Nhiều hoạt động truyền thống của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại miền Tây

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hai ng&agrave;y 4 v&agrave; 5-4, tại TP Cần Thơ, Đảng ủy - Hội Cựu chiến binh - C&ocirc;ng đo&agrave;n - Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM tổ chức sinh hoạt truyền thống chủ đề: &#39;Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Bản h&ugrave;ng ca năm 2024&#39;, dịp n&agrave;y đ&atilde; kết nạp 3 đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave;o Đảng.</span></span></strong></h2> <div class="detail-cmain clearfix" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; clear: both; padding-bottom: 24px; border-bottom: 1px solid rgb(242, 242, 242); margin-bottom: 24px; font-family: Roboto; font-size: 14px;"> <div class="detail-content afcbc-body" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; font-size: 17px; line-height: 30px; color: rgb(34, 34, 34); max-width: 100%;"> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/4/4/base64-1712219886536355963244.jpeg" rel="nofollow" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px !important;" target="_blank"><img alt="Lãnh đạo Cơ quan Thành Đoàn TP.HCM và đoàn viên dâng hoa dâng hương tại Khu di tích An Nam Cộng sản Đảng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT" class="lightbox-content" id="img_700259423908446208" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2024/4/4/base64-1712219886536355963244.jpeg" style="-webkit-font-smoothing:antialiased; box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; image-rendering:-webkit-optimize-contrast; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:600px" title="Nhiều hoạt động truyền thống của Thành Đoàn TP.HCM tại miền Tây- Ảnh 1." /></a></span></span></p> <div id="wrapper-inimage-pos-sponsor-0" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="in-images" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="zone-joqxux31" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="share-joqxuxkg" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&atilde;nh đạo Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n d&acirc;ng hoa d&acirc;ng hương tại Khu di t&iacute;ch An Nam Cộng sản Đảng, huyện Cờ Đỏ, TP.&nbsp;Cần Thơ - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT</span></em></span></div> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 4-4, tại Khu di t&iacute;ch&nbsp;An Nam Cộng sản Đảng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ, Đảng bộ Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c chi bộ tổ chức lễ kết nạp cho 3 đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; của chi bộ T&ograve;a soạn 2 - Đảng bộ bộ phận b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>, chi bộ Văn ph&ograve;ng - Đảng bộ bộ phận b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;v&agrave; Chi bộ Nh&agrave; văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh c&oacute; nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như: d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tại bia tưởng niệm Khu di t&iacute;ch An Nam Cộng sản Đảng; lễ kết nạp hội vi&ecirc;n Hội Cựu chiến binh; lễ tuy&ecirc;n dương&nbsp;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra chương tr&igrave;nh cũng đ&atilde; trao tặng 10 chiếc xe đạp cho thiếu nhi đồng b&agrave;o; trao tặng 1 bộ s&aacute;ch về B&aacute;c Hồ cho thư viện khu di t&iacute;ch; t&igrave;m hiểu lịch sử địa điểm th&agrave;nh lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng...</span></span></p> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/4/4/base64-17122198865941857978595.jpeg" rel="nofollow" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px !important;" target="_blank"><img alt="Đảng bộ Cơ quan Thành Đoàn và các chi bộ tổ chức lễ kết nạp cho 3 quần chúng ưu tú tại Khu di tích An Nam Cộng sản Đảng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT" class="lightbox-content" id="img_700259423437238272" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2024/4/4/base64-17122198865941857978595.jpeg" style="-webkit-font-smoothing:antialiased; box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; height:auto; image-rendering:-webkit-optimize-contrast; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:660px" title="Nhiều hoạt động truyền thống của Thành Đoàn TP.HCM tại miền Tây- Ảnh 2." /></a></span></span></div> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đảng bộ Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c chi bộ tổ chức lễ kết nạp cho 3 quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; tại Khu di t&iacute;ch An Nam Cộng sản Đảng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trưa c&ugrave;ng ng&agrave;y, anh Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM, &ocirc;ng Đinh Minh Trung - B&iacute; thư Đảng ủy, ph&oacute; tổng bi&ecirc;n tập b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;v&agrave; đại diện Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đến thăm văn ph&ograve;ng đại diện b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;v&ugrave;ng T&acirc;y Nam Bộ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c nghe trưởng văn ph&ograve;ng T&acirc;y Nam Bộ b&aacute;o c&aacute;o t&oacute;m tắt về hoạt động của văn ph&ograve;ng, c&aacute;c kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c năm 2023.