Thông tin báo chí các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Năm 2024, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; nhằm cụ thể h&oacute;a Nghị quyết Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 v&agrave; chủ đề &ldquo;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo;, hướng đến kỷ niệm 25 năm chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; (2000 - 2024), 50 năm Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ch&agrave;o mừng Đại hội, Hội nghị Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n trong việc tham gia ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, giải quyết c&aacute;c vấn đề x&atilde; hội, Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c địa phương đang quan t&acirc;m; tham gia x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, đ&ocirc; thị văn minh; đảm bảo quốc ph&ograve;ng, an ninh. </strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37032/HN%20thong%20tin%20bao%20chi.jpg" style="height:309px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Hội nghị th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&iacute; c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2024</em></span></p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện được tổ chức để tạo m&ocirc;i trường cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n chia sẻ, r&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh, g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh lớp thanh ni&ecirc;n sống đẹp, c&oacute; bản lĩnh, tr&iacute; tuệ, c&oacute; sức khỏe, c&oacute; kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc v&agrave; Th&agrave;nh phố, thực hiện hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n, th&agrave;nh lập v&agrave; kết nối c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện sau khi kết th&uacute;c chiến dịch; n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đo&agrave;n, Hội, ki&ecirc;n tr&igrave; thực hiện &ldquo;Hội rộng hơn, Đo&agrave;n chất lượng hơn&rdquo;; khẳng định vị tr&iacute;, vai tr&ograve; tổ chức Đo&agrave;n, Hội trong thanh ni&ecirc;n v&agrave; x&atilde; hội.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>I. C&Aacute;C NG&Agrave;Y CAO ĐIỂM, CHỈ TI&Ecirc;U, C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH CHUNG CỦA C&Aacute;C CHƯƠNG TR&Igrave;NH, CHIẾN DỊCH T&Igrave;NH NGUYỆN H&Egrave;:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1. Lễ ra qu&acirc;n c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024:</strong> Ng&agrave;y <strong>02/6/2024</strong> <em>(Chủ nhật) </em>tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n tại khu đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m <em>(TP. Thủ Đức).</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>2.&nbsp; Lễ hội qu&acirc;n c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024:</strong> Ng&agrave;y <strong>04/8/2024</strong> <em>(Chủ nhật)</em> trong khu&ocirc;n khổ Ng&agrave;y hội của những người t&igrave;nh nguyện lần thứ 17 năm 2024 v&agrave; Chương tr&igrave;nh tổng kết c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024, dự kiến tổ chức tại&nbsp; C&ocirc;ng vi&ecirc;n bờ s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n tại khu đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m <em>(TP. Thủ Đức) </em>v&agrave; C&ocirc;ng vi&ecirc;n Văn h&oacute;a Đầm Sen.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3. C&aacute;c ng&agrave;y hoạt động cao điểm:</strong></p> <p style="text-align: justify;">- <strong>Ng&agrave;y 01/6/2024 v&agrave; 02/6/2024 <em>(Thứ bảy v&agrave; chủ nhật): </em></strong>Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện v&igrave; đ&agrave;n em&rdquo;<em>.</em></p> <p style="text-align: justify;">-<strong> Ng&agrave;y 16/6/2024 <em>(Chủ nhật): </em></strong>Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện xung k&iacute;ch ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y v&agrave; tệ nạn x&atilde; hội&rdquo;, hưởng ứng Ng&agrave;y to&agrave;n d&acirc;n ph&ograve;ng, chống ma tu&yacute; (26/6).</p> <p style="text-align: justify;">- <strong>Ng&agrave;y 29/6/2024 <em>(thứ Bảy)</em>: </strong>Hưởng ứng Ng&agrave;y cao điểm &ldquo;Chiến sỹ t&igrave;nh nguyện x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị &ldquo;S&aacute;ng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An to&agrave;n&rdquo; của Trung ương Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;">- <strong>Ng&agrave;y 07/7/2024 <em>(thứ Bảy)</em>:</strong> Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;<em>Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện v&igrave; an sinh x&atilde; hội v&agrave; sức khỏe cộng đồng</em>&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>- Ng&agrave;y 14/7/2024 <em>(Chủ nhật): </em></strong>Ng&agrave;y hoạt động cao điểm <em>&ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia đảm bảo trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&rdquo;</em>.</p> <p style="text-align: justify;">- <strong>Ng&agrave;y 21/7/2024 <em>(Chủ nhật)</em>:</strong> Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo;, Ng&agrave;y chủ nhật xanh lần thứ 154 v&agrave; hướng ứng Ng&agrave;y cao điểm &ldquo;Chung tay x&acirc;y dựng cảnh quan v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường n&ocirc;ng th&ocirc;n&rdquo; của Trung ương Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;">- <strong>Ng&agrave;y 26 v&agrave; 27/7/2024 <em>(Thứ s&aacute;u, Thứ bảy)</em>:</strong> Chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng, Liệt sĩ&rdquo; (ng&agrave;y 26/7/2024) v&agrave; Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện uống nước nhớ nguồn&rdquo; (Ng&agrave;y 27/7/2024).</p> <p style="text-align: justify;">- <strong>Ng&agrave;y 04/8/2024 <em>(Chủ nhật):</em> </strong>Ng&agrave;y hoạt động cao điểm <em>&ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện ti&ecirc;n phong tham gia chuyển đổi số&rdquo;</em>.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>4. Đối tượng:</strong></p> <p style="text-align: justify;">- C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n - Hội trực thuộc tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;">- Đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, cựu chiến sĩ t&igrave;nh nguyện c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;.</p> <p style="text-align: justify;">- Thanh ni&ecirc;n tham gia c&aacute;c tổ chức, Hội, C&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện kh&ocirc;ng thuộc tổ chức Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;">- Thanh ni&ecirc;n quốc tế đang học tập, l&agrave;m việc tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; nhu cầu tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện v&agrave; thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n thuộc c&aacute;c tổ chức t&igrave;nh nguyện, tổ chức thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c nước.</p> <p style="text-align: justify;">- Du học sinh, văn nghệ sĩ, người c&oacute; ảnh hưởng tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội v&agrave; trong cộng đồng.</p> <p style="text-align: justify;">- C&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh, hỗ trợ, phối hợp tổ chức trong c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;.</p> <p style="text-align: justify;">- Cựu chiến sĩ t&igrave;nh nguyện.</p> <p style="text-align: justify;">- C&aacute;c gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i qu&acirc;n c&aacute;c giai đoạn.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>5. Địa b&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>5.1. Địa b&agrave;n trọng điểm: </em></strong>TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>5.2. Địa b&agrave;n tỉnh (dự kiến): </em></strong>Tập trung tại mặt trận <strong>17</strong> tỉnh khu vực Đ&ocirc;ng Nam Bộ, T&acirc;y Nguy&ecirc;n, đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long, Duy&ecirc;n Hải Nam Trung bộ gồm: B&igrave;nh Phước, B&igrave;nh Thuận, T&acirc;y Ninh, Kon Tum, Gia Lai, Đắk N&ocirc;ng, Bến Tre, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Th&aacute;p, Tr&agrave; Vinh, Tiền Giang, Long An, Ki&ecirc;n Giang, Hậu Giang, Ph&uacute; Y&ecirc;n, Ninh Thuận.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>5.3. Địa b&agrave;n quốc tế:</em></strong> Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>5.4. Địa b&agrave;n biển đảo:</em></strong> X&atilde; đảo Thạnh An <em>(Huyện Cần Giờ, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh)</em> v&agrave; Huyện đảo Ph&uacute; Qu&yacute; <em>(Tỉnh B&igrave;nh Thuận).</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>6. C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chỉ ti&ecirc;u:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>6.1. C&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">(1) C&ocirc;ng tr&igrave;nh <em>&ldquo;S&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n - Con s&ocirc;ng của Th&agrave;nh phố t&ocirc;i&rdquo;</em>.</p> <p style="text-align: justify;">(2) C&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng <em>&ldquo;Đảo Thanh ni&ecirc;n&rdquo;</em> tại X&atilde; Đảo Thạnh An, Huyện Cần Giờ.</p> <p style="text-align: justify;">(3) C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Cải tạo cảnh quan tuyến đường V&otilde; Ch&iacute; C&ocirc;ng, TP. Thủ Đức&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">(4) C&ocirc;ng tr&igrave;nh <em>&ldquo;Số h&oacute;a bia mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Ch&iacute; Minh (giai đoạn 02) v&agrave; thu thập, số h&oacute;a th&ocirc;ng tin chiến sĩ TP. Hồ Ch&iacute; Minh tại c&aacute;c nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước; số h&oacute;a, phục hồi di ảnh, th&ocirc;ng tin Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, anh h&ugrave;ng liệt sĩ, ba m&aacute; phong tr&agrave;o&rdquo;.</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>6.2. Hệ thống chỉ ti&ecirc;u (Cấp Th&agrave;nh phố):</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">(1) &Iacute;t nhất <strong>125.000</strong> chiến sĩ tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; v&agrave; <strong>1.000.000</strong> lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện do tổ chức Đo&agrave;n, Hội triển khai trong dịp h&egrave;.</p> <p style="text-align: justify;">(2) Tổ chức &iacute;t nhất <strong>2.100</strong> đội h&igrave;nh chiến sĩ t&igrave;nh nguyện từ cấp Th&agrave;nh đến cơ sở, trong đ&oacute; c&oacute; &iacute;t nhất <strong>200</strong> đội h&igrave;nh cấp Th&agrave;nh hoặc do cấp Th&agrave;nh điều phối. 100% cơ sở Đo&agrave;n, Hội khu vực trường học c&oacute; đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện phụ tr&aacute;ch h&egrave;, hỗ trợ sinh hoạt h&egrave; cho thiếu nhi tại địa b&agrave;n d&acirc;n cư.</p> <p style="text-align: justify;">(3) Kết nối &iacute;t nhất <strong>20</strong> tổ chức, c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện trong v&agrave; ngo&agrave;i nước tham gia c&aacute;c hoạt động của c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;">(4) Kết nạp mới <strong>4.000</strong> đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, <strong>6.000</strong> hội vi&ecirc;n Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam.</p> <p style="text-align: justify;">(5) Phấn đấu c&oacute; &iacute;t nhất <strong>500</strong> đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; l&agrave; chiến sĩ t&igrave;nh nguyện được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam.</p> <p style="text-align: justify;">(6) Thực hiện v&agrave; duy tr&igrave; &iacute;t nhất <strong>80</strong> tuyến đường, hẻm văn minh với c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; <em>&ldquo;S&aacute;ng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An to&agrave;n&rdquo;. </em>C&oacute; &iacute;t nhất <strong>45 </strong>km đường, hẻm được n&acirc;ng cấp, b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; &iacute;t nhất <strong>15</strong> km đường, hẻm được n&acirc;ng cấp, b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c tỉnh. X&acirc;y dựng, n&acirc;ng cấp <strong>10 </strong>cầu giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">(7) X&acirc;y mới &iacute;t nhất <strong>10 </strong>căn nh&agrave;, sửa chữa &iacute;t nhất <strong>20</strong> căn nh&agrave; nh&acirc;n &aacute;i, nh&agrave; t&igrave;nh bạn, nh&agrave; t&igrave;nh thương, nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; &iacute;t nhất <strong>15</strong> căn nh&agrave; được x&acirc;y mới hoặc sửa chữa tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c tỉnh.</p> <p style="text-align: justify;">(8) Thực hiện, cải tạo, n&acirc;ng cấp <strong>30 </strong>kh&ocirc;ng gian, điểm sinh hoạt cộng đồng phục vụ người d&acirc;n, thanh thiếu nhi.</p> <p style="text-align: justify;">(9) Phấn đấu trồng &iacute;t nhất <strong>125.000</strong> c&acirc;y xanh gắn với ph&aacute;t động mỗi chiến sĩ t&igrave;nh nguyện h&egrave; trồng <strong>&iacute;t nhất 01</strong> c&acirc;y xanh trong khu&ocirc;n khổ c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch h&egrave; năm 2024.