Sơ kết một năm thí điểm “Hội đồng trẻ em”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Chiều 06/07, Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai th&iacute; điểm m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Hội đồng trẻ em&rdquo; cấp tỉnh, th&agrave;nh phố đ&atilde; diễn ra tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. </em></strong></span></p> <p style="text-align:center"><strong><em><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31042/IMG_1637%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự hội nghị c&oacute; b&agrave;&nbsp;Marianne Oehlers, Trưởng văn ph&ograve;ng Hợp t&aacute;c Chương tr&igrave;nh UNICEF Việt Nam, đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c Thiếu nhi Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31042/IMG_1627.JPG" style="font-size:14px; height:346px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">B&agrave; Marianne Oehsler</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhằm thực hiện c&oacute; hiệu quả Luật Trẻ em năm 2016; Quyết định số 1235/QĐ-TTg ng&agrave;y 03/8/2015 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt &ldquo;Chương tr&igrave;nh th&uacute;c đẩy quyền tham gia của trẻ em v&agrave;o c&aacute;c vấn đề về trẻ em, giai đoạn 2016 - 2020&rdquo;, m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Hội đồng trẻ em&rdquo; được th&agrave;nh lập do Đo&agrave;n TNCS TP.HCM chủ tr&igrave; thực hiện v&agrave; đi v&agrave;o hoạt động từ th&aacute;ng 06/2017. Năm tỉnh th&agrave;nh phố: Y&ecirc;n B&aacute;i, H&agrave; Nội, Quảng Ninh, B&igrave;nh Định v&agrave; th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; c&aacute;c đơn vị được chọn để x&acirc;y dựng v&agrave; triển khai th&iacute; điểm m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Hội đồng trẻ em&rdquo; cấp tỉnh, th&agrave;nh phố giai đoạn 2017 - 2020.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Hội đồng trẻ em&rdquo; c&oacute; ban chủ tịch l&agrave; thanh thiếu nhi ti&ecirc;u biểu ở mỗi tỉnh, th&agrave;nh. Hội đồng họp định k&igrave; 2 lần một năm, l&agrave; nơi để đại diện thanh thiếu nhi c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh được n&oacute;i l&ecirc;n những t&acirc;m tư, nguyện vọng v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p những &yacute; kiến g&oacute;p phần bảo vệ c&aacute;c quyền của trẻ em.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Qua hai kỳ họp của Hội đồng c&aacute;c tỉnh th&iacute; điểm (trừ Quảng Ninh v&agrave; B&igrave;nh Định chỉ tổ chức 1 kỳ họp), Hội đồng trẻ em đ&atilde; tiếp thu được &yacute; kiến của thanh thiếu nhi, tập trung c&aacute;c nội dung thiết thực, chủ yếu sau:</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31042/IMG_1652.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">&Yacute; kiến từ bạn Mai Hải Yến - đại diện Hội đồng Trẻ em TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Về học tập, trẻ em kiến nghị tăng th&ecirc;m thời gian thực h&agrave;nh v&agrave; hoạt động ngoại kh&oacute;a. Về vui chơi giải tr&iacute;, thanh thiếu nhi mong muốn ban l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố mở th&ecirc;m nhiều trung t&acirc;m vui chơi giải tr&iacute; l&agrave;nh mạnh; mở cửa miễn ph&iacute; &iacute;t nhất 1 lần/ tuần cho trẻ em kh&oacute; khăn. Đặc biệt, qua Hội đồng trẻ em, nhiều em b&agrave;y tỏ nhu cầu được tập huấn kỹ năng ph&ograve;ng chống x&acirc;m hại t&igrave;nh dục v&agrave; bạo lực học đường. Ngo&agrave;i ra, ban l&atilde;nh đạo c&aacute;c th&agrave;nh phố cũng được nghe những &yacute; kiến thực tế từ g&oacute;c nh&igrave;n của thiếu nhi về vấn đề r&aacute;c thải, bảo vệ m&ocirc;i trường c&ograve;n k&eacute;m hiện nay cũng như những c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ograve;n chậm tiến độ, c&aacute;c vấn đề giao th&ocirc;ng,&hellip;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hơn một năm th&iacute; điểm, Hội đồng trẻ em đ&atilde; chọn