Bế mạc lớp tập huấn Bí thư Chi đoàn Dân quân năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Chiều ng&agrave;y 10/1, tại trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; diễn ra lễ Bế mạc lớp tập huấn B&iacute; thư Chi đo&agrave;n D&acirc;n qu&acirc;n năm 2018 cho c&aacute;c đồng ch&iacute; B&iacute; thư, dự nguồn B&iacute; thư Chi đo&agrave;n D&acirc;n qu&acirc;n phường, x&atilde;, thị trấn tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30118/unnamed.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đến tham dự buổi lễ, c&oacute; đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Ban Mặt trận - An ninh quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Hồ Tấn Đạt- Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ban Mặt trận - An ninh quốc ph&ograve;ng- Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; thầy H&agrave; T&agrave;i S&aacute;u- Ph&oacute; Hiệu trưởng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; lại đại diện Ban Thường vụ 24 quận, huyện Đo&agrave;n. V&agrave; đặc biệt l&agrave; 305 đồng ch&iacute; B&iacute; thư, dự nguồn B&iacute; thư Chi đo&agrave;n D&acirc;n qu&acirc;n tham gia lớp tập huấn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, trong hai ng&agrave;y 9 v&agrave; 10/1, tại trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; phối hợp tổ chức tập huấn với c&aacute;c chuy&ecirc;n đề cần thiết, bổ &iacute;ch nhằm trang bị c&aacute;c kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n cho đội ngũ B&iacute; thư Chi đo&agrave;n D&acirc;n qu&acirc;n phường, x&atilde;, thị trấn; cung cấp c&aacute;c th&ocirc;ng tin, chất liệu phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong lực lượng d&acirc;n quan, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng của hoạt động Đo&agrave;n phường, x&atilde;, thị trấn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, thầy Cao Xu&acirc;n Vũ - gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm lớp đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o kết quả học tập của lớp trong 2 ng&agrave;y qua, đồng thời đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang c&ugrave;ng thầy H&agrave; T&agrave;i S&aacute;u đ&atilde; trao qu&agrave; cho Ban C&aacute;n sự lớp v&agrave; trao giấy Chứng nhận cho học vi&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh lớp tập huấn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tham dự lễ Bế mạc, đồng ch&iacute; Đỗ Sĩ Long (Chi đo&agrave;n D&acirc;n qu&acirc;n x&atilde; Đa Phước &ndash; Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh) kh&ocirc;ng giấu được niềm vui chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh l&agrave;m c&aacute;n bộ Đo&agrave;n được hơn 4 năm, năm nay đ&atilde; l&agrave; năm thứ 5 rồi mới chuyển qua l&agrave;m D&acirc;n sự được một thời gian ngắn n&ecirc;n việc tham gia c&aacute;c lớp tập huấn như thế n&agrave;y với m&igrave;nh rất bổ &iacute;ch, kh&ocirc;ng chỉ trong kiến thức m&agrave; c&ograve;n cả kỹ năng nghiệp vụ. Hơn nữa, ng&agrave;y đầu học m&igrave;nh c&ograve;n bỡ ngỡ, nhưng qua đến ng&agrave;y sau đ&atilde; quen được nhiều đồng ch&iacute; đến từ c&aacute;c Chi đo&agrave;n kh&aacute;c rất vui, rất thắm thiết v&agrave; m&igrave;nh gần như kh&ocirc;ng muốn rời khỏi lớp học n&agrave;y&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">&Aacute;I NHI</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo học sinh,sinh viên đã tham gia tiết mục đồng diễn "Nhớ ơn thầy cô" trong chương trình Tuổi xanh tôi hát 2018

Agile Việt Nam
;