Đội viên cùng nhau khám phá tri thức tại Thư viện thông minh hiện đại nhất thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31639/IMG_6807.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Trong&nbsp;chương tr&igrave;nh tập huấn Hội đồng Trẻ em Th&agrave;nh phố s&aacute;ng 18/11, c&aacute;c em đội vi&ecirc;n đ&atilde; được đến tham quan, đọc s&aacute;ch, vui chơi kh&aacute;m ph&aacute; tại Thư viện S-Hub Kids - thư viện th&ocirc;ng minh đầu ti&ecirc;n của TP.Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">60 đại biểu Hội đồng Trẻ em Th&agrave;nh phố đ&atilde; c&ugrave;ng nhau đến Thư viện S.Hub Kids, thư viện th&ocirc;ng minh đầu ti&ecirc;n tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh để tham quan, đọc s&aacute;ch v&agrave; vui chơi c&ugrave;ng c&aacute;c kh&ocirc;ng gian khoa học c&ocirc;ng nghệ tại đ&acirc;y.&nbsp;<span style="color:rgb(34, 34, 34)">Đ&acirc;y l&agrave; thư viện ki&ecirc;m kh&ocirc;ng gian c&ocirc;ng nghệ, s&acirc;n chơi STEMs&nbsp;to&agrave;n diện cho c&aacute;c thiếu nhi&nbsp;từ 3 - 18 tuổi.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31639/IMG_6806.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nằm trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, thư viện S.Hub Kids c&oacute; thiết kế hiện đại, tươi s&aacute;ng, y&ecirc;n tĩnh, với nhiều h&igrave;nh ảnh v&agrave; m&agrave;u sắc gần gũi với c&aacute;c em nhỏ&nbsp;khiến c&aacute;c bạn v&ocirc; c&ugrave;ng h&aacute;o hức khi vừa bước v&agrave;o một kh&ocirc;ng gian d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho tuổi thiếu nhi.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Trong kh&ocirc;ng gian gần 450m2, S.hub Kids được thiết kế th&agrave;nh những khu vực chức năng như ph&ograve;ng học STEM, ph&ograve;ng thi&ecirc;n văn, kh&ocirc;ng gian đọc s&aacute;ch v&agrave; thực h&agrave;nh khoa học, kh&ocirc;ng gian giải tr&iacute; đa phương tiện&hellip; c&ugrave;ng với c&aacute;c trang thiết bị hiện đại như bảng tương t&aacute;c th&ocirc;ng minh, bảng Flip Chart điện tử, m&aacute;y t&iacute;nh bảng v&agrave; c&aacute;c bộ c&ocirc;ng cụ Lego Robots hiện đại.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31639/IMG_6818.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31639/IMG_6825.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Tủ s&aacute;ch h&agrave;ng chục ng&agrave;n cuốn được chia th&agrave;nh nhiều thể loại kh&aacute;c nhau như s&aacute;ch khoa học, truyện tranh, truyện cổ t&iacute;ch, tiểu thuyết, s&aacute;ch học tiếng Anh...&nbsp;mỗi tuần l&agrave; thư viện S.Hub lại bổ sung th&ecirc;m 300 đầu s&aacute;ch mới. Kh&ocirc;ng gian rộng r&atilde;i n&ecirc;n c&aacute;c em c&oacute; nhiều lựa chọn vị tr&iacute; ngồi đọc s&aacute;ch ph&ugrave; hợp với nội dung m&igrave;nh đang đọc.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31639/IMG_6791.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31639/IMG_6799.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Điều đặc biệt nhất của S.Hub Kids đ&oacute; l&agrave; thư viện ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute;. Để trở th&agrave;nh th&agrave;nh vi&ecirc;n, c&aacute;c bạn nhỏ&nbsp;chỉ việc l&ecirc;n website ch&iacute;nh thức đăng k&iacute; rồi nhận thẻ tại thư viện. Mọi hoạt động ở đ&acirc;y đều kh&ocirc;ng t&iacute;nh ph&iacute;. Nếu c&oacute; mượn s&aacute;ch về chỉ việc để lại một khoản ph&iacute; mượn s&aacute;ch nhỏ, sau khi đọc xong v&agrave; trả s&aacute;ch th&igrave; sẽ được ho&agrave;n lại to&agrave;n bộ chi ph&iacute;.&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31639/IMG_6814.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">PHƯƠNG THẢO</span></span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;