu tại Hội nghị to&agrave;n quốc tổng kết 10 năm c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống tham nhũng, ti&ecirc;u cực.</em></div> <p>Người n&ecirc;u l&ecirc;n một tư tưởng quan trọng về c&aacute;ch tổ chức v&agrave; c&aacute;ch l&agrave;m việc, phải sẵn s&agrave;ng đổi mới, d&aacute;m nghĩ, d&aacute;m l&agrave;m, d&aacute;m chịu tr&aacute;ch nhiệm: &ldquo;Bao nhi&ecirc;u c&aacute;ch tổ chức v&agrave; c&aacute;ch l&agrave;m việc, đều v&igrave; lợi &iacute;ch của quần ch&uacute;ng, v&igrave; cần cho quần ch&uacute;ng. V&igrave; vậy, c&aacute;ch tổ chức v&agrave; c&aacute;ch l&agrave;m việc n&agrave;o kh&ocirc;ng hợp với quần ch&uacute;ng th&igrave; ta phải c&oacute; gan đề nghị l&ecirc;n cấp tr&ecirc;n để bỏ đi hoặc sửa lại. C&aacute;ch n&agrave;o hợp với quần ch&uacute;ng, quần ch&uacute;ng cần, th&igrave; d&ugrave; chưa c&oacute; sẵn, ta phải đề nghị l&ecirc;n cấp tr&ecirc;n m&agrave; đặt ra. Nếu cần l&agrave;m th&igrave; cứ đặt ra, rồi b&aacute;o c&aacute;o sau, miễn l&agrave; được việc&rdquo;. Thật l&agrave; tỏ r&otilde; t&iacute;nh chủ động, s&aacute;ng tạo, tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, t&ocirc;n trọng tổ chức, nhất l&agrave; t&ocirc;n trọng nh&acirc;n d&acirc;n, lu&ocirc;n xuất ph&aacute;t từ &yacute; nguyện v&agrave; lợi quyền của d&acirc;n ch&uacute;ng m&agrave; h&agrave;nh động. Người ph&ecirc; b&igrave;nh c&aacute;n bộ &ldquo;chỉ biết khư khư giữ nếp cũ. C&aacute;i kh&ocirc;ng hợp cũng kh&ocirc;ng d&aacute;m sửa bỏ, c&aacute;i cần thiết cũng kh&ocirc;ng d&aacute;m đặt mới. Đ&oacute; l&agrave; th&oacute;i kh&ocirc;ng phụ tr&aacute;ch &quot;qu&aacute; hữu&quot;, gặp sao hay vậy&rdquo;. Người cũng n&oacute;i tới &ldquo;th&oacute;i kh&ocirc;ng phụ tr&aacute;ch &quot;qu&aacute; tả&rdquo;, kh&ocirc;ng suy nghĩ ch&iacute;n chắn, so s&aacute;nh kỹ c&agrave;ng, h&ocirc;m nay đặt ra c&aacute;i n&agrave;y, h&ocirc;m sau sửa lại c&aacute;i kh&aacute;c, l&agrave;m cho quần ch&uacute;ng hoang mang. Như thế, kh&ocirc;ng phải l&agrave; d&aacute;m nghĩ một c&aacute;ch đ&uacute;ng đắn, thận trọng, m&agrave; l&agrave; t&ugrave;y tiện, cẩu thả, tr&aacute;i với khoa học.</p> <p>Theo Người, d&aacute;m nghĩ, d&aacute;m l&agrave;m, d&aacute;m chịu tr&aacute;ch nhiệm trước hết phải l&agrave; người c&oacute; đạo đức, năng lực, tr&iacute; tuệ, l&ograve;ng can đảm, động cơ phải ho&agrave;n to&agrave;n v&igrave; nước, v&igrave; d&acirc;n. Đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c phẩm chất: Nh&acirc;n, nghĩa, tr&iacute;, dũng, li&ecirc;m. Theo Người, nh&acirc;n l&agrave; thật th&agrave;, thương y&ecirc;u, hết l&ograve;ng gi&uacute;p đỡ đồng ch&iacute;, đồng b&agrave;o. V&igrave; thế m&agrave; ki&ecirc;n quyết chống lại những người, những việc c&oacute; hại đến Đảng; sẵn s&agrave;ng chịu cực khổ trước mọi người, hưởng hạnh ph&uacute;c sau thi&ecirc;n hạ, kh&ocirc;ng ham gi&agrave;u sang, kh&ocirc;ng e cực khổ, kh&ocirc;ng sợ oai quyền. Họ l&agrave; người kh&ocirc;ng sợ người kh&aacute;c ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh đ&uacute;ng đắn người kh&aacute;c. Tr&iacute; l&agrave; đầu &oacute;c trong sạch, s&aacute;ng suốt, kh&ocirc;ng c&oacute; việc tư t&uacute;i l&agrave;m cho m&ugrave; qu&aacute;ng. Biết l&agrave;m việc lợi, tr&aacute;nh việc c&oacute; hại cho Đảng; v&igrave; Đảng m&agrave; cất nhắc người tốt, đề ph&ograve;ng người gian. Lại phải c&oacute; dũng v&agrave; li&ecirc;m. Gặp việc c&oacute; gan l&agrave;m, khuyết điểm c&oacute; gan sửa chữa; cực khổ, kh&oacute; khăn c&oacute; gan chịu đựng; kh&ocirc;ng tham địa vị, tiền t&agrave;i, sung sướng; sẵn s&agrave;ng hy sinh t&iacute;nh mệnh cho Đảng, Tổ quốc.