Sơ kết một năm thí điểm “Hội đồng trẻ em”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Chiều 06/07, Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai th&iacute; điểm m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Hội đồng trẻ em&rdquo; cấp tỉnh, th&agrave;nh phố đ&atilde; diễn ra tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. </em></strong></span></p> <p style="text-align:center"><strong><em><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31042/IMG_1637%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự hội nghị c&oacute; b&agrave;&nbsp;Marianne Oehlers, Trưởng văn ph&ograve;ng Hợp t&aacute;c Chương tr&igrave;nh UNICEF Việt Nam, đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c Thiếu nhi Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31042/IMG_1627.JPG" style="font-size:14px; height:346px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">B&agrave; Marianne Oehsler</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhằm thực hiện c&oacute; hiệu quả Luật Trẻ em năm 2016; Quyết định số 1235/QĐ-TTg ng&agrave;y 03/8/2015 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt &ldquo;Chương tr&igrave;nh th&uacute;c đẩy quyền tham gia của trẻ em v&agrave;o c&aacute;c vấn đề về trẻ em, giai đoạn 2016 - 2020&rdquo;, m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Hội đồng trẻ em&rdquo; được th&agrave;nh lập do Đo&agrave;n TNCS TP.HCM chủ tr&igrave; thực hiện v&agrave; đi v&agrave;o hoạt động từ th&aacute;ng 06/2017. Năm tỉnh th&agrave;nh phố: Y&ecirc;n B&aacute;i, H&agrave; Nội, Quảng Ninh, B&igrave;nh Định v&agrave; th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; c&aacute;c đơn vị được chọn để x&acirc;y dựng v&agrave; triển khai th&iacute; điểm m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Hội đồng trẻ em&rdquo; cấp tỉnh, th&agrave;nh phố giai đoạn 2017 - 2020.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Hội đồng trẻ em&rdquo; c&oacute; ban chủ tịch l&agrave; thanh thiếu nhi ti&ecirc;u biểu ở mỗi tỉnh, th&agrave;nh. Hội đồng họp định k&igrave; 2 lần một năm, l&agrave; nơi để đại diện thanh thiếu nhi c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh được n&oacute;i l&ecirc;n những t&acirc;m tư, nguyện vọng v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p những &yacute; kiến g&oacute;p phần bảo vệ c&aacute;c quyền của trẻ em.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Qua hai kỳ họp của Hội đồng c&aacute;c tỉnh th&iacute; điểm (trừ Quảng Ninh v&agrave; B&igrave;nh Định chỉ tổ chức 1 kỳ họp), Hội đồng trẻ em đ&atilde; tiếp thu được &yacute; kiến của thanh thiếu nhi, tập trung c&aacute;c nội dung thiết thực, chủ yếu sau:</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31042/IMG_1652.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">&Yacute; kiến từ bạn Mai Hải Yến - đại diện Hội đồng Trẻ em TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Về học tập, trẻ em kiến nghị tăng th&ecirc;m thời gian thực h&agrave;nh v&agrave; hoạt động ngoại kh&oacute;a. Về vui chơi giải tr&iacute;, thanh thiếu nhi mong muốn ban l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố mở th&ecirc;m nhiều trung t&acirc;m vui chơi giải tr&iacute; l&agrave;nh mạnh; mở cửa miễn ph&iacute; &iacute;t nhất 1 lần/ tuần cho trẻ em kh&oacute; khăn. Đặc biệt, qua Hội đồng trẻ em, nhiều em b&agrave;y tỏ nhu cầu được tập huấn kỹ năng ph&ograve;ng chống x&acirc;m hại t&igrave;nh dục v&agrave; bạo lực học đường. Ngo&agrave;i ra, ban l&atilde;nh đạo c&aacute;c th&agrave;nh phố cũng được nghe những &yacute; kiến thực tế từ g&oacute;c nh&igrave;n của thiếu nhi về vấn đề r&aacute;c thải, bảo vệ m&ocirc;i trường c&ograve;n k&eacute;m hiện nay cũng như những c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ograve;n chậm tiến độ, c&aacute;c vấn đề giao th&ocirc;ng,&hellip;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hơn một năm th&iacute; điểm, Hội đồng trẻ em đ&atilde; chọn lựa ra những thanh thiếu nhi ti&ecirc;u biểu để điều h&agrave;nh hội đồng v&agrave; l&agrave; những