Sinh viên Việt - Lào - Campuchia chơi té nước "vui hết ga" mừng tết Bupimay và Chol Chnam Thmay

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1739%20-%20Copy.JPG" style="height:419px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đ&oacute; l&agrave; tr&ograve; chơi được tất cả sinh vi&ecirc;n chờ đợi nhất tại Ng&agrave;y hội Tết cổ truyền Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia, khi ai cũng được &ldquo;thả ga&rdquo; tạt nước v&agrave;o bất k&igrave; người n&agrave;o bằng những quả bong b&oacute;ng nước v&agrave; nhiều chiếc v&ograve;i xịt với &yacute; nghĩa &ldquo;Ai c&agrave;ng ướt nhiều th&igrave; c&agrave;ng gặp nhiều may mắn&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1752.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội Tết cổ truyền Việt - L&agrave;o - Campuchia l&agrave; hoạt động cho sinh vi&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; Campuchia được đ&oacute;n tết cổ truyền Bumipay v&agrave; Chol Chnam Thmay tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. H&agrave;ng trăm sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; đến chung vui với c&aacute;c bạn trẻ nước bạn tại lễ hội v&agrave;o s&aacute;ng 1/4 tại trường Đại học Kinh tế - Luật.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1583.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong đ&oacute; tr&ograve; chơi t&eacute; nước rất được tất cả c&aacute;c bạn đến tham dự ng&oacute;ng đợi v&igrave; sự tươi vui khi được thoải m&aacute;i nghịch nước với nhau. T&eacute; nước l&agrave; một nghi thức cầu ch&uacute;c may mắn trong lễ mừng năm mới của người L&agrave;o, khi m&agrave; ai cũng được tạt nước v&agrave;o người kh&aacute;c v&agrave; muốn được mọi người tạt nước với t&acirc;m trạng tươi vui trong ng&agrave;y Tết cổ truyền Bumipay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1729.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau những điệu nhảy truyền thống s&ocirc;i động của L&agrave;o v&agrave; Campuchia, h&agrave;ng trăm quả bong b&oacute;ng nước, h&agrave;ng chục x&ocirc; đầy nước v&agrave; những chiếc v&ograve;i xịt bắt đầu t&eacute; nước xối xả v&agrave;o h&agrave;ng trăm bạn sinh vi&ecirc;n khiến ai cũng đều phấn kh&iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1743.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1742.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; cuộc chiến &ldquo;bong b&oacute;ng nước&rdquo;, c&aacute;c sinh vi&ecirc;n L&agrave;o c&ograve;n th&ecirc;m tr&ograve; &ldquo;tạo mưa&rdquo; bằng những chiếc v&ograve;i xịt l&agrave;m cuộc chơi th&ecirc;m phần h&agrave;o hứng. Kh&ocirc;ng những kh&ocirc;ng ngại ướt quần &aacute;o, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n cả 3 nước c&ograve;n nắm tay nhau, nối nhau th&agrave;nh một v&ograve;ng tr&ograve;n k&eacute;o nhau v&agrave;o cuộc chiến bong b&oacute;ng nước để &ldquo;Ai cũng phải bị ướt mới vui !&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1774.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1758.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1734.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ai cũng đều ướt từ đầu đến ch&acirc;n, nhưng kh&ocirc;ng kh&iacute; tươi vui khiến kh&ocirc;ng ai muốn dừng lại v&agrave; li&ecirc;n tục tạt nước v&agrave;o mọi người. Thậm ch&iacute; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n L&agrave;o c&ograve;n &ldquo;thả ga&rdquo; dội những x&ocirc; đầy nước v&agrave;o nhau với &yacute; nghĩa &ldquo;Ai c&agrave;ng bị ướt nhiều th&igrave; sẽ c&agrave;ng gặp nhiều may mắn trong năm nay&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1787.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1762.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh tr&ograve; chơi t&eacute; nước, Ng&agrave;y hội Tết cổ truyền Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia c&ograve;n diễn ra v&ocirc; số c&aacute;c hoạt động th&uacute; vị, t&aacute;i hiện n&eacute;t văn h&oacute;a đặc sắc trong ng&agrave;y Tết nguy&ecirc;n đ&aacute;n của Việt Nam, tết Bumipay của L&agrave;o v&agrave; tết Chol Chnam Thmay của Campuchia như: thắt chỉ cổ tay, h&aacute;i lộc l&igrave; x&igrave;, đi c&agrave; kheo, thắt v&ograve;ng cổ hoa, thưởng thức những m&oacute;n ăn đặc sản truyền thống của mỗi nước &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/IMG_0258.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1514.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1661.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;