Nâng cao nghiệp vụ công tác Đội cho 300 Chỉ huy Đội khối THCS toàn thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31550/IMG_5579.JPG" style="height:378px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lớp tập huấn chỉ huy Li&ecirc;n đội to&agrave;n th&agrave;nh khối THCS diễn ra 3 ng&agrave;y 19, 20 v&agrave; 21/10</strong><strong> đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n</strong><strong> trau dồi kỹ năng chỉ huy đội, sử dụng mạng x&atilde; hội an to&agrave;n, học c&aacute;ch l&agrave;m chương tr&igrave;nh ph&aacute;t thanh, l&agrave;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n nh&iacute; ...</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Học để l&agrave;m Chỉ huy Đội giỏi</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia lớp tập huấn l&agrave; 300 em học sinh l&agrave; Chỉ huy Đội v&agrave; Li&ecirc;n Đội trưởng của c&aacute;c trường ở 24 quận, huyện của th&agrave;nh phố. Trong 3 ng&agrave;y tại Trung t&acirc;m Sinh hoạt d&atilde; ngoại Thanh thiếu nhi Cần Giờ, c&aacute;c em đươc thầy c&ocirc; hướng dẫn tập huấn Nghi thức Đội. C&aacute;c em được tập luyện, &ocirc;n lại c&aacute;c động t&aacute;c: đứng, nghỉ, nghi&ecirc;m, thắt, th&aacute;o khăn qu&agrave;ng đỏ, &hellip; Đồng thời hướng dẫn c&aacute;c giải ph&aacute;p thực hiện chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2018 - 2019, kỹ năng sử dụng mạng x&atilde; hội an to&agrave;n v&agrave; hiệu quả, thực h&agrave;nh ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ Ban chỉ huy Li&ecirc;n chi đội giỏi, thực h&agrave;nh tổ chức tr&ograve; chơi vận động, kĩ năng thực h&agrave;nh nh&oacute;m,...</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31550/IMG_5940.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Song song với việc hướng dẫn l&yacute; thuyết, c&aacute;c thầy c&ocirc; kết hợp chơi c&aacute;c tr&ograve; chơi thảo luận nh&oacute;m, ph&acirc;n chia c&aacute;c chi đội th&agrave;nh nh&oacute;m nhỏ cho c&aacute;c em c&ugrave;ng tranh luận, phản biện chơi tr&ograve; chơi vận dụng c&aacute;c kĩ năng v&agrave;o thực tế hiệu quả.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong c&aacute;c giải ph&aacute;p thực hiện chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi, chị Nguyễn Ngọc Nhung - Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Th&agrave;nh phố đ&atilde; d&agrave;nh ra nhiều giờ để hướng dẫn cho c&aacute;c em thực hiện 5 điều B&aacute;c Hồ dạy trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội bằng những t&igrave;nh huống thực tế ở trường của c&aacute;c em.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31550/IMG_4783.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em>C&aacute;c học vi&ecirc;n s&ocirc;i nổi đặt c&acirc;u hỏi với chị&nbsp;Nguyễn Ngọc Nhung</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về kĩ năng thực h&agrave;nh mạng x&atilde; hội, thầy Dương Trọng Ph&uacute;c - Ph&oacute; Hiệu trưởng trường đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; tổ chức nhiều tr&ograve; chơi để c&aacute;c nh&oacute;m thi đua, c&aacute;c em s&ocirc;i nổi thảo luận v&agrave; b&agrave;y tỏ quan điểm về những sự kiện v&agrave; vấn đề thời sự diễn ra ở th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong những th&aacute;ng vừa qua. Chiều ng&agrave;y 19/10, c&aacute;c em được thầy Nguyễn Trọng Nghĩa hướng dẫn c&aacute;ch ph&acirc;n chia nhiệm vụ của Ban chỉ huy li&ecirc;n đội hiệu quả.