Khen thưởng 16 phóng viên, nhóm tác giả xuất sắc đoạt giải thưởng báo chí năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 25.6, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức trao tặng Bằng khen biểu dương 16 ph&oacute;ng vi&ecirc;n, nh&oacute;m t&aacute;c giả đoạt giải thưởng trong c&aacute;c giải b&aacute;o ch&iacute; năm 2018.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/image%20(1).jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>* Tại t&ograve;a soạn B&aacute;o Tuổi Trẻ,</em>&nbsp;trong buổi Lễ ch&agrave;o cờ đầu tuần, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh&nbsp;Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh&nbsp;Đo&agrave;n đ&atilde; biểu dương v&agrave; trao tặng Bằng khen cho 13 ph&oacute;ng vi&ecirc;n, nh&oacute;m t&aacute;c giả.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/btt2.png" style="height:587px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/image%20(3).jpg" style="font-size:14px; height:474px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/image%20(5).jpg" style="height:375px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/image%20(7).jpg" style="height:451px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/image777.jpg" style="height:491px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>* Tại t&ograve;a soạn b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ,</em> Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; biểu dương 3 nh&oacute;m ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ - Mực T&iacute;m đoạt&nbsp;giải trong Giải B&aacute;o ch&iacute; TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/mt22.png" style="height:413px; width:400px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/IMG_9012.JPG" style="height:398px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/IMG_9019.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/IMG_9026.JPG" style="height:385px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Trước đ&oacute;, </em>nh&acirc;n kỷ niệm&nbsp;Ng&agrave;y B&aacute;o ch&iacute; C&aacute;ch mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2018), Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức c&aacute;c đo&agrave;n thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c cơ quan b&aacute;o, đ&agrave;i; tổ chức Họp mặt c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o, đ&agrave;i gắn b&oacute; v&agrave; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố; Họp mặt th&acirc;n mật Ban bi&ecirc;n tập b&aacute;o Tuổi Trẻ v&agrave; b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ,...&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30954/IMG20180622110342.jpg" style="height:343px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>LỘC TIẾN - TỰ TRUNG - BỈNH SƠN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;