Thiếu nhi vui hè cùng sách

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 18/6, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng Ban Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Đường S&aacute;ch Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức ng&agrave;y hội &ldquo;Thiếu nhi vui h&egrave; c&ugrave;ng s&aacute;ch&rdquo; với chủ đề: &ldquo;D&acirc;n ta phải biết sử ta&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/6/28676/IMG_2422.JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em thiếu nhi tr&igrave;nh b&agrave;y hiểu biết của m&igrave;nh sau khi xem một&nbsp;đoạn phim lịch sử.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hơn 50 em thiếu nhi, đội vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; mặt từ rất sớm, h&aacute;o hức tham gia ng&agrave;y hội c&ugrave;ng c&aacute;c bậc phụ huynh. Ng&agrave;y hội cũng c&oacute; sự tham gia của thầy Nguyễn Văn Sỹ - Ph&oacute; Khoa Ng&ocirc;n ngữ v&agrave; văn h&oacute;a Việt Nam, gi&aacute;o vi&ecirc;n bộ m&ocirc;n Lịch sử v&agrave; Địa l&yacute; tại trường Quốc tế Canada.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến với ng&agrave;y hội c&aacute;c em kh&ocirc;ng chỉ được tham quan c&aacute;c gian h&agrave;ng s&aacute;ch m&agrave; c&ograve;n được tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi li&ecirc;n quan đến m&ocirc;n lịch sử, đồng thời được thầy gi&aacute;o Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ c&aacute;c phương ph&aacute;p học tập v&agrave; tạo hứng th&uacute; khi học m&ocirc;n lịch sử như: vừa học vừa li&ecirc;n tưởng s&aacute;ng tạo, đổi mới tư duy, đi c&aacute;c viện bảo t&agrave;ng lịch sử, c&aacute;c danh lam thắng cảnh lịch sử, học qua phim ảnh, truyện tranh để kh&ocirc;ng g&acirc;y nh&agrave;m ch&aacute;n, &aacute;p lực khi học tập.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thầy Nguyễn Văn Sỹ cho biết: &ldquo;M&ocirc;n lịch sử trong chương tr&igrave;nh dạy vốn kh&ocirc; khan, trước giờ c&aacute;c em cũng học một c&aacute;ch thụ động c&agrave;ng khiến bản th&acirc;n kh&oacute; tiếp thu, &aacute;p lực, nh&agrave;m ch&aacute;n n&ecirc;n thầy muốn hướng c&aacute;c em tới một c&aacute;ch học mới, chủ động hơn trong việc khai th&aacute;c v&agrave; tiếp thu m&ocirc;n học&rdquo;. Ng&agrave;y hội c&agrave;ng trở n&ecirc;n vui tươi khi c&aacute;c em lần lượt tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi do thầy v&agrave; Ban tổ chức đưa ra, đặc biệt, với việc xem lại bộ phim lịch sử: &ldquo;Chiến thắng tr&ecirc;n s&ocirc;ng Bạch Đằng năm 938&rdquo;, c&aacute;c em được tham gia một tr&ograve; chơi nhỏ v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn, đ&oacute; l&agrave; t&aacute;i hiện lại sự kiện tr&ecirc;n một trang facebook c&aacute; nh&acirc;n. C&aacute;c em nhỏ hồ hởi tham gia v&agrave; hưởng ứng một c&aacute;ch nhiệt t&igrave;nh. Cũng qua đ&oacute;, c&aacute;c em tự hấp thụ v&agrave; nhớ tất cả c&aacute;c kiến thức một c&aacute;ch nhẹ nh&agrave;ng v&agrave; th&uacute; vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Em Ho&agrave;ng L&acirc;m &ndash; THCS B&igrave;nh Chiểu th&iacute;ch th&uacute; chia sẻ với ch&uacute;ng t&ocirc;i: &ldquo;S&aacute;ng h&ocirc;m nay em rất vui khi được tham gia ng&agrave;y hội &yacute; nghĩa như thế n&agrave;y. B&igrave;nh thường ở nh&agrave; em &iacute;t khi học m&ocirc;n lịch sử lắm, v&igrave; n&oacute; kh&oacute; nhớ. Nhưng m&agrave; ở đ&acirc;y c&oacute; rất nhiều s&aacute;ch, truyện tranh về lịch sử, vừa &iacute;t lời nhiều h&igrave;nh ảnh dễ nhớ, lại th&ecirc;m phương ph&aacute;p m&agrave; thầy Sỹ chia sẻ n&ecirc;n em đang cảm thấy th&iacute;ch học m&ocirc;n lịch sử hơn nhiều rồi&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội thiếu nhi vui h&egrave; c&ugrave;ng s&aacute;ch l&agrave; một trong những chuỗi hoạt động H&egrave; năm 2017 m&agrave; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố chỉ đạo tổ chức cho c&aacute;c em thiếu nhi, đội vi&ecirc;n với mong muốn tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch n&acirc;ng cao kiến thức v&agrave; kĩ năng cần thiết để c&aacute;c em c&oacute; một m&ugrave;a h&egrave; thật sự &yacute; nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>HỒ HIỀN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 24.4, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên” nhằm tìm ra giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức chính trị của người trẻ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện Công văn số 197 – CV/BQT ngày 16/4/2018 của Ban Quốc tế Trung ương Đoàn về việc thực hiến phiếu khảo sát nhằm triển khai Đề án nâng cao khả năng tiếng Anh trong thanh thiếu nhi Việt Nam, Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai đến cơ sở Đoàn trực thuộc một số nội dung,

.
;