Ký kết triển khai hoạt động thực tập sư phạm cho sinh viên tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhằm ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n của sinh vi&ecirc;n Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong việc thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị gắn với ph&aacute;t triển kinh tế, văn ho&aacute;, x&atilde; hội tại c&aacute;c khu vực kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; triển khai Kế hoạch kết hợp với Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; UBND Huyện Cần Giờ về việc tổ chức hoạt động thực tập tốt nghiệp sư phạm cho sinh vi&ecirc;n tại X&atilde; đảo Thạnh An - Huyện Cần Giờ trong năm học 2023 - 2024.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36863/DHSP.png" style="height:345px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, UBND huyện Cần Giờ v&agrave; Trường đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh k&yacute; kết việc thực tập sư phạm cho sinh vi&ecirc;n tại x&atilde; đảo Thạnh An - Ảnh: C&Ocirc;NG TRIỆU (TTO)</em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố khởi động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024 của Năm thanh ni&ecirc;n T&igrave;nh nguyện c&ugrave;ng tuổi trẻ cả nước, việc k&yacute; kết Kế hoạch li&ecirc;n tịch giữa Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện Cần Giờ với Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức hoạt động thực tập sư phạm cho sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, cụ thể l&agrave; sinh vi&ecirc;n thực tập Trường Đại học Sư phạm&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh tại x&atilde; đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ năm học 2023 - 2024 l&agrave; một hoạt động đặc biệt &yacute; nghĩa. Hoạt động n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ tạo điều kiện kiến tập, thực tập n&acirc;ng cao năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; kỹ năng nghề nghiệp gắn với nhu cầu việc l&agrave;m sau khi tốt nghiệp của sinh vi&ecirc;n, m&agrave; c&ograve;n ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, tinh thần t&igrave;nh nguyện gắn với chuy&ecirc;n m&ocirc;n, qua đ&oacute; kết nối, tạo nguồn gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ tăng cường cho c&aacute;c trường tại Thạnh An - x&atilde; đảo duy nhất của TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&oacute; vai tr&ograve;, vị tr&iacute; quan trọng trong an ninh, ch&iacute;nh trị, ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của huyện Cần Giờ n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; của TP. Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i chung.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu khai mạc, </span></span><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">GS,TS. Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">gửi lời cảm ơn s&acirc;u sắc đến Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n huyện Cần Giờ v&igrave; sự tin tưởng gửi gắm của l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố cho nh&agrave; trường trong nhiệm vụ lần n&agrave;y, c&ugrave;ng với đ&oacute; xin gửi gắm v&agrave; san sẻ những c&ocirc;ng việc chung với l&atilde;nh đạo Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, l&atilde;nh đạo huyện Cần Giờ. Thầy Hiệu trưởng cho biết: &quot;Đ&acirc;y l&agrave; kỳ thực tập sư phạm hết sức c&oacute; &yacute; nghĩa, đ&aacute;nh dấu cho sự khởi đầu của h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;lan tỏa gi&aacute; trị con chữ&rdquo; tại mảnh đất Cần Giờ th&acirc;n thương.&quot;<br /> Thực tập l&agrave; một kh&acirc;u quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, trong những năm qua, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đ&atilde; v&agrave; đang kh&ocirc;ng ngừng mở rộng mạng lưới c&aacute;c cơ sở, đối t&aacute;c li&ecirc;n kết để triển khai hoạt động thực tập của sinh vi&ecirc;n. Sự tham gia ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều của c&aacute;c hệ thống gi&aacute;o dục ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập c&oacute; yếu tố quốc tế, c&aacute;c hiệp hội, tập đo&agrave;n, doanh nghiệp&hellip; đ&atilde; gi&uacute;p Nh&agrave; trường kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo. C&ugrave;ng với đ&oacute;, sự tr&aacute;ch nhiệm, khẩn trương từ Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; tinh thần ủng hộ của UBND huyện Cần Giờ l&agrave; một nguồn động lực kh&ocirc;ng thể thiếu để gi&uacute;p trường tạo ra đội h&igrave;nh thực tập sư phạm đặc biệt - những đại sứ của trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh đến với x&atilde; đảo lần n&agrave;y.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ k&yacute; kết kế hoạch phối hợp, đại diện l&atilde;nh đạo ba đơn vị, đồng ch&iacute;&nbsp;Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Xu&acirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Huyện ủy, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n huyện Cần Giờ v&agrave; GS.TS. Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&ugrave;ng k&yacute; kết kế hoạch phối hợp về việc triển khai cho sinh vi&ecirc;n năm thứ 4 ng&agrave;nh Gi&aacute;o dục Tiểu học, Gi&aacute;o dục Mầm non đang học tập tại Trường tham gia thực tập tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; Thạnh An, huyện Cần Giờ trong thời gian từ ng&agrave;y 28/02/2024 đến ng&agrave;y 10/5/2024.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bản k&yacute; kết kế hoạch hợp t&aacute;c l&agrave; cơ sở để ba b&ecirc;n c&ugrave;ng x&acirc;y dựng kế hoạch hợp t&aacute;c chi tiết nhằm khai th&aacute;c c&oacute; hiệu quả nguồn nh&acirc;n lực sư phạm từ trường đến với địa phương, hỗ trợ trong h&agrave;nh tr&igrave;nh của đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n thực tập để đạt được c&aacute;c mục ti&ecirc;u đ&atilde; đề ra. Tại buổi lễ, l&atilde;nh đạo ba đơn vị b&agrave;y tỏ niềm vui mừng v&agrave; tin tưởng sự kiện k&yacute; kết ghi nhớ hợp t&aacute;c sẽ mở ra cơ hội cho sự ph&aacute;t triển về mặt gi&aacute;o dục tại x&atilde; đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ v&agrave; đề nghị sau khi bản thỏa thuận hợp t&aacute;c được k&yacute; kết, c&aacute;c đơn vị trực thuộc c&oacute; li&ecirc;n quan của ba b&ecirc;n sẽ x&uacute;c tiến cho c&aacute;c hoạt động tiếp theo được diễn ra tốt đẹp.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36863/2.png" style="height:335px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n Nguyễn Phạm Duy Trang tặng qu&agrave; cho nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n thực tập, hưởng ứng cuộc vận động &quot;Tự h&agrave;o một dải non s&ocirc;ng&quot; - Ảnh: C&Ocirc;NG TRIỆU (TTO)</em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">KH&Aacute;NH AN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;