Thủ Đức: Hành trình Tự hào người Đoàn viên ưu tú, Tiến bước theo Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Trong 02 ng&agrave;y 6 v&agrave;&nbsp;7.4.2019, Quận Đo&agrave;n Thủ Đức đ&atilde; tổ chức chuyến&nbsp;h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn tại khu di t&iacute;ch lịch sử căn cứ c&aacute;ch mạng n&uacute;i Dinh, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><img alt="Hành trình về nguồn tại khu di tích lịch sử căn cứ cách mạng núi Dinh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32168/06.jpg" style="height:600px; width:800px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="Tham dự chuyến hành trình có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, TUV, Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên – Phó Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn; đồng chí Đặng Thị Bích Thuận - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Hà Tuấn Anh - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy – QUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận; đại diện lãnh đạo các ban Xây dựng đảng Quận ủy; các đồng chí Nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Quận đoàn các thời kỳ; Ban Thường vụ Quận Đoàn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32168/09.jpg" style="height:600px; width:800px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Với chủ đề &ldquo;Tự h&agrave;o người đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; - Tiến bước theo Đảng&rdquo;, chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn năm nay được tổ chức cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; về với n</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&uacute;i Dinh &ndash; căn cứ c&aacute;ch mạng Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;khi xưa, nơi lưu dấu chiến c&ocirc;ng oanh liệt của c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ta trong l&atilde;nh đạo phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n bảo vệ đất nước. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đo&agrave;n c&aacute;n bộ quận Thủ Đức v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; ti&ecirc;u biểu đ&atilde; tổ chức lễ d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, bảy tỏ l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Thủ Đức đối với c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ của Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; hi sinh v&igrave; độc lập, tự do của Tổ quốc, v&igrave; sự nghiệp vẻ vang của Đảng.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tham dự c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường, TUV, B&iacute; thư Quận ủy; đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Thảo Nguy&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Đặng Thị B&iacute;ch Thuận - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; đồng ch&iacute; H&agrave; Tuấn Anh - UVTV, Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Kim Th&uacute;y &ndash; QUV, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Quận; đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban X&acirc;y dựng đảng Quận ủy; c&aacute;c đồng ch&iacute; Nguy&ecirc;n l&agrave; B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận đo&agrave;n c&aacute;c thời kỳ; Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, Thường trực đo&agrave;n 12 phường v&agrave; 47 đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; ti&ecirc;u biểu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Quận với đoàn viên ưu tú tiêu biểu được tổ chức, thu hút sự quan tâm của đoàn viên ưu tú với nhiều ý kiến tham gia" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32168/02.jpg" style="height:600px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Cũng</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;trong</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;h&agrave;nh tr&igrave;nh chương</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;tr&igrave;nh&nbsp;</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">gặp gỡ, đối thoại giữa&nbsp;</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">l&atilde;nh đạo Quận với đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; ti&ecirc;u biểu được tổ chức, thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; với nhiều &yacute; kiến tham gia. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Qua đ&oacute; c&aacute;c bạn được giải đ&aacute;p những &yacute; kiến về quy định của Đảng, quy tr&igrave;nh kết nạp Đảng vi&ecirc;n từ nguồn đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;, qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;, vai tr&ograve; tr&aacute;ch nhiệm của Quận Đo&agrave;n, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc trong c&ocirc;ng t&aacute;c giới thiệu đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; sang Đảng, c&aacute;c giải ph&aacute;p để n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c giới thiệu đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; sang Đảng, con đường phấn đấu trở th&agrave;nh đảng vi&ecirc;n. