Đội viên và thiếu nhi sẽ tích cực nói lời hay, làm việc tốt

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31737/DSC_0083.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 21/12 tại trường THCS Nguyễn Du (quận G&ograve; Vấp), Hội đồng Đội th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức lễ&nbsp;ph&aacute;t động phong tr&agrave;o &quot;N&oacute;i lời hay - L&agrave;m việc tốt&quot; giai đoạn 2018 - 2022 đến đội vi&ecirc;n, thiếu nhi to&agrave;n th&agrave;nh phố</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Phong tr&agrave;o &quot;N&oacute;i lời hay - L&agrave;m việc tốt&quot; sẽ hướng đến việc sửa chữa suy nghĩ, việc l&agrave;m chưa đ&uacute;ng của c&aacute;c em thiếu nhi, hướng c&aacute;c em nghĩ đ&uacute;ng, l&agrave;m đ&uacute;ng, từ đ&oacute; sẽ r&egrave;n luyện được th&oacute;i quen n&oacute;i những lời hay &yacute; đẹp v&agrave; l&agrave;m những việc c&oacute; &iacute;ch. Cụ thể, phong tr&agrave;o sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em lu&ocirc;n nhớ phải giữ g&igrave;n sự trong s&aacute;ng của tiếng Việt ở mọi l&uacute;c mọi nơi, đặc biệt l&agrave; tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, hay đơn giản l&agrave; biết vượt qua sự tự &aacute;i bản th&acirc;n để n&oacute;i c&acirc;u xin lỗi, n&oacute;i lời cảm ơn, biết chiến thắng l&ograve;ng tham khi nhặt được của rơi để trả lại cho người bị mất. V&agrave; kh&ocirc;ng chỉ r&egrave;n luyện cho bản th&acirc;n, mỗi em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi cũng c&oacute; thể lan tỏa những h&agrave;nh động đẹp đến nhiều người hơn, như chia sẻ những tin tốt v&agrave; c&acirc;u chuyện đẹp, hoặc lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng gi&uacute;p đỡ người kh&aacute;c khi tự thấy m&igrave;nh c&oacute; thể l&agrave;m được ...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại lễ ph&aacute;t động, chị Phan Thị Thanh Phương - chủ tịch Hội đồng Đội th&agrave;nh phố nhắn gửi nhiều điều với c&aacute;c em đội vi&ecirc;n: &quot;Hiện nay c&aacute;c em đều sớm được tiếp x&uacute;c với mạng x&atilde; hội, n&oacute; sẽ l&agrave; một c&ocirc;ng cụ rất hữu &iacute;ch nếu mỗi ng&agrave;y được c&aacute;c em chia sẻ những th&ocirc;ng tin tốt, những c&acirc;u chuyện đẹp, đặc biệt l&agrave; những h&agrave;nh động đẹp của thiếu nhi th&agrave;nh phố. V&agrave; nếu mỗi em d&agrave;nh ra 1 giờ l&ecirc;n mạng x&atilde; hội để đi l&agrave;m những việc c&oacute; &iacute;ch hơn như dọn dẹp nh&agrave; cửa gi&uacute;p bố mẹ, hoặc gi&uacute;p đỡ bạn b&egrave; học tập sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em trưởng th&agrave;nh hơn rất nhiều.&quot;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31737/DSC_0075.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Chị Phan Thị Thanh Phương nhắn gửi nhiều mong muốn đến c&aacute;c em đội vi&ecirc;n v&agrave; thiếu nhi lu&ocirc;n r&egrave;n luyện th&oacute;i quen n&oacute;i lời hay v&agrave; l&agrave;m việc tốt mỗi ng&agrave;y</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31737/DSC_0045.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Trao bảng tượng trưng những việc m&agrave; đội vi&ecirc;n quyết t&acirc;m thực hiện trong phong tr&agrave;o &quot;N&oacute;i lời hay - L&agrave;m việc tốt&quot;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&agrave; kh&aacute;ch mời đặc biệt của lễ ph&aacute;t động, ca sĩ Ch&iacute; Thiện cũng chia sẻ rất nhiều c&acirc;u chuyện &yacute; nghĩa về việc &quot;n&oacute;i lời hay, l&agrave;m việc tốt&quot; của ri&ecirc;ng bản th&acirc;n anh với c&aacute;c em học sinh trường THCS Nguyễn Du. L&agrave; một ca sĩ lu&ocirc;n bận rộn với c&ocirc;ng việc nghệ thuật, nhưng năm n&agrave;o ca sĩ Ch&iacute; Thiện cũng lu&ocirc;n d&agrave;nh nhiều thời gian tham gia chung với c&aacute;c hoạt động của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố như chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện, phong tr&agrave;o &quot;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&quot; , t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội gi&uacute;p đỡ người kh&oacute; khăn&nbsp;... </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31737/DSC_0034.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Ca sĩ Ch&iacute; Thiện đến chia sẻ với c&aacute;c em học sinh những gi&aacute; trị đẹp của việc&nbsp;n&oacute;i lời hay, l&agrave;m việc tốt</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&agrave;, quan trọng nhất Ch&iacute; Thiện l&agrave; một nghệ sĩ trẻ nhưng lu&ocirc;n biết c&aacute;ch&nbsp;giữ h&igrave;nh ảnh đẹp trong mắt đồng nghiệp v&agrave; kh&aacute;n giả h&acirc;m mộ. Vừa qua Ch&iacute; Thiện đ&atilde; được tuy&ecirc;n dương l&agrave; gương &quot;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TPHCM l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot; 2018. Tại buổi lễ, ca sĩ Ch&iacute; Thiện b&agrave;y tỏ mong muốn c&aacute;c em thiếu nhi chỉ cần l&agrave;m một việc đơn giản, l&agrave; lu&ocirc;n c&oacute; &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường, kh&ocirc;ng xả r&aacute;c, biết tự động nhặt r&aacute;c để l&agrave;m sạch trường lớp&nbsp;th&igrave; đ&oacute; đ&atilde; l&agrave; một việc l&agrave;m rất&nbsp;c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngay trong lễ ph&aacute;t động, c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n, học sinh đ&atilde; c&ugrave;ng hứa quyết t&acirc;m thực hiện phong tr&agrave;o &quot;N&oacute;i lời hay, l&agrave;m việc tốt&quot; từ những việc nhỏ, ph&ugrave; hợp với lứa tuổi của m&igrave;nh trong cuộc sống hằng ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY</span></font></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 546 bạn sinh, viên đến từ 27 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã tham gia Lễ khai mạc Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 11 năm 2019.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hướng đến Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19.4), cùng với chuỗi hoạt động kỉ niệm 73 năm ngày Bác Hồ gửi thư tới Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam (19.04.1946 - 19.04.2019 ), tối ngày 20.4, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc và "Tuyên dương thanh niên dân tộc tiêu biểu" năm 2019.

Agile Việt Nam
;