Thiếu nhi vui hè cùng sách

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 18/6, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng Ban Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Đường S&aacute;ch Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức ng&agrave;y hội &ldquo;Thiếu nhi vui h&egrave; c&ugrave;ng s&aacute;ch&rdquo; với chủ đề: &ldquo;D&acirc;n ta phải biết sử ta&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28676/IMG_2422.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em thiếu nhi tr&igrave;nh b&agrave;y hiểu biết của m&igrave;nh sau khi xem một&nbsp;đoạn phim lịch sử.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hơn 50 em thiếu nhi, đội vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; mặt từ rất sớm, h&aacute;o hức tham gia ng&agrave;y hội c&ugrave;ng c&aacute;c bậc phụ huynh. Ng&agrave;y hội cũng c&oacute; sự tham gia của thầy Nguyễn Văn Sỹ - Ph&oacute; Khoa Ng&ocirc;n ngữ v&agrave; văn h&oacute;a Việt Nam, gi&aacute;o vi&ecirc;n bộ m&ocirc;n Lịch sử v&agrave; Địa l&yacute; tại trường Quốc tế Canada.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến với ng&agrave;y hội c&aacute;c em kh&ocirc;ng chỉ được tham quan c&aacute;c gian h&agrave;ng s&aacute;ch m&agrave; c&ograve;n được tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi li&ecirc;n quan đến m&ocirc;n lịch sử, đồng thời được thầy gi&aacute;o Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ c&aacute;c phương ph&aacute;p học tập v&agrave; tạo hứng th&uacute; khi học m&ocirc;n lịch sử như: vừa học vừa li&ecirc;n tưởng s&aacute;ng tạo, đổi mới tư duy, đi c&aacute;c viện bảo t&agrave;ng lịch sử, c&aacute;c danh lam thắng cảnh lịch sử, học qua phim ảnh, truyện tranh để kh&ocirc;ng g&acirc;y nh&agrave;m ch&aacute;n, &aacute;p lực khi học tập.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thầy Nguyễn Văn Sỹ cho biết: &ldquo;M&ocirc;n lịch sử trong chương tr&igrave;nh dạy vốn kh&ocirc; khan, trước giờ c&aacute;c em cũng học một c&aacute;ch thụ động c&agrave;ng khiến bản th&acirc;n kh&oacute; tiếp thu, &aacute;p lực, nh&agrave;m ch&aacute;n n&ecirc;n thầy muốn hướng c&aacute;c em tới một c&aacute;ch học mới, chủ động hơn trong việc khai th&aacute;c v&agrave; tiếp thu m&ocirc;n học&rdquo;. Ng&agrave;y hội c&agrave;ng trở n&ecirc;n vui tươi khi c&aacute;c em lần lượt tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi do thầy v&agrave; Ban tổ chức đưa ra, đặc biệt, với việc xem lại bộ phim lịch sử: &ldquo;Chiến thắng tr&ecirc;n s&ocirc;ng Bạch Đằng năm 938&rdquo;, c&aacute;c em được tham gia một tr&ograve; chơi nhỏ v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn, đ&oacute; l&agrave; t&aacute;i hiện lại sự kiện tr&ecirc;n một trang facebook c&aacute; nh&acirc;n. C&aacute;c em nhỏ hồ hởi tham gia v&agrave; hưởng ứng một c&aacute;ch nhiệt t&igrave;nh. Cũng qua đ&oacute;, c&aacute;c em tự hấp thụ v&agrave; nhớ tất cả c&aacute;c kiến thức một c&aacute;ch nhẹ nh&agrave;ng v&agrave; th&uacute; vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Em Ho&agrave;ng L&acirc;m &ndash; THCS B&igrave;nh Chiểu th&iacute;ch th&uacute; chia sẻ với ch&uacute;ng t&ocirc;i: &ldquo;S&aacute;ng h&ocirc;m nay em rất vui khi được tham gia ng&agrave;y hội &yacute; nghĩa như thế n&agrave;y. B&igrave;nh thường ở nh&agrave; em &iacute;t khi học m&ocirc;n lịch sử lắm, v&igrave; n&oacute; kh&oacute; nhớ. Nhưng m&agrave; ở đ&acirc;y c&oacute; rất nhiều s&aacute;ch, truyện tranh về lịch sử, vừa &iacute;t lời nhiều h&igrave;nh ảnh dễ nhớ, lại th&ecirc;m phương ph&aacute;p m&agrave; thầy Sỹ chia sẻ n&ecirc;n em đang cảm thấy th&iacute;ch học m&ocirc;n lịch sử hơn nhiều rồi&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội thiếu nhi vui h&egrave; c&ugrave;ng s&aacute;ch l&agrave; một trong những chuỗi hoạt động H&egrave; năm 2017 m&agrave; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố chỉ đạo tổ chức cho c&aacute;c em thiếu nhi, đội vi&ecirc;n với mong muốn tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch n&acirc;ng cao kiến thức v&agrave; kĩ năng cần thiết để c&aacute;c em c&oacute; một m&ugrave;a h&egrave; thật sự &yacute; nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>HỒ HIỀN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

;