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu dự Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ I, ngày 1/5/1952." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/0402202433315674/04-02-2024BacHo_06.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><em>Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh chụp ảnh kỷ niệm với c&aacute;c đại biểu dự Đại hội chiến sĩ thi đua v&agrave; c&aacute;n bộ gương mẫu to&agrave;n quốc lần thứ I, ng&agrave;y 1/5/1952.</em></div> <p>Muốn ti&ecirc;u diệt chủ nghĩa c&aacute; nh&acirc;n, phải r&egrave;n đạo đức c&aacute;ch mạng suốt đời v&agrave; phải c&oacute; dũng kh&iacute; để vượt qua. Người ph&ecirc; ph&aacute;n, chỉ tr&iacute;ch gay gắt những biểu hiện của chủ nghĩa c&aacute; nh&acirc;n ở &ldquo;những đảng vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;n bộ đầu cơ&rdquo; (cơ hội), &ldquo;những đảng vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;n bộ ươn h&egrave;n, yếu ớt&rdquo;. Những &quot;tật bệnh&quot; n&agrave;y khiến Đảng chuệch choạc, kỷ luật lỏng lẻo, ch&iacute;nh s&aacute;ch kh&ocirc;ng thi h&agrave;nh được triệt để n&ecirc;n dẫn đến Đảng xa rời d&acirc;n ch&uacute;ng. Phải ki&ecirc;n quyết chống lại bệnh c&aacute; nh&acirc;n đ&oacute;.</p> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(159, 34, 78); background: rgb(255, 238, 244); border-radius: 10px;"> <p><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">Người c&ograve;n chỉ tr&iacute;ch, ph&ecirc; ph&aacute;n những th&oacute;i hư tật xấu. Người cho rằng, trăm ngh&igrave;n &quot;thứ bệnh&quot; đều sinh ra từ một thứ &ldquo;bệnh mẹ&rdquo;, &ldquo;bệnh gốc&rdquo; đ&oacute; l&agrave; chủ nghĩa c&aacute; nh&acirc;n, l&agrave; giặc nội x&acirc;m-một thứ giặc ở trong l&ograve;ng.</span></p> </div> <p>Những ph&ecirc; ph&aacute;n, chỉ tr&iacute;ch của Người, giờ đ&acirc;y, sau hơn 75 năm, nay đọc lại ta thấy kh&ocirc;ng khỏi dằn vặt, x&oacute;t xa. Người thức tỉnh ch&uacute;ng ta h&atilde;y n&ecirc;u cao dũng kh&iacute;, danh dự, tr&aacute;ch nhiệm, li&ecirc;m sỉ để &ldquo;tự soi, tự sửa&rdquo;, l&agrave;m cho mỗi đảng vi&ecirc;n v&agrave; to&agrave;n Đảng trở n&ecirc;n trong sạch, vững mạnh, xứng đ&aacute;ng l&agrave; một Đảng ch&acirc;n ch&iacute;nh.</p> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(247, 174, 19); background: rgb(253, 249, 239); border-radius: 10px;"> <p><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">X&eacute;t đến c&ugrave;ng, d&aacute;m nghĩ, d&aacute;m l&agrave;m, d&aacute;m chịu tr&aacute;ch nhiệm để d&aacute;m đương đầu trước mọi kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch, h&agrave;nh động quyết liệt v&igrave; lợi &iacute;ch chung. Đ&oacute; l&agrave; phẩm chất, năng lực, bản lĩnh m&agrave; mỗi c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, nhất l&agrave; c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo, chủ chốt c&aacute;c cấp hiện nay phải n&ecirc;u gương thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> </div> <p>Mấu chốt của vấn đề l&agrave; n&ecirc;u cao tự ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh, giữ g&igrave;n v&agrave; củng cố đo&agrave;n kết, thắt chặt mối li&ecirc;n hệ m&aacute;u thịt giữa Đảng với d&acirc;n, dựa v&agrave;o d&acirc;n m&agrave; x&acirc;y dựng Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương v&agrave; ra sức kiểm so&aacute;t quyền lực để quyền lực kh&ocirc;ng bị tha h&oacute;a.</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">Nguồn: Trang tin điện tử Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong>Người đăng: Ho&agrave;i Khanh</strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;