người ti&ecirc;n phong học tập lối sống đẹp, l&agrave;m gương mẫu cho thiếu nhi địa phương. Hội đồng Đội Trung ương đ&atilde; phối hợp với c&aacute;c tổ chức phi ch&iacute;nh phủ tập huấn n&acirc;ng cao năng lực cho c&aacute;c em qua c&aacute;c hoạt động như: lớp &ldquo;Kỹ năng ph&aacute;t hiện vấn đề v&agrave; thu thập th&ocirc;ng tin cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng trẻ em&rdquo;; triển khai chương tr&igrave;nh &ldquo;U-report Diễn đ&agrave;n tiếng n&oacute;i trẻ em Việt Nam&rdquo;;...v.v&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Qua buổi sơ kết, nhiều th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng trẻ em v&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n địa phương cũng b&agrave;y tỏ nhận x&eacute;t về hiệu quả của c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c trong một năm qua. Bạn Huỳnh Thị Anh Thảo (Hội đồng trẻ em B&igrave;nh Định) v&agrave; Nguyễn Thảo Phương (Hội đồng trẻ em Quảng Ninh) đồng &yacute; kiến về hạn chế khoảng c&aacute;ch địa l&yacute; g&acirc;y kh&oacute; khăn cho trẻ em ở huyện xa tham gia sinh hoạt tại Hội đồng. Nhiều &yacute; kiến cho rằng c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền v&agrave; tạo diễn đ&agrave;n Hội đồng trẻ em c&ograve;n chưa được tốt, cần được ch&uacute; &yacute; hơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ở một kh&iacute;a cạnh kh&aacute;ch li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng, n&acirc;ng cao kỹ năng cho th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Trẻ em, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương (Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh) n&ecirc;u &yacute; kiến: &ldquo;Tập huấn cho c&aacute;c bạn chủ chốt ở Hội đồng trẻ em l&agrave; cần thiết. Tuy nhi&ecirc;n ch&uacute;ng ta cần c&acirc;n nhắc h&igrave;nh thức tập huấn, tr&aacute;nh l&agrave;m gia tăng sự tự tin &lsquo;qu&aacute; đ&agrave;&rsquo; khiến c&aacute;c em t&aacute;ch khỏi cộng đồng trẻ em&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu kết luận tại Hội nghị, Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c Thiếu nhi T.rung ương&nbsp;Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, cho rằng d&ugrave; mới qua 1 năm thực hiện th&iacute; điểm, 5 tỉnh, th&agrave;nh đ&atilde; c&oacute; nhiều s&aacute;ng tạo, mạnh dạn trong thực hiện hoạt động cũng như thể hiện vai tr&ograve; của m&igrave;nh, tạo n&ecirc;n một số chuyển biến t&iacute;ch cực trong gi&aacute;o dục. Phần lớn nguyện vọng ch&iacute;nh đ&aacute;ng của trẻ đ&atilde; được lắng nghe v&agrave; được đ&aacute;p ứng. Những kh&oacute; khăn, hạn chế c&ograve;n c&oacute; sẽ được khắc phục trong thời gian tới.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c Thiếu nhi Trung ương&nbsp;Đo&agrave;n Nguyễn Phạm Duy Trang cũng cho biết, tỉnh, th&agrave;nh n&agrave;o chưa th&agrave;nh lập được HĐTE th&igrave; tiến h&agrave;nh thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh Kỳ họp trẻ em để kịp thời lắng nghe trẻ. &ldquo;C&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh cũng phải đa dạng h&igrave;nh thức lắng nghe trẻ em th&ocirc;ng qua nhiều m&ocirc; h&igrave;nh kh&aacute;c nhau, như: hộp thư, diễn đ&agrave;n, c&acirc;u lạc bộ quyền trẻ em; khẩn trương thực hiện phi&ecirc;n họp/ kỳ họp HĐTE tại địa phương. Đo&agrave;n- Hội - Hội cần quan t&acirc;m tổng hợp, xử l&yacute; c&aacute;c kiến nghị của c&aacute;c em sau kỳ họp, gửi về c&aacute;c sở, ng&agrave;nh c&oacute; li&ecirc;n quan. Khi c&oacute; kết quả cần trả lời lại với c&aacute;c em&rdquo;, chị Duy Trang n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31042/IMG_1712%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c đại biểu chụp ảnh lưu niệm</span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Yến Nhi</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 17.03.2019, Quận Đoàn 1 phối hợp với Đoàn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) đã tổ chức lắp đặt và bàn giao sân chơi thiếu nhi cho trẻ em tại phường Cầu Kho, Quận 1.

Agile Việt Nam
;