Liên hoan thiếu nhi vượt khó học giỏi toàn quốc lần III – 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="315" scrolling="no" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fthanhdoanthanhphohochiminh%2Fvideos%2F622386198259666%2F&amp;show_text=0&amp;width=560" style="border:none;overflow:hidden" width="560"></iframe></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Li&ecirc;n hoan Thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi to&agrave;n quốc lần III &ndash; 2019 sẽ được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 14,&nbsp;15,&nbsp;16/6/2019 tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c địa điểm tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32415/cv-lh-thieu-nhi-696x348.png" style="height:300px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Li&ecirc;n hoan&nbsp;</span><span style="font-size:16px">với sự tham gia của 278 đại biểu thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn vươn l&ecirc;n học giỏi v&agrave; 80 phụ tr&aacute;ch thiếu nhi to&agrave;n quốc.</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Li&ecirc;n hoan sẽ diễn ra với nhiều hoạt động c&oacute; &yacute; nghĩa: ng&agrave;y 14/6/2019 c&aacute;c đại biểu d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa, b&aacute;o c&ocirc;ng với Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; khai mạc Li&ecirc;n hoan tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n Tượng đ&agrave;i B&aacute;c Hồ với thiếu nhi &ndash; Nh&agrave; Thiếu nhi TP.&nbsp;&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh; tham quan, t&igrave;m hiểu lịch sử tại Dinh Thống Nhất v&agrave; Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; c&aacute;c đại biểu được trải nghiệm vui chơi tại Trung t&acirc;m Thể thao tổng hợp v&agrave; Gi&aacute;o dục hướng nghiệp cho học sinh &ndash; Vietopia v&agrave; Bảo t&agrave;ng Tranh 3D Artinus.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Buổi tối ng&agrave;y 14/6/2019, Chương tr&igrave;nh giao lưu với chủ đề <em>&ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ thiếu nhi Việt Nam&rdquo;</em>sẽ được tổ chức tại Nh&agrave; Thiếu nhi quận 2, Nh&agrave; Thiếu nhi quận 10 v&agrave; Nh&agrave; Thiếu nhi quận T&acirc;n Ph&uacute;, c&aacute;c đại biểu sẽ c&ugrave;ng gặp gỡ, giao lưu v&agrave; chia sẻ với những tấm gương vượt kh&oacute;, vươn l&ecirc;n v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong cuộc sống. Ng&agrave;y 15/06/2019 c&aacute;c đại biểu sẽ tham gia <em>&ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh đến với c&aacute;c địa chỉ đỏ&rdquo;</em> tại Khu di t&iacute;ch lịch sử Địa đạo Củ Chi với nhiều học lịch sử s&acirc;u sắc v&agrave; nhiều trải nghiệm th&uacute; vị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">V&agrave;o l&uacute;c 09g00, ng&agrave;y 16/6/2019, chương tr&igrave;nh <strong>Lễ tuy&ecirc;n dương Thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi to&agrave;n quốc lần thứ III, năm 2019</strong> sẽ diễn ra tại Nh&agrave; Thiếu nhi th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước, c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh Trung ương v&agrave; c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục trẻ em.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em>&ldquo;Li&ecirc;n hoan thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi to&agrave;n quốc lần thứ III, năm 2019&rdquo; </em>l&agrave; một ng&agrave;y hội lớn của c&aacute;c em thiếu nhi đến từ mọi miền Tổ quốc, l&agrave; dịp để biểu dương c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n học giỏi; tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh để c&aacute;c em được học hỏi, s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t huy t&iacute;nh đo&agrave;n kết, r&egrave;n luyện kỹ năng giao tiếp v&agrave; h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o c&aacute;c hoạt động tập thể, hoạt động x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng thời, th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động của Li&ecirc;n hoan nhằm thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m, hỗ trợ của c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c tổ chức trong v&agrave; ngo&agrave;i nước, c&aacute;c nh&agrave; hảo t&acirc;m đối với c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ em g&oacute;p phần tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo cho trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, đảm bảo an sinh x&atilde; hội.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&Acirc;M DŨNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;