Quận 12: Chung kết hội thi 'Bản lĩnh Thanh niên thời đại mới'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 13-6, tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 đ&atilde; ch&iacute;nh thức diễn ra V&ograve;ng Chung kết Hội thi &ldquo;Bản lĩnh Thanh ni&ecirc;n thời đại mới&rdquo; năm 2023.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; s&acirc;n chơi được tổ chức bởi </span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Quận Đo&agrave;n 12 phối hợp&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">Ph&ograve;ng Văn h&oacute;a - Th&ocirc;ng tin Quận 1</span><span style="color:black">2,&nbsp;</span></span></span><span style="color:black; font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 1</span><span style="color:black; font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">2&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">nhằm định hướng ph&aacute;t triển gi&aacute;o dục nghề nghiệp, đẩy mạnh c&ocirc;ng nghệ số trong c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o Đo&agrave;n v&agrave; kết hợp giới thiệu quảng b&aacute; về c&aacute;c địa danh du lịch tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 12.&nbsp;<span style="color:black">Hội thi c&oacute; sự g&oacute;p mặt của&nbsp;c&aacute;c đồng ch&iacute;: T&ocirc; Minh Hiếu - Ph&oacute; Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Nguyễn Ho&agrave;i Bảo - &nbsp;Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 12 c&ugrave;ng với&nbsp;đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c đơn vị, cơ sở đo&agrave;n, thầy c&ocirc; gi&aacute;o v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, học sinh tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black"><img alt="Các thí sinh thực hiện bài thi của mình" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35954/6.jpg" style="height:398px; width:600px" /></span></span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&ograve;ng Chung kết đ&atilde; trao&nbsp;<span style="color:black">Giải Nhất chung cuộc cho bạn Trần Ngọc Phương Th&ugrave;y - Đo&agrave;n Phường Trung Mỹ T&acirc;y.&nbsp;Giải Nh&igrave; thuộc về bạn B&ugrave;i Nguyễn Gia Huy - Trường Trung Cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12. Bạn&nbsp;Phạm Lan Phương - Trường THCS Nguyễn Huệ xuất sắc gi&agrave;nh giải 3.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Top 3 chung cuộc" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35954/tOP 03.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cũng tại chương tr&igrave;nh, Quận Đo&agrave;n 12&nbsp;đ&atilde; tổ chức tuy&ecirc;n dương 06 đơn vị đạt danh hiệu &ldquo;Tập thể l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; v&agrave; 14 c&aacute; nh&acirc;n đạt danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; năm 2023, 37 c&aacute; nh&acirc;n đạt danh hiệu &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo; cấp Trường năm học 2022 - 2023. Đ&acirc;y cũng l&agrave; đơn vị triển khai hiệu quả phong tr&agrave;o &ldquo;Học sinh 3 r&egrave;n luyện&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Học sinh 3 Rèn luyện" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35954/HỌC SINH 03 RÈN - 2.jpg" style="height:394px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>Ho&agrave;ng Nguy&ecirc;n</strong></p> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;