</p> <p style="text-align: justify;">(10) Hỗ trợ kết nối triển khai, hiện thực h&oacute;a <strong>2.500</strong> &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">(11) Tuy&ecirc;n truyền, tập huấn kỹ năng số, n&acirc;ng cao năng lực số cho &iacute;t nhất <strong>600.000</strong> lượt thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">(12) Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho &iacute;t nhất <strong>5.000</strong> lượt thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n; kết nối hỗ trợ <strong>10</strong> dự &aacute;n khởi nghiệp, đổi mới s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">(13) Tư vấn hướng nghiệp v&agrave; việc l&agrave;m cho &iacute;t nhất <strong>50.000</strong> lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; giới thiệu việc l&agrave;m cho &iacute;t nhất <strong>5.000</strong> thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">(14) <strong>70.000</strong> lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng c&aacute;c hoạt động hỗ trợ n&acirc;ng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ v&agrave; hội nhập quốc tế do Đo&agrave;n - Hội tổ chức.</p> <p style="text-align: justify;">(15) Chăm lo, hỗ trợ cho &iacute;t nhất <strong>100.000 </strong>người d&acirc;n, thanh thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>II. NỘI DUNG THỰC HIỆN C&Aacute;C CHƯƠNG TR&Igrave;NH, CHIẾN DỊCH T&Igrave;NH NGUYỆN H&Egrave;:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1. Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh lần thứ 31 năm 2024:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>1.1. Chỉ huy trưởng:</em></strong>&nbsp; Đ/c <strong>Trần Thu H&agrave;</strong> - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>1.2. Chỉ ti&ecirc;u, c&ocirc;ng tr&igrave;nh:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- Về chỉ ti&ecirc;u: </em></strong>Ban Chỉ huy Chiến dịch x&aacute;c lập 15 chỉ ti&ecirc;u tham gia thực hiện c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u chung của c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024, b&ecirc;n cạnh đ&oacute;, x&aacute;c lập ri&ecirc;ng 08 chỉ ti&ecirc;u của Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, cụ thể:</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">(1) <strong>100% </strong>Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c Đại học, trường Đại học, Học viện, Cao đẳng tổ chức đội h&igrave;nh Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">(2) <strong>100%</strong> Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Thủ Đức, c&aacute;c Quận, Huyện tổ chức đội h&igrave;nh, <strong>50%</strong> c&aacute;c tổ chức Hội th&agrave;nh vi&ecirc;n, C&acirc;u lạc bộ - Đội - Nh&oacute;m trực thuộc Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tổ chức c&aacute;c đội h&igrave;nh tham gia Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">(3) <strong>100%</strong> cơ sở Hội đảm bảo triển khai c&aacute;c nội dung ứng dụng chuyển đổi số của cấp Th&agrave;nh v&agrave; c&oacute; &iacute;t nhất <strong>01</strong> giải ph&aacute;p ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động t&igrave;nh nguyện tại đơn vị.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">(4) <strong>100%</strong> cơ sở Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Thủ Đức, c&aacute;c Quận, Huyện v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam cấp trường c&oacute; &iacute;t nhất <strong>01 </strong>c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc cấp cơ sở kỷ niệm 25 năm chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; hoặc ch&agrave;o mừng Đại hội Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">(5) Nghi&ecirc;n cứu, hỗ trợ thực hiện hoặc chuyển giao<strong> &iacute;t nhất 05</strong> đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học theo nhu cầu, đặt h&agrave;ng của địa phương.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">(6) X&acirc;y dựng <strong>30</strong> g&oacute;c phố xanh; tham gia cải tạo, duy tr&igrave; <strong>25</strong> Chung cư, <strong>25</strong> Chợ d&acirc;n sinh giảm thiểu r&aacute;c thải nhựa; <strong>15</strong> K&yacute; t&uacute;c x&aacute; <em>&ldquo;Văn minh - Sạch đẹp - An to&agrave;n&rdquo;</em>.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">(7) Vận động &iacute;t nhất <strong>3.000</strong> đơn vị m&aacute;u trong chiến dịch.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">(8) <strong>100%</strong> Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c Đại học, trường Đại học, Học viện, Cao đẳng c&oacute; tổ chức đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện &ocirc;n tập h&egrave; hoặc sinh hoạt h&egrave;, sinh hoạt kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho thiếu nhi trong Chiến dịch.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;"><strong><em>- Về c&ocirc;ng tr&igrave;nh, dự &aacute;n t&igrave;nh nguyện: </em></strong>B&ecirc;n cạnh việc tham gia c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh chung của c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024, Ban Chỉ huy Chiến dịch x&aacute;c lập thực hiện 01 c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Con đường b&iacute;ch họa - C&acirc;u chuyện h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo;<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> v&agrave; dự &aacute;n &ldquo;Cần Giờ xanh&rdquo;<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>1.3. Số lượng chiến sĩ dự kiến: </em></strong>Vận động &iacute;t nhất <strong>50.000</strong> chiến sĩ tham gia Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>1.4. Số lượng mặt trận: </em></strong></p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;"><strong><em>- Địa b&agrave;n trọng điểm: </em></strong>TP. Hồ Ch&iacute; Minh <em>(tập trung 22 quận, huyện, th&agrave;nh phố Thủ Đức)</em>.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;"><strong><em>- Địa b&agrave;n tỉnh (dự kiến): </em></strong>Tập trung tại mặt trận <strong>17</strong> tỉnh khu vực T&acirc;y Nguy&ecirc;n, Duy&ecirc;n Hải Nam Trung bộ, Đ&ocirc;ng Nam Bộ, Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk N&ocirc;ng, Ph&uacute; Y&ecirc;n, Ninh Thuận, B&igrave;nh Thuận, B&igrave;nh Phước, T&acirc;y Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Th&aacute;p, Vĩnh Long, Tr&agrave; Vinh, An Giang, Hậu Giang, Ki&ecirc;n Giang.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;"><strong><em>- Địa b&agrave;n quốc tế:</em></strong> Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;"><strong><em>- Địa b&agrave;n biển, đảo:</em></strong> X&atilde; đảo Thạnh An <em>(huyện Cần Giờ, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh)</em>; Huyện đảo Ph&uacute; Qu&yacute; <em>(Tỉnh B&igrave;nh Thuận). </em>Ngo&agrave;i ra, Ban Chỉ huy cấp Th&agrave;nh sẽ phối hợp với Th&agrave;nh Đo&agrave;n Cần Thơ tham gia một số nội dung tại đảo Thổ Chu <em>(tỉnh Ki&ecirc;n Giang)</em> theo chỉ đạo chung của Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam.&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>1.5. C&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m:</em></strong></p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">+ Tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tham gia x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị, đảm bảo an ninh trật tự, tập trung triển khai thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;S&aacute;ng - Xanh&nbsp; - Sạch - Đẹp - Văn minh - An to&agrave;n&rdquo; tại khu d&acirc;n cư, trường học,...; c&aacute;c hoạt động đảm bảo trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng; c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền, n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; xung k&iacute;ch trong ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y, tệ nạn x&atilde; hội, ứng ph&oacute; với dịch bệnh.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">+ Tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tham gia x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, tập trung v&agrave;o thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&acirc;ng cấp hạ tầng n&ocirc;ng th&ocirc;n, cải thiện cảnh quan, m&ocirc;i trường; c&aacute;c giải ph&aacute;p hỗ trợ người d&acirc;n, thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n l&agrave;m kinh tế gắn với chương tr&igrave;nh &ldquo;Mỗi x&atilde; một sản phẩm - OCOP&rdquo;; ph&aacute;t huy c&aacute;c đội h&igrave;nh Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, c&ocirc;ng nghệ mới g&oacute;p phần ph&aacute;t triển kinh tế n&ocirc;ng nghiệp, n&ocirc;ng th&ocirc;n bền vững.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">+ Tổ chức c&aacute;c hoạt động bảo vệ m&ocirc;i trường, ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu gắn với thực hiện Cuộc vận động &ldquo;Người d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch, v&igrave; Th&agrave;nh phố sạch, xanh v&agrave; th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường&rdquo;; tổ chức Ng&agrave;y Chủ nhật xanh lần thứ 154, cải tạo cảnh quan tại khu vực Rạch Xuy&ecirc;n T&acirc;m, Quận B&igrave;nh Thạnh, c&aacute;c tuyến k&ecirc;nh, rạch thuộc K&ecirc;nh Tham Lương - Bến C&aacute;t (Quận 12) gắn với c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;S&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n - Con s&ocirc;ng Th&agrave;nh phố t&ocirc;i&rdquo;; tổ chức Chiến dịch <em>&ldquo;H&atilde;y l&agrave;m sạch biển&rdquo;</em>, x&acirc;y dựng đảo xanh tại x&atilde; đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ; triển khai dự &aacute;n trồng c&acirc;y xanh dọc s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, c&aacute;c tuyến k&ecirc;nh, rạch v&agrave; c&aacute;c chiến dịch truyền th&ocirc;ng n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường, bảo vệ nguồn nước, chống r&aacute;c thải nhựa...</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">+ Tổ chức c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện tại x&atilde; đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP. Hồ Ch&iacute; Minh) v&agrave; huyện Ph&uacute; Qu&yacute; (tỉnh B&igrave;nh Thuận), c&aacute;c địa b&agrave;n bi&ecirc;n giới của c&aacute;c tỉnh; triển khai, phối hợp triển khai c&aacute;c chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n, đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu, c&ocirc;ng tr&igrave;nh tham gia ph&aacute;t triển kinh tế, văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục, du lịch, giải quyết c&aacute;c vấn đề về m&ocirc;i trường, n&acirc;ng cao chất lượng cuộc sống người d&acirc;n.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">&nbsp;+ Tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo;, tập trung cao điểm v&agrave;o dịp kỷ niệm 77 năm Ng&agrave;y Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024); tổ chức chương tr&igrave;nh Thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng, liệt sĩ; Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội Th&agrave;nh phố thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh <strong><em>&ldquo;Phục hồi di ảnh Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng v&agrave; Anh h&ugrave;ng Liệt sĩ&rdquo; </em></strong>tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh hướng đến ch&agrave;o mừng kỷ niệm 50 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); thực hiện số h&oacute;a bia mộ, th&ocirc;ng tin liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Th&agrave;nh phố (giai đoạn 2), thu thập th&ocirc;ng tin chiến sĩ của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tại c&aacute;c nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước. Tổ chức c&aacute;c hoạt động đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện về nghề nghiệp, việc l&agrave;m, khởi nghiệp; chăm lo đời sống vật chất, n&acirc;ng cao đời sống văn h&oacute;a tinh thần người d&acirc;n tại c&aacute;c địa b&agrave;n tổ chức chiến dịch, hoạt động hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện, &ldquo;Tiếp sức người bệnh&rdquo;,...</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">+ Tổ chức c&aacute;c hoạt động, đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện gắn với Chương tr&igrave;nh chuyển đổi số của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c địa phương, n&acirc;ng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi; triển khai c&aacute;c đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n m&ocirc;n, hỗ trợ c&aacute;c cơ quan, đơn vị số h&oacute;a dữ liệu, l&agrave;m cơ sở cho việc chuyển đổi số tại đơn vị.</p> <p style="margin-left: 0.05pt; text-align: justify;">+ Tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo;, ph&aacute;t huy Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia phụ tr&aacute;ch h&egrave;, hỗ trợ sinh hoạt thiếu nhi tại khu phố/ấp gắn với chuy&ecirc;n m&ocirc;n; tiếp tục thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt tại c&aacute;c địa b&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>2. Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ lần thứ 19 năm 2024:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>2.1. Chỉ huy trưởng:</em></strong> Đ/c <strong>Nguyễn Đức Trung</strong> - UVBCH, Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>2.2. Số lượng chiến sĩ dự kiến: </em></strong><strong>23.000 </strong>chiến sĩ ​​(khoảng<strong> 50.000</strong> lượt).