Mùa 'hoa phượng đỏ' sắp về ...

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="color:#E6E6FA"><span style="font-size:16px"><strong><em><span style="background-color:#FF0000">H&Egrave; VỀ, TH&Ecirc;M MỘT M&Ugrave;A HOA PHƯỢNG ĐỎ SẼ ĐẾN...</span></em></strong></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/70_3321381.jpg" style="height:402px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>M&ugrave;a của y&ecirc;u thương, nơi ta trui r&egrave;n v&agrave; trải nghiệm...</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/7a7176237c7f9d21c46e.jpg" style="height:338px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>Ch&uacute;ng ta sẽ&nbsp;dễ d&agrave;ng bắt gặp những h&igrave;nh&nbsp;ảnh của Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tr&ecirc;n từng c&acirc;y số, tr&ecirc;n c&aacute;c mặt trận ở Th&agrave;nh phố B&aacute;c&hellip;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/IMG_3451.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>B&agrave;i ca Hoa phượng đỏ&nbsp;vang l&ecirc;n trong những x&oacute;m, ấp, tr&ecirc;n những con đường lầy lội, đọng lại trong tiếng cười của c&aacute;c em thiếu nhi ham học, th&iacute;ch sinh hoạt h&egrave;, v&ocirc; tư v&agrave; y&ecirc;u đời.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/IMG_3476.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><em><span style="font-size:16px">Trao y&ecirc;u thương để nhận lại y&ecirc;u thương...</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/57_3407852.jpg" style="height:466px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>M&agrave;u &aacute;o đỏ </em></span><em>t&igrave;nh nguyện</em><span style="font-size:16px"><em>, sắc xanh của n&oacute;n tai b&egrave;o&nbsp;tung tăng tr&ecirc;n đồng ruộng, tr&ecirc;n s&acirc;n c&aacute;t, tr&ecirc;n bục giảng, tr&ecirc;n những nẻo đường chở những chiến c&ocirc;ng. </em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/45_3492574.jpg" style="height:456px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/IMG_0015%20(2).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>H&agrave;ng ngh&igrave;n tr&aacute;i tim t&igrave;nh nguyện h&ograve;a c&ugrave;ng nhịp đập với bao tr&aacute;i tim&nbsp;nghĩa t&igrave;nh.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/23_3619642.jpg" style="font-size:14px; height:400px; text-align:right; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>Đ&oacute; l&agrave; sức mạnh tổng hợp cho một chặng đường d&agrave;i đi tới ng&agrave;y mai, v&igrave; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh. </em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/18_3654071.jpg" style="height:400px; text-align:center; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>Đi chiến dịch với tinh thần &ldquo;Xung k&iacute;ch &ndash; R&egrave;n luyện &ndash; Trưởng th&agrave;nh&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/01_3736357.jpg" style="height:354px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em>V&agrave; c&oacute; th&ecirc;m những người bạn mới...</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32339/54_3445013.jpg" style="height:490px; width:600px" /></em></span></span></p> <p><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="color:#FFF0F5"><span style="font-size:16px"><strong><em><span style="background-color:#FF0000">Đ&Oacute; L&Agrave; C&Acirc;U CHUYỆN CỦA CH&Uacute;NG M&Igrave;NH - NHỮNG CHIẾN SĨ T&Igrave;NH NGUYỆN HOA PHƯỢNG ĐỎ.</span></em></strong></span></span></span></p> <p><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><span style="color:#FFFFFF"><span style="font-size:16px"><strong><em><span style="background-color:#000080">BẠN H&Atilde;Y C&Ugrave;NG CH&Uacute;NG&nbsp;M&Igrave;NH VIẾT TIẾP C&Acirc;U CHUYỆN ĐẸP CỦA TUỔI TRẺ TH&Agrave;NH PHỐ B&Aacute;C, BẠN NH&Eacute;!</span></em></strong></span></span></span></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p style="text-align:center"><span style="color:#FF0000"><strong>M&ugrave;a hoa phượng đỏ thứ 14</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Lễ ra qu&acirc;n Chiến dịch Hoa phượng đỏ&nbsp;năm 2019 sẽ diễn ra v&agrave;o l&uacute;c&nbsp;6g30 ng&agrave;y 01.6.2019&nbsp; tại Quảng trường c&ocirc;ng vi&ecirc;n Kh&aacute;nh Hội&nbsp;&nbsp;(Đường 48, Phường 5, Quận 4).&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ngay sau lễ ra qu&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ sẽ tổ chức s&acirc;n chơi cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt đang được chăm s&oacute;c v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng tại bảy Trung t&acirc;m Bảo trợ x&atilde; hội c&ocirc;ng lập v&agrave; tổ chức Điểm sinh hoạt h&egrave; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 4. </span></p> <p><span style="font-size:14px">Chiến dịch Hoa phượng đỏ với c&aacute;c đội h&igrave;nh: &ldquo;Phụ tr&aacute;ch thiếu nhi&rdquo;, &ldquo;Khoa học vui&rdquo;,&nbsp; &ldquo;Nụ cười em thơ&rdquo;,&nbsp; &ldquo;Cầu nối lịch sử&rdquo;, &ldquo;Chiến sĩ m&ocirc;i trường&rdquo;, &ldquo;Văn ho&aacute; giao th&ocirc;ng&rdquo;, &ldquo;T&ocirc;i th&aacute;o v&aacute;t&rdquo;. C&aacute;c hoạt động trọng t&acirc;m bao gồm: Ng&agrave;y hoạt động &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ v&igrave; nụ cười em thơ&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 01.6.2019; hoạt động điểm &ldquo;Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt&rdquo;, Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ chung tay x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố xanh - sạch - đẹp&rdquo; d&agrave;nh cho chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ v&agrave;o ng&agrave;y 09.6.2019; Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 23.6 v&agrave; ng&agrave;y 30.6.2019</span></p> <p><span style="font-size:14px">Lễ hội qu&acirc;n chiến dịch dự kiến ng&agrave;y 04.8.2019, kết hợp với việc tổ chức Ng&agrave;y hội của những người t&igrave;nh nguyện lần 13 - năm 2019.</span></p> </div> </div> <div style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; box-sizing: border-box; text-align: right; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:14px">HỒNG TIẾN</span></div> <div style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; box-sizing: border-box; text-align: right; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:14px">Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></div> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;