Bế mạc lớp tập huấn Bí thư Chi đoàn Dân quân năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Chiều ng&agrave;y 10/1, tại trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; diễn ra lễ Bế mạc lớp tập huấn B&iacute; thư Chi đo&agrave;n D&acirc;n qu&acirc;n năm 2018 cho c&aacute;c đồng ch&iacute; B&iacute; thư, dự nguồn B&iacute; thư Chi đo&agrave;n D&acirc;n qu&acirc;n phường, x&atilde;, thị trấn tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30118/unnamed.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đến tham dự buổi lễ, c&oacute; đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Ban Mặt trận - An ninh quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Hồ Tấn Đạt- Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ban Mặt trận - An ninh quốc ph&ograve;ng- Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; thầy H&agrave; T&agrave;i S&aacute;u- Ph&oacute; Hiệu trưởng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; lại đại diện Ban Thường vụ 24 quận, huyện Đo&agrave;n. V&agrave; đặc biệt l&agrave; 305 đồng ch&iacute; B&iacute; thư, dự nguồn B&iacute; thư Chi đo&agrave;n D&acirc;n qu&acirc;n tham gia lớp tập huấn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, trong hai ng&agrave;y 9 v&agrave; 10/1, tại trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; phối hợp tổ chức tập huấn với c&aacute;c chuy&ecirc;n đề cần thiết, bổ &iacute;ch nhằm trang bị c&aacute;c kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n cho đội ngũ B&iacute; thư Chi đo&agrave;n D&acirc;n qu&acirc;n phường, x&atilde;, thị trấn; cung cấp c&aacute;c th&ocirc;ng tin, chất liệu phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong lực lượng d&acirc;n quan, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng của hoạt động Đo&agrave;n phường, x&atilde;, thị trấn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, thầy Cao Xu&acirc;n Vũ - gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm lớp đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o kết quả học tập của lớp trong 2 ng&agrave;y qua, đồng thời đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang c&ugrave;ng thầy H&agrave; T&agrave;i S&aacute;u đ&atilde; trao qu&agrave; cho Ban C&aacute;n sự lớp v&agrave; trao giấy Chứng nhận cho học vi&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh lớp tập huấn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tham dự lễ Bế mạc, đồng ch&iacute; Đỗ Sĩ Long (Chi đo&agrave;n D&acirc;n qu&acirc;n x&atilde; Đa Phước &ndash; Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh) kh&ocirc;ng giấu được niềm vui chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh l&agrave;m c&aacute;n bộ Đo&agrave;n được hơn 4 năm, năm nay đ&atilde; l&agrave; năm thứ 5 rồi mới chuyển qua l&agrave;m D&acirc;n sự được một thời gian ngắn n&ecirc;n việc tham gia c&aacute;c lớp tập huấn như thế n&agrave;y với m&igrave;nh rất bổ &iacute;ch, kh&ocirc;ng chỉ trong kiến thức m&agrave; c&ograve;n cả kỹ năng nghiệp vụ. Hơn nữa, ng&agrave;y đầu học m&igrave;nh c&ograve;n bỡ ngỡ, nhưng qua đến ng&agrave;y sau đ&atilde; quen được nhiều đồng ch&iacute; đến từ c&aacute;c Chi đo&agrave;n kh&aacute;c rất vui, rất thắm thiết v&agrave; m&igrave;nh gần như kh&ocirc;ng muốn rời khỏi lớp học n&agrave;y&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">&Aacute;I NHI</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;