</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>2.3. Số lượng mặt trận: </em></strong>Tập trung tại 21 Quận - Huyện v&agrave; TP. Thủ Đức.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>2.4. Hệ thống chỉ ti&ecirc;u:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Tham gia thực hiện c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u chung của c&aacute;c c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; cấp Th&agrave;nh năm 2024:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">(1) Vận động &iacute;t nhất <strong>23.000 </strong>học sinh, c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n (khoảng <strong>50.000 </strong>lượt) tham gia chiến dịch v&agrave; c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện do tổ chức Đo&agrave;n, Hội triển khai trong dịp h&egrave;.</p> <p style="text-align: justify;">(2) Tổ chức &iacute;t nhất <strong>500</strong> đội h&igrave;nh chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ. Mỗi trường THPT c&oacute; &iacute;t nhất 03 đội h&igrave;nh chiến sĩ Hoa phượng đỏ, mỗi Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục nghề nghiệp - Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n c&oacute; &iacute;t nhất<strong> 01</strong> đội h&igrave;nh chiến sĩ Hoa phượng đỏ hỗ trợ sinh hoạt h&egrave; cho thiếu nhi tại c&aacute;c phường, x&atilde;, thị trấn.</p> <p style="text-align: justify;">(3) Kết nạp mới <strong>2.000</strong> đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;">(4) Phấn đấu c&oacute; &iacute;t nhất <strong>100</strong> chiến sĩ t&igrave;nh nguyện được kết nạp Đảng trong Chiến dịch (&iacute;t nhất <strong>20 </strong>chiến sĩ t&igrave;nh nguyện l&agrave; học sinh).</p> <p style="text-align: justify;">(5) Sửa chữa &iacute;t nhất <strong>01</strong> nh&agrave; t&igrave;nh bạn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;">(6) Phấn đấu trồng &iacute;t nhất <strong>23.000 </strong>c&acirc;y xanh gắn với ph&aacute;t động mỗi chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ trồng &iacute;t nhất <strong>01 </strong>c&acirc;y xanh trong khu&ocirc;n khổ Chiến dịch.</p> <p style="text-align: justify;">(7) Hỗ trợ kết nối triển khai, hiện thực h&oacute;a &iacute;t nhất <strong>50</strong> &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">(8) Tuy&ecirc;n truyền, tập huấn kỹ năng số, n&acirc;ng cao năng lực số cho &iacute;t nhất <strong>15.000</strong> lượt thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">(9) Tư vấn hướng nghiệp cho &iacute;t nhất <strong>9.000</strong> lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.; giới thiệu việc l&agrave;m cho &iacute;t nhất 600 thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">(10) <strong>10.000</strong> lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng c&aacute;c hoạt động hỗ trợ n&acirc;ng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ v&agrave; hội nhập quốc tế do Đo&agrave;n - Hội tổ chức.</p> <p style="text-align: justify;">(11) Chăm lo, hỗ trợ cho &iacute;t nhất <strong>6.000</strong> người d&acirc;n, thanh thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* C&aacute;c chỉ ti&ecirc;u ri&ecirc;ng của Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">(1) Tổ chức &iacute;t nhất<strong> 24</strong> diễn đ&agrave;n &ldquo;X&acirc;y dựng t&igrave;nh bạn đẹp - N&oacute;i kh&ocirc;ng với bạo lực học đường&rdquo; cấp huyện. Đảm bảo<strong> 100% </strong>c&aacute;c trường Trung học phổ th&ocirc;ng, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục nghề nghiệp - Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n tổ chức diễn đ&agrave;n tại đơn vị.</p> <p style="text-align: justify;">(2) Tổ chức &iacute;t nhất <strong>10</strong> chương tr&igrave;nh &ldquo;&Acirc;m nhạc d&acirc;n tộc học đường&rdquo; d&agrave;nh cho học sinh.</p> <p style="text-align: justify;">(3) Tổ chức &iacute;t nhất<strong> 30</strong> &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo; d&agrave;nh cho học sinh.</p> <p style="text-align: justify;">(4) Tổ chức &iacute;t nhất <strong>180 </strong>s&acirc;n chơi &ldquo;Khoa học vui&rdquo;; &ldquo;Vui học tiếng Anh&rdquo;; &ldquo;Văn ho&aacute; giao th&ocirc;ng&rdquo; d&agrave;nh cho thiếu nhi.</p> <p style="text-align: justify;">(5)<strong> 100% </strong>Trường Trung học phổ th&ocirc;ng, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục nghề nghiệp - Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n thực hiện<strong> 01</strong> hoạt động, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chương tr&igrave;nh của chiến sĩ Hoa phượng đỏ ch&agrave;o mừng kỷ niệm 50 năm Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>2.5. C&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- C&ocirc;ng tr&igrave;nh bản đồ điện tử &ldquo;S&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n - Con s&ocirc;ng của Th&agrave;nh phố t&ocirc;i&rdquo;, </em></strong>g&oacute;p phần tham gia thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n nhiệm kỳ của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố th&ocirc;ng qua việc tổ chức c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh <em>&ldquo;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo;,</em> tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục về s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; c&aacute;c địa điểm văn h&oacute;a, lịch sử ven s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n; ph&aacute;t huy chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia tổng hợp, bi&ecirc;n tập v&agrave; đăng tải th&ocirc;ng tin về c&aacute;c địa chỉ đỏ, di t&iacute;ch lịch sử, văn ho&aacute; dọc s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, ho&agrave;n th&agrave;nh bản đồ điện tử &ldquo;S&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n - Con s&ocirc;ng của Th&agrave;nh phố t&ocirc;i&rdquo;, t&iacute;ch hợp, li&ecirc;n kết bản đồ số h&oacute;a v&agrave;o c&aacute;c website, ứng dụng <em>&ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo;</em> v&agrave; c&aacute;c ứng dụng kh&aacute;c của Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Cải tạo Bia di t&iacute;ch Bưng L&ugrave;ng tại Khu căn cứ N&uacute;i Dinh&rdquo;: </em></strong>Ban Chỉ huy chiến dịch cấp Th&agrave;nh v&agrave; cơ sở triển khai c&aacute;c hoạt động tạo nguồn kinh ph&iacute; từ nguồn lực x&atilde; hội, sự đ&oacute;ng g&oacute;p trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện cả về vật chất v&agrave; ng&agrave;y c&ocirc;ng lao động cộng sản để tham gia thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh cải tạo bia di t&iacute;ch Bưng L&ugrave;ng tại Khu Di t&iacute;ch căn cứ c&aacute;ch mạng Th&agrave;nh Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định tại N&uacute;i Dinh, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>2.6. C&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>&nbsp;* Chặng 1 - &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ trải nghiệm v&agrave; trưởng th&agrave;nh&rdquo;, diễn ra từ ng&agrave;y 02/6/2024 đến ng&agrave;y 30/6/2024, gồm c&aacute;c nội dung:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức v&agrave; triển khai cho chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ tham gia c&aacute;c Ng&agrave;y hoạt động cao điểm:</p> <p style="text-align: justify;">+ Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện v&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 02/6/2024 (Chủ nhật).</p> <p style="text-align: justify;">+ Hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ Hoa phượng đỏ hỗ trợ phụ huynh v&agrave; th&iacute; sinh tham gia kỳ thi tuyển lớp 10&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 06,07/6/2024.</p> <p style="text-align: justify;">+ Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện xung k&iacute;ch ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y v&agrave; tệ nạn x&atilde; hội&rdquo;, hưởng ứng Ng&agrave;y to&agrave;n d&acirc;n ph&ograve;ng, chống ma tu&yacute; (26/6) v&agrave;o ng&agrave;y 16/6/2023 (Chủ nhật).</p> <p style="text-align: justify;">+ Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị &ldquo;S&aacute;ng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An to&agrave;n&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 29/6/2023 (thứ Bảy).</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức chương tr&igrave;nh tập huấn kiến thức, kỹ năng cho c&aacute;c đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ tại c&aacute;c Quận, Huyện, Th&agrave;nh phố Thủ Đức.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện sản phẩm tuy&ecirc;n truyền, giới thiệu c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm, c&aacute;c địa điểm lịch sử, văn h&oacute;a, c&aacute;c Kh&ocirc;ng gian truyền thống phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c tiện &iacute;ch mới phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n của Th&agrave;nh phố, th&agrave;nh tựu ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố qua gần 50 năm giải ph&oacute;ng; tổ chức c&aacute;c &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo; cho chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ tham quan, t&igrave;m hiểu, trải nghiệm c&aacute;c địa điểm đ&atilde; định hướng.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức 02 hoạt động gắn với tuy&ecirc;n truyền, t&igrave;m hiểu, hiến kế ph&aacute;t triển &ldquo;S&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n - Con s&ocirc;ng của Th&agrave;nh phố t&ocirc;i&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức Ng&agrave;y hội Khoa học vui cấp Th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t động chiến sĩ Hoa phượng đỏ đề xuất &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến; hỗ trợ hiện thực h&oacute;a &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến trong dịp h&egrave;.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức 02 chương tr&igrave;nh t&igrave;m hiểu về t&aacute;c hại của ma t&uacute;y; 02 chương tr&igrave;nh trải nghiệm t&igrave;m hiểu về đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức 03 chương tr&igrave;nh &ldquo;Chuyện người trẻ&rdquo; gắn với c&aacute;c chuy&ecirc;n đề tư vấn của chuy&ecirc;n gia về c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến ph&ograve;ng chống bạo lực học đường, t&igrave;nh trạng tự tử của học sinh, giải quyết c&aacute;c &aacute;p lực trong học tập, c&aacute;c vấn đề t&acirc;m l&yacute;, t&igrave;nh cảm, sức khỏe t&acirc;m thần trong học sinh.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức 05 chương tr&igrave;nh &ldquo;S&acirc;n chơi Vui học tiếng Anh&rdquo; nhằm tăng cường c&aacute;c hoạt động tương t&aacute;c, khuyến kh&iacute;ch sử dụng ngoại ngữ v&agrave; trao học bổng học Tiếng Anh cho thanh thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;">- Ph&aacute;t động 100% trường Trung học phổ th&ocirc;ng, Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục nghề nghiệp - Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n thực hiện 01 hoạt động, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chương tr&igrave;nh của chiến sĩ Hoa phượng đỏ ch&agrave;o mừng kỷ niệm 50 năm Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Chặng 2 - &ldquo;Chiến sĩ Hoa phượng đỏ t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng&rdquo;, diễn ra từ ng&agrave;y 01/7/2024 đến ng&agrave;y 04/8/2024, gồm c&aacute;c nội dung:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện hệ thống chỉ ti&ecirc;u của chiến dịch v&agrave; một số nội dung trong Chặng 1 xuy&ecirc;n suốt chiến dịch.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức 02 chuỗi hoạt động t&igrave;nh nguyện trực tuyến: &ldquo;Chiến sĩ Hoa phượng đỏ sống xanh&rdquo; v&agrave; &ldquo;Chiến sĩ Hoa phượng đỏ l&agrave;m việc tốt&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">- Tham gia tổ chức v&agrave; triển khai cho chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động, Ng&agrave;y hoạt động cao điểm:</p> <p style="text-align: justify;">+ Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện v&igrave; an sinh x&atilde; hội v&agrave; sức khỏe cộng đồng&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 07/7/2024 (thứ Bảy).</p> <p style="text-align: justify;">+ Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia đảm bảo trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 14/7/2024 (Chủ nhật).</p> <p style="text-align: justify;">+ Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo;, Ng&agrave;y chủ nhật xanh lần thứ 154 v&agrave; hướng ứng Ng&agrave;y cao điểm &ldquo;Chung tay x&acirc;y dựng cảnh quan v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường n&ocirc;ng th&ocirc;n&rdquo; của Trung ương Đo&agrave;n v&agrave;o ng&agrave;y 21/7/2024 (Chủ nhật).</p> <p style="text-align: justify;">+ Chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng, Liệt sĩ&rdquo; v&agrave; Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện uống nước nhớ nguồn&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 26, 27/7/2024 (thứ S&aacute;u, thứ Bảy).</p> <p style="text-align: justify;">+ Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện ti&ecirc;n phong tham gia chuyển đổi số&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 04/8/2024 (Chủ nhật).