Nâng cao nghiệp vụ công tác Đội cho 300 Chỉ huy Đội khối THCS toàn thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31550/IMG_5579.JPG" style="height:378px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lớp tập huấn chỉ huy Li&ecirc;n đội to&agrave;n th&agrave;nh khối THCS diễn ra 3 ng&agrave;y 19, 20 v&agrave; 21/10</strong><strong> đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n</strong><strong> trau dồi kỹ năng chỉ huy đội, sử dụng mạng x&atilde; hội an to&agrave;n, học c&aacute;ch l&agrave;m chương tr&igrave;nh ph&aacute;t thanh, l&agrave;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n nh&iacute; ...</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Học để l&agrave;m Chỉ huy Đội giỏi</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia lớp tập huấn l&agrave; 300 em học sinh l&agrave; Chỉ huy Đội v&agrave; Li&ecirc;n Đội trưởng của c&aacute;c trường ở 24 quận, huyện của th&agrave;nh phố. Trong 3 ng&agrave;y tại Trung t&acirc;m Sinh hoạt d&atilde; ngoại Thanh thiếu nhi Cần Giờ, c&aacute;c em đươc thầy c&ocirc; hướng dẫn tập huấn Nghi thức Đội. C&aacute;c em được tập luyện, &ocirc;n lại c&aacute;c động t&aacute;c: đứng, nghỉ, nghi&ecirc;m, thắt, th&aacute;o khăn qu&agrave;ng đỏ, &hellip; Đồng thời hướng dẫn c&aacute;c giải ph&aacute;p thực hiện chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2018 - 2019, kỹ năng sử dụng mạng x&atilde; hội an to&agrave;n v&agrave; hiệu quả, thực h&agrave;nh ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ Ban chỉ huy Li&ecirc;n chi đội giỏi, thực h&agrave;nh tổ chức tr&ograve; chơi vận động, kĩ năng thực h&agrave;nh nh&oacute;m,...</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31550/IMG_5940.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Song song với việc hướng dẫn l&yacute; thuyết, c&aacute;c thầy c&ocirc; kết hợp chơi c&aacute;c tr&ograve; chơi thảo luận nh&oacute;m, ph&acirc;n chia c&aacute;c chi đội th&agrave;nh nh&oacute;m nhỏ cho c&aacute;c em c&ugrave;ng tranh luận, phản biện chơi tr&ograve; chơi vận dụng c&aacute;c kĩ năng v&agrave;o thực tế hiệu quả.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong c&aacute;c giải ph&aacute;p thực hiện chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi, chị Nguyễn Ngọc Nhung - Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Th&agrave;nh phố đ&atilde; d&agrave;nh ra nhiều giờ để hướng dẫn cho c&aacute;c em thực hiện 5 điều B&aacute;c Hồ dạy trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội bằng những t&igrave;nh huống thực tế ở trường của c&aacute;c em.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31550/IMG_4783.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em>C&aacute;c học vi&ecirc;n s&ocirc;i nổi đặt c&acirc;u hỏi với chị&nbsp;Nguyễn Ngọc Nhung</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về kĩ năng thực h&agrave;nh mạng x&atilde; hội, thầy Dương Trọng Ph&uacute;c - Ph&oacute; Hiệu trưởng trường đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; tổ chức nhiều tr&ograve; chơi để c&aacute;c nh&oacute;m thi đua, c&aacute;c em s&ocirc;i nổi thảo luận v&agrave; b&agrave;y tỏ quan điểm về những sự kiện v&agrave; vấn đề thời sự diễn ra ở th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong những th&aacute;ng vừa qua. Chiều ng&agrave;y 19/10, c&aacute;c em được thầy Nguyễn Trọng Nghĩa hướng dẫn c&aacute;ch ph&acirc;n chia nhiệm vụ của Ban chỉ huy li&ecirc;n đội hiệu quả.