Khởi động "Chuyến xe công nhân" năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30125/1.png" style="height:451px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30125/2.png" style="height:451px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30125/3.png" style="height:448px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30125/4.png" style="height:446px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30125/5.png" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Link tải form đăng k&yacute; <a href="http://www.thanhniencongnhan.vn/detail@178@265@Thong-bao-to-chuc-chuong-trinh-%E2%80%9CChuyen-xe-thanh-nien-cong-nhan-ve-que-don-Tet-Nguyen-dan-Mau-Tuat-nam-2018%E2%80%9D.html"><strong>TẠI Đ&Acirc;Y&nbsp;</strong></a></span></p> <p style="text-align:right"><strong>TT THANH NI&Ecirc;N C&Ocirc;NG NH&Acirc;N TP. HỒ CH&Iacute; MINH</strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;