</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức c&aacute;c hoạt động thăm hỏi, giao lưu, n&oacute;i chuyện truyền thống, tặng qu&agrave; Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, Ba, M&aacute; phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n nh&acirc;n kỷ niệm 77 năm Ng&agrave;y Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).</p> <p style="text-align: justify;">- Vận động nguồn lực x&atilde; hội tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động hỗ trợ chăm lo trẻ em cơ nhỡ, người gi&agrave; neo đơn tại c&aacute;c m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở, trung t&acirc;m bảo trợ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;">- Phối hợp với c&aacute;c Đo&agrave;n trường Đại học thuộc khối ng&agrave;nh sức khỏe triển khai c&aacute;c hoạt động n&acirc;ng cao sức khỏe thể chất, sức khỏe t&acirc;m thần cho học sinh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3. Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 24 năm 2024</strong>:</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>3.1. Chỉ huy trưởng:</em></strong> Đồng ch&iacute; <strong>Trương Tấn Nghiệp</strong> - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>3.2. Chỉ ti&ecirc;u, c&ocirc;ng tr&igrave;nh:&nbsp; </em></strong>Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2024 tham gia thực hiện chỉ ti&ecirc;u, c&ocirc;ng tr&igrave;nh chung của c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024; chỉ ti&ecirc;u ri&ecirc;ng của chiến dịch, cụ thể:</p> <p style="text-align: justify;">+ Tư vấn hướng nghiệp v&agrave; việc l&agrave;m cho &iacute;t nhất 10.000 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; giới thiệu việc l&agrave;m cho &iacute;t nhất 2.000 thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">+ Tư vấn, hỗ trợ chăm s&oacute;c sức khỏe cho &iacute;t nhất 20.000 người d&acirc;n, thanh thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;">+ Th&agrave;nh lập mới &iacute;t nhất 80 chi đo&agrave;n tại c&aacute;c doanh nghiệp ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước, đơn vị sự nghiệp ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>&nbsp;3.3. Số lượng chiến sĩ (dự kiến): </em></strong>30.000 chiến sĩ.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>3.4. Số lượng mặt trận:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Tập trung tổ chức thực hiện tại địa b&agrave;n trọng điểm l&agrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh (tập trung 22 quận, huyện, TP. Thủ Đức).</p> <p style="text-align: justify;">- Địa b&agrave;n tỉnh: Tập trung tại mặt trận 14 tỉnh khu vực T&acirc;y Nguy&ecirc;n, Duy&ecirc;n Hải Nam Trung bộ, Đ&ocirc;ng Nam Bộ, Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long (Gồm c&aacute;c tỉnh: Kon Tum, L&acirc;m Đồng, Đắk N&ocirc;ng, B&igrave;nh Phước, B&igrave;nh Thuận, T&acirc;y Ninh, B&igrave;nh Dương, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Th&aacute;p, Vĩnh Long, Cần Thơ, Tr&agrave; Vinh, An Giang).</p> <p style="text-align: justify;">- Địa b&agrave;n quốc tế: tại tỉnh Chăm-pa-sắc v&agrave; tỉnh A-ta-pư, Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o; Vương quốc Campuchia.</p> <p style="text-align: justify;">- Địa b&agrave;n biển, đảo: X&atilde; đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh); Huyện đảo Ph&uacute; Qu&yacute; (Tỉnh B&igrave;nh Thuận).</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>3.5. C&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Hoạt động t&igrave;nh nguyện tham gia cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền đ&ocirc; thị.</p> <p style="text-align: justify;">- Hoạt động t&igrave;nh nguyện x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị, bảo vệ m&ocirc;i trường, chống biến đổi kh&iacute; hậu.</p> <p style="text-align: justify;">- Hoạt động t&igrave;nh nguyện x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới.</p> <p style="text-align: justify;">- Hoạt động &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo; v&agrave; t&igrave;nh nguyện v&igrave; an sinh x&atilde; hội.</p> <p style="text-align: justify;">- Hoạt động t&igrave;nh nguyện tại c&aacute;c v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới, biển, đảo v&agrave; nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o, Vương quốc Campuchia.</p> <p style="text-align: justify;">- Hoạt động đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">- C&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng lực lượng.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>3.6. </em></strong>Th&agrave;nh lập c&aacute;c đội h&igrave;nh cấp Th&agrave;nh, ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n của chiến sĩ v&agrave; c&aacute;c đơn vị:</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện tuy&ecirc;n truyền tiết kiệm điện v&agrave; an to&agrave;n điện.</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện tuy&ecirc;n truyền bảo vệ an to&agrave;n, an ninh nguồn nước.</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh C&ocirc;ng chức trẻ Th&agrave;nh phố xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng, tuy&ecirc;n truyền sử dụng c&aacute;c ứng dụng th&ocirc;ng minh phục vụ cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện tuy&ecirc;n truyền, tư vấn ph&aacute;p luật.</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh Thầy thuốc trẻ t&igrave;nh nguyện.</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện trang bị kỹ năng số.</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện hỗ trợ ph&aacute;t triển du lịch</p> <p style="text-align: justify;"><strong>4. Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh lần thứ 18 năm 2024:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>4.1. Chỉ huy trưởng:</em></strong> Đồng ch&iacute; <strong>Do&atilde;n Trường Quang</strong> - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Mặt trận - An ninh quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>4.2. Chỉ ti&ecirc;u, c&ocirc;ng tr&igrave;nh: </em></strong></p> <p style="text-align: justify;">(1) N&acirc;ng cấp, b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a, sửa chữa <strong>05 </strong>km đường, hẻm tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh;</p> <p style="text-align: justify;">(2) X&acirc;y dựng mới &iacute;t nhất <strong>02</strong> v&agrave; sửa chữa &iacute;t nhất <strong>05</strong> căn nh&agrave; t&igrave;nh bạn, nh&agrave; t&igrave;nh thương, nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa, nh&agrave; đồng đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh;</p> <p style="text-align: justify;">(3) Phấn đấu trồng mới &iacute;t nhất <strong>3.500</strong> c&acirc;y xanh gắn với ph&aacute;t động mỗi chiến sĩ t&igrave;nh nguyện h&egrave; trồng &iacute;t nhất 01 c&acirc;y xanh trong khu&ocirc;n khổ c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch h&egrave; năm 2024;</p> <p style="text-align: justify;">(4) Đ&oacute;ng g&oacute;p &iacute;t nhất <strong>1.000</strong> &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến, trong đ&oacute; &iacute;t nhất <strong>10</strong> &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến được &aacute;p dụng trong thực tiễn;</p> <p style="text-align: justify;">(5) Tổ chức <strong>06 </strong>hoạt động trang bị, tập huấn kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho &iacute;t nhất <strong>3.000</strong> lượt thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố;</p> <p style="text-align: justify;">(6) Tổ chức tư vấn sức khỏe hậu COVID-19 v&agrave; tầm so&aacute;t bệnh miễn ph&iacute; cho &iacute;t nhất <strong>500</strong> lượt người d&acirc;n, thanh thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;">(7) Kết nạp mới <strong>20 </strong>đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; phấn đấu c&oacute; <strong>40</strong> đảng vi&ecirc;n mới được kết nạp từ đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;.</p> <p style="text-align: justify;">(8) Hỗ trợ, gi&uacute;p đỡ cho<strong> 24</strong> thanh ni&ecirc;n ho&agrave;n lương, thanh ni&ecirc;n sau cai t&aacute;i h&ograve;a nhập cộng đồng, thanh ni&ecirc;n c&oacute; nguy cơ vi phạm ph&aacute;p luật sinh sống tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố được kết nạp Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam<em>.</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>4.3. </em></strong><strong><em>Số lượng chiến sĩ dự kiến:</em></strong> Dự kiến 35.000 lượt chiến sĩ</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>4.4. Số lượng mặt trận: </em></strong>Tập trung tại 21 Quận - Huyện v&agrave; TP. Thủ Đức.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>&nbsp;4.5. C&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức &iacute;t nhất <strong>05 </strong>chương tr&igrave;nh tiếp lửa truyền thống cho c&aacute;n bộ, chiến sĩ trẻ tại c&aacute;c đơn vị Lực lượng vũ trang th&agrave;nh phố v&agrave; Lực lượng vũ trang tr&uacute; đ&oacute;ng.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức <strong>07 </strong>chương tr&igrave;nh huấn luyện kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội trong m&ocirc;i trường Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n, C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức <strong>10 </strong>buổi tuy&ecirc;n truyền, ph&ograve;ng ngừa vi phạm ph&aacute;p luật, tập huấn kỹ năng tự vệ, ph&ograve;ng, chống x&acirc;m hại cho trẻ em, học sinh, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng, chống tội phạm li&ecirc;n quan đến t&iacute;n dụng đen, tội phạm c&ocirc;ng nghệ cao.</p> <p style="text-align: justify;">- 100% Th&agrave;nh Đo&agrave;n Thủ Đức, Quận, Huyện Đo&agrave;n c&oacute; &iacute;t nhất x&acirc;y dựng hoặc tiếp tục duy tr&igrave; m&ocirc; h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch, tuần tra, tự quản, đảm bảo trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng hoặc duy tr&igrave;, triển khai 01 m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Tổ Nh&acirc;n d&acirc;n tuần tra&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức <strong>02 </strong>chương tr&igrave;nh &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh của niềm tin&rdquo; hỗ trợ thanh ni&ecirc;n ho&agrave;n lương, thanh ni&ecirc;n sau cai t&aacute;i h&ograve;a nhập cộng đồng, thanh ni&ecirc;n c&oacute; nguy cơ vi phạm ph&aacute;p luật tại c&aacute;c trại giam; 100% Th&agrave;nh Đo&agrave;n Thủ Đức, Quận, Huyện Đo&agrave;n tổ chức &iacute;t nhất 01 hoạt động tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng chống ma t&uacute;y cho thanh thiếu nhi.</p> <p style="text-align: justify;">- Trao tặng <strong>10 </strong>phương tiện sinh kế cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, thanh ni&ecirc;n ho&agrave;n lương, sau cai nghiện, t&aacute;i h&ograve;a nhập cộng đồng.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức <strong>01 </strong>lớp huấn luyện - trang bị kỹ năng Cứu hộ, cứu nạn v&agrave; ph&ograve;ng, chống đuối nước năm 2024.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức Li&ecirc;n hoan D&acirc;n vũ khối lực lượng vũ trang;</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức chương tr&igrave;nh văn nghệ do c&aacute;c đơn vị Lực lượng vũ trang th&agrave;nh phố, Lực lượng vũ trang tr&uacute; đ&oacute;ng thực hiện cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>5. Chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi lần thứ 28 năm 2024: </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>5.1. Trưởng Ban Tổ chức:</em></strong> Đồng ch&iacute; <strong>L&ecirc; Xu&acirc;n Dũng </strong>- Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ Học sinh, Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>5.2. Đối tượng:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>- </em><strong>Đối tượng tham gia: </strong>Hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n đang học tập tại c&aacute;c trường đại học, học viện, cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Mời gọi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n tổ chức c&aacute;c điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng năm 2024, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&aacute;c trường c&ugrave;ng tham gia c&aacute;c đội h&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>+ Đối tượng được hỗ trợ: </strong>Th&iacute; sinh v&agrave; người nh&agrave; th&iacute; sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng năm 2024; Th&iacute; sinh v&agrave; người nh&agrave; th&iacute; sinh tham gia kỳ thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực, thi năng khiếu, kỳ thi tuyển sinh ri&ecirc;ng của c&aacute;c trường đại học, học viện, cao đẳng&rsquo; T&acirc;n sinh vi&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o c&aacute;c trường đại học, học viện, cao đẳng.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>5.3. Nội dung trọng t&acirc;m:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>* C&aacute;c hoạt động hỗ trợ trước kỳ thi: </strong>Từ th&aacute;ng 4/2024 đến th&aacute;ng 6/2024 (trọng t&acirc;m th&aacute;ng 6/2024).