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">V&agrave; đặc biệt l&agrave; ph&aacute;t biểu kết luận của đồng ch&iacute; Nguyễn Mạnh Cường &ndash; TUV, B&iacute; thư Quận ủy nhấn mạnh động cơ v&agrave;o Đảng của mỗi Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;, tr&aacute;ch nhiệm của tổ chức Đo&agrave;n, x&aacute;c định r&otilde; về mặt tư tưởng ch&iacute;nh trị cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; về qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện, phấn đấu để trở th&agrave;nh người đảng vi&ecirc;n, cống hiến v&agrave; x&acirc;y dựng trước hết l&agrave; tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng soi rọi, tự điều chỉnh, ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n trong vai tr&ograve; đảng vi&ecirc;n để c&ugrave;ng với những đảng vi&ecirc;n kh&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – TUV, Bí thư Quận ủy trao đổi với các bạn đoàn viên ưu tú tại chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Quận với đoàn viên ưu tú tiêu biểu" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32168/03.jpg" style="height:709px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tại chương tr&igrave;nh gặp gỡ, đối thoại Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n tr&acirc;n trọng trao Danh s&aacute;ch 871 bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; năm 2018 cho Ban Tổ chức Quận ủy để xem x&eacute;t, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng trong năm 2019.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="Ban Thường vụ Quận Đoàn trân trọng trao Danh sách 871 bạn Đoàn viên ưu tú năm 2018 cho Ban Tổ chức Quận ủy để xem xét, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng trong năm 2019" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32168/04.jpg" style="height:533px; width:800px" /></span><br /> <span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Buổi đối thoại kết th&uacute;c với những t&igrave;nh cảm qu&yacute; b&aacute;u m&agrave; l&atilde;nh đạo Quận d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n quận n&oacute;i chung v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; ti&ecirc;u biểu n&oacute;i ri&ecirc;ng, những phần qu&agrave; được trao cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; ti&ecirc;u biểu l&agrave; sự động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ c&aacute;c bạn tiếp tục con đường phấn đấu của m&igrave;nh, l&agrave; niền tin y&ecirc;u m&agrave; l&atilde;nh đạo Quận gửi gắm ở c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; v&agrave; cũng l&agrave; một lời ch&uacute;c &yacute; nghĩa cho c&aacute;c bạn trong chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn đầy trải nghiệm, một m&ocirc;i trường để đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="Hội thi “Tự hào người đoàn viên ưu tú – Tiến bước theo Đảng”" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32168/05.jpg" style="height:600px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="Hội thi “Tự hào người đoàn viên ưu tú – Tiến bước theo Đảng” gồm 09 phần thi (Đoàn viên ưu tú Đoàn kết, Rèn luyện, Tri thức, Bản lĩnh, Sáng tạo, Gương mẫu, Trách nhiệm, Tài năng và Tự hào) " src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32168/12.jpg" style="height:1067px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Chương tr&igrave;nh được tiếp tục với Hội thi &ldquo;Tự h&agrave;o người đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; &ndash; Tiến bước theo Đảng&rdquo; gồm 09 phần thi (Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; Đo&agrave;n kết, R&egrave;n luyện, Tri thức, Bản lĩnh, S&aacute;ng tạo, Gương mẫu, Tr&aacute;ch nhiệm, T&agrave;i năng v&agrave; Tự h&agrave;o) c&ugrave;ng những thử th&aacute;ch ở c&aacute;c phần thi được diễn ra trong buổi chiều ng&agrave;y 6/4/2019; chương tr&igrave;nh Họp mặt kỷ niệm 88 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh; chương tr&igrave;nh Tuy&ecirc;n dương Chi đo&agrave;n khu phố vững mạnh ti&ecirc;u biểu v&agrave; Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; ti&ecirc;u biểu; Tổng kết Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n; trao giải Hội thi; c&ugrave;ng chương tr&igrave;nh sinh hoạt lửa trại nhiều cảm x&uacute;c trong buổi tối c&ugrave;ng ng&agrave;y đ&atilde; để lại những kỷ niệm tuyệt vời trong mỗi bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; để qua đ&oacute; c&aacute;c bạn được r&egrave;n luyện, th&ecirc;m tự tin, th&ecirc;m bản lĩnh v&agrave; ki&ecirc;n định con đường phấn đấu kh&ocirc;ng ngừng để trở th&agrave;nh đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="chương trình Họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chương trình Tuyên dương Chi đoàn khu phố vững mạnh tiêu biểu và Đoàn viên ưu tú tiêu biểu; Tổng kết Tháng Thanh niên; trao giải Hội thi" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32168/07.jpg" style="height:600px; width:800px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="Trao giải Hội thi “Tự hào người đoàn viên ưu tú - Tiến bước theo Đảng”" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32168/08.jpg" style="height:600px; width:800px" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="Chương trình sinh hoạt lửa trại nhiều cảm xúc trong buổi tối cùng ngày đã để lại những kỷ niệm tuyệt vời trong mỗi bạn đoàn viên ưu tú" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32168/10.jpg" style="height:1067px; width:800px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>BAN TUY&Ecirc;N GI&Aacute;O QUẬN ĐO&Agrave;N THỦ ĐỨC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;