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31550/IMG_4878.JPG" style="height:385px; width:600px" /><br /> <em>C&aacute;c nh&oacute;m thực h&agrave;nh những t&igrave;nh huống do thầy Dương Trọng Ph&uacute;c đặt ra</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Viết tin, l&agrave;m chương tr&igrave;nh ph&aacute;t thanh</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i n&acirc;ng cao kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c Đội, 300 bạn nhỏ c&ograve;n được trải nghiệm một lần l&agrave;m &ldquo;ph&oacute;ng vi&ecirc;n nh&iacute;&rdquo; c&ugrave;ng chị L&ecirc; Thị Tường Vy - Ph&oacute;ng vi&ecirc;n B&aacute;o Khăng Qu&agrave;ng Đỏ. Với chuy&ecirc;n đề hướng dẫn kỹ năng viết một bản tin đăng b&aacute;o, c&aacute;c em được t&igrave;m hiểu c&aacute;c y&ecirc;u cầu của một bản tin, b&iacute; quyết để viết bản tin hay v&agrave; viết thử một bản tin về một chương tr&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng đến từ B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, anh Cổ Tấn Minh Quang đ&atilde; ph&acirc;n chia 300 bạn th&agrave;nh 8 nh&oacute;m để l&agrave;m chương tr&igrave;nh ph&aacute;t thanh. C&aacute;c em lần lượt ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ, ho&agrave;n th&agrave;nh một chương tr&igrave;nh ph&aacute;t thanh với từng chuy&ecirc;n mục kh&aacute;c nhau như c&acirc;u chuyện đẹp, hỏi đ&aacute;p, giao lưu, ...</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31550/IMG_5288.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em>Với sự hướng dẫn của c&aacute;c anh, chị đến từ b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, 300 em học vi&ecirc;n được thử sức một lần l&agrave;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n, ph&aacute;t thanh vi&ecirc;n&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều ng&agrave;y 20/10, c&aacute;c em được chị Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng th&agrave;nh phố r&egrave;n luyện kĩ năng phản biện, bảo vệ &yacute; kiến v&agrave; quan điểm c&aacute; nh&acirc;n xoay quanh chủ đề &ldquo;Yếu tố quan trọng nhất của một người chỉ huy giỏi&rdquo;. Bằng những c&acirc;u chuyện thực tế, chị Thanh Phương nhắc nhở c&aacute;c em phải học c&aacute;ch kỉ luật với bản th&acirc;n từ những việc nhỏ, tự r&egrave;n luyện từng ng&agrave;y, học c&aacute;ch lắng nghe suy nghĩ của người kh&aacute;c, &hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31550/IMG_5355.JPG" style="height:480px; width:600px" /><br /> Buổi học với chuy&ecirc;n đề hấp dẫn của chị Thanh Phương nhận được h&agrave;ng trăm lượt &quot;thả tim&quot; của c&aacute;c em học sinh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dưới sự hướng dẫn của thầy Đặng Hải Đăng v&agrave; thầy L&ecirc; Nguyễn Tuấn Hải - th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Huấn luyện c&ocirc;ng t&aacute;c Đội Th&agrave;nh phố. c&aacute;c em c&ugrave;ng nhau sinh hoạt, biểu diễn c&aacute;c tiết mục văn nghệ, t&agrave;i năng v&agrave; c&aacute;c trang phục s&aacute;ng tạo, sinh hoạt lửa trại v&agrave; chia sẻ những cảm nghĩ của bản th&acirc;n trong những ng&agrave;y tham dự lớp tập huấn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31550/IMG_5371.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em>300 Chỉ huy Đội c&ugrave;ng hợp sức, &quot;đổ mồ h&ocirc;i&quot; với những tr&ograve; chơi tập thể đ&ograve;i hỏi tinh thần đo&agrave;n kết cực k&igrave; cao</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31550/IMG_5808.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Kh&ocirc;ng kh&iacute; tươi vui, n&aacute;o nhiệt trong đ&ecirc;m lửa trại&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c 3 ng&agrave;y tập huấn, Hội đồng đội TP đ&atilde; tổ chức lễ bế mạc v&agrave; tuy&ecirc;n dương 8 học vi&ecirc;n xuất sắc nhất.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31550/IMG_6159.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;