</p> <p style="text-align: justify;">- Đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ tr&ecirc;n c&aacute;c mặt c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của đối tượng tham gia. Tập trung đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n c&aacute;c k&ecirc;nh mạng x&atilde; hội; triển khai c&aacute;c ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, nền tảng số để tuy&ecirc;n truyền, tư vấn hiệu quả cho th&iacute; sinh.</p> <p style="text-align: justify;">- Giới thiệu c&aacute;c k&ecirc;nh &ocirc;n luyện kiến thức trực tuyến uy t&iacute;n v&agrave; đăng tải c&aacute;c video &ocirc;n thi, luyện thi tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng tr&ecirc;n c&aacute;c k&ecirc;nh website, fanpage TIẾP SỨC M&Ugrave;A THI &ndash; TP.HCM, fanpage của Đo&agrave;n, Hội.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức chuỗi c&aacute;c chương tr&igrave;nh như: tư vấn t&acirc;m l&yacute;, tiếp sức tinh thần, dinh dưỡng m&ugrave;a thi, b&iacute; quyết &ocirc;n thi đạt điểm cao, tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">- X&acirc;y dựng, giới thiệu c&aacute;c k&ecirc;nh tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ của th&iacute; sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức c&aacute;c hoạt động hỗ trợ th&iacute; sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trước kỳ thi. Tập trung r&agrave; so&aacute;t, x&acirc;y dựng phương &aacute;n hỗ trợ đối với c&aacute;c học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn thuộc khu vực ngoại th&agrave;nh, đối tượng học sinh mồ c&ocirc;i cha mẹ, khuyết tật, học sinh vượt kh&oacute; học giỏi, học sinh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện v&agrave; ph&aacute;t h&agrave;nh c&aacute;c ấn phẩm th&ocirc;ng tin cần thiết về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng, th&ocirc;ng tin x&eacute;t tuyển v&agrave;o c&aacute;c trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp.</p> <p style="text-align: justify;">- Triển khai đăng k&yacute;, tuyển chọn sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện; th&agrave;nh lập c&aacute;c đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện gắn với y&ecirc;u cầu thực tế.</p> <p style="text-align: justify;">- Huy động c&aacute;c nguồn lực hỗ trợ, cung cấp trang thiết bị cho sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, cho c&aacute;c địa điểm thi v&agrave; c&aacute;c vật phẩm hỗ trợ th&iacute; sinh, người nh&agrave; th&iacute; sinh trong kỳ thi.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>* C&aacute;c hoạt động hỗ trợ trong kỳ thi: </strong>Từ ng&agrave;y 26/6 đến ng&agrave;y 29/6/2024.</p> <p style="text-align: justify;">- Tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c nội dung hoạt động cụ thể tại c&aacute;c điểm thi tr&ecirc;n c&aacute;c trang tin điện tử, c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin tại c&aacute;c trường, c&aacute;c b&aacute;o đ&agrave;i; trang tin điện tử của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố; c&aacute;c trang mạng x&atilde; hội, fanpage của chương tr&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">- Hỗ trợ th&iacute; sinh v&agrave; người nh&agrave; th&iacute; sinh trong những ng&agrave;y l&agrave;m thủ tục tại c&aacute;c địa điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng; hướng dẫn, chỉ dẫn sơ đồ ph&ograve;ng thi theo từng m&ocirc;n thi, buổi thi; giải đ&aacute;p thắc mắc cho th&iacute; sinh về c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến kỳ thi v&agrave; x&eacute;t tuyển đại học, học viện, cao đẳng.</p> <p style="text-align: justify;">- Triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c hỗ trợ th&iacute; sinh, người nh&agrave; th&iacute; sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi: ph&aacute;t cẩm nang, c&aacute;c vật dụng hỗ trợ th&iacute; sinh; hỗ trợ giữ h&agrave;nh l&yacute;, đồ đạc của th&iacute; sinh trong thời gian thi.</p> <p style="text-align: justify;">- Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức thực hiện hướng dẫn, ph&acirc;n luồng đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng tại khu vực c&aacute;c điểm thi, c&aacute;c địa điểm c&oacute; mật độ giao th&ocirc;ng cao xung quanh c&aacute;c điểm thi.</p> <p style="text-align: justify;">- Phối hợp c&ugrave;ng với địa phương, c&aacute;c đơn vị chức năng xử l&yacute; c&aacute;c sự cố bất thường về thời tiết, sức khỏe của th&iacute; sinh tại điểm thi, c&aacute;c t&igrave;nh huống khẩn cấp kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* C&aacute;c hoạt động hỗ trợ sau kỳ thi:</em></strong> Từ th&aacute;ng 7/2024 đến th&aacute;ng 10/2024<em>.</em></p> <p style="text-align: justify;">- Hỗ trợ th&iacute; sinh v&agrave; người nh&agrave; th&iacute; sinh trong những ng&agrave;y l&agrave;m thủ tục tại c&aacute;c địa điểm thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực, thi năng khiếu.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">- Triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c hỗ trợ th&iacute; sinh, người nh&agrave; th&iacute; sinh trong thời gian diễn ra thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực, thi năng khiếu: ph&aacute;t cẩm nang hỗ trợ th&iacute; sinh v&agrave; t&acirc;n sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c vật dụng hỗ trợ th&iacute; sinh,&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">- Hướng dẫn th&iacute; sinh, t&acirc;n sinh vi&ecirc;n l&agrave;m thủ tục nộp hồ sơ tại c&aacute;c trường đại học, học viện, cao đẳng.</p> <p style="text-align: justify;">- X&acirc;y dựng kế hoạch triển khai chương tr&igrave;nh <em>&ldquo;Tiếp sức t&acirc;n sinh vi&ecirc;n&rdquo; </em>với c&aacute;c nội dung hỗ trợ: hướng dẫn th&iacute; sinh, t&acirc;n sinh vi&ecirc;n l&agrave;m thủ tục nộp hồ sơ tại c&aacute;c trường đại học, học viện, cao đẳng; Tư vấn, giới thiệu nh&agrave; trọ, KTX; Triển khai chương tr&igrave;nh <em>&ldquo;H&agrave;nh trang t&acirc;n sinh vi&ecirc;n&rdquo;</em> th&ocirc;ng qua c&aacute;c chuy&ecirc;n đề kỹ năng cho t&acirc;n sinh vi&ecirc;n; Tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh chăm lo, trao học bổng hỗ trợ t&acirc;n sinh vi&ecirc;n kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>5.4. Điểm mới của chương tr&igrave;nh: </em></strong></p> <p style="text-align: justify;">Sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tham gia hoạt động trực tuyến v&agrave; quy đổi số ng&agrave;y t&igrave;nh nguyện.</p> <p style="text-align: justify;"><em>+ Hoạt động 1: Kiến thức trao tay - Nắm ngay điểm tốt:</em> Sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tổng hợp, chia sẻ c&aacute;ch vận dụng kiến thức v&agrave;o b&agrave;i thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT một trong c&aacute;c m&ocirc;n học: To&aacute;n, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật l&yacute;, H&oacute;a học, Sinh học, Lịch sử, Địa l&yacute;, Gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;"><em>+ Hoạt động 2: Sinh vi&ecirc;n nhắn - sĩ tử nghe:</em> Sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện s&aacute;ng tạo, chia sẻ, gửi gắm lời ch&uacute;c d&agrave;nh cho th&iacute; sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.</p> <p style="text-align: justify;"><em>+ Hoạt động 3: C&ugrave;ng th&iacute; sinh vượt m&ugrave;a thi:</em> Sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện chia sẻ, hướng dẫn th&iacute; sinh c&aacute;ch giảm &aacute;p lực t&acirc;m l&yacute;, tinh thần trước kỳ thi.</p> <p style="text-align: justify;"><em>+ Hoạt động 4: Kinh nghiệm thi cử - Tự tin vượt vũ m&ocirc;n: </em>Sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện chia sẻ c&aacute;c phương ph&aacute;p l&agrave;m b&agrave;i thi nhanh ch&oacute;ng, hiệu quả khi dự thi.</p> <p style="text-align: justify;"><em>+ Hoạt động 5: Tỏa tri thức - Vượt m&ugrave;a thi&rdquo; </em>Sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tham gia cuộc thi tr&ecirc;n nền tảng Tiktok &ldquo;Tỏa tri thức, vượt m&ugrave;a thi&rdquo; theo đ&uacute;ng thể lệ v&agrave; thời gian của cuộc thi được đăng tải tại fanpage TIẾP SỨC M&Ugrave;A THI &ndash; TPHCM (<a href="https://www.facebook.com/tsmt.tphcm">https://www.facebook.com/tsmt.tphcm</a><u>)</u>.</p> <p style="text-align: justify;"><em>+ Hoạt động 6: Truyền lửa nhiệt huyết - Khơi dậy đam m&ecirc;: </em>Sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện thực hiện đăng tải những kỷ niệm, c&acirc;u chuyện ấn tượng của bản th&acirc;n hoặc của người kh&aacute;c về c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: justify;"><em>+ Hoạt động 7: Tuổi trẻ rực rỡ - Kỷ niệm kh&oacute; phai: </em>Sinh vi&ecirc;n chia sẻ những kỷ niệm đẹp về thời sinh vi&ecirc;n của bản th&acirc;n, kinh nghiệm về học đại học hiệu quả; kinh nghiệm c&aacute;ch quản l&yacute; t&agrave;i ch&iacute;nh, ph&ograve;ng chống lừa đảo d&agrave;nh cho t&acirc;n sinh vi&ecirc;n; phương ph&aacute;p t&igrave;m kiếm t&agrave;i liệu học tập hiệu quả,&hellip;</p> <p style="text-align: justify;"><em>+ Hoạt động 8: Giảng đường t&ocirc;i c&oacute; g&igrave;?: </em>Sinh vi&ecirc;n review về trường Đại học, Cao đẳng m&agrave; m&igrave;nh đang theo học như: cơ sở vật chất, mức học ph&iacute;, đội ngũ giảng vi&ecirc;n, hoạt động phong tr&agrave;o.... cho sĩ tử hiểu hơn về m&ocirc;i trường Đại học.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>6. Chương tr&igrave;nh Gia sư &aacute;o xanh lần thứ 13 năm 2024:&nbsp; </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>6.1.</em></strong><strong> <em>Trưởng Ban Tổ chức:</em> </strong>Đồng ch&iacute; <strong>L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh</strong> - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>6.2. Đối tượng:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- Đối tượng thụ hưởng:&nbsp; </em></strong>Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 l&agrave; con của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, trẻ em mồ c&ocirc;i hoặc bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- Đối tượng giảng dạy: </em></strong>&nbsp;Đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đang c&ocirc;ng t&aacute;c, học tập tại c&aacute;c Học viện, trường Đại học, Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Gi&aacute;o vi&ecirc;n c&aacute;c bộ m&ocirc;n năng khiếu tại Nh&agrave; Thiếu nhi c&aacute;c quận, huyện v&agrave; TP. Thủ Đức. <em>Lưu &yacute;: C&aacute;c đối tượng kh&aacute;c c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n ph&ugrave; hợp, c&oacute; nguyện vọng tham gia chương tr&igrave;nh đăng k&yacute; tại trang th&ocirc;ng tin điện tử: http://giasuaoxanh.sac.vn hoặc li&ecirc;n hệ số điện thoại: 028.3827.4705. Sau khi Ban Tổ chức phỏng vấn, xem x&eacute;t, c&oacute; &yacute; kiến chấp thuận th&igrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n đăng k&yacute; mới ch&iacute;nh thức tham gia chương tr&igrave;nh.</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>6.3. Thời gian: </em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;-</strong> Tổ chức giảng dạy định kỳ v&agrave;o thứ Bảy, Chủ nhật h&agrave;ng tuần hoặc c&aacute;c ng&agrave;y trong tuần theo nhu cầu của đội vi&ecirc;n, học sinh.</p> <p style="text-align: justify;">- Thời gian cao điểm: Trước mỗi kỳ thi học kỳ v&agrave; trong thời gian hoạt động H&egrave;. (C&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o chi tiết sau)</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>6.4. H&igrave;nh thức, địa điểm: </em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>- Tập trung:</em> Tổ chức giảng dạy trực tiếp theo nh&oacute;m tại c&aacute;c địa điểm được c&aacute;c Quận - Huyện Đo&agrave;n, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Thủ Đức v&agrave; c&aacute;c khu lưu tr&uacute; văn h&oacute;a, khu nh&agrave; trọ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n do Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố quản l&yacute;.</p> <p style="text-align: justify;"><em>- Kh&ocirc;ng tập trung:</em> Tổ chức giảng dạy trực tuyến hoặc trực tiếp tại khu nh&agrave; trọ, nh&agrave; của đội vi&ecirc;n, học sinh theo lịch đăng k&yacute;.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>6.5. Nội dung trọng t&acirc;m của chương tr&igrave;nh:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Nội dung chương tr&igrave;nh học:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Chủ đề kiến thức: Tổ chức &ocirc;n tập v&agrave; dạy k&egrave;m theo chương tr&igrave;nh của ng&agrave;nh Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, chương tr&igrave;nh gi&aacute;o khoa, tập trung v&agrave;o c&aacute;c m&ocirc;n học Đội vi&ecirc;n, học sinh c&ograve;n hạn chế để gi&uacute;p c&aacute;c em ph&aacute;t triển to&agrave;n diện. Tổ chức c&aacute;c buổi ngoại kh&oacute;a trải nghiệm, tham quan tại c&aacute;c trung t&acirc;m anh ngữ, to&aacute;n học tư duy, c&ocirc;ng nghệ lập tr&igrave;nh,... gi&uacute;p c&aacute;c em ph&aacute;t triển khả năng tư duy, s&aacute;ng tạo.</p> <p style="text-align: justify;">- Chủ đề năng khiếu: Phối hợp Nh&agrave; Thiếu nhi c&aacute;c quận, huyện v&agrave; TP. Thủ Đức tổ chức c&aacute;c lớp năng khiếu theo nhu cầu của thiếu nhi, đội vi&ecirc;n như: bơi lội, vẽ, m&uacute;a, h&aacute;t,.. Tổ chức c&aacute;c buổi sinh hoạt chung với c&aacute;c nội dung được x&acirc;y dựng như: c&aacute;c s&acirc;n chơi trực tuyến; giới thiệu s&aacute;ch, c&aacute;c lớp năng khiếu theo sở th&iacute;ch với đa dạng chủ đề.