Sinh viên Việt - Lào - Campuchia chơi té nước "vui hết ga" mừng tết Bupimay và Chol Chnam Thmay

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1739%20-%20Copy.JPG" style="height:419px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đ&oacute; l&agrave; tr&ograve; chơi được tất cả sinh vi&ecirc;n chờ đợi nhất tại Ng&agrave;y hội Tết cổ truyền Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia, khi ai cũng được &ldquo;thả ga&rdquo; tạt nước v&agrave;o bất k&igrave; người n&agrave;o bằng những quả bong b&oacute;ng nước v&agrave; nhiều chiếc v&ograve;i xịt với &yacute; nghĩa &ldquo;Ai c&agrave;ng ướt nhiều th&igrave; c&agrave;ng gặp nhiều may mắn&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1752.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội Tết cổ truyền Việt - L&agrave;o - Campuchia l&agrave; hoạt động cho sinh vi&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; Campuchia được đ&oacute;n tết cổ truyền Bumipay v&agrave; Chol Chnam Thmay tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. H&agrave;ng trăm sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; đến chung vui với c&aacute;c bạn trẻ nước bạn tại lễ hội v&agrave;o s&aacute;ng 1/4 tại trường Đại học Kinh tế - Luật.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1583.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong đ&oacute; tr&ograve; chơi t&eacute; nước rất được tất cả c&aacute;c bạn đến tham dự ng&oacute;ng đợi v&igrave; sự tươi vui khi được thoải m&aacute;i nghịch nước với nhau. T&eacute; nước l&agrave; một nghi thức cầu ch&uacute;c may mắn trong lễ mừng năm mới của người L&agrave;o, khi m&agrave; ai cũng được tạt nước v&agrave;o người kh&aacute;c v&agrave; muốn được mọi người tạt nước với t&acirc;m trạng tươi vui trong ng&agrave;y Tết cổ truyền Bumipay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1729.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau những điệu nhảy truyền thống s&ocirc;i động của L&agrave;o v&agrave; Campuchia, h&agrave;ng trăm quả bong b&oacute;ng nước, h&agrave;ng chục x&ocirc; đầy nước v&agrave; những chiếc v&ograve;i xịt bắt đầu t&eacute; nước xối xả v&agrave;o h&agrave;ng trăm bạn sinh vi&ecirc;n khiến ai cũng đều phấn kh&iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1743.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1742.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; cuộc chiến &ldquo;bong b&oacute;ng nước&rdquo;, c&aacute;c sinh vi&ecirc;n L&agrave;o c&ograve;n th&ecirc;m tr&ograve; &ldquo;tạo mưa&rdquo; bằng những chiếc v&ograve;i xịt l&agrave;m cuộc chơi th&ecirc;m phần h&agrave;o hứng. Kh&ocirc;ng những kh&ocirc;ng ngại ướt quần &aacute;o, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n cả 3 nước c&ograve;n nắm tay nhau, nối nhau th&agrave;nh một v&ograve;ng tr&ograve;n k&eacute;o nhau v&agrave;o cuộc chiến bong b&oacute;ng nước để &ldquo;Ai cũng phải bị ướt mới vui !&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1774.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1758.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1734.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ai cũng đều ướt từ đầu đến ch&acirc;n, nhưng kh&ocirc;ng kh&iacute; tươi vui khiến kh&ocirc;ng ai muốn dừng lại v&agrave; li&ecirc;n tục tạt nước v&agrave;o mọi người. Thậm ch&iacute; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n L&agrave;o c&ograve;n &ldquo;thả ga&rdquo; dội những x&ocirc; đầy nước v&agrave;o nhau với &yacute; nghĩa &ldquo;Ai c&agrave;ng bị ướt nhiều th&igrave; sẽ c&agrave;ng gặp nhiều may mắn trong năm nay&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1787.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1762.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh tr&ograve; chơi t&eacute; nước, Ng&agrave;y hội Tết cổ truyền Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia c&ograve;n diễn ra v&ocirc; số c&aacute;c hoạt động th&uacute; vị, t&aacute;i hiện n&eacute;t văn h&oacute;a đặc sắc trong ng&agrave;y Tết nguy&ecirc;n đ&aacute;n của Việt Nam, tết Bumipay của L&agrave;o v&agrave; tết Chol Chnam Thmay của Campuchia như: thắt chỉ cổ tay, h&aacute;i lộc l&igrave; x&igrave;, đi c&agrave; kheo, thắt v&ograve;ng cổ hoa, thưởng thức những m&oacute;n ăn đặc sản truyền thống của mỗi nước &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/IMG_0258.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1514.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1661.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;