Thiếu nhi vui hè cùng sách

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 18/6, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng Ban Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Đường S&aacute;ch Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức ng&agrave;y hội &ldquo;Thiếu nhi vui h&egrave; c&ugrave;ng s&aacute;ch&rdquo; với chủ đề: &ldquo;D&acirc;n ta phải biết sử ta&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28676/IMG_2422.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em thiếu nhi tr&igrave;nh b&agrave;y hiểu biết của m&igrave;nh sau khi xem một&nbsp;đoạn phim lịch sử.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hơn 50 em thiếu nhi, đội vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; mặt từ rất sớm, h&aacute;o hức tham gia ng&agrave;y hội c&ugrave;ng c&aacute;c bậc phụ huynh. Ng&agrave;y hội cũng c&oacute; sự tham gia của thầy Nguyễn Văn Sỹ - Ph&oacute; Khoa Ng&ocirc;n ngữ v&agrave; văn h&oacute;a Việt Nam, gi&aacute;o vi&ecirc;n bộ m&ocirc;n Lịch sử v&agrave; Địa l&yacute; tại trường Quốc tế Canada.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến với ng&agrave;y hội c&aacute;c em kh&ocirc;ng chỉ được tham quan c&aacute;c gian h&agrave;ng s&aacute;ch m&agrave; c&ograve;n được tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi li&ecirc;n quan đến m&ocirc;n lịch sử, đồng thời được thầy gi&aacute;o Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ c&aacute;c phương ph&aacute;p học tập v&agrave; tạo hứng th&uacute; khi học m&ocirc;n lịch sử như: vừa học vừa li&ecirc;n tưởng s&aacute;ng tạo, đổi mới tư duy, đi c&aacute;c viện bảo t&agrave;ng lịch sử, c&aacute;c danh lam thắng cảnh lịch sử, học qua phim ảnh, truyện tranh để kh&ocirc;ng g&acirc;y nh&agrave;m ch&aacute;n, &aacute;p lực khi học tập.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thầy Nguyễn Văn Sỹ cho biết: &ldquo;M&ocirc;n lịch sử trong chương tr&igrave;nh dạy vốn kh&ocirc; khan, trước giờ c&aacute;c em cũng học một c&aacute;ch thụ động c&agrave;ng khiến bản th&acirc;n kh&oacute; tiếp thu, &aacute;p lực, nh&agrave;m ch&aacute;n n&ecirc;n thầy muốn hướng c&aacute;c em tới một c&aacute;ch học mới, chủ động hơn trong việc khai th&aacute;c v&agrave; tiếp thu m&ocirc;n học&rdquo;. Ng&agrave;y hội c&agrave;ng trở n&ecirc;n vui tươi khi c&aacute;c em lần lượt tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi do thầy v&agrave; Ban tổ chức đưa ra, đặc biệt, với việc xem lại bộ phim lịch sử: &ldquo;Chiến thắng tr&ecirc;n s&ocirc;ng Bạch Đằng năm 938&rdquo;, c&aacute;c em được tham gia một tr&ograve; chơi nhỏ v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn, đ&oacute; l&agrave; t&aacute;i hiện lại sự kiện tr&ecirc;n một trang facebook c&aacute; nh&acirc;n. C&aacute;c em nhỏ hồ hởi tham gia v&agrave; hưởng ứng một c&aacute;ch nhiệt t&igrave;nh. Cũng qua đ&oacute;, c&aacute;c em tự hấp thụ v&agrave; nhớ tất cả c&aacute;c kiến thức một c&aacute;ch nhẹ nh&agrave;ng v&agrave; th&uacute; vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Em Ho&agrave;ng L&acirc;m &ndash; THCS B&igrave;nh Chiểu th&iacute;ch th&uacute; chia sẻ với ch&uacute;ng t&ocirc;i: &ldquo;S&aacute;ng h&ocirc;m nay em rất vui khi được tham gia ng&agrave;y hội &yacute; nghĩa như thế n&agrave;y. B&igrave;nh thường ở nh&agrave; em &iacute;t khi học m&ocirc;n lịch sử lắm, v&igrave; n&oacute; kh&oacute; nhớ. Nhưng m&agrave; ở đ&acirc;y c&oacute; rất nhiều s&aacute;ch, truyện tranh về lịch sử, vừa &iacute;t lời nhiều h&igrave;nh ảnh dễ nhớ, lại th&ecirc;m phương ph&aacute;p m&agrave; thầy Sỹ chia sẻ n&ecirc;n em đang cảm thấy th&iacute;ch học m&ocirc;n lịch sử hơn nhiều rồi&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội thiếu nhi vui h&egrave; c&ugrave;ng s&aacute;ch l&agrave; một trong những chuỗi hoạt động H&egrave; năm 2017 m&agrave; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố chỉ đạo tổ chức cho c&aacute;c em thiếu nhi, đội vi&ecirc;n với mong muốn tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch n&acirc;ng cao kiến thức v&agrave; kĩ năng cần thiết để c&aacute;c em c&oacute; một m&ugrave;a h&egrave; thật sự &yacute; nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>HỒ HIỀN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, thúc đẩy tinh thần của đoàn viên, thanh niên Thành phố trong tổ chức và thực hiện các phong trào hành động cách mạng, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 17/9/2017, tại Công viên Văn hóa Láng Le, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ, đội – nhóm huyện Bình Chánh và Tuyên dương Chi hội vững tiến, câu lạc bộ - đội – nhóm mạnh tiêu biểu, thủ lĩnh câu lạc bộ - đội – nhóm tiêu biểu năm 2017.

;