</p> <p style="text-align: justify;">- Chủ đề kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội: Tổ chức trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội ph&ugrave; hợp theo lứa tuổi đội vi&ecirc;n, học sinh kết hợp với c&aacute;c s&acirc;n chơi vui học gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện v&agrave; gắn kết. Theo d&otilde;i, định hướng cho học sinh c&aacute;ch ứng xử văn minh, hướng tới c&aacute;c gi&aacute; trị đẹp th&ocirc;ng qua c&aacute;c c&acirc;u chuyện, tấm gương, việc l&agrave;m &yacute; nghĩa,...</p> <p style="text-align: justify;">- C&aacute;c nội dung kh&aacute;c: Phối hợp với Ban Chỉ đạo sinh hoạt h&egrave; c&aacute;c địa phương tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;m hiểu lịch sử, văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, lịch sử địa phương gắn với cuộc vận động &ldquo;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo;, tham gia phụ tr&aacute;ch hoạt động sinh hoạt h&egrave; tại c&aacute;c khu lưu tr&uacute;. C&aacute;c hoạt động chăm s&oacute;c sức khỏe t&acirc;m thần cho c&aacute;c em. Hỗ trợ s&aacute;ch gi&aacute;o khoa, dụng cụ học tập, đường truyền, thiết bị học tập (trực tuyến) v&agrave; tư vấn cho học sinh kiến thức về sử dụng mạng x&atilde; hội hiệu quả; hướng dẫn chăm s&oacute;c sức khỏe v&agrave; c&aacute;ch thức ph&ograve;ng, chống dịch bệnh, c&aacute;c bệnh theo m&ugrave;a; theo d&otilde;i, nắm bắt c&aacute;c vấn đề về t&acirc;m l&yacute;, kịp thời tư vấn cho học sinh về sức khỏe t&acirc;m thần v&agrave; phổ biến c&aacute;c k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin, trang th&ocirc;ng tin điện tử ph&ugrave; hợp gi&uacute;p giải tỏa lo lắng.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Tổ chức lớp học:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">Sau khi tổng hợp khảo s&aacute;t, Ban Tổ chức sẽ bố tr&iacute; c&aacute;c h&igrave;nh thức học cho ph&ugrave; hợp theo từng đối tượng, m&ocirc;n học v&agrave; khu vực học cụ thể:</p> <p style="text-align: justify;">- Phỏng vấn sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đăng k&yacute; tham gia v&agrave; th&agrave;nh lập đội h&igrave;nh gia sư; tổ chức tập huấn cho đội ngũ sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện c&aacute;c nội dung như sau: Nghiệp vụ sư phạm cơ bản; kỹ năng giao tiếp v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y vấn đề; phương ph&aacute;p tiếp cận v&agrave; tư vấn giảng dạy cho học sinh; kỹ năng sử dụng S&aacute;ch gi&aacute;o khoa theo chương tr&igrave;nh mới của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo; phương ph&aacute;p giảng dạy hiệu quả; phương ph&aacute;p tiếp cận v&agrave; nắm bắt t&acirc;m l&yacute; trẻ em; kiến thức v&agrave; những vấn đề cần lưu &yacute; về Luật trẻ em, c&aacute;c quyền của trẻ em (trực tuyến v&agrave; trực tiếp).</p> <p style="text-align: justify;">- Th&agrave;nh lập đội nh&oacute;m học tập từ 03 - 05 gia sư với 05 - 10 học sinh.</p> <p style="text-align: justify;">- Tập trung hỗ trợ nh&oacute;m học sinh cuối cấp, &ocirc;n thi v&agrave;o lớp 6, lớp 10 v&agrave; thi tốt nghiệp Trung học phổ th&ocirc;ng;</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức dạy k&egrave;m trực tuyến (th&ocirc;ng qua thiết bị của phụ huynh), nhắc nhờ đ&ocirc;n đốc b&agrave;i vở, hỗ trợ kiến thức li&ecirc;n tục trong tuần cho học sinh b&aacute;m s&aacute;t chương tr&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức buổi lễ ra mắt đội h&igrave;nh, lễ tổng kết c&aacute;c lớp tại c&aacute;c điểm học tập trung ở c&aacute;c khu lưu tr&uacute;, khu nh&agrave; trọ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;- Khảo s&aacute;t &yacute; kiến của học sinh, phụ huynh định kỳ 02 tuần/lần.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>7. C&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện quốc tế, t&igrave;nh nguyện ở đảo v&agrave; kh&ocirc;ng gian mạng năm 2024:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.1. C&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; tại nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.1.1. Chỉ huy trưởng:</em></strong> Đồng ch&iacute; <strong>Trương Tấn Nghiệp</strong> - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;"><strong><em>7.1.2. </em></strong><strong><em>Số lượng chiến sĩ dự kiến: </em></strong>100 chiến sĩ</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;"><strong><em>7.1.3. Địa điểm:</em></strong></p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">- Tỉnh Chăm-pa-sắc, Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o bao gồm: huyện Pa-thum-phon, huyện Sủ-khủm-ma, huyện Mun-Lả-Pa-Mok, huyện Khoong.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">- Tỉnh A-ta-pư, Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o bao gồm: huyện Sa-ma-khi-xay, huyện Phu-V&ocirc;ng, huyện San-xay, huyện Say-se-tha, huyện Sa-nam-xay.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;"><strong><em>7.1.4. Thời gian thực hiện:</em></strong> từ 15/6 đến 30/6/2024.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;"><strong><em>7.1.5. Nội dung:</em></strong></p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;"><strong>- Hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống, giao lưu văn h&oacute;a văn nghệ:</strong> Lễ d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Ph&ocirc;m-vi-hẳn, Đ&agrave;i tưởng niệm chiến đấu li&ecirc;n minh Việt - L&agrave;o, chương tr&igrave;nh giao lưu văn nghệ kỷ niệm 20 năm tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o <em>(2004 - 2024)</em>, tổ chức s&acirc;n chơi d&agrave;nh cho thiếu nhi tại c&aacute;c huyện.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;"><strong>- Hoạt động hỗ trợ ph&aacute;t triển gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo dạy nghề, hướng nghề, hướng nghiệp:</strong></p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Trao tặng<strong> 01 </strong>loa di động, <strong>02 </strong>ph&ograve;ng đọc s&aacute;ch, s&acirc;n chơi trong nh&agrave;, trao tặng <strong>247 </strong>bộ s&aacute;ch gi&aacute;o khoa tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5;</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Trao tặng <strong>10 </strong>bộ m&aacute;y vi t&iacute;nh cho c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n C&aacute;ch mạng L&agrave;o;</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Tổ chức dạy tiếng Việt cho sinh vi&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; hỗ trợ tin học h&oacute;a hệ thống lưu trữ văn bản tại Đại học Chăm-pa-sắc;</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Hỗ trợ gi&aacute;o vi&ecirc;n hướng dẫn giảng dạy tiếng Việt cho gi&aacute;o vi&ecirc;n tại c&aacute;c trường hữu nghị Việt - L&agrave;o.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Phối hợp chuẩn h&oacute;a t&agrave;i liệu giảng dạy một số nghề cho c&aacute;c trường nghề tại nước bạn L&agrave;o, hỗ trợ học bổng một số nghề cho thanh ni&ecirc;n L&agrave;o.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Tập huấn về ph&ograve;ng chống v&agrave; chữa bệnh cho d&ecirc; v&agrave; b&ograve;, tập huấn c&aacute;c kỹ năng về trồng trọt n&ocirc;ng nghiệp;</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Tập huấn về n&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm dệt may;</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Hỗ trợ, giới thiệu chuy&ecirc;n gia hướng dẫn hướng nghề, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh ni&ecirc;n L&agrave;o.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;"><strong>- Hoạt động hướng dẫn, chăm s&oacute;c sức khỏe, ph&aacute;t triển y tế:</strong></p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ K&yacute; kết Bi&ecirc;n bản ghi nhớ phối hợp hỗ trợ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, hướng dẫn, chăm s&oacute;c sức khỏe giữa Bệnh viện Chợ Rẫy v&agrave; Bệnh viện tỉnh Chăm-pa-sắc, Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o;</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Trao tặng <strong>02</strong> m&aacute;y thăm kh&aacute;m bệnh d&agrave;nh cho bệnh viện.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Trao tặng <strong>01 </strong>m&aacute;y trợ thở di động ph&oacute;ng cấp cứu, trao tặng <strong>50</strong> m&aacute;y đo huyết &aacute;p tự động c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; <strong>10</strong> m&aacute;y đo huyết &aacute;p tự động chuy&ecirc;n dụng, <strong>20</strong> m&aacute;y x&ocirc;ng kh&iacute; dung, <strong>50 </strong>th&ugrave;ng khẩu trang y tế cho bệnh viện, trung t&acirc;m y tế.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Thăm kh&aacute;m v&agrave; ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho <strong>4.000</strong> cho kiều b&agrave;o người Việt đang sinh sống tại L&agrave;o v&agrave; người d&acirc;n L&agrave;o c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;"><strong>- Hoạt động hỗ trợ ph&aacute;t triển n&ocirc;ng nghiệp, x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị văn minh:</strong></p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Trao tặng <strong>01</strong> m&aacute;y lọc nước RO d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n L&agrave;o;</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Trao tặng <strong>02 </strong>trụ uống nước trực tiếp tại v&ograve;i cho c&aacute;c trường;</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Trao tặng <strong>02</strong> hệ thống m&aacute;y bơm n&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng suất cao;</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Trao tặng <strong>102 </strong>quạt sử dụng năng lượng mặt trời, <strong>110</strong> đ&egrave;n sử dụng năng lượng mặt trời thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Thắp s&aacute;ng đường giao th&ocirc;ng hữu nghị thanh ni&ecirc;n Việt - L&agrave;o&rdquo;.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;"><strong>- <em>Hoạt động an sinh x&atilde; hội:</em></strong> trao tặng <strong>03</strong> căn nh&agrave; &ldquo;Hữu nghị thanh ni&ecirc;n Việt - L&agrave;o&rdquo; v&agrave; <strong>450 </strong>phần qu&agrave; an sinh cho kiều b&agrave;o người Việt đang sinh sống tại L&agrave;o v&agrave; người d&acirc;n L&agrave;o c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; trao tặng <strong>500 </strong>ba l&ocirc;, <strong>500</strong> bộ dụng cụ học tập, <strong>10.000</strong> tập trắng cho học sinh tại L&agrave;o.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">- Tổ chức c&aacute;c hội đ&agrave;m giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh với Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Vi&ecirc;ng-chăn, tỉnh Đo&agrave;n tỉnh Chăm-pa-sắc, tỉnh Đo&agrave;n tỉnh A-ta-pư, Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o để thống nhất một số nội dung bổ sung phục lục c&aacute;c bi&ecirc;n bản ghi nhớ giữa c&aacute;c đơn vị.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;"><strong><em>7.1.6. Điểm nhấn của hoạt động</em></strong>:</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">Kỷ niệm 20 năm hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tại Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o (2004 - 2024).</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Thực hiện đề cương tuy&ecirc;n truyền, phim ph&oacute;ng sự, triển l&atilde;m trực tuyến v&agrave; trực tiếp với chủ đề &ldquo;20 năm t&igrave;nh nguyện h&egrave; tại Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o (2004 - 2024)&rdquo;.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Vận động s&aacute;ng t&aacute;c c&aacute;c ca kh&uacute;c về t&igrave;nh hữu nghị giữa thanh ni&ecirc;n Việt - L&agrave;o, thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh với tỉnh Chăm-pa-sắc, tỉnh A-ta-pư, Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o, c&aacute;c hoạt động giới thiệu khoảnh khắc t&igrave;nh nguyện tại Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o của chiến sĩ qua c&aacute;c năm.</p> <p style="margin-left: 7.05pt; text-align: justify;">+ Tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu văn nghệ, họp mặt cựu chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tại Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o <em>(dự kiến ng&agrave;y 20/7/2024).</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.2. C&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại đảo Ph&uacute; Qu&yacute; (Tỉnh B&igrave;nh Thuận):</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>&nbsp;7.2.1. Chỉ huy trưởng:</em></strong> Đ/c <strong>Nguyễn Đức Trung</strong> - UVBCH, Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.2.2. Số lượng chiến sĩ dự kiến: 50</em></strong> chiến sĩ<em> (15 chiến sĩ Kỳ nghỉ Hồng, 35 chiến sĩ M&ugrave;a H&egrave; xanh)</em>.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.2.3. Thời gian thực hiện: </em></strong>&nbsp;Từ ng&agrave;y 15/6/2024 đến ng&agrave;y 28/6/2024 <em>(14 ng&agrave;y, t&iacute;nh cả thời gian di chuyển).</em> Trong đ&oacute;:</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh: Từ ng&agrave;y 15/6 đến 28/6/2024 <em>(14 ng&agrave;y)</em>.