Thiếu nhi cùng hòa nhịp trong liên hoan Búp sen hồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">72 đo&agrave;n nghệ thuật của c&aacute;c nh&agrave; thiếu nhi tham dự li&ecirc;n hoan B&uacute;p sen hồng lần thứ 23 năm 2017 đ&atilde; đồng loạt c&ocirc;ng diễn trong ng&agrave;y 18/7 &ndash; ng&agrave;y thứ hai diễn ra li&ecirc;n hoan. </span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c buổi biểu diễn được đồng loạt diễn ra tại 10 địa điểm tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, gồm: Nh&agrave; Thiếu nhi th&agrave;nh phố, Nh&agrave; Thiếu nhi, Trung t&acirc;m văn h&oacute;a, trụ sở Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n của một số quận, huyện tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Trong số 72 đo&agrave;n tham gia biểu diễn c&oacute; 34 đo&agrave;n đến từ c&aacute;c Nh&agrave; thiếu nhi cấp tỉnh &ndash; th&agrave;nh v&agrave; 38 Nh&agrave; thiếu nhi cấp quận &ndash; huyện &ndash; thị x&atilde;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện cho từng v&ugrave;ng đất, từng địa phương nơi m&igrave;nh sinh sống v&agrave; học tập, c&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; đem rất nhiều những h&igrave;nh ảnh, những n&eacute;t đặc sắc của địa phương m&igrave;nh l&ecirc;n c&aacute;c s&acirc;n khấu của li&ecirc;n hoan. Đ&oacute; l&agrave; n&eacute;t đẹp của những chiếc v&aacute;y x&ograve;e nơi v&ugrave;ng cao T&acirc;y Bắc, sự mạnh mẽ xen lẫn mềm dịu trong từng l&agrave;n điệu của người d&acirc;n ch&agrave;i miền Trung nắng gi&oacute;. Đ&oacute; cũng l&agrave; những động t&aacute;c quen thuộc của điệu m&uacute;a &ldquo;R&ocirc;-băm&rdquo; truyền thống của người Khmer Nam bộ, l&agrave; điệu m&uacute;a n&oacute;n l&aacute; đặc trưng của cư d&acirc;n Việt từ Nam ch&iacute; Bắc&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28991/DSC_0277.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những m&agrave;n biểu diễn như t&aacute;i hiện lại một c&aacute;ch rất ch&acirc;n thực về cuộc sống, về con người, về kh&aacute;t vọng của những người d&acirc;n ở khắp mọi miền đất nước. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, sự chuy&ecirc;n nghiệp trong việc d&agrave;n dựng tiết mục, lựa chọn b&agrave;i h&aacute;t, thiết kế trang phục, s&aacute;ng tạo c&aacute;c đạo cụ tr&igrave;nh diễn &hellip; kết hợp với &acirc;m thanh v&agrave; &aacute;nh s&aacute;ng đ&atilde; mang đến cho người xem một kh&ocirc;ng kh&iacute; cực k&igrave; s&ocirc;i động như một bữa tiệc của &acirc;m nhạc v&agrave; m&agrave;u sắc, xen lẫn x&uacute;c động v&agrave; tự h&agrave;o về đất nước v&agrave; con người Việt Nam. Tuy chỉ l&agrave; một dịp để giao lưu nghệ thuật v&agrave; năng khiếu của thiếu nhi cả ba miền, nhưng qua c&aacute;c phần tr&igrave;nh diễn v&ocirc; c&ugrave;ng chuy&ecirc;n nghệp của c&aacute;c em thiếu nhi, kh&aacute;n giả v&agrave; c&aacute;c nghệ sĩ trong hội đồng cố vấn nghệ thuật đ&atilde; nh&igrave;n thấy được những &ldquo;b&uacute;p sen hồng&rdquo; thực sự cần ươm mầm để ph&aacute;t triển t&agrave;i năng tương lai.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan B&uacute;p sen hồng 2017 sẽ diễn ra lễ bế mạc v&agrave;o chiều 19/7.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;