Sinh viên Việt - Lào - Campuchia chơi té nước "vui hết ga" mừng tết Bupimay và Chol Chnam Thmay

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1739%20-%20Copy.JPG" style="height:419px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đ&oacute; l&agrave; tr&ograve; chơi được tất cả sinh vi&ecirc;n chờ đợi nhất tại Ng&agrave;y hội Tết cổ truyền Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia, khi ai cũng được &ldquo;thả ga&rdquo; tạt nước v&agrave;o bất k&igrave; người n&agrave;o bằng những quả bong b&oacute;ng nước v&agrave; nhiều chiếc v&ograve;i xịt với &yacute; nghĩa &ldquo;Ai c&agrave;ng ướt nhiều th&igrave; c&agrave;ng gặp nhiều may mắn&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1752.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội Tết cổ truyền Việt - L&agrave;o - Campuchia l&agrave; hoạt động cho sinh vi&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; Campuchia được đ&oacute;n tết cổ truyền Bumipay v&agrave; Chol Chnam Thmay tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. H&agrave;ng trăm sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; đến chung vui với c&aacute;c bạn trẻ nước bạn tại lễ hội v&agrave;o s&aacute;ng 1/4 tại trường Đại học Kinh tế - Luật.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1583.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong đ&oacute; tr&ograve; chơi t&eacute; nước rất được tất cả c&aacute;c bạn đến tham dự ng&oacute;ng đợi v&igrave; sự tươi vui khi được thoải m&aacute;i nghịch nước với nhau. T&eacute; nước l&agrave; một nghi thức cầu ch&uacute;c may mắn trong lễ mừng năm mới của người L&agrave;o, khi m&agrave; ai cũng được tạt nước v&agrave;o người kh&aacute;c v&agrave; muốn được mọi người tạt nước với t&acirc;m trạng tươi vui trong ng&agrave;y Tết cổ truyền Bumipay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1729.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau những điệu nhảy truyền thống s&ocirc;i động của L&agrave;o v&agrave; Campuchia, h&agrave;ng trăm quả bong b&oacute;ng nước, h&agrave;ng chục x&ocirc; đầy nước v&agrave; những chiếc v&ograve;i xịt bắt đầu t&eacute; nước xối xả v&agrave;o h&agrave;ng trăm bạn sinh vi&ecirc;n khiến ai cũng đều phấn kh&iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1743.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1742.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; cuộc chiến &ldquo;bong b&oacute;ng nước&rdquo;, c&aacute;c sinh vi&ecirc;n L&agrave;o c&ograve;n th&ecirc;m tr&ograve; &ldquo;tạo mưa&rdquo; bằng những chiếc v&ograve;i xịt l&agrave;m cuộc chơi th&ecirc;m phần h&agrave;o hứng. Kh&ocirc;ng những kh&ocirc;ng ngại ướt quần &aacute;o, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n cả 3 nước c&ograve;n nắm tay nhau, nối nhau th&agrave;nh một v&ograve;ng tr&ograve;n k&eacute;o nhau v&agrave;o cuộc chiến bong b&oacute;ng nước để &ldquo;Ai cũng phải bị ướt mới vui !&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1774.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1758.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1734.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ai cũng đều ướt từ đầu đến ch&acirc;n, nhưng kh&ocirc;ng kh&iacute; tươi vui khiến kh&ocirc;ng ai muốn dừng lại v&agrave; li&ecirc;n tục tạt nước v&agrave;o mọi người. Thậm ch&iacute; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n L&agrave;o c&ograve;n &ldquo;thả ga&rdquo; dội những x&ocirc; đầy nước v&agrave;o nhau với &yacute; nghĩa &ldquo;Ai c&agrave;ng bị ướt nhiều th&igrave; sẽ c&agrave;ng gặp nhiều may mắn trong năm nay&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1787.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1762.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh tr&ograve; chơi t&eacute; nước, Ng&agrave;y hội Tết cổ truyền Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia c&ograve;n diễn ra v&ocirc; số c&aacute;c hoạt động th&uacute; vị, t&aacute;i hiện n&eacute;t văn h&oacute;a đặc sắc trong ng&agrave;y Tết nguy&ecirc;n đ&aacute;n của Việt Nam, tết Bumipay của L&agrave;o v&agrave; tết Chol Chnam Thmay của Campuchia như: thắt chỉ cổ tay, h&aacute;i lộc l&igrave; x&igrave;, đi c&agrave; kheo, thắt v&ograve;ng cổ hoa, thưởng thức những m&oacute;n ăn đặc sản truyền thống của mỗi nước &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/IMG_0258.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1514.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30517/572A1661.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;