</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng: Từ ng&agrave;y 15/6 đến 22/6/2024<em> (08 ng&agrave;y).</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>&nbsp;7.2.4. C&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Đường cờ Tổ quốc&rdquo; tại tuyến đường H&ugrave;ng Vương, x&atilde; Ngũ Phụng, huyện Ph&uacute; Qu&yacute;; trao tặng 200 l&aacute; cờ Tổ quốc cho c&aacute;c hộ d&acirc;n tại đảo v&agrave; ngư d&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh lắp đặt 10 bộ đ&egrave;n năng lượng mặt trời thắp s&aacute;ng tuyến đường qu&ecirc; tại khu d&acirc;n cư kiểu mẫu x&atilde; Ngũ Phụng, huyện Ph&uacute; Qu&yacute;.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em&rdquo; tại Trường Tiểu học Ngũ Phụng:</p> <p style="text-align: justify;">+ Trao tặng &ldquo;Thư viện mơ ước&rdquo;: Sơn vẽ, trang tr&iacute;, tặng m&aacute;y vi t&iacute;nh v&agrave; &ldquo;Tủ s&aacute;ch B&aacute;c Hồ&rdquo; cho c&aacute;c em học sinh.</p> <p style="text-align: justify;">+ Lắp đặt v&agrave; trao tặng 01 trụ nước uống tại v&ograve;i v&agrave; 02 bồn rửa tay mở nước van ch&acirc;n đạp tại trường Tiểu học Ngũ Phụng.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Trao gửi tri thức&rdquo; tại Trường THPT Ng&ocirc; Quyền:</p> <p style="text-align: justify;">+ Trao tặng &ldquo;Tủ s&aacute;ch B&aacute;c Hồ&rdquo;, &ldquo;Tủ s&aacute;ch ph&aacute;p luật&rdquo; v&agrave; &ldquo;Tủ s&aacute;ch tuyển sinh, hướng nghiệp&rdquo; cho học sinh tại Trường THPT Ng&ocirc; Quyền.</p> <p style="text-align: justify;">+ Tập huấn, chuyển giao phương thức vận h&agrave;nh, quản l&yacute; thư viện điện tử cho nh&agrave; trường.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tri thức mới&rdquo; trao tặng 15 m&aacute;y vi t&iacute;nh v&agrave; bộ sản phẩm hướng dẫn sử dụng m&aacute;y vi t&iacute;nh hiệu quả trong học tập v&agrave; nghi&ecirc;n cứu tại c&aacute;c ph&ograve;ng thư viện, điểm sinh hoạt văn h&oacute;a cộng đồng.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện 01 c&ocirc;ng tr&igrave;nh lắp đặt v&agrave; trao tặng dụng cụ vui chơi thiếu nhi từ c&aacute;c vật liệu t&aacute;i chế tại khu sinh hoạt cộng đồng.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện 01 c&ocirc;ng tr&igrave;nh sơn vẽ cổng trường tiểu học Ngũ Phụng; sơn vẽ tranh b&iacute;ch họa bảo vệ m&ocirc;i trường tại bờ k&egrave; bao biển.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Hoạt động an sinh x&atilde; hội:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa &iacute;t nhất 01 nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa, nh&agrave; t&igrave;nh bạn cho người d&acirc;n, thanh ni&ecirc;n tại đảo.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện Chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam&rdquo;, trao tặng 25 học bổng cho học sinh vượt kh&oacute; học tốt.</p> <p style="text-align: justify;">- Trao tặng 25 phần qu&agrave; cho người d&acirc;n, ngư d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;">- Trao tặng 12 th&ugrave;ng chứa nước sạch, 500 t&uacute;i trữ nước cho người d&acirc;n, ngư d&acirc;n tại đảo.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Hoạt động đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, học sinh, hỗ trợ tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh địa phương:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức ng&agrave;y hội &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng v&agrave; biển, đảo qu&ecirc; hương&rdquo; gồm c&aacute;c hoạt động:</p> <p style="text-align: justify;">+ Tổ chức 01 chương tr&igrave;nh tập huấn, chuyển giao phương thức vận h&agrave;nh ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong việc ph&aacute;t triển du lịch địa phương.</p> <p style="text-align: justify;">+ Tổ chức 01 kh&oacute;a dạy tay nghề l&agrave;m đồ thủ c&ocirc;ng mỹ nghệ cho người d&acirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n đảo.</p> <p style="text-align: justify;">+ Tổ chức 01 chương tr&igrave;nh tập huấn hỗ trợ đưa sản phẩm kinh doanh của thanh ni&ecirc;n, người d&acirc;n l&ecirc;n c&aacute;c s&agrave;n thương mại điện tử.</p> <p style="text-align: justify;">+ Tổ chức 01 chương tr&igrave;nh tập huấn kỹ năng chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng d&agrave;nh cho c&aacute;c hộ kinh doanh, thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp tại đảo.</p> <p style="text-align: justify;">+ Tổ chức 01 chương tr&igrave;nh tập huấn ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y, cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; Chuyển giao phương thức vận h&agrave;nh &ldquo;Tổ xung k&iacute;ch an ninh thanh ni&ecirc;n&rdquo; nhằm tăng cường t&iacute;nh nhận diện c&aacute;c phương thức, thủ đoạn t&agrave;ng trữ v&agrave; sử dụng ma t&uacute;y tại đảo trong giai đoạn hiện nay.</p> <p style="text-align: justify;">+ Tổ chức 01 chương tr&igrave;nh định hướng nghề nghiệp cho thanh ni&ecirc;n, học sinh.</p> <p style="text-align: justify;">+ Tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu văn nghệ &ldquo;Kh&uacute;c nhạc đảo xanh&rdquo; v&agrave; c&aacute;c hoạt động thể thao.</p> <p style="text-align: justify;">+ Tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi, hoạt động trải nghiệm s&aacute;ng tạo cho thanh thiếu nhi tại đảo.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức 01 Ng&agrave;y hội Tiếng Anh cho học sinh tại Trường Tiểu học Ngũ Phụng.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức 01 chuy&ecirc;n đề &ldquo;X&acirc;y dựng t&igrave;nh bạn đẹp, n&oacute;i kh&ocirc;ng với bạo lực học đường&rdquo; v&agrave; sử dụng mạng x&atilde; hội hiệu quả, văn minh đối với lứa tuổi học sinh tại Trường Tiểu học Ngũ Phụng.</p> <p style="text-align: justify;">- Chuyển giao giải ph&aacute;p &ldquo;N&acirc;ng cao nhận thức về sức khỏe t&acirc;m thần cho học sinh&rdquo; cho đội ngũ Phụ tr&aacute;ch thiếu nhi tại đảo (ph&aacute;t huy kết quả nghi&ecirc;n cứu khoa học đạt giải Nhất Giải thưởng Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học - &Eacute;ureka lần thứ 25, năm 2023 của nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh).</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Hoạt động xung k&iacute;ch bảo vệ m&ocirc;i trường, x&acirc;y dựng đảo xanh:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức 01 Chương tr&igrave;nh tập huấn (hoặc phi&ecirc;n t&ograve;a giả định) về nội dung li&ecirc;n quan đến ph&aacute;p luật về nạn đ&aacute;nh bắt hải sản tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường, bảo vệ nguồn lợi biển, đảo.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền người d&acirc;n, thanh thiếu nhi v&agrave; du kh&aacute;ch bảo vệ m&ocirc;i trường, chống biến đổi kh&iacute; hậu; tổ chức hoạt động dọn dẹp vệ sinh, l&agrave;m sạch bờ biển.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.3. C&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại X&atilde; đảo Thạnh An (Huyện Cần Giờ, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh):</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.3.1. Chỉ huy trưởng:</em></strong> Đồng ch&iacute; <strong>Phạm L&ecirc; Minh Khang</strong> - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ban Mặt trận - An ninh quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.3.2. Số lượt chiến sĩ (dự kiến): </em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Phấn đấu mời <strong>1.500</strong> lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia t&igrave;nh nguyện.</p> <p style="text-align: justify;">- Triển khai <strong>03</strong> đội h&igrave;nh Thường trực với &iacute;t nhất 80 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>&nbsp;7.3.3. Địa điểm: </em></strong>Tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; đảo Thạnh An, Huyện Cần Giờ.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.3.4. Thời gian thực hiện: </em></strong>Từ ng&agrave;y 02/6/2024 đến 04/8/2024. Cao điểm từ ng&agrave;y 05/7 đến ng&agrave;y 30/7/2024.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.3.5. Hệ thống chỉ ti&ecirc;u:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o chỉ ti&ecirc;u chung:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- &Iacute;t nhất <strong>500</strong> chiến sĩ của c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;, c&aacute;c tổ chức t&igrave;nh nguyện v&agrave; <strong>1.500</strong> lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại x&atilde; đảo.</p> <p style="text-align: justify;">-Tổ chức <strong>03 </strong>đội h&igrave;nh chiến sĩ thường trực cấp th&agrave;nh tại x&atilde; đảo do cấp th&agrave;nh điều phối.</p> <p style="text-align: justify;">- Kết nối &iacute;t nhất <strong>05</strong> tổ chức, c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện trong v&agrave; ngo&agrave;i nước tham gia c&aacute;c hoạt động của c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; tại x&atilde; đảo.</p> <p style="text-align: justify;">- Phấn đấu c&oacute; &iacute;t nhất <strong>01 </strong>đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; l&agrave; chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tại x&atilde; đảo được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện v&agrave; duy tr&igrave; &iacute;t nhất <strong>01</strong> tuyến đường, hẻm văn minh với c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; <em>&ldquo;S&aacute;ng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An to&agrave;n&rdquo; </em>tại x&atilde; đảo.</p> <p style="text-align: justify;">- Thực hiện, cải tạo, n&acirc;ng cấp <strong>01 </strong>kh&ocirc;ng gian, điểm sinh hoạt cộng đồng phục vụ người d&acirc;n, thanh thiếu nhi.</p> <p style="text-align: justify;">- Phấn đấu trồng &iacute;t nhất <strong>500</strong> c&acirc;y xanh gắn với ph&aacute;t động mỗi chiến sĩ t&igrave;nh nguyện h&egrave; trồng <strong>&iacute;t nhất 01</strong> c&acirc;y xanh trong khu&ocirc;n khổ c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; tại x&atilde; đảo.</p> <p style="text-align: justify;">- Hỗ trợ kết nối triển khai, hiện thực h&oacute;a <strong>10</strong> &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến tham gia x&acirc;y dựng x&atilde; đảo Thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">- Tuy&ecirc;n truyền, tập huấn kỹ năng số, n&acirc;ng cao năng lực số cho &iacute;t nhất <strong>500</strong> lượt thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">- Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho &iacute;t nhất <strong>100</strong> lượt thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n; tổ chức <strong>02</strong> chương tr&igrave;nh trang bị kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh thiếu nhi, người d&acirc;n tr&ecirc;n đảo.</p> <p style="text-align: justify;">- Tư vấn hướng nghiệp v&agrave; việc l&agrave;m cho &iacute;t nhất <strong>300</strong> lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; giới thiệu việc l&agrave;m cho &iacute;t nhất <strong>50</strong> thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">- <strong>500</strong> lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng c&aacute;c hoạt động hỗ trợ n&acirc;ng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ v&agrave; hội nhập quốc tế do Đo&agrave;n - Hội tổ chức.</p> <p style="text-align: justify;">- Chăm lo, hỗ trợ cho &iacute;t nhất <strong>100 </strong>người d&acirc;n, thanh thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>* Hệ thống chỉ ti&ecirc;u ri&ecirc;ng:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức <strong>15</strong> hoạt động trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho <strong>800</strong> người d&acirc;n, thanh thiếu nhi tại x&atilde; đảo.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức <strong>03</strong> buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề giới thiệu v&agrave; chuyển giao về OCOP,</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức <strong>01</strong> chương tr&igrave;nh kh&aacute;m bệnh, cấp ph&aacute;t thuốc cho người d&acirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;">- Sơn vẽ <strong>01 </strong>mảng tường.</p> <p style="text-align: justify;">- Trao tặng <strong>1.000</strong> l&aacute; cờ cho ngư d&acirc;n b&aacute;m biển.</p> <p style="text-align: justify;">- Trao tặng <strong>10</strong> xe đạp cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;">- Trao tặng <strong>05</strong> phương tiện sinh kế cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức &iacute;t nhất <strong>03</strong> chương tr&igrave;nh giao lưu văn h&oacute;a văn nghệ, chăm lo cho con em c&aacute;c bộ, chiến sĩ đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại x&atilde; đảo Thạnh An.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức <strong>02</strong> tập huấn, giới thiệu c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh thương mại điện tử cho c&aacute;c sản phẩm khởi nghiệp của thanh ni&ecirc;n, người d&acirc;n tr&ecirc;n đảo.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức <strong>02</strong> hoạt động tập huấn cho ngư d&acirc;n, thanh thiếu ni&ecirc;n về chủ quyền biển, đảo, quy định ph&aacute;p luật về hoạt động khai th&aacute;c, đ&aacute;nh bắt thuỷ hải sản.