lựa ra những thanh thiếu nhi ti&ecirc;u biểu để điều h&agrave;nh hội đồng v&agrave; l&agrave; những người ti&ecirc;n phong học tập lối sống đẹp, l&agrave;m gương mẫu cho thiếu nhi địa phương. Hội đồng Đội Trung ương đ&atilde; phối hợp với c&aacute;c tổ chức phi ch&iacute;nh phủ tập huấn n&acirc;ng cao năng lực cho c&aacute;c em qua c&aacute;c hoạt động như: lớp &ldquo;Kỹ năng ph&aacute;t hiện vấn đề v&agrave; thu thập th&ocirc;ng tin cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng trẻ em&rdquo;; triển khai chương tr&igrave;nh &ldquo;U-report Diễn đ&agrave;n tiếng n&oacute;i trẻ em Việt Nam&rdquo;;...v.v&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Qua buổi sơ kết, nhiều th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng trẻ em v&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n địa phương cũng b&agrave;y tỏ nhận x&eacute;t về hiệu quả của c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c trong một năm qua. Bạn Huỳnh Thị Anh Thảo (Hội đồng trẻ em B&igrave;nh Định) v&agrave; Nguyễn Thảo Phương (Hội đồng trẻ em Quảng Ninh) đồng &yacute; kiến về hạn chế khoảng c&aacute;ch địa l&yacute; g&acirc;y kh&oacute; khăn cho trẻ em ở huyện xa tham gia sinh hoạt tại Hội đồng. Nhiều &yacute; kiến cho rằng c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền v&agrave; tạo diễn đ&agrave;n Hội đồng trẻ em c&ograve;n chưa được tốt, cần được ch&uacute; &yacute; hơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ở một kh&iacute;a cạnh kh&aacute;ch li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng, n&acirc;ng cao kỹ năng cho th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Trẻ em, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương (Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh) n&ecirc;u &yacute; kiến: &ldquo;Tập huấn cho c&aacute;c bạn chủ chốt ở Hội đồng trẻ em l&agrave; cần thiết. Tuy nhi&ecirc;n ch&uacute;ng ta cần c&acirc;n nhắc h&igrave;nh thức tập huấn, tr&aacute;nh l&agrave;m gia tăng sự tự tin &lsquo;qu&aacute; đ&agrave;&rsquo; khiến c&aacute;c em t&aacute;ch khỏi cộng đồng trẻ em&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu kết luận tại Hội nghị, Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c Thiếu nhi T.rung ương&nbsp;Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, cho rằng d&ugrave; mới qua 1 năm thực hiện th&iacute; điểm, 5 tỉnh, th&agrave;nh đ&atilde; c&oacute; nhiều s&aacute;ng tạo, mạnh dạn trong thực hiện hoạt động cũng như thể hiện vai tr&ograve; của m&igrave;nh, tạo n&ecirc;n một số chuyển biến t&iacute;ch cực trong gi&aacute;o dục. Phần lớn nguyện vọng ch&iacute;nh đ&aacute;ng của trẻ đ&atilde; được lắng nghe v&agrave; được đ&aacute;p ứng. Những kh&oacute; khăn, hạn chế c&ograve;n c&oacute; sẽ được khắc phục trong thời gian tới.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c Thiếu nhi Trung ương&nbsp;Đo&agrave;n Nguyễn Phạm Duy Trang cũng cho biết, tỉnh, th&agrave;nh n&agrave;o chưa th&agrave;nh lập được HĐTE th&igrave; tiến h&agrave;nh thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh Kỳ họp trẻ em để kịp thời lắng nghe trẻ. &ldquo;C&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh cũng phải đa dạng h&igrave;nh thức lắng nghe trẻ em th&ocirc;ng qua nhiều m&ocirc; h&igrave;nh kh&aacute;c nhau, như: hộp thư, diễn đ&agrave;n, c&acirc;u lạc bộ quyền trẻ em; khẩn trương thực hiện phi&ecirc;n họp/ kỳ họp HĐTE tại địa phương. Đo&agrave;n- Hội - Hội cần quan t&acirc;m tổng hợp, xử l&yacute; c&aacute;c kiến nghị của c&aacute;c em sau kỳ họp, gửi về c&aacute;c sở, ng&agrave;nh c&oacute; li&ecirc;n quan. Khi c&oacute; kết quả cần trả lời lại với c&aacute;c em&rdquo;, chị Duy Trang n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31042/IMG_1712%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c đại biểu chụp ảnh lưu niệm</span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Yến Nhi</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;