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31550/IMG_4878.JPG" style="height:385px; width:600px" /><br /> <em>C&aacute;c nh&oacute;m thực h&agrave;nh những t&igrave;nh huống do thầy Dương Trọng Ph&uacute;c đặt ra</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Viết tin, l&agrave;m chương tr&igrave;nh ph&aacute;t thanh</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i n&acirc;ng cao kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c Đội, 300 bạn nhỏ c&ograve;n được trải nghiệm một lần l&agrave;m &ldquo;ph&oacute;ng vi&ecirc;n nh&iacute;&rdquo; c&ugrave;ng chị L&ecirc; Thị Tường Vy - Ph&oacute;ng vi&ecirc;n B&aacute;o Khăng Qu&agrave;ng Đỏ. Với chuy&ecirc;n đề hướng dẫn kỹ năng viết một bản tin đăng b&aacute;o, c&aacute;c em được t&igrave;m hiểu c&aacute;c y&ecirc;u cầu của một bản tin, b&iacute; quyết để viết bản tin hay v&agrave; viết thử một bản tin về một chương tr&igrave;nh y&ecirc;u th&iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng đến từ B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, anh Cổ Tấn Minh Quang đ&atilde; ph&acirc;n chia 300 bạn th&agrave;nh 8 nh&oacute;m để l&agrave;m chương tr&igrave;nh ph&aacute;t thanh. C&aacute;c em lần lượt ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ, ho&agrave;n th&agrave;nh một chương tr&igrave;nh ph&aacute;t thanh với từng chuy&ecirc;n mục kh&aacute;c nhau như c&acirc;u chuyện đẹp, hỏi đ&aacute;p, giao lưu, ...</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31550/IMG_5288.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em>Với sự hướng dẫn của c&aacute;c anh, chị đến từ b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, 300 em học vi&ecirc;n được thử sức một lần l&agrave;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n, ph&aacute;t thanh vi&ecirc;n&nbsp;</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều ng&agrave;y 20/10, c&aacute;c em được chị Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng th&agrave;nh phố r&egrave;n luyện kĩ năng phản biện, bảo vệ &yacute; kiến v&agrave; quan điểm c&aacute; nh&acirc;n xoay quanh chủ đề &ldquo;Yếu tố quan trọng nhất của một người chỉ huy giỏi&rdquo;. Bằng những c&acirc;u chuyện thực tế, chị Thanh Phương nhắc nhở c&aacute;c em phải học c&aacute;ch kỉ luật với bản th&acirc;n từ những việc nhỏ, tự r&egrave;n luyện từng ng&agrave;y, học c&aacute;ch lắng nghe suy nghĩ của người kh&aacute;c, &hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31550/IMG_5355.JPG" style="height:480px; width:600px" /><br /> Buổi học với chuy&ecirc;n đề hấp dẫn của chị Thanh Phương nhận được h&agrave;ng trăm lượt &quot;thả tim&quot; của c&aacute;c em học sinh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dưới sự hướng dẫn của thầy Đặng Hải Đăng v&agrave; thầy L&ecirc; Nguyễn Tuấn Hải - th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Huấn luyện c&ocirc;ng t&aacute;c Đội Th&agrave;nh phố. c&aacute;c em c&ugrave;ng nhau sinh hoạt, biểu diễn c&aacute;c tiết mục văn nghệ, t&agrave;i năng v&agrave; c&aacute;c trang phục s&aacute;ng tạo, sinh hoạt lửa trại v&agrave; chia sẻ những cảm nghĩ của bản th&acirc;n trong những ng&agrave;y tham dự lớp tập huấn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31550/IMG_5371.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em>300 Chỉ huy Đội c&ugrave;ng hợp sức, &quot;đổ mồ h&ocirc;i&quot; với những tr&ograve; chơi tập thể đ&ograve;i hỏi tinh thần đo&agrave;n kết cực k&igrave; cao</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31550/IMG_5808.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> Kh&ocirc;ng kh&iacute; tươi vui, n&aacute;o nhiệt trong đ&ecirc;m lửa trại&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c 3 ng&agrave;y tập huấn, Hội đồng đội TP đ&atilde; tổ chức lễ bế mạc v&agrave; tuy&ecirc;n dương 8 học vi&ecirc;n xuất sắc nhất.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31550/IMG_6159.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;