Khởi động "Chuyến xe công nhân" năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30125/1.png" style="height:451px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30125/2.png" style="height:451px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30125/3.png" style="height:448px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30125/4.png" style="height:446px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30125/5.png" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Link tải form đăng k&yacute; <a href="http://www.thanhniencongnhan.vn/detail@178@265@Thong-bao-to-chuc-chuong-trinh-%E2%80%9CChuyen-xe-thanh-nien-cong-nhan-ve-que-don-Tet-Nguyen-dan-Mau-Tuat-nam-2018%E2%80%9D.html"><strong>TẠI Đ&Acirc;Y&nbsp;</strong></a></span></p> <p style="text-align:right"><strong>TT THANH NI&Ecirc;N C&Ocirc;NG NH&Acirc;N TP. HỒ CH&Iacute; MINH</strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cách đây 170 năm, ngày 24/02/1848, được sự ủy nhiệm của những người Cộng sản, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.

;