Hạt giống đỏ nảy mầm tại Cơ quan Thành Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiều ng&agrave;y 30-12, Chi bộ Văn ph&ograve;ng 1 - Chi bộ Văn ph&ograve;ng 2 - Chi bộ x&acirc;y dựng Đo&agrave;n 2 thuộc Đảng bộ bộ khối phong tr&agrave;o cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Lễ Kết nạp Đảng vi&ecirc;n cho 3 quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; tại Ph&ograve;ng truyền Thống Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ l&acirc;u, c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển Đảng tại Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n lu&ocirc;n được Đảng ủy Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đảng ủy Bộ phận Khối phong tr&agrave;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c Chi bộ quan t&acirc;m thực hiện. Việc bồi dưỡng v&agrave; ph&aacute;t triển quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; l&agrave; một trong những c&ocirc;ng t&aacute;c thường xuy&ecirc;n để g&oacute;p phần x&acirc;y dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Trong thời gian qua, nhiều Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; của Khối phong tr&agrave;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu r&egrave;n luyện, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động đo&agrave;n thể, sống c&oacute; l&yacute; tưởng, c&oacute; nhận thức v&agrave; động cơ phấn đấu v&agrave;o Đảng đ&uacute;ng đắn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36797/NBT01123.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phan Thị Thanh Phương &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đảng ủy cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Trường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao qu&agrave; v&agrave; biểu trưng cho c&aacute;c quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; vừa kết nạp Đảng</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự buổi Lễ Kết nạp Đảng, c&oacute; sự g&oacute;p mặt của Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đảng ủy cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Trường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Nguyễn Đăng Khoa &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o &ndash; Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy bộ phận Khối Phong tr&agrave;o, B&iacute; thư Chi bộ x&acirc;y dựng Đo&agrave;n 2; đồng ch&iacute; L&ecirc; Ph&uacute; L&acirc;m - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Chi bộ Văn ph&ograve;ng 1; đồng ch&iacute; Nguyễn Ho&agrave;ng Th&aacute;i &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Chi bộ Văn Ph&ograve;ng 2; đồng ch&iacute; T&ocirc; Minh Hiếu &ndash; Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Li&ecirc;n Chi đo&agrave;n Khối Phong tr&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36797/NBT01007.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Đăng Khoa - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Chi bộ X&acirc;y dựng Đo&agrave;n 2 đọc Quyết định Kết nạp Đảng cho quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; Đặng Nguyễn Xu&acirc;n Trọng</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36797/NBT01028.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; L&ecirc; Ph&uacute; L&acirc;m - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Chi bộ Văn ph&ograve;ng 1 đọc Quyết định Kết nạp Đảng cho quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; L&ecirc; Phạm Tuấn Cường</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Đăng Khoa &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o &ndash; Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Chi bộ X&acirc;y dựng Đo&agrave;n 2; đồng ch&iacute; L&ecirc; Ph&uacute; L&acirc;m - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Chi bộ Văn ph&ograve;ng 1; đồng ch&iacute; Nguyễn Ho&agrave;ng Th&aacute;i &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Chi bộ Văn ph&ograve;ng 2 đ&atilde; đọc v&agrave; trao Quyết định Kết nạp Đảng vi&ecirc;n cho ba quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; Đặng&nbsp;Nguyễn Xu&acirc;n Trọng, L&ecirc; Phạm Tuấn Cường v&agrave; Nguyễn Tấn Gi&agrave;u.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36797/NBT01182.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đảng ủy cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng tại buổi lễ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đảng ủy cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; những chia sẻ rằng, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ch&uacute;c mừng c&aacute;c đồng ch&iacute; v&agrave; cũng mong rằng ba đồng ch&iacute; Kết nạp Đảng sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy nhiệm vụ, vai tr&ograve; của m&igrave;nh, r&egrave;n trong cả suy nghĩ v&agrave; h&agrave;nh động để ch&uacute;ng ta c&oacute; thể tiếp tục v&agrave; sau một năm nữa ch&uacute;ng ta sẽ trở th&agrave;nh những Đảng vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36797/NBT00924 (1).jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; Đặng&nbsp;Nguyễn Xu&acirc;n Trọng thay mặt cho 3 đồng ch&iacute; ph&aacute;t biểu cảm tưởng tại buổi lễ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khoảnh khắc thi&ecirc;ng li&ecirc;ng khi được vinh dự đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng, đồng ch&iacute; Đặng&nbsp;Nguyễn Xu&acirc;n Trọng, L&ecirc; Phạm Tuấn Cường v&agrave; Nguyễn Tấn Gi&agrave;u đều b&agrave;u tỏ l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc đến Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, Cấp ủy Chi bộ c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh; 3 đồng ch&iacute; đ&atilde; hứa sẽ cố gắng ph&aacute;t huy nhiệm vụ, vai tr&ograve; của m&igrave;nh, r&egrave;n luyện để xứng đ&aacute;ng l&agrave; Đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36797/NBT01064.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; Nguyễn Xu&acirc;n Trọng tuy&ecirc;n thề tại buổi lễ</em></span></p> <p style="text-align:center"><em>&nbsp;</em><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36797/NBT01100.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; L&ecirc; Phạm Tuấn Cường tuy&ecirc;n thề tại buổi Lễ</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36797/NBT01112.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; Nguyển Tấn Gi&agrave;u tuy&ecirc;n thề tại buổi lễ</em></span></p> <p style="text-align:right"><strong>ẢNH: TRUNG NGUY&Ecirc;N&nbsp;</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>TIN: TUẤN DANH - THẠCH ANH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;