Thăm căn cứ ngày xuân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ngay từ trước Tết cả th&aacute;ng, nhiều bạn trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đi theo từng đo&agrave;n c&ugrave;ng c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng đ&atilde; t&igrave;m về những căn cứ của Đo&agrave;n thời kh&aacute;ng chiến như một gắn kết truyền thống bao năm qua.</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Về thăm căn cứ cũ, hỏi thăm sức khỏe v&agrave; tặng nhau m&oacute;n qu&agrave; để tỏ l&ograve;ng tri &acirc;n v&agrave; c&agrave;ng th&ecirc;m gắn b&oacute; với những v&ugrave;ng đất &acirc;n t&igrave;nh - Ảnh: TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Mỗi chuyến đi l&agrave; lời tri &acirc;n b&agrave; con c&aacute;c v&ugrave;ng đất đ&atilde; từng nu&ocirc;i giấu bao thế hệ c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n thời chiến, cũng l&agrave; cơ hội qu&yacute; gi&aacute; để c&aacute;c bạn trẻ t&igrave;m hiểu v&agrave; th&ecirc;m tự h&agrave;o về trang sử lẫy lừng, trưởng th&agrave;nh của tổ chức Đo&agrave;n đi c&ugrave;ng vị thế vững mạnh của Tổ quốc.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36862/a%20(1).jpg" style="height:235px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">K&yacute; ức tuổi thanh xu&acirc;n</span></span></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đi với đo&agrave;n về thăm cứ S&ocirc;ng Sở Thượng (huyện Hồng Ngự, Đồng Th&aacute;p) ngay trước Tết Gi&aacute;p Th&igrave;n 2024 h&ocirc;m ấy c&oacute; b&agrave; Đo&agrave;n Thị Kim C&uacute;c (b&iacute; danh &Uacute;t Hằng). B&agrave; &Uacute;t Hằng từng l&agrave; c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n hoạt động tại căn cứ n&agrave;y giai đoạn 1970 - 1972. B&agrave; n&oacute;i đ&oacute; l&agrave; một thời tuổi trẻ gan dạ, một l&ograve;ng đi theo c&aacute;ch mạng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&agrave; từng bị bắt, bị bỏ t&ugrave;. Ra t&ugrave;, được tổ chức ph&acirc;n c&ocirc;ng, b&agrave; &Uacute;t Hằng trở th&agrave;nh giao li&ecirc;n tại ch&iacute;nh khu căn cứ n&agrave;y. Năm 1973, lực lượng ở đ&acirc;y được r&uacute;t hết v&agrave; phải rất l&acirc;u sau b&agrave; mới c&oacute; dịp trở lại thăm chốn xưa.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Cơ duy&ecirc;n trở lại v&ugrave;ng đất ấy đến với b&agrave; C&uacute;c hồi năm 2000. Khi đ&oacute;, b&agrave; đi theo đội h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;về hỗ trợ b&agrave; con huyện Hồng Ngự khắc phục hậu quả lũ lụt. Chuyến đi t&igrave;nh cờ m&agrave; hữu duy&ecirc;n ấy đưa b&agrave; đi v&agrave;o đ&uacute;ng v&ugrave;ng đất m&igrave;nh c&ugrave;ng đồng đội từng hoạt động ng&agrave;y trước.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">L&acirc;n la hỏi thăm, b&agrave; C&uacute;c kết nối lại được với nhiều gia đ&igrave;nh từng hỗ trợ c&aacute;ch mạng, hỏi ra được nhiều người đ&atilde; d&agrave;nh cả tuổi trẻ tham gia hoạt động c&ugrave;ng c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ng&agrave;y ấy m&agrave; nay người c&ograve;n người mất.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Thế l&agrave; đến nay đ&atilde; 24 năm, cứ chuẩn bị đ&oacute;n xu&acirc;n mỗi năm, thể n&agrave;o c&ocirc; giao li&ecirc;n &Uacute;t Hằng năm xưa cũng t&igrave;m về nơi ghi dấu bao kỷ niệm, k&yacute; ức của những ng&agrave;y tuổi trẻ s&ocirc;i nổi b&iacute; mật đi l&agrave;m c&aacute;ch mạng của m&igrave;nh v&agrave; đồng đội.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&quot;Mỗi lần về cứ, được &ocirc;m nhau hỏi thăm sức khỏe đ&atilde; thấy l&ograve;ng ấm &aacute;p kh&oacute; tả. C&oacute; những b&agrave; m&aacute; gi&agrave; yếu nay kh&ocirc;ng c&ograve;n nhưng t&igrave;nh cảm của những người ở lại vẫn thắm thiết, bồi hồi x&uacute;c động lắm&quot; - b&agrave; &Uacute;t Hằng x&uacute;c động.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&acirc;u chuyện nối tiếp tr&ecirc;n mỗi chuyến xe trong h&agrave;nh tr&igrave;nh về thăm cứ được c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhắc lại bao nhi&ecirc;u kỷ niệm của một thời gian kh&oacute; nhưng rất đỗi tự h&agrave;o. Rồi họ nhắc t&ecirc;n từng gia đ&igrave;nh, người d&acirc;n gắn với những c&acirc;u chuyện học giữa rừng, kỷ niệm lội đồng bắt c&aacute; cải thiện bữa ăn. K&yacute; ức &ugrave;a về như mới h&ocirc;m qua!