Thiếu nhi cùng hòa nhịp trong liên hoan Búp sen hồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">72 đo&agrave;n nghệ thuật của c&aacute;c nh&agrave; thiếu nhi tham dự li&ecirc;n hoan B&uacute;p sen hồng lần thứ 23 năm 2017 đ&atilde; đồng loạt c&ocirc;ng diễn trong ng&agrave;y 18/7 &ndash; ng&agrave;y thứ hai diễn ra li&ecirc;n hoan. </span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c buổi biểu diễn được đồng loạt diễn ra tại 10 địa điểm tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, gồm: Nh&agrave; Thiếu nhi th&agrave;nh phố, Nh&agrave; Thiếu nhi, Trung t&acirc;m văn h&oacute;a, trụ sở Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n của một số quận, huyện tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Trong số 72 đo&agrave;n tham gia biểu diễn c&oacute; 34 đo&agrave;n đến từ c&aacute;c Nh&agrave; thiếu nhi cấp tỉnh &ndash; th&agrave;nh v&agrave; 38 Nh&agrave; thiếu nhi cấp quận &ndash; huyện &ndash; thị x&atilde;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện cho từng v&ugrave;ng đất, từng địa phương nơi m&igrave;nh sinh sống v&agrave; học tập, c&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; đem rất nhiều những h&igrave;nh ảnh, những n&eacute;t đặc sắc của địa phương m&igrave;nh l&ecirc;n c&aacute;c s&acirc;n khấu của li&ecirc;n hoan. Đ&oacute; l&agrave; n&eacute;t đẹp của những chiếc v&aacute;y x&ograve;e nơi v&ugrave;ng cao T&acirc;y Bắc, sự mạnh mẽ xen lẫn mềm dịu trong từng l&agrave;n điệu của người d&acirc;n ch&agrave;i miền Trung nắng gi&oacute;. Đ&oacute; cũng l&agrave; những động t&aacute;c quen thuộc của điệu m&uacute;a &ldquo;R&ocirc;-băm&rdquo; truyền thống của người Khmer Nam bộ, l&agrave; điệu m&uacute;a n&oacute;n l&aacute; đặc trưng của cư d&acirc;n Việt từ Nam ch&iacute; Bắc&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/7/28991/DSC_0277.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những m&agrave;n biểu diễn như t&aacute;i hiện lại một c&aacute;ch rất ch&acirc;n thực về cuộc sống, về con người, về kh&aacute;t vọng của những người d&acirc;n ở khắp mọi miền đất nước. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, sự chuy&ecirc;n nghiệp trong việc d&agrave;n dựng tiết mục, lựa chọn b&agrave;i h&aacute;t, thiết kế trang phục, s&aacute;ng tạo c&aacute;c đạo cụ tr&igrave;nh diễn &hellip; kết hợp với &acirc;m thanh v&agrave; &aacute;nh s&aacute;ng đ&atilde; mang đến cho người xem một kh&ocirc;ng kh&iacute; cực k&igrave; s&ocirc;i động như một bữa tiệc của &acirc;m nhạc v&agrave; m&agrave;u sắc, xen lẫn x&uacute;c động v&agrave; tự h&agrave;o về đất nước v&agrave; con người Việt Nam. Tuy chỉ l&agrave; một dịp để giao lưu nghệ thuật v&agrave; năng khiếu của thiếu nhi cả ba miền, nhưng qua c&aacute;c phần tr&igrave;nh diễn v&ocirc; c&ugrave;ng chuy&ecirc;n nghệp của c&aacute;c em thiếu nhi, kh&aacute;n giả v&agrave; c&aacute;c nghệ sĩ trong hội đồng cố vấn nghệ thuật đ&atilde; nh&igrave;n thấy được những &ldquo;b&uacute;p sen hồng&rdquo; thực sự cần ươm mầm để ph&aacute;t triển t&agrave;i năng tương lai.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan B&uacute;p sen hồng 2017 sẽ diễn ra lễ bế mạc v&agrave;o chiều 19/7.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018, đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài diễn văn nhắn nhủ thế hệ trẻ Việt Nam.

Agile Việt Nam
;