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.3.6. C&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng t&acirc;m:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>- </em></strong>Thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh chuyển ho&aacute; điểm &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường th&agrave;nh s&acirc;n chơi b&oacute;ng chuyền tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; Thạnh An.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<strong><em>- </em></strong>Triển khai dự &aacute;n của c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ c&aacute;c Nh&agrave; khoa học Trẻ với nội dung &ldquo;Chuyển giao ứng dụng tr&ugrave;n quế xử l&yacute; r&aacute;c thải hữu cơ, ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn cho x&atilde; đảo Thạnh An&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.4. C&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện quốc tế (tiếp đo&agrave;n, bố tr&iacute; triển khai hoạt động t&igrave;nh nguyện v&agrave; tiễn c&aacute;c đo&agrave;n t&igrave;nh nguyện quốc tế):</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.4.1. Thời gian:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Từ ng&agrave;y 02/6/2024 - 04/8/2024 theo hoạt động cụ thể của từng đội h&igrave;nh</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.4.2. Địa điểm</em></strong><em>:</em> TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.4.3.</em></strong><em> <strong>Nội dung</strong>:</em></p> <p style="text-align: justify;">- Tham gia hỗ trợ x&acirc;y dựng v&agrave; sửa chữa đường giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n, nh&agrave; t&igrave;nh bạn v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh phục vụ thanh thiếu nhi t&ugrave;y theo nhu cầu thực tế tại địa phương;</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức ng&agrave;y hội văn h&oacute;a ASEAN cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n quốc tế v&agrave; sinh vi&ecirc;n Việt Nam, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tại địa phương.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức c&aacute;c điểm sinh hoạt h&egrave;, tập huấn kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, dạy ngoại ngữ - tin học cho thiếu nhi,&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức giảng dạy tiếng Anh v&agrave; c&aacute;c hoạt động giao lưu bằng tiếng Anh cho thanh thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>7.4.4. C&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện quốc tế:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>- </em>Đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n quốc tế đang học tập tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh: Bao gồm c&aacute;c quốc gia L&agrave;o, Campuchia, Mianma, Hoa Kỳ, Th&aacute;i Lan,...</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n quốc tế đến TP. Hồ Ch&iacute; Minh, bao gồm:</p> <p style="text-align: justify;">+ Sinh vi&ecirc;n thuộc Tổ chức Sinh vi&ecirc;n T&igrave;nh nguyện quốc tế YSS - Malaysia: 60 sinh vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">+ C&aacute;c quốc gia kh&aacute;c: dự kiến 03 thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n kiều b&agrave;o: dự kiến 60 thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">- Đội h&igrave;nh Du học sinh về nước: dự kiến 15 thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khu&ocirc;n khổ chiến dịch, Đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n quốc tế đang học tập tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng với c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n quốc tế đến TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đội h&igrave;nh T&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c quốc tế Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ được ph&acirc;n c&ocirc;ng tổ chức c&aacute;c lớp tiếng Anh miễn ph&iacute;, s&acirc;n chơi tiếng Anh cho thiếu nhi tại c&aacute;c quận, huyện. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c hoạt động giao lưu văn h&oacute;a, bảo vệ m&ocirc;i trường, n&acirc;ng cao kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh ni&ecirc;n cũng được ch&uacute; trọng.</p> <p style="text-align: justify;">- Từ ng&agrave;y 07/7 đến ng&agrave;y 03/8/2024 đội h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n Quốc tế Malaysia thực hiện hoạt động t&igrave;nh nguyện tại 04 địa b&agrave;n tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>8. Một số điểm mới, điểm nhấn trong c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024:</strong></p> <p style="text-align: justify;">(1) Tăng diện kết nối v&agrave; quy m&ocirc; chiến sĩ với th&ocirc;ng điệp &ldquo;Kết nối t&igrave;nh nguyện &ndash; Lan tỏa y&ecirc;u thương&rdquo;, tăng cường kết nối c&aacute;c tổ chức, CLB, Đội, Nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện trong v&agrave; ngo&agrave;i nước (dự kiến hơn 100 CLB, đội, nh&oacute;m, tổ chức t&igrave;nh nguyện), kết nối thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện th&ocirc;ng qua Cổng th&ocirc;ng tin kết nối t&igrave;nh nguyện TP. Hồ Ch&iacute; Minh; mời gọi sinh vi&ecirc;n quốc tế tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, du học sinh Việt Nam đang học tập tại c&aacute;c nước về nghỉ h&egrave; v&agrave; c&aacute;c đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i tham gia hoạt động (dự kiến thu h&uacute;t 125.000 chiến sĩ, hơn 1.000.000 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện).</p> <p style="text-align: justify;">(2) Chọn nội dung c&ocirc;ng tr&igrave;nh gắn với tham gia thực hiện c&aacute;c vấn đề lớn, trọng t&acirc;m, c&aacute;c nội dung Th&agrave;nh phố đang tập trung (Chuyển đổi số, trồng c&acirc;y xanh v&agrave; tăng mảng xanh hướng đến NetZero; c&aacute;c hoạt động tham gia ph&aacute;t triển tiềm năng S&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n gắn với c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;S&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n - con s&ocirc;ng th&agrave;nh phố t&ocirc;i&rdquo;; c&aacute;c hoạt động tham gia x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị, đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, thực hiện c&aacute;c tuyến đường, tuyến hẻm văn minh, c&aacute;c kh&ocirc;ng gian, điểm sinh hoạt cộng đồng phục vụ người d&acirc;n, thanh thiếu nhi; hoạt động ph&aacute;t triển Huyện Cần Giờ v&agrave; x&atilde; đảo Thạnh An - x&atilde; đảo duy nhất của Th&agrave;nh phố...); c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh gắn với ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n, tinh thần t&igrave;nh nguyện để thực hiện những nghĩa cử đẹp của tuổi trẻ, tri &acirc;n những Anh h&ugrave;ng liệt sĩ, Mẹ VNAH (C&ocirc;ng tr&igrave;nh số h&oacute;a bia mộ liệt sĩ, C&ocirc;ng tr&igrave;nh phục dựng di ảnh, c&ocirc;ng tr&igrave;nh Con đường b&iacute;ch họa - c&acirc;u chuyện h&ograve;a b&igrave;nh); thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, thi đua lập th&agrave;nh ch&agrave;o mừng Đại hội Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c cấp v&agrave; kỷ niệm 25 năm c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;, hướng đến ch&agrave;o mừng kỷ niệm 50 năm Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam thống nhất đất nước.</p> <p style="text-align: justify;">(3) Đa dạng phương thức kết nối nguồn lực, b&ecirc;n cạnh phương thức truyền thống l&agrave; vận động từ c&aacute;c doanh nghiệp, Ban Tổ chức, Ban Chỉ huy c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch c&ograve;n tổ chức c&aacute;c h&igrave;nh thức, hoạt động g&acirc;y quỹ, c&oacute; sự chung tay của cộng đồng (Tổ chức giải chạy bộ quy tụ người d&acirc;n, thanh thiếu nhi nhằm th&uacute;c đẩy tinh thần thể dục thể thao, kết nối nguồn lực cộng đồng hỗ trợ c&aacute;c ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; vận động từ cộng đồng th&ocirc;ng qua Cổng Th&ocirc;ng tin kết nối t&igrave;nh nguyện, c&aacute;c ứng dụng thanh to&aacute;n điện tử).</p> <p style="text-align: justify;">(4) Tập trung c&aacute;c hoạt động, nội dung t&igrave;nh nguyện gắn với chuyển giao: chuyển giao c&aacute;c kết quả nghi&ecirc;n cứu cho địa phương c&oacute; nhu cầu; thực hiện c&aacute;c khảo s&aacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute;, nghi&ecirc;n cứu theo đặt h&agrave;ng của địa phương, tạo điều kiện ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n của sinh vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n, tr&iacute; thức trẻ l&agrave; chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh, Kỳ nghỉ hồng.</p> <p style="text-align: justify;">(5) Đội h&igrave;nh phụ tr&aacute;ch thiếu nhi, sinh hoạt h&egrave; l&agrave; một điểm kh&aacute; mới của năm nay, trong bối cảnh số lượng khu phố, ấp tăng mạnh sau sắp xếp, kh&oacute; khăn cho phường, x&atilde; trong việc chuẩn bị đội ngũ phụ tr&aacute;ch thiếu nhi. Do đ&oacute;, c&aacute;c chiến dịch, tập trung l&agrave; chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh, Hoa phượng đỏ x&aacute;c lập 100% c&aacute;c trường sẽ th&agrave;nh lập c&aacute;c đội h&igrave;nh phụ tr&aacute;ch thiếu nhi, sinh hoạt h&egrave;, ph&aacute;t huy đội ngũ gi&aacute;o vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, học sinh, tạo mối gắn kết với địa b&agrave;n d&acirc;n cư, hướng đến tạo nguồn bổ sung đội ngũ c&aacute;n bộ cho địa b&agrave;n d&acirc;n cư về sau. Đồng thời, Chiến sĩ H&agrave;nh qu&acirc;n xanh l&agrave; c&ocirc;ng an, d&acirc;n qu&acirc;n tại phường, x&atilde;, thị trấn&nbsp;sẽ đồng loạt thực hiện c&aacute;c hoạt động hướng dẫn kỹ năng ph&ograve;ng vệ cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố trong h&egrave;.</p> <p style="text-align: justify;">(6) Năm 2024 l&agrave; năm kỷ niệm 20 năm hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; tại Nước CHDCND L&agrave;o. Do đ&oacute;, c&ugrave;ng với c&aacute;c hoạt động kỷ niệm thiết thực, nội dung v&agrave; nguồn lực hoạt động cũng được chuẩn bị kh&aacute; chu đ&aacute;o, kết nối cựu chiến sĩ t&igrave;nh nguyện trong tham gia c&aacute;c nguồn lực, thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, tham gia hoạt động. Trong đ&oacute;, Th&agrave;nh phố quan t&acirc;m c&aacute;c tuyến chuyển giao, hỗ trợ thiết bị, hỗ trợ n&acirc;ng cao năng lực y tế địa phương; hỗ trợ đ&agrave;o tạo nghề cho thanh ni&ecirc;n c&aacute;c địa phương của L&agrave;o.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>II. C&Aacute;C HOẠT ĐỘNG CH&Agrave;O MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM CHIẾN DỊCH&nbsp;THANH NI&Ecirc;N T&Igrave;NH NGUYỆN H&Egrave; (2000 - 2024)</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ng&agrave;y hội Những người t&igrave;nh nguyện h&egrave; lần thứ 17, năm 2024, hội qu&acirc;n, tổng kết c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2024, đăng cai Lễ kỷ niệm 25 năm Chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; (2000 - 2024) của Trung ương Đo&agrave;n: </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>1. Thời gian</em></strong>: Cả ng&agrave;y, ng&agrave;y 04/8/2024 (Chủ nhật).</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>2. Địa điểm</em></strong>: C&ocirc;ng vi&ecirc;n Bờ s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, TP. Thủ Đức.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>3. Số lượng người tham dự</em></strong>: Dự kiến khoảng <strong>5.000</strong> đại biểu, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện h&egrave;.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>4. Nội dung thực hiện:</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức Ng&agrave;y hội những người t&igrave;nh nguyện h&egrave; lần thứ 17, năm 2024 tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Bờ s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n.</p> <p style="text-align: justify;">- Tổ chức Lễ hội qu&acirc;n, tổng kết c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2024.</p> <p style="text-align: justify;">- Đăng cai tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm Chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave; (2000 - 2024) của Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:right"><strong>BAN TỔ CHỨC C&Aacute;C CHƯƠNG TR&Igrave;NH, CHIẾN DỊCH T&Igrave;NH NGUYỆN H&Egrave; NĂM 2024 </strong></p> <div>&nbsp; <hr /> <div id="ftn1"> <p style="margin-left:.05pt"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Vận động nguồn lực tham gia thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh sơn vẽ tường kỹ thuật cao ch&agrave;o mừng kỷ niệm 50 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).</p> </div> <div id="ftn2"> <p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Dự &aacute;n t&igrave;nh nguyện <strong><em>&ldquo;Cần Giờ xanh&rdquo;</em></strong> với một số hoạt động như x&acirc;y dựng x&atilde; đảo Thạnh An trở th&agrave;nh Đảo Thanh ni&ecirc;n; vận động x&atilde; hội h&oacute;a để trồng c&acirc;y xanh tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Cần Giờ; quảng b&aacute; du lịch sinh th&aacute;i, lịch sử, văn h&oacute;a, sản phẩm OCOP tr&ecirc;n địa b&agrave;n gắn với định hướng ph&aacute;t triển Cần Giờ của TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;