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute;&nbsp;Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n mong rằng trong thời gian tới văn ph&ograve;ng đại diện b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;v&ugrave;ng T&acirc;y Nam Bộ ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c nhiệm vụ theo l&atilde;nh đạo chung của ban bi&ecirc;n tập.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Biểu dương nhiều chương tr&igrave;nh hoạt động của b&aacute;o như Ng&agrave;y kh&ocirc;ng tiền mặt, nhiều hoạt động của chương tr&igrave;nh Nước cho v&ugrave;ng hạn mặn đ&atilde; được trao c&ugrave;ng c&aacute;c hoạt động sau mặt b&aacute;o.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Nhiều biểu dương cao qu&yacute; của Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; được trao thường ni&ecirc;n cho ban bi&ecirc;n tập b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>. Th&agrave;nh Đo&agrave;n muốn c&ugrave;ng với b&aacute;o tham gia những hoạt động cho thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n; tổ chức hoạt động trực tuyến, gỡ kh&oacute; những vấn đề li&ecirc;n quan đến học tập, ph&aacute;t triển đảng vi&ecirc;n mới từ đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;i ch&uacute;c c&aacute;c anh chị c&oacute; nhiều sức khỏe, c&oacute; nhiều tuyến b&agrave;i hay, khai th&aacute;c những ưu điểm của văn ph&ograve;ng T&acirc;y Nam Bộ, đạt được những chỉ ti&ecirc;u đ&atilde; đề ra. T&ocirc;i mong c&aacute;c anh chị quan t&acirc;m nhiều hơn đến phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh, TP. Cần Thơ v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận&quot;.&nbsp;</span></span></p> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/4/4/base64-17122198866301530054499.jpeg" rel="nofollow" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px !important;" target="_blank"><img alt="Anh Trương Minh Tước Nguyên - phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM - tặng quà lưu niệm cho văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ vùng Tây Nam Bộ - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT" class="lightbox-content" id="img_700259420463476736" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2024/4/4/base64-17122198866301530054499.jpeg" style="-webkit-font-smoothing:antialiased; box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; height:auto; image-rendering:-webkit-optimize-contrast; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:660px" title="Nhiều hoạt động truyền thống của Thành Đoàn TP.HCM tại miền Tây- Ảnh 3." /></a></span></span></div> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></span></p> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/4/4/base64-17122198866521383054699.jpeg" rel="nofollow" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px !important;" target="_blank"><img alt="Thăm gia đình chính sách tại TP Cần Thơ - Ảnh: T. GIANG" class="lightbox-content" id="img_700260011589156864" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2024/4/4/base64-17122198866521383054699.jpeg" style="-webkit-font-smoothing:antialiased; box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; height:auto; image-rendering:-webkit-optimize-contrast; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:660px" title="Nhiều hoạt động truyền thống của Thành Đoàn TP.HCM tại miền Tây- Ảnh 4." /></a></span></span></div> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thăm gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tại TP Cần Thơ - Ảnh: T. GIANG</span></em></span></p> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/4/4/base64-171221988669644661917.jpeg" rel="nofollow" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(34, 106, 197); outline: 0px !important;" target="_blank"><img alt="Trao tặng xe đạp cho học sinh - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT" class="lightbox-content" id="img_700259425989464064" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2024/4/4/base64-171221988669644661917.jpeg" style="-webkit-font-smoothing:antialiased; box-sizing:border-box; color:transparent; display:inline-block; height:auto; image-rendering:-webkit-optimize-contrast; margin:0px auto; max-width:100%; text-rendering:geometricprecision; vertical-align:top; width:660px" title="Nhiều hoạt động truyền thống của Thành Đoàn TP.HCM tại miền Tây- Ảnh 5." /></a></span></span></div> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trao tặng xe đạp cho học sinh - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối c&ugrave;ng ng&agrave;y, chương tr&igrave;nh giao lưu tiếp nối, truyền lửa với chủ đề &quot;Tự h&agrave;o c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n&quot; với c&aacute;c hoạt động s&ocirc;i nổi như tr&ograve; chơi d&acirc;n gian, t&igrave;m hiểu lịch sử tại TP. Cần Thơ.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐẶNG TUYẾT - B&aacute;o tuổi trẻ&nbsp;</strong></span></span></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;