</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Th&ecirc;m niềm tự h&agrave;o trong tim bạn trẻ</span></span></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đi c&ugrave;ng chuyến với c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng, bạn Trần Bảo Ngọc - sinh vi&ecirc;n năm nhất Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;- n&oacute;i thấy rất vui v&agrave; tự h&agrave;o v&igrave; kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; cơ hội lần đầu đến miền T&acirc;y m&agrave; c&ograve;n được học về lịch sử của cha &ocirc;ng đi trước một c&aacute;ch trực quan nhất. Ngọc n&oacute;i chưa đến cứ nghĩ đ&oacute; l&agrave; một di t&iacute;ch lịch sử được t&ocirc;n tạo, g&igrave;n giữ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nhưng đặt ch&acirc;n đến nơi, bạn đầy bất ngờ v&igrave; căn cứ S&ocirc;ng Sở Thượng l&agrave; cả v&ugrave;ng đất m&agrave; người d&acirc;n Hồng Ngự ng&agrave;y ấy anh dũng, ki&ecirc;n cường đ&atilde; che chở, nu&ocirc;i giấu c&aacute;n bộ của Đo&agrave;n thời kh&aacute;ng chiến, quyết một l&ograve;ng theo Đảng, bảo vệ Tổ quốc.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Mỗi m&oacute;n qu&agrave; được Ngọc c&ugrave;ng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n trao đến b&agrave; con v&agrave; c&aacute;c em nhỏ c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn chỉ như lời tri &acirc;n nhỏ b&eacute; bởi kh&oacute; m&agrave; s&aacute;nh được với c&ocirc;ng sức, sự hy sinh của b&agrave; con nơi đ&acirc;y trong thời khắc đầy kh&oacute;i lửa ấy. Ngọc n&oacute;i chuyến đi để lại nhiều suy nghĩ v&agrave; bạn mong sẽ c&oacute; nhiều hơn những chuyến về nguồn như thế.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&quot;Với m&igrave;nh, đ&acirc;y l&agrave; cơ hội qu&yacute; để tuổi trẻ được gặp gỡ những nh&acirc;n chứng một thời đ&atilde; c&ugrave;ng viết n&ecirc;n trang sử h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc. Lắng nghe những c&acirc;u chuyện truyền thống c&ograve;n gi&uacute;p khơi l&ecirc;n kh&aacute;t khao chia sẻ, cống hiến trong l&ograve;ng mỗi bạn trẻ c&oacute; mặt trong chuyến đi, m&igrave;nh tin vậy&quot; - Bảo Ngọc b&agrave;y tỏ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trở về sau h&agrave;nh tr&igrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn trẻ đến thăm cứ tại tỉnh Bến Tre, chị T&ocirc; Phương Thảo - b&iacute; thư Quận đo&agrave;n 4 (TP. Hồ Ch&iacute; Minh) - cho rằng mỗi chuyến đi thăm cứ dịp cuối năm của Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; g&oacute;p phần gi&aacute;o dục truyền thống anh h&ugrave;ng của Đo&agrave;n, gi&uacute;p c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&aacute;c thời kỳ v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&ecirc;m gắn b&oacute;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng thời cũng thể hiện t&igrave;nh cảm v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của tuổi trẻ th&agrave;nh phố&nbsp;với c&aacute;c thế hệ đi trước, nhất l&agrave; gi&uacute;p cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; c&aacute;c địa phương nơi từng đ&oacute;ng căn cứ hiểu về vai tr&ograve; quan trọng của v&ugrave;ng căn cứ của Đo&agrave;n, mối quan hệ gắn b&oacute; m&aacute;u thịt của những gia đ&igrave;nh nơi đ&acirc;y với bao c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ng&agrave;y ấy đến nay.</span></span></span></p> <div style="text-align: center;"> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&agrave;i học lịch sử sống động</span></span></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại mỗi cứ đến thăm, nhiều c&ocirc; ch&uacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n kể những c&acirc;u chuyện, k&yacute; ức về một thời hoạt động c&aacute;ch mạng tại mỗi nơi n&agrave;y.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nguy&ecirc;n ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;Phạm Ch&aacute;nh Trực (b&iacute; danh Năm Nghị) - chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&ugrave;ng đi thăm cứ tại B&igrave;nh Dương, Bến Tre - chia sẻ: &quot;Nhờ sự che giấu v&agrave; ủng hộ của b&agrave; con m&agrave; hoạt động của học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n l&uacute;c bấy giờ đ&atilde; g&oacute;p phần v&agrave;o cuộc tranh đấu, g&oacute;p sức chung cho sự nghiệp giải ph&oacute;ng miền Nam&quot;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&Ocirc;ng Năm Nghị n&oacute;i những c&acirc;u chuyện về căn cứ kh&aacute;ng chiến Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng ch&iacute;nh l&agrave; c&acirc;u chuyện về truyền thống c&aacute;ch mạng l&acirc;u đời của cha &ocirc;ng. M&agrave; nếu kh&ocirc;ng c&oacute; sự cưu mang, nu&ocirc;i giấu của c&aacute;c gia đ&igrave;nh th&igrave; bao thế hệ c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ng&agrave;y ấy kh&oacute; l&ograve;ng tham gia hoạt động c&aacute;ch mạng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&quot;Hiểu để tr&acirc;n trọng v&agrave; tiếp nối truyền thống tốt đẹp, đ&oacute; l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của thế hệ trẻ h&ocirc;m nay&quot; - &ocirc;ng Năm Nghị gửi gắm.</span></span></span></p> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">NGUỒN: KIM ANH (B&Aacute;O